HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 012.

Date 1818. június 14.
Description

Latin nyelvű, eredeti, csak aláírással hitelesített, 8 folio. Utólagos, más kézírástól származó latin és német pótlások a szövegben és a margón.

Text

Conscriptio és Aestimatio
Alsó Szopor:
18 társtulajdonos 103 belső fundus. – Az 1799-es összeíráshoz mérve a belső fundusok száma 35-tel megnőtt, aminek oka a telkek szétaprózódása. – A helység határai és szomszédai. – Az urasági malom leírása és becslése. – Ispánlakás fából. – Urasági kúria és tartozékai. – A magtár becslése. – A magtár berendezése és felszerelése 4 hombár, zsákok, szórólapátok stb. – A fiscus portiójához 37 3/8 sessió tartozik 54 jobbágyház és 7 zsellérház. – Egy sessióhoz 30 hold szántó és 12 embervágó rét, egy hold 1100 négyszögöl. – A közepesen aluli földek „3 classis”. – Terméshozam közepes években kétszeresből a vetőmaggal együtt 4 pozsonyi mérős, zabból 10 pozsonyi mérős. – Nem tudnak felesleget termelni értékesítésre, sőt gyakran rossz esztendőkben még igavonó állataiktól is meg kell válniok. – Szőleik vannak a szomszéd falvak határában, de azok után ott is adóznak. – Saját erdeik nincsenek, de épület- és tűzifát az urbárium szerint a földesúri erdőkből kapnak. – Új irtásföldek nincsenek, a régi irtásföldeket a sessiós földekhez csatolták. – Szolgáltatások: 54 jobbágy- és 7 zsellérház után 1 Ft házadó. – 37 3/8 jobbágysessió után a konyhaszolgáltatást: vaj, kappan, csirke, tojás együttesen sessiónként 51 Xr-ral váltják meg. – Egy-egy sessió évi 52 igás vagy 104 gyalogrobotot ad. – Kötelező tűzifaszállítás a földesúr számára nincs. – Az erdőket rablógazdálkodással tönkretették. – Hosszúfuvarok készpénz értéke. – A hosszúfuvarokra és más alkalmi szükséges munkákra, malomépületek és gátak karbantartására. – Kukorica kapálásokra „ad duplicem fagopyri fossionem” – Allódiális földek, rétek és szőlők megmunkálására. – Összesen 2692 robot napot használ fel az uradalom, de így is felhasználatlanul marad 1120 robot nap. – Az urbárium szerint a terményekből „exclusis canabibus et lino” kilencedet kellene adniok, de szerződés szerint a kilencedet sessiónként 4 Ft készpénzzel váltják meg. – Az elpusztított erdők vármegyei védelem alá kerültek, legalább száz év kell ahhoz, hogy újra rendbe jöjjenek, ezért nincs makkoltatás se, legelőre járó állatállomány: ökör, tehén, borjú, ló, juh, sertés. – Az 1812-ben 12 hold új telepítésű szőlő első komolyabb termése ebben az évben (az összeírás évében) várható, a szőlőtelepítés még nem fejeződött be munkaerő és trágya hiányában. – A már termő szőlő sincs kellőképpen megtrágyázva, mert akkor többet teremne. – Szilváskert telepítés 246 szilvafából 150-et rossz akaratú emberek felégettek. – Allódiális földek 14 darabban 3 forgóban vetések: kétszeres, kukorica, zab, ha nem trágyázzák a földeket, rosszul teremnek, egy mérő vetőmag után a vetőmag leszámításával három mérő termés várható. – Az urasági rétek szénahozama. – a vízimalom árendája. – Az uradalom terhei: vincellér, kerülők, ispán tartása. – A portio évi jövedelme a kiadások levonása után 1,050 Ft 17 Xr.
A Sándorházi-család kihalása miatt a kincstárra szállott portiók.
(Szatmár m.): Alsó Szopor

Search result navigation
Content provider