DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178) • 67399

DL-DF 67399
Keltezés 1342-09-26
Kiadó PÁL ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 178 / 4
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178)
Fennmaradási forma Másolat 1701-1800
Regeszta Wyssegrad duodecimo die octavarum nativitatis virginis. Pál országbíró ítéletlevele a Zeech-i László fia: Tamás felperes s Hozzyumezeü-i János fia: Szeövke (Szeuka) dictus Miklós a Hozzyumezzeü-i Markalf fia: Miklós alperesek között a felperesnek a Zemplény-megyei Bassa birtokban levő részébe történt bevezetésekor és annak határjáráskor az alperesek részéről nyilvánított ellentmondás miatt keletkezett perben. Az első fél birtokjogát Károly 1321. évi szintén Károly király átírásában és megerősítésében gyertyaszentelő nyolcadán (február 9.) bemutatott pátens levele igazolta, mely szerint a király Trencséni (de Thrincsinio) Mátéval tartó Thopani(?) László fia: Pongrác és Miklós elkobzott birtokát, a Zemplén megyei, a Bodrogh folyóval szemben fekvő Bassa birtokot a felperes atyjának: Lászlónak adományozta Zemplén nevű birtokáért cserébe. Miután az alperesek képviselője: Rosáli-i András fia Jakab - a leleszi konvent levelével - kijelenti, hogy az alperesek csak azért mondottak ellent a bevezetésnek, mert határjárással a felperes az ő Hozzyu Mezzeü nevű birtokukból is el akart foglalni egy részt, az országbíró úgy ítélkezik, hogy a Scepus-i káptalan hites emberei jelenlétében a peres felek részére kiküldött Rozvágy-i Mihály fia: Lőrinc, Zenthes-i Pál fia: Pouka, Szentes-i Pál fia: János, Rovina-i (?) Barnabás fia: Miklós, valamint Banócz-i Miklós, Isép-i Máté, Leszteméri Miklós fia: János s Miglész-i Máté fia: Péter királyi emberek ketteje Basa és Hozzu Mezeu elválasztó határait állapítsa meg, s ha ezt a felek elfogadják, ezekkel vezesse őket birtokba, ha nem, akkor a vitás darab földre, mennyiségére, értékére és hovatartozására tartsanak tanúvallatást, illetve becslést. A káptalan jelentése szerint a Lesztemér-i Miklós fia: János és Rozvágy-i Mihály fia: Lőrinc királyi emberek meg Zagrabia-i Tamás és Ewsy-i Demeter kanonok, hites személyek által megállapított határokat a felek nem fogadván el, a vitás földet fél ekére becsülték. Bassa és Hozzywmezew elválasztó határait a felek demonstrációja szerint így állapították meg: prima inciperet in fluvio Bodrogh a plaga occidentali a parte predictae possessionis Bassa vocatae, de qua dirrecte currando ad plagam horentalem intrat quandam sylyam et transeuondo eandem in exitu eiusdem pervenit ad unam terream metam, in qua meta sunt duae arbores vulgariter Fysz et Thwldi dictae, de qua currndo per modicum spacium per terras arabiles annectit duas metas terreas, in quibus sunt vagae. Bassa vocatae, de qua dirrecte cureando ad plagam horentalem intrat quandam sylvam et transeundo eandem in exitu eiusdem pervenit ad unam terream metam, in qua meta sunt duae arbores vulgariter Fysz et Thewldi dictae, de qua currrendo per modicum spacium per terras arabiles annectit duas metas terreas, in quibus sunt vagae salices, abhinc pervenit ad unam magnam arborem populeam, de qua iungit unam arborem pinneam, sub qua meta terrea, abinde eundo directe transit per quandam viam magnam, quae ducit de praedicta possessione Bassa in praedictum possessionem Hozzumező et pervenit ad unam terream metam, in qua sunt duae arbores similiter avellanae et platani vulgo Juhar dicti, de qua intrat quandam sylvam, et curit in eandem quousque pervenit ad quoddam fluvium Lyaka nominatum. Hozzumezző elválasztó határai Bassa felé az alperesek szerint a következők: prima meta incipit similiter in praedicto fluvio Bodrogh a prefata plaga occidentali a parte predictae possessionis Hozzumező, de qua directe jungendo (!) versus plagam horientalem intrat praemissam sylvam et transeundo(?) sylvam directe in exitu eiusdem pervenit ad unam arborem kerchy, sub qua est pro signo posita meta terrea, de ... de directe eundo per parvum pervenit ad duas metas terreas ... ad quandam vallem, citr quam est una arbor similiter ilicea, quae vulgariter Teoldt dicitur, pro meta iuxta quam vallem eundo anectit duas metas terreas, quarum una borem scilicet populeam, deinde directe curendo pervenit et transit praedictam viam et pervenit ad unam terream metam, deinde nectit per modicum spacium eundo ad duas metas terreas, de quibus intrat quandam sylvam et currit in eandem auousque pervenit in predictum fluvium Lyka et sic terminatur. Bassa szomszédai: Detricus fia: Pol (dictus) István (?) fia: Tamás, Rozgony-i Pál fia: Péter, Dobron-i Miklós fia: Lorandus (?) Szentes-i Poka, Geudyn-i Péter fia: Beke, Alap-i Benedek fia: László, Pa... fia: János, Zéthén-i ... Zenthes-i Poka fia: Domonkos, Kamarócz-i Dénes fia: Imre és más nemesek a földet Bassa-hoz tartozónak, Hozzyumezeu szomszédai: Rozgon-i Péter mester, Lezna-i Lőrinc, Csemernye-i Márk fia: János, Natha fia: László, Arth-i Lukács, Lezna-i István, Natha fia: András, Újfalu-i Ábrahám fia: Péter, Thusa-i Máté fia: Márk és Balázs fia: Miklós meg más nemesek pedig e birtokhoz tartozónak mondották és vallották. Így vallottak még Pachvay-i János, Szentgyörgyi (de Sanctogeorgio) Tamás fiai: Péter és Egyed, Som-i Péter fia: Fülöp, Vetés-i László, Banócz-i Miklós, Péter fia: Pál, Domokos fia: Miklós, Pelejtey-i Simon fia: László, Albert fia: Petheo, Azar-i Mihály fiai: Miklós és Lőrinc nemesek. Az országbíró végül is Pünkösd nyolcadán Poka fia Pál fia: János, Zenthes-i Pál fia: Poka, Grabocz fia: Miklós, Lesztemér-i Miklós fia: János, Bánócz-i Miklós fia: János, Lesztemér-i Miklós hites személye jelenlétében Rozgon-i László fia: Péter, vagy Leszna-i Lőrinc vagy Pelejthe-i Márton fia: Péter eskütársak egyikével július 4-én a helyszínen ”super terram” leteendő esküt ítét meg az alpereseknek arra, hogy a fél eke föld öröklési jogon mindig az övék volt, s Hozzw Mezew birtokukhoz tartozott. Miután a Jazo-i konvent jelentése szerint Markalf fia: Miklós alperes, alperes társa nevében is Rozgon-i László fia: Péter eskütárssal Leztemer-i Miklós fia: Mihály királyi ember s Gál konventi hites személy jelenlétében a neki megítélt esküt letett, a vitás fél eke föld birtokába a királyi ember az alpereseket bevezette az alábbi határokkal: a meta terrea iuxta fluvium Bodrogh existente, deinde versus horientem ad metam arboreum ilicis circumfusam, abhinc ad metam terream implanetis arabilibus habitam, post haec ad locum Zaras Welgy et transeundo ad eandem arborem Nárfa circumfusam, abhinc ad metam terream, dehinc ad aliam metam terream iuxta sylvam existentem et per eandem sylvam usque ad metam terream extra fluvium Lyka habitam. Az országbíró és bírósága a jászói konvent jelentése alapján most már a végleges ítéletről kiadja a privilégiumot és a felperesnek örök hallgatást parancsol. XVIII. századi egyszerű másolat. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda