DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268259

DL-DF 268259
Keltezés 1486-08-30
Kiadó GERÉB MÁTYÁS DALMÁT BÁN
GERÉB MÁTYÁS HORVÁT BÁN
GERÉB MÁTYÁS SZLAVÓN BÁN
Régi jelzet U 680 / 82
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét 0
Megjegyzés ERŐSEN RONGÁLT
Regeszta (30. die oct. Jacobi), Zagrabie. Wyngarth-i Gereb Mátyás dalmát-horvát-szlavón bán a zágrábi káptalanhoz. Néhai Orzag Mihály nádor és Bathor-i István országbíró a király külön parancsára 1481-ben gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe előtti kedden (jan. 30.) Zagrab megye nemeseinek közössége (universitati) részére Zágráb város mellett tartott közgyűlésen Susko nemes asszony és Kwdelych Balázs előadta, hogy Belozlowcz-i Sebesthyanych néhai Miklós (akinek anyja Glawnycza-i Ilona másképp Dykawa nemes asszony, leánya pedig Susko) Belozlowcz-i birtokrészét Zágráb megyében, amely jog szerint őket illeti, Zthwbycza-i Gergely deák régebben (primitus et antea) valamilyen módon elfoglalta, majd Thwrylowcz-i néhai Therek Istvánnak és néhai Mathyka György fiának: Zsigmondnak átadta, akik a felpresek tiltakozása ellenére azt jogtalanul elzálogosították Sthyria-i Hoffer (dicto) Jánosnak, aki azt ........... fiaival: Mihállyal, Kristóffal és Lőrinccel együtt birtokolja ugyancsak a felperesek tiltakozása ellenére. A felperesek kérték, hogy Zthobycza-i Gergely, Therek István és Hoffer János adják ennek okát. Az alperesek nevében Therek István bejelentette, hogy a birtokrészre vonatkozóan okleveleik vannak, amelyeket későbbi időpontban tudnak csak bemutatni. - A per 1484. György napjának nyolcadára (máj. 1.), majd onnan Jakab napjának nyolcadára halasztódott. Ekkor Susko asszony nevében Orehocz-i ....... jelent meg, aki bemutatta a bán által 1484. május 22-én kiadott bevallási, döntőbírósági és kötelezettséget vállaló (fassionalis, arbitrionalis et obligatorialis) oklevelet (lásd Borsa SMM 14. [1983] 66/138. sz. oklevelet), továbbá a zágrábi káptalan által 1484-ben kiadott tiltakozó levelet (lásd Borsa SMM 14. [1983] 67/140 sz oklevelet), s további tiltakozó és eltiltó okleveleket is bemutatva ítéletet kért. Belozlowcz-i Zsigmond (báni és zágrábi káptalani ügyvédvalló levéllel) Zwhodol-i Lőrinc és felesége - néhai Therek István leánya - Ilko nevében is megjelenvén kijelentette, hogy a választott bíróság mindkét fél hanyagsága miatt hiúsult meg, így a megállapodásban előírt 12 aranyforint megfizetésére a bemutatott egyszerű tiltakozó levél alapján az alperesek nem kötelezhetők. A bán felszólítására bemutatta még a zágrábi káptalan 1486. február 6. után néhány nappal kelt oklevelét (lásd Borsa SMM 14. [1983] 68/141 sz. oklevelet). (Az oklevél e része hiányos.) - Majd [Hoffer János] mint harmadik fél mutatta be a zágrábi káptalan 1469. február 9-én kelt (lásd Borsa SMM 14. [1983] 50/104 sz. oklevelet) és Zágráb megye 1474. május 18. után kelt oklevelét (lásd Borsa SMM 14. [1983] 56/117 sz. oklevelet), s ezt követően a felek ítéletet kértek. A bán megállapította, hogy az alperesek nem tudták bizonyítani, hogy a vitás birtokrész inkább illeti a fiágat, mint a leányágat, így nem voltak jogosultak annak elzálogosítására. Minthogy Dorottya asszony és leánya: Ilona részüket megkapták, az ügyből kikapcsolódtak, így a jelenleg Hoffer János kezén 82 forintért zálogban levő részt vissza kell adni a másik lánynak: Susko asszonynak és Kwdalych Balázsnak, akiknek viszont meg kell téríteniök Therek Istvánnak és Belozlawcz-i Györgynek az általuk kifizetett hitbér, jegyajándék és leánynegyed értékét. A bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki megbízottját, akinek jelenlétében az egyik Zágráb megyei választott esküdt mint az ügyhöz külön kirendelt királyi ember szálljon ki Belozlowcz-ra, ahol a szomszédok jelenlétében járja meg néhai Sebesthia(!) Miklós birtokrészét, s figyelembe véve minőségét és mennyiségét, értékét becsülje meg, s a kifizetett hitbér, jegyajándék és leánynegyed erejéig iktassa be Zsigmondot és néhai Therek István leányait, a többibe pedig Kudelych Balázst és Susko asszonyt meg örököseiket figyelmen kívül hagyva minden ellenmondást. Ezt követően menjenek Belozwcz(!) és Twrylowcz birtokokra és a káptalan fenti (Borsa SMM 14. [1983] 50/104 sz. alatt közölt) oklevelében leírt 8 jobbágytelekbe és tartozékaiba iktassák be Hoffer Jánost és örököseit 82 aranyforint zálogösszeg fejében, majd minderről vízkereszt ünnepének nyolcadára (1487. jan. 13.) neki tegyenek jelentést. - Rongált, hiányos papíron, zárópecsét nyomával. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 82. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 68-69/142.

Tartalomgazda