HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 007.

Dátum 1720. szeptember-október
Jelleg

300 old. latin, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti
Conscriptio

Szöveg

Összeírás urbarialis adatokkal, lakosság névsorával „Conscriptio Dominii Csaktornya seu totius Insulae Muraköz in Comitatu Szaladiensi situati” címmel. Egy külön erre az összeírásra kiküldött kamarai bizottság készítette a helyszínen. Dátumozás 1720. október 15-én Csáktornyán.
Bevezető rész, mely általában tárgyalja a jobbágyterheket a Zrínyi-kor urbáriumai alapján:
I. A féltelkes jobbágyok hetenként állítanak 2 ekét boronával vagy helyette 2 napot fuvaroznak. A gyalogszeresek négy napot robotolnak. – Telkenként: szolgálnak. – Pecunia haramialis 1 ft. – Pecunia sessionalis 0,4 Ft. – Búza és zab telek-adó (a gabonadézsmán kívül!). – Gabonadézsma. – Két évenként egy sertés és egy borjú beadása. – Évenként 2 font len; továbbá vaj, tyúk, liba és kappan adó. – Ugyancsak évenként 2 szekér fa, 2 szekér széna és 8 mensura zab.
II. Az egész quartás jobbágyok hetente egy iganapot szolgálnak, a gyalogszeresek heti két napot. – Telkenként: minden egyéb szolgáltatásuk, adójuk fele mennyiségű, mint a féltelkes parasztoknak. Kivéve a széna és zab-adót, mely ugyanannyi.
III. A fél quartás jobbágyok, ha van marhájuk, heti egy iganapot szolgálnak, míg a gyalogszeresek heti két napot. (Colonus medii quartalis seu unius integri inquilinatus!) – Minden egyéb adójuk és szolgáltatásuk egy negyede a féltelkes jobbágyoknak. A széna és zab-adó kivételével, mely ugyanannyi.
IV. A fél zsellérségű jobbágyok gyalog szolgálnak hetente egy napot. (Colonus medii inquilinatus!) – Minden egyéb adójuk és szolgáltatásuk egy nyolcada a féltelkes jobbágyokénak. A széna és zabadó kivételével, mely ugyanannyi.
V. A szent-györgyi judicatushoz tartozó jobbágyok, a búza, zab, vaj és lenadó kivételével, szintén hasonló módon adóznak.
VI. Nedlitz, Szerdahely és Czirkorlan oppidumok lakosai (telkük nagysága szerint) 60, 45, 30 illetve 15 dénáros pecunia sessionalist fizetek. – Búza és zab fertály helyett (telkenként) egy mérő gabonát adnak. – A munerától mentesek. – Egyébként a többiekhez hasonló módon adóznak.
VII. Az irtásföldek minden holdja után évente egy kappant és helyenként még 2–6 dénárt is adnak.
VIII. Perlak oppidum lakosai robot fejében évi 300 tallért fizetnek. – Gabonadézsmát és sertésadót is adnak. – Educillatiojuk évi 15 hordó bor. – A helyi vámjövedelem 50 ft. – Földesúri malom. – A város lakói, szükség esetén, fegyveresen vesznek részt a Mura szigetein elterülő uradalom védelmében.
(Utalások különböző 17. századi urbáriumokra, majd az elkobzás utáni időszak összeírásaira, rendeleteire, stb.)
Csáktornya:
Az erősen romos vár leírása. – A vár alatt: iszapos halastó, 2 egykerekű malom, fából épült magtár, a fa és vályog építésű, erősen romos „Zrínyi” istálló, két uradalmi faház; most iparosok lakják, egy harmadik faház; most zálogban, mészárszék (faépület), további 3 uradalmi ház, uradalmi kert; benne épületrom, kertészház, borospince, újonnan épült téglaégető, Zvernyak nevű 40 holdas tölgyerdő és egy másik 30 holdas erdő, a vári allódium mellett két ház, az egyik zálogban. – Majorház, 7 baromfi és disznóól, sajtraktár, két ökör és egy tehén-istálló. – Fa csűr, szérűskerttel. – Veteményes kert. – Valamennyi épület újjáépítésre szorul. – Földesúri szántó 236 hold, kaszáló 904 kaszás. – A Márton határában fekvő régi vári allódium teljesen elpusztult.
Csáktornya oppidum:
Jobbágynévsor. – (A volt uradalmi bormérés romos épülete.)
Buzovec:
A volt 50 holdas Zrínyi allódium most zálogban.
Márton:
Területét a jobbágyok kertjei foglalják el. – A csáktornyaiaknak nincs telek szerinti földjük, a város határából ki-ki annyi földet bérel pénzért, amennyit tud. – Gabonadézsma. – Robotmentesek, de évente kétszer hajtókat állítanak. – Az educillatio joga a polgároké. – A dica regia és a földesúri kötelezettségek címén évi 154 rajnai tallért és 45 krajcárt fizetnek. – (Az irat közli a jobbágyszolgáltatások rendjét az 1672. évi urbárium szerint, valamint de Prie őrgróf 1694. évi és a gráci kamara 1718. évi szabadságleveleit).
Szent-Mihály:
Egy quartás jobbágyra 12 hold szántó és 4 kaszás rét esik. (Egy quartára az egész uradalomban átlagosan 9–12 hold szántó jut). – Educillatio: De Prie őrgróf a 17. század végén az egész uradalomban lemondott a természetbeni bordézsmáról és a kocsmajog gyakorlásáról. Az educillatio a bortermelő parasztoké lett, akik a ius montanum szerint járó bor minden köblét 3 rajnai forinton váltották meg.
Pribiszlavec:
Kastély, pince, kápolna, 11 szoba elhanyagolt állapotban. – Allódium: 271 hold szántó, 61 kaszás rét és Szent Rókus mellett további 350 hold föld.
Kursanec:
300 holdas földesúri tölgyerdő, melyből kb. 100 holdat a Dráva mederváltozása Horvátországhoz csatolt. Ebben az erdőben halt meg Zrínyi Miklós. – A drávai rév és vám fele jövedelme.
Sztrahoninec:
Katanshak nevű 30 holdas erdő.
Felső-Hraschan:
Földesúri erdő a Dráva árterületében.
Preszeka:
Kétkerekű földesúri malom. – (A sztanetineczki judicatus falvainak közel fele zálogban van!)
Allódium Magni Campi:
a) A volt Zrínyi Péter-féle allódium; kert 6 hold, szántó 300, kaszáló 40 hold. – b.) A volt Zrínyi Ádám-féle allódium; kert 0,5, szántó 104 és kaszáló 212 hold. – c.) Szalmatetejű majorház és magtár. 274 hold szántó és 14 hold rét. Továbbá: Opporovecz és Peneznicze határában 100 kaszás rét. Kotturi mellett 200, Totovecz mellett pedig 100 kaszás rét.
Totovecz:
Földesúri erdő a Dráva árterületén.
Orechovicza:
200 holdas erdő a Dráva mellett.
Szabolcsicza:
Nem uradalmi malom a Dráván.
Palovecz:
Nem uradalmi malom a Ternova patak mellett.
Drasimerech:
Egy földesúri fundus desertus évi árendája 15 Ft. A bérlő Huszinecz Ferenc nobilis. – Nem uradalmi malom a Ternava patak mellett. Egy másik malom évi bére 1 Ft. 15 krajcár.
Torschicz:
In hac villa dominum nihil possidet. Földesúri malom és erdő (zálogban).
Alsó-Hraschan:
Földesúri malom, évi bére 1 Ft.
Alsó-Kralovec:
Nem uradalmi vízimalom.
Palinovecz:
A falu földjei zálogban illetve árendában. – Több telek tartozékaiból „privát allódiumot” szerveztek. – Földesúri vízimalom a Dráván, évi bére 1 Ft.
Tüskés Szent-György:
Az egész falu a plébániához tartozik.
Alsó-Pusztakovec:
Az uradalomhoz csak egy árendába adott quarta tartozik. A falu Zureilovich Farkas inscriptiója, aki hat jobbágyon kívül „reliquum totum territorium hujus villae pro sua allodiatura habet”.
Draskovec:
In hac villa dominium nihil possidet. – Vízimalom a Dráván.
Drusiloc:
Jobbágyai közösen állítanak ki egy Bécsbe menő fogatot.
Oporovec:
Kukulovich János zálogbirtokos 3 quartából allódiumot épített. Az ő kezén van a drávai vízimalom is.
Mihalovec:
„...urbarialem obligationem non prestant verum secundum conventionem arendam pendunt, utpote unus quartalista annuatim solvit 6 fl. in natura pendig decimam”. Uradalom-szerte gyakori forma! – Papay János zálogbirtokos allódiuma.
Czirkovlan:
Nem uradalmi vízimalom a Dráván. – Pongrácz János 2 quartás allódiuma.
Chekovec:
Somsich Pongrác zálogbirtokos 12 quartás allódiuma. Badarich János zálogbirtokos 2 quartás allódiuma. Pongrácz János zálogbirtokos 1 quartás allódiuma. Svende Benedek zálogbirtokos 2 quartás allódiuma. Kotnyák Lőrinc zálogbirtokos 2 quartás allódiuma. – Somsich-féle vízimalom a Dráván.
Ottok:
Az uradalmi jobbágyok földjeit elmosta a Dráva. – Gombosi János zálogbirtokos 30 holdas allódiuma.
Svetossinc:
Földesúri kaszáló, parasztok bérlik.
Felső-Kralovec:
2 quartát a földesúri allódiumhoz csatoltak; malom a Mura mellett, bére 1 ft. 21 kr. – Liszeák Dávid zálogbirtokos 2 quartás allódiuma és vízimalma a Murán. Az uradalomnak malombért fizet. – Földesúri majorház, facsűr, szérűskert, 324 hold szántó, halastó.
Szivicza:
Nem uradalmi malom a Mura mellett.
Vratissinec:
Krajnai Ferenc zálogbirtokos 4 quartás allódiuma és két vízimalma a Murán. Verebélyi László zálogbirtokos 6 quartás allódiuma. – Peklenicza folyón földesúri halászat.
Peklenicza:
Horváth Miklósné zálogbirtokos 7 quartás allódiuma. Domina Vladariana zálogbirtokos 9 quartás allódiuma. Pavetich Imre zálogbirtokos 10 quartás allódiuma. – Malom, évi bére 1,5 ft., földesúri halastó.
Kristanovecz:
Totum habent infrascripti nobiles! Patatich János zálogbirtokos allódiuma. Bartolich Péter zálogbirtokos 8 quartás allódiuma.
Mihalóc:
Zálogban.
Göricsány:
Blasonecz Jakab providus 4 quartás allódiuma.
Gyurgyanec:
Puszta, földjét a szomszéd falvak jobbágyai bérlik.
Nova Curia:
Elhanyagolt, emeletes kastély, 6 szobával, kemencékkel, kamrákkal. Allódium: két kert, szérűskert, 175 hold szántó, 26 kaszás rét.
Szelnicze:
Csaknem az egész falu zálogban. Nem uradalmi vízimalom a Murán.
Lapsina:
Zálogban. Allódium: 68 hold szántó, 42 hold rét, 45 hold erdő. Vízimalom a Murán.
Gyurovec:
Zálogban.
Bukovie:
Zálogban.
Gibina:
Felerészt zálogban.
Marov:
Nem uradalmi malom és vízimalom.
Zeboninc:
Bellavich Mihály zálogbirtokos 3 quartás allódiuma. Vugrini család 2 quartás allódiuma. Sziger György zálogbirtokos 1 quartás allódiuma. – Deserta földesúri halastó.
Konczovdol:
A zágrábi káptalan, mint zálogbirtokos, 20 holdas allódiuma.
Verhulán:
Sarnich György zálogbirtokos 1 quartás allódiuma.
Tomasovc:
Horvátné zálogbirtokos 1 octávás allódiuma. Huszenich György zálogbirtokos 3 octávás allódiuma. A Medosichiáni család 2 quartás allódiuma. Szlamek Miklós zálogbirtokos 2 quartás allódiuma. A plébániának 2 quartás saját allódiuma van.
Brezovec:
Jakopich Lőrinc zálogbirtokos 5 quartás allódiuma. Vinkovichné zálogbirtokos 2 quartás allódiuma. Vízimalom; évi bére 1 ft. 15 krajcár.
Vucskovec:
Zálogban. 10 holdas allódium.
Gerkovac:
Virovecz Miklós egy quartás allódiuma.
Cseszanc:
Az egész falu, allódiumával együtt a plébániához tartozik.
Strukovec:
Zálogban.
Siskovec:
Zálogban.
Bratyanec:
Nagyrészt zálogban. Lengyel Ferenc zálogbirtokos 4 quartás allódiua.
Ráckanizsa:
Emeletes, elhanyagolt kastély, 9 szoba, konyha, kemencék, pincék. Kert, desertus fundus allodialis, 83 hold szántó, 85 kaszás rét. Kb. 19 holdas erdő, puszta malom. Rév és vám.
Veszticha:
Elpusztult allódium; 3 hold kert, 4 hold szántó, 6 hold rét.
Novakovec:
4 quarta majorsági föld, bérbe adva 14 holdas földesúri erdő. Zidich Miklós zálogbirtokos hat quartás allódiuma. Kalchics János zálogbirtokos 4 quartás allódiuma. Tamasich Mihály zálogbirtokos egy quartás allódiuma. Nem uradalmi vízimalom.
Domasinec:
Toth Márton zálogbirtokos másfél quartás allódiuma és vízimalma. Az utóbbi után évi 1 ft. bért fizet. Perasz János zálogbirtokos 24 holdas allódiuma. – Kb. 13–14 km. hosszú földesúri erdő.
Garnovec:
Inkei János zálogbirtokos 7 quartás allódiuma. A Dominich-féle zálogbirtoknál 4 quartás allódium. Bedekovich Imre zálogbirtokos 3 quartás allódiuma.
Turnisa:
Düledező majorház, istálló és magtár. Három kert. (most részben kaszáló), 199 hold szántó, 52 kaszás rét. Négy vízimalom a Murán. Három adózó vízimalom; évi bér 1 ft. 21 kr.
Miklovec:
Nagy-Dubrava (200 hold) és Kis-Dubrava (6 hold) nevű tölgyerdő.
Krisovec:
Kasner Miklós zálogbirtokos 3 quartás allódiuma.
Dekanovec:
Zálogban, Draskoczy Mihály zálogbirtokos 4 quartás allódiuma. Kasner Melchior zálogbirtokos 6 quartás allódiuma.
Markochina:
Zálogban. 25 holdas allódium. Vízimalom a Murán. Egy másik malom a Dráva mellett.
Bellica:
Zálogban. Kukulovics János zálogbirtokos 30 quartás allódiuma. Peklerné zálogbirtokos 10 quartás allódiuma. A plébániának kb. 40 holdas allódiuma van.
Kottori oppidum:
Hét nem uradalmi malom. Uradalmi rév és vám. Földesúri 50 holdas kaszáló; évi bére 28 ft.
Dubrava:
Földesúri malom a Dráván; bérbe adva. Dombai György zálogbirtokos 1 quartás allódiuma.
Szent-Vid:
Vízimalom a Dráván; malom a Rakovnicza patak mellett. A Fejes család zálogbirtoka: 2 quartás allódium. A plébániának 10 holdas allódiuma van.
Strigo oppidum:
Banekovich Ferenc és András zálogbirtokosok allódiuma és vízimalma; a malomért évi 1 Ft. 21 kr-t fizetnek. Barich János zálogbirtokos 1 quartás allódiuma. – Egy uradalmi ház évi bére 12 ft. Leégett allódium, 22 hold szántó, 28 hold rét, puszta halastó.
Szerdahely oppidum:
A murai révjövedelem fele és a vámjövedelem teljesen. Krajnai Ferenc zálogbirtokos 8 quartás allódiuma. A zágrábi káptalan, mint zálogbirtokos, 78 holdas allódiuma.
Perlak oppidum:
Nem uradalmi vízimalom a Dráván. A Horváth Miklós-féle zálogbirtok allódiuma. Kunszeghi Ferenc zálogbirtokos allódiuma. Vrasics Mátyás zálogbirtokos 1 quartás allódiuma. A drávai rév és vám fele hozama az uradalomé.
Légrád oppidum:
Régi allódium (32 hold szántó, 38 hold rét), melyet most a polgárok használnak. A Murán és a Dráván három rév és egy vám.
Nedelic oppidum:
Czindery György zálogbirtokos allódiuma. Minarich Miklós zálogbirtokos allódiuma. Czindery Pál zálogbirtokos 3 quartás allódiuma. A Ranffiana család zálogbirtoka: másfél quartás allódium. Csernko Pál zálogbirtokos 10 quartás allódiuma. Uradalmi vám; bérbe adva.
A szőlőhegyek összeírása processusok szerint tagozódik. Feltünteti valamennyi bortermelőt (uradalmi jobbágy, extraneus nemes vagy paraszt), a borkilenced mennyiségét és a szőlőrobotra kötelezettek számát! – A borkilenced köböl-száma, úgy látszik, állandósult adózási érték.
Gorichicza:
18 bortermelőből robotos 3!
Perniák:
21 bortermelőből robotos 4!
Sztanetincz:
87 bortermelőből robotos 6!
Koszlencsák:
26 bortermelőből robotos 9!
Kis-Rimsák:
9 bortermelőből robotos 2!
Nagy-Rimsák:
23 bortermelőből robotos 8!
Verbovica:
24 bortermelőből robotos 8!
Martinosovec:
50 bortermelőből robotos 8!
Strigovcsiák:
9 bortermelőből robotos 4!
Szelschiak:
11 bortermelőből robotos nincs!
Globoko:
98 bortermelőből robotos 35! (Néha előfordul, hogy egyes szőlőbirtokosok a földesúri borkilencedet évi bérösszeggel váltják meg!)
Szprinc:
20 bortermelőből robotos 4!
Nagy-Leszkovec:
58 bortermelőből robotos 11!
Kis-Leszkovec:
25 bortermelőből robotos 10!
Strigo:
39 bortermelőből robotos 12!
Vescsica:
25 bortermelőből robotos 3!
Ráckanizsa:
13 bortermelőből robotos nincs!
Vuszivcsák:
23 bortermelőből robotos 4!
Cziganschak:
13 bortermelőből robotos 3!
Nagy-Szlatinyák:
17 bortermelőből robotos 9!
Kis-Szlatinyák:
20 bortermelőből robotos 4!
Strigo:
21 bortermelőből robotos 3!
Veschicza:
18 bortermelőből robotos 2!
Ráckanizsa:
11 bortermelőből robotos 3!
Vuszivcsák:
14 bortermelőből robotos nincs!
Cziganschiak:
12 bortermelőből robotos 3!
Nagy-Szlatinyák:
29 bortermelőből robotos 6!
Martinosovec et Globoko:
21 bortermelőből robotos 4! – (Néhány szőlőhegy neve ismételten felbukkan a felsorolásban, mert területük megoszlott a régebben különálló csáktornyai illetve ráckanizsai uradalmak között!)
Sprincz:
6 bortermelőből robotos 1!
Nagy-Leszkovecz:
8 bortermelőből robotos nincs!
Jurovcsák:
7 bortermelőből robotos 2!
Ternovcsák:
3 bortermelőből robotos nincs!
Rimcsák:
1 bortermelőből robotos 1!
Buszinc:
47 bortermelőből robotos 3!
Lohoncsák:
64 bortermelőből robotos 10!
Ternovcsák:
46 bortermelőből robotos 7!
Zelezna Gora:
3 bortermelőből robotos 2!
Hernyakovcsina:
5 bortermelőből robotos nincs!
Nagy-Prekopa:
22 bortermelőből robotos 8!
Kis-Prekopa:
11 bortermelőből robotos 4!
Ugrissinc:
21 bortermelőből robotos 6!
Vukanovec:
78 bortermelőből robotos 18!
Okrugli:
8 bortermelőből robotos 3!
Lopatinc:
74 bortermelőből robotos 16!
Vucsetinec:
46 bortermelőből robotos 10!
Okrugli:
20 bortermelőből robotos 15!
Dragoszlavec:
28 bortermelőből robotos 4!
Vukanovc:
29 bortermelőből robotos 13!
Bracsonc:
33 bortermelőből robotos 10!
Pleskonc:
16 bortermelőből robotos 8!
Ferkanovc:
52 bortermelőből robotos 21!
Praprocsán:
13 bortermelőből robotos 7!
Zavecsák:
30 bortermelőből robotos 12!
Belnicza:
49 bortermelőből robotos 7!
Koncovcsák:
74 bortermelőből robotos 18!
Bukovec:
19 bortermelőből robotos 4!
Gradiscsák:
9 bortermelőből robotos 3!
Kapelcsák:
68 bortermelőből robotos 5!
Kamenár:
9 bortermelőből robotos 4.
Gerkavecz:
34 bortermelőből robotos 3!
Gradiscsák:
69 bortermelőből robotos 3!
Jurovcsák:
25 bortermelőből robotos 9!
Zaszad:
116 bortermelőből robotos 34!
Marhatovc:
44 bortermelőből robotos 11!
Plessivica:
10 bortermelőből robotos 5!
Zebonec:
85 bortermelőből robotos 34!
Az 1–3. jelzésű uradalmi szőlőket a jobbágyok, a 4–10. jelzésűeket pedig a robotra kötelezett, bortermelő parasztok művelik meg. – A Bánffy-féle szőlőben téglából épült és alápincézett présház, a többi szőlőben csak fából készült présházak (raktárak). – Az urbárium befejező részében részint a falu állománybeosztását tükröző táblázatokat, részint különböző birtokigényekkel kapcsolatos iratmásolatokat találunk.
Csáktornyai uradalom. (Zala, Somogy m.)
Gr. Althan Mihály birtokai: Kárád oppidum, Andocz pagus, Feyeregyhaz praedium
Csaktornya arx – Buzovecz villa suburbialis – Putiani (Putiani) villa suburbialis – Marton villa suburbialis
I. Judicatus Sancti Michaelis Szent-Mihály – Ivanovecz – Steffanovecz – Superior Steffanecz – Szawszkawecz – Kurschanecz – Sztrahohlinecz – Superior Vidovecz – Superior Pusztakovecz
II. Judicatus Superior Hraschan: Hraschan Superior – Macsinecz et Obresan – Ternovecz – Major Pretetincz – Minor Pretetincz – Csrechan
III. Judicatus Sztanetincz: Sztanetincz – Martinosovecz – Tupkovecz – Hlohovecz – Superior Dubrava seu Domboru – Minor Domboru seu Dubrava – Superior Mihalovecz – Badlichan – Preszeka – Hernye – Borke – Perhovecz aliter Majos et Minor Ottovchina – Gorichicza – Ungrosinecz et Gerdinovecz – Ganicha – Szlakovecz – Bogdanovecz – Dragoszlavecz – Brezie – Lopatinecz
IV. Ispanatus seu judicatus Magni Campi: Campus Magnus seu Velkapolya Totovecz – Orechovicza – Brezt seu Bodbrezt – Vullaria – Szobosicza – Benkovcz – Jurchichovecz seu Jurchovecz – Palovecz – Sztrelecz – Drasimerech – Torchiscz cum Dvorische – Inferior Hraschan – Inferior Kralovec – Palinovecz – Villa Sancti Georgy in Spinis – Inferor Pusztakovecz – Draskovecz – Drusilocz et Altarecz Szt. Maria – Oporovecz Inferior Mihalovecz – Csukovecz – Hemusovecz – Czirkovlan – Chehovecz – Ottok – Svetossincz praedium
V. Ispanatus Superior Kralovecz: Superior Kralovecz – Szivicza – Vratissinecz – Peklenicza – Kritanovecz – Kis Mihalocz
VI. Vaivodatus Gorichan: Gorichan – Hudossan – Gyurgyanecz
VII. Judicatus Novae Curiae: Nova Curia castellum – Hlapicsina penes castellum – Sabnik – Szelnicze – Lapsina castellum et villa – Csurovecz – Bukovien – Gibina – Marov – Zebonincz seu Zebanecz – Konczovdol – Jelsovecz – Ternovcz seu Ternovcsák – Verhulán – Tomasovczseu Szt. Martinus – Brezovecz et Sztaravesz – Vucskovecz – Gerkavecz – Krachinocz – Cseszancz – Strukovecz – Siskovecz – Bratyanecz
VIII. Judicatus Raczkanisa: Raczkanisa castellum – Rackanisavilla – Safferszko – Veszticha – Globolko – Grabornek – Zlatinachak seu major Szlatinyak – Zlantinctrak minor
IX. Vaivodatus Novakocziensis: Novakovecz – Domasinecz – Garniovecz – Turnischa – Ferketinecz – Miklovecz – Krisovecz – Dekanovecz – Markochina – Bellicza
X. Vaivodatus Kottoriensis: Kottori oppidum – Dubrava – Szent Vid seu Vidovecz – Novavesz – Kotta aliter Uifalu praedium – Csernecz praedium – Strigo olim Strido oppidum – Villa Leszkovecz ad Strigo spectans – Szerdahely oppidum – Perlak oppidum – Capitaneatus oppidi – Legrad – Nedelicz oppidum
Az uradalomhoz tartozó elpusztásodott falvak: Busnich praedium – Prekopa praedium – Vukanucz praedium – Bukoncz praedium – Tersztyanokovcz praedium – Prapovovchan praedium – Ferkanovcz praedium – Radiancz praedium – Vuchetincz praedium – Pleskovcz praedium – Mons Szaszad praedium – Marhatovcz praedium
I. Processus: Mons Gorichicza – Mons Perniak – Mons Sztanetincz – Mons Major et Minor Koszlenschiak – Mons Minor Rimschák – Mons Major Rimschák – Mons Verbovicza – Mons Martinosovecz – Mosn Strigovchiak – Mons Szelschiak – Mons Globoko – Mons Szprincz – Mons Major Leszkovecz – Mons Minor Leszkovecz
Vineae desertae: 17! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken). – Vineae liberae: 8! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken).
II. et III. Processus: Mons Strigo – Mons Veschicza – Mons Raczkanisa – Mons Vuszivchak-- Mons Chiganschak – Mons Major Szlatinyak – Mons Minor Szlatinyak
Processus iuris montani olim ad Raczkanisa spectans: Mons Strigo – Mons Veschicza – Mons Raczkanisa – Mons Vuszustak (Vuszivchak) – Mons Cziganschiak – Mons Major Szlatinyak – Mons Martinousoncz et Globoko – Mons Sprincz – Mons Major Leszkovecz – Mons Jurouschak – Mons Ternouschak – Mons Rimschiak
Vineae desertae: 28! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken!) – Vineae liberae: 6! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken!)
IV. processus: Mons Buszincz – Mons Lohonschak – Mons Ternovschiak – Mons Selezna Gora – Mons Kernyakovchna – Mons Major Prekopa – Mons Minor Prekopa – Mons Ugrissinc – Mons Wkanoucz – Mons Okrugly
Vineae desertae: 20! (az előb felsorolt szőlőhegyeken!) – Vineae liberae: 9! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken!)
V. Processus: Mons Lopatincz – Mons Vuchetincz – Mons Okrugli – Mons Dragoszlavecz – Mons Vukanovcz – Mons Brachoncz – Mons Pleskoncz – Mons Ferkanovcz
Vineae desertae: 10! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken) – Vineae liberae: 8! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken)
VI. Processus: Mons Praprochan – Mons Zaveschak – Mons Paelnicza – Mons Konczovchak – Mons Bukovecz – Mons Gradischak – Mons Kapelschak – Mons Kamenar – Mons Gerkavecz – Mons Gradischak – Mons Jurovchak
Vineae desertae: 57! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken) – Vineae liberae: 13! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken)
VII. Processus: Mons Zaszad – Mons Marhatovcz – Mons Plessivicza – Mons Zebonecz
Vineae desertae: 54! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken) – Vineae liberae: 9! (az előbb felsorolt szőlőhegyeken)
Vinearum dominalium specificatio
1. Novak fossorum 200
2. Barath fossorum 300
3. Buhobok fossorum 100
4. Cziganschak fossorum 200
5. Strigovschak fossorum 300
6. Banffy fossorum 300
7. Draskovicz fossorum 600
8. Stermecz fossorum 100
9. Gizdanchak fossorum 200
10. Santarecz fossorum 400

Tartalomgazda