DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247952

DL-DF 247952
Keltezés 1291-06-18
Kiadó PÁL ALORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet U 468 / 4
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 4
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Átírás 1325
Regeszta Buda. Pál ispánnak, András király alországbírájának a bizonyságlevele arról az egyezségről, amely Neek-i István fiai: István Benth, Lodomér, Mathei és Tamás az egyik részről, a másik részről pedig a szintén Neek-i Jácint fiai: Miklós, Mihály és György, továbbá Iván fia János, Miklós fia Péter, Wyda fia Pál, Pál fiai: Month és Tamás, valamint Felneek-i Mykow fiai: György és János között jött létre. A nevezetteknek András király ítéletlevele értelmében párviadal útján kellett volna eldönteniük a közöttük folyó pert, amelynek oka az volt, hogy István fiai megölték Jácint fia Lőrincet és Mykow fia Móricot; a felsorolt ellenfeleik viszont lerombolták István fiainak Neek nevű birtokát és ezzel kétszáz márkányi összegű kárt okoztak nekik, továbbá megsebesítették Istvánt. A párviadal kitűzött időpontja Pünkösd nyolcada – június 17-e – volt, s ezen a határnapon a nevezett felek meg is jelentek a kijelölt helyszínen, de az ott jelenlévő főurak és nemesek tanácsára elálltak a párviadaltól és az alábbi egyezségre léptek. István fiai: István, Benth, Lodomér, Mathei és Tamás elengedik mindazon követeléseiket, amelyeket Miklóssal, Mihállyal, Györggyel, Jánossal, Péterrel, Month-tal, Pállal és Tamással szemben támasztottak a kétszáz márka kár okozása és István megsebesítése miatt, sőt ezenfelül átengedik nekik a Borsod megyei Neek faluban levő örökölt és pénzen vett birtokaikat a szőlőkkel együtt. Ezenkívül visszabocsájtják a nevezettek birtokába azt a Felneek nevű birtokot is, amelyet eddig ők tartottak hatalmasul elfoglalva. – Jácint nevezett fiai és rokonaik viszont megígérték, hogy mindenki ellen megvédelmezik az előbbieket, aki csak háborgatni akarná őket az általuk meggyilkolt Lőrinc és Móric halála ürügyén. – Az oklevelet az alországbíró Tamás ispánnak, országbírónak a pecsétje alatt adta ki. Átírja az egri káptalan 1325. július 25-én (lásd 21. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 19/9.

Tartalomgazda