DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84963

DL-DF 84963
Keltezés 1462-05-12
Keltezés helye Strigony Esztergom Esztergom m
Kiadó Albert kánonjogi doktor
Albert nyitrai főesperes
Albert esztergomi kanonok
Albert vikárius (spiritualis)
Albert ügyhallgató
Régi jelzet Q 166 / 3 38
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Másolat 1462-1482
Nyelv Latin
Irattípus idéző - insinuatiós - hitbér - leánynegyed
Névmutató gibe-i plébános; szentiváni plébános; rozgonyi plébános; ujfalui plébános; csebi plébános; leszteméri plébános; egri püspökség; Semsei János felperes; Semsei László fel Erzsébet felperes; Szentmiklósi Szepesi (dictus) Erzsébet (Lőrinc l) felperes; Nagymihályi Bánfi György (néhai Albert f) magán; Pazdicsi Miklós özv Borbála magán; Urbánfalvi Szepesi (dictus) Lőrinc özv Erzsébet magán; Szentmiklósi Pongrác (dictus) István magán; Szentmiklósi Pongrác (dictus) János magán; Szentmiklósi Pongrác (dictus) Jakab magán; Szentmiklósi László (Pongrác f) magán; Besenicza-i István fel Anna magán; Ibafalvi Tamás jegyző (káptalani); Dénes bíboros; Dénes esztergomi érsek
Tárgymutató károkozás - nászajándék - adósság - joghatóság (esztergomi egyházmegyei) - felszólítás; adósság
Regeszta Albert esztergomi vikárius, kánonjogi doktor, nyitrai (Nitriensis) főesperes, esztergomi (Strigoniensis) kanonok és Dénes esztergomi (Strigoniensis) érsek vikáriusa és általános ügyhallgató meghagyja a Gibe-i Zenth Iwan-i, Rozgon-i, Wyfalw-i, Cheb-i és Lestimer-i meg és minden egyes egri (Agriensis) egyházmegyei plébánia plébánosainak a mandátum áthágás legsulyosabb büntetésének terhe mellett, hogy közülük az, vagy azok, akiket e mandátummal Semse-i János és Zenthmiklós-i Sepesy (dictus) Lőrinc (leánya): Erzsébet asszony, Semse-i László felesége egri egyházmegyei felperesek részéről felszólítanak, e felperesek kivánságára menjenek el Nagmihal-i Bán fia néhai Albert fia: Györgyhöz, Pazdich-i Miklós özvegyéhez: Borbála és Vrbanfalwa-i Zepesy (dictus) Lőrinc özvegyéhez: Erzsébet nemes asszonyokhoz, szintén ugyanabból az egyházmegyéből s őket Semse-i János ellenében bizonyos kártevések, hitbér, nászajándék és adósság ügyekben eléje idézzék perbe, továbbá ZenthMiklós-i Pangracz (dicti) Istvánt, Jánost és Jakabot, ZenthMiklos-i Pongrác fiát: Lászlót és Besenicza-i István feleségét: Annát, szintén egri egyházmegyebelieket, ugyan ilyen módon idézzék eléje perbe Semse-i László felesége: Erzsébet asszony ellenében hitbér, nászajándék, leánynegyed, bizonyos földek visszatartása és más kártevések ügyében; egyben figyelmeztessék őket, hogy akár megjelennek, akár nem további halasztás nem történhetik és a megjelenő fél kivánságára az esztergomi (Strigoniensis) egyházmegye forumain gyakorolt jogszokás szerint a perben végleges itéletet fog mondani. Szöveg alatt jobbról: Thomas de Ibafalwa notarius. Egykorú másolat. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila, Borsa).

Tartalomgazda