DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65452

DL-DF 65452
Keltezés 1510-06-30
Kiadó FOGOTT BÍRÁK
Régi jelzet Q 169 / 51
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul 03
Regeszta in Naghfalw. die dominico prox. p. f. bb. Petri et Pauli app. Nos Johannes Banffy de Losoncz, Stephanus de Thelegd, Petrus similiter Banffy de prefata Losoncz, Ladislaus de Zolyom, Stephanus de Bathor, Martinus Zele de Keczel et Petrus de Myndzenth bizonyítják, hogy ők mint a Sarmasag-i András, János és Miklós által, másrészt Belthewk-i Dragfy János, továbbá Berend-i Dávid, Czegen-i Kende Lőrinc és Maythys-i Cheh Ferenc által közös akaratból választott fogott bírák, arra hivatva, hogy a nevezettek összes ügyeiben, amelyek köztük adódtak attól az időtől fogva, hogy a király elhagyta az országot és Csehországba ment, beleszámítva az azóta elhunyt Doba-i Ferenc ügyeit is, Ők tehát megszüntetvén előbb a felek közt minden pereskedést, akár a királyi curiában folytak azok, akár másutt és semmiseknek jelentvén ki az ezekre vonatkozó összes peres iratokat, miután a felek kölcsönösen nyugtatták egymást az elkövetett jogtalanságok és hatalmaskodások felett, kimondották, hogy a nevezett Dragffy János köteles visszaadni Sarmasag-i András jobbágyait, akiket bármi címen, de jogtalanul elvitt annak a birtokairól, különösen pedig köteles visszaadni azt a jobbágytelket, amelyen jelenleg Pap András lakik. Azonkívül a nevezett Berend-i Dávid köteles szept. 8-án (in f. nativitatis B. Marie Virginis) Sarmasag-i Andrásnak és testvéreinek a nekik okozott károk és költségeik fejében 150 forintot fizetni készpénzben, még pedig Banffy Jánosnak Naghfalw-i házában, ahol Sarmasag-i András, magára vállalva testvéreinek a terhét, köteles az összeget átvenni és annak átvételéről nyugtát adni: kikötötték, hogy ha a nevezett Berend-i Dávid elmulasztaná az összeget a jelzett helyen és időben letenni, Sarmasag-i András pedig vonakodnék azt átvenni és arról nyugtát adni, az esetben az illető fél hitszegésben marad el. Minderről a fogott bírák a fentiek nagyobb bizonyságául saját pecsétjeikkel ellátott oklevelet adtak. Eredeti, papír, a szöveg alatt három gyűrűs pecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda