DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39193

DL-DF 39193
Keltezés 1353-08-10
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 03
Regeszta Bude – decimo die termini prenotati. Tamás comes országbíró jelenti, hogy előbbi ítéletlevele alapján a Bozouk-i prépost részére adott királyi embernek, Zouard fia: Domonkos comesnek és a Pylis-i apát mint alperes részére adott királyi embernek, Miklós Sumugy-i plébánosnak, akiket a királyi curiából külön e célra küldtek ki, a budai káptalan testimoniumának a jelenlétében ki kellett szállniok a két Morouth birtokhoz, hogy azt ápr. 25-én a IV. Béla király oklevelében foglalt határok szerint megjárják, amely határokat nagyobb világosság okából az országbíró a saját oklevelébe is belefoglalta, és a határok szerint elválasztott birtokot a két félnek statuálják, ha a határokban megegyeznek; ha ellenben marad fenn köztük vitás terület, az adottságok alapján ők állapítsák meg, hogy az melyik félnek a részére jár, amikor a felek egymásnak nem mondhatnak ellen. Erről tegyen a káptalan máj. 1-re a királynak jelentést. Máj. 1-én, vagyis Szent György nyolcadán Egyed Bozouk-i prépost személyesen jelent meg az országbíró törvényszéke előtt, János Pylis-i apátot pedig István literatus ”dictus” de Sumugy képviselte, és bemutatták a budai káptalannak az oklevelét, mely szerint Zouard fia: Domonkos comes és Miklós Sumugy-i plébános mint királyi emberek a budai káptalan emberének: Miklósnak. A szent Miklós oltára igazgatójának a jelenlétében ápr. 25-én kiszálltak a két Morouth birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett, a két rendfőnök is személyesen jelenlévén, megjárták azokat az országbírói oklevélben leírt határjelek szerint, mégpedig először a prépost útmutatása mellett, majd pedig az apát mutatta meg az ő határait. Mivel a határok megjelölésében eltértek egymástól, a feleket eltávolítván a királyi és a káptalani emberek állapították a vitás terület hovatartozandóságát; mivel a prépost in ostensione suarum veras et antiquas metas ostendisset, az apát pedig csak újakat, s így a prépost maiorem et veriorem justitiam habuisset, azért a vitás területet neki ítélték oda. Hátra volt még a terület felértékelése, azért az országbíró felkérte a káptalant emberének a kiküldésére, akinek a jelenlétében Stephanus filius Lyptou de Palasth vel Lukachius de Varbou, aut Paulus filius Petri, sive Dipoldus de Derseneu a prépost mint actor részére adott királyi ember, item Nicolaus et Paulus filii Johannis de Zantho, vel Johannes aut Georgius filii Blasii de Nyek, sive Laurentius filius Blasii de Baraath az apát részére adott királyi ember júl. 28-án szálljanak ki a vitás területhez és azt királyi mértékkel mérjék fel, állapítsák meg az értékét és minderről tegyenek a királynak aug. 1-re jelentést. – A határjárást l. 1353.V. 16. kelt DL 39193-es oklevélben. – A jelzett nyolcadon – aug. 1. – a prépost személyesen mutatta meg az apát procuratorának: István ”dictus” de Sumugy literatusnak a jelenlétében a káptalan oklevelét, mely szerint a káptalan Péter fiával: Pállal, a prépost részére adott királyi emberrel kiküldte Péter éneklő- és Cosma egyszerű kanonokat, akik annak ellenére, hogy az apát nem hozta el a maga királyi emberét, júl. 28-án kiszálltak a vitás területhez és azt szemmérték szerint két ekényire becsülték és az ország törvényei szerint hat márkára értékelték. Ennek alapján az országbíró az országnagyokkal együtt úgy ítélt, hogy a prépost szept. 18-án Palasthy Lyptou fia: Miklós, vagy vorboz-i Lukács, vagy Péter fia: Pál vagy Dersenye-i Lipót – a prépost részére adott királyi emberek valamelyikének, és Zantho-i János fiai: Miklós és Pál, vagy Nyek-i Balás fiai: János és György, vagy Balás fia: Lőrinc – az apát részére adott királyi emberek valamelyikének a jelenlétében és a budai káptalan emberének a jelenlétében tegyen hatodmagával, akik közt az egyiknek szomszédos nemesnek kell lennie, esküt arra vonatkozólag, hogy a vitás terület mindig az övé és a monostor Morouth nevű birtokához tartozott. Az esküt a prépost propter decentiam sui honoris prepositure et status in vestibus sui ordinis, ad conscientiam suam tegye le, a többiek nudis pedibus etc. Erről a káptalan nov. 8-ra küldjön jelentést. Eredeti, papír; egyes részei vízfoltosak. Záró pecsét és két caput sigilli töredékeivel. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda