HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 231. - No. 001.

Date 1821. február 7.
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott, hatósági záradékolt eredeti latin nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve, papírkötésben, 136+203 pagina. Külön kötetekben az uradalmi épületek becslései, 309, 51, 192, 16, 13, 81 p. 12 db. melléklet

Text

Összeírás úrbéres adatokkal Conscriptio – amelyet az 1820. február 14-én gróf Dezsőfy Ferenc bekövetkezett halála után, örökösök hiányában a fiscusra szállt birtoktól készített a kamara rendeletére.
Az uradalom nevét Cserétvárról (!) kapta, főhelyéről, ahol az egykori vár romjai állnak; – az uradalom három faluból és egy praediumból áll, Bábolnát, mely a Tisza túlsó oldalán fekszik, kivéve, összefüggő területet alkot, az uradalom főhelyétől 4 órányi távolságra. – Birtoktörténeti adatok, a birtok megszerzése, adósságok nincsenek rajta. – Határai, szomszédos falvak, azok földesurai. – Határvillongások jelenleg nincsenek, még a boldogult gróf életében folyt egy birtokper a királyi tábla előtt az egri érsekséggel, a birtok megszerzésére. – Jövedelmet hajtó tényezők, allódiális gazdálkodás folyik a birtokon; – erdők nagysága holdakban, összefüggő területen, nagyobb részén tölgyes és bükkös, keverten platánokkal, szilfákkal, kőrisfákkal, – erdészetileg nincs szabályozva, vágásokra felosztva, a fák kora szerint három csoportra oszlik, – tűzifára alkalmas, tisztásain részben a lakosok legeltetnek, részben az uradalom kaszálja. – Két promontórium, allódiális szőlők is vannak rajtuk, nagyságuk kapásokban, – a cserépvári kastély mellett kerti szőlő, nagysága kapásokban; – a jobbágyi szőlők után ötödöt és nyolcadot adnak, szabad bormérésük van az urbárium szerint a lakosoknak. – Rétek és legelők mind a lakosoknak, mind az uradalomnak elegendők, vannak közöttük kétszer kaszálhatók. – A királyi beneficiumok (kocsmák, pálinkafőző, mészárszék, téglaégető, malmok) helységenkénti felsorolása, 9 évre árendába vannak adva. – Vámok, vásárprivilégiumok nincsenek az uradalom területén, sem bányák. – A tized az egri érsekséget illeti, a gabonából azonban az évente megújítani szokott szerződés szerint az uradalom magának visszatart, a borból pedig a regálék árandálójára esik. – Búzát, rozsot, árpát, zabot, tönkölyt, kukoricát, kölest, lencsét, borsót, burgonyát, kenderkévéket és magot, majorsági és tizedbúzát, bárányokat, őszi és tavaszi szalmát, sarjút, tűzifát, téglát, káposztát termelnek és sorolhatni a jövedelmek közé, ezek egységára, ha ugyan helyben nem adják el, a közeli, egy stációnyira lévő Eger piacain könnyen tudják értékesíteni, szállítási költségekre nem szoktak számítani. – Mind az élet fenntartásához, mind a gazdálkodás továbbviteléhez való bőségesen megterem az uradalomban, az uradalom bevételeit csökkenés veszélye nem fenyegeti; – a föld termékenysége ellen panasz nem lehet; – a szőlők, rétek, szántók az időjárás viszontagságainak kitettek, a termés növekedésében szokott bajt okozni; – a termés szállítási lehetősége mind az uradalom, mind a lakosok számára kielégítő.
Cserépváralja:
Fekvése, határai, határvillongások nincsenek. – Első osztályba sorolt, azaz jövedelmet hajtó uradalmi épület: szilárd anyagból épített kocsma, zsindellyel fedett, nagy szobából, konyhából, kamrából, boltozatos pincéből áll, istállóból, hozzáépített szekérállásból, udvara nincsen, kertjében gyümölcsfák, körülárkolt; – más kéz írásával hozzáírva értéke, majd harmadik kézzel ennek rectificálása; – pálinkafőző a falu végén, szilárd anyagból építve, zsindellyel fedett, szobája, konyhája, kamrája van, magában a főzőben 4 üstje, két vízvezető csatorna a főzdéhez, értéke hozzáírva; – földalatti, kőből vájt kunyhócskák, census és teljesítendő robot ellenében zsellérek használják, értéke; – Másodosztályba sorolt, azaz a gazdálkodás folytatásához szükséges épületek: kertészház, bent a faluban, jó anyagból épült, szalmatetővel, szobája, konyhája, kamrája van, udvara a mellette fekvő gyümölcsössel együtt kerített, értéke; – a helységen kívül disznóól, jó anyagból épített, zsindellyel fedve, a kanász lakásával, az ól három részre oszlik, kocák, hízók, és takarmány számára, értéke; – kovács lakása, jó anyagból épült, szalmával fedett, szobából, konyhából, kamrából áll, udvara kerítetlen, kertje körülárkolt, értéke; – az úgynevezett Cserépvár hegyen kastély vagy földesúri lakás, szilárd anyagból épített, zsindellyel fedett, bejáratától jobbra nyolc szobája, két irodája (cabineta), két kamrája, konyhája és két kis éléskamrája van, – balkéz felé, (ahol az uradalmi kasznár lakik) négy szoba, kamra, konyha, két istálló, kocsiszín, árnyékszék, az épület tornáca téglával kirakott; – szilárd anyagból épített, zsindellyel fedett, különválasztott épület, tehénistállót, tejtároló pincét, fáskamrát foglal magában, továbbá fából épített baromfiólat; – kőkút, tartozékaival ellátva, az egész értéke; – kis majorház, szilárd anyagból építve, zsindellyel fedett, két szobája, konyhája, kamrája van, pincéjének kapacitása urnákban, három részre osztott istállója 90 állatra való férőhellyel; – két különálló épület, ugyanabból az anyagból építve, zsindellyel fedve, baromfiólnak használják; udvara oszlopkerítéses, az egész értéke; – szemben a majorházzal az uradalmi szilvás, középen szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett épület, szoba-konyha-kamrából áll, részben fallal, részben oszlopokkal körülkerítve, értéke; – kádárműhely, szilárd anyagból épült, az uradalmi nagy pince bejáratával, kapacitása, értéke; – tisztiház (rationum exactor), szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, kétszoba-konyhából-cselédszobából áll, kis pincéjének kapacitása, értéke; – kapusház, részben kőből kivájva, szobája, konyhája van, itt található az uradalmi börtön is, értéke; – istálló tíz lóra való férőhellyel, mellette szekérállás, zsindellyel fedett, értéke; – mellette kovácsműhely, kőbe vájt, zsindellyel fedett, értéke; – három zöldséges és krumpliverem, vajtároló, értéke; – gyümölcstároló a szilváskertben, szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, kis szobából áll, ahonnét lejárat a pincébe, négy hordó befogadóképességű, értéke; – szilárd anyagból épített kecskeistálló, zsindellyel fedve, 300 állatra, mellette szárnyék, értéke; – kádárház, szilárd anyagból építve, zsindellyel fedve, két szobája, konyhája, kamrája van, pincéjének kapacitása hordókban, értéke; – kis kőbe vájt pince, 4 hordóra való kapacitással, értéke; – uradalmi hajdúház, szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, két szobája, konyhája van, mellette deszkából ácsolt baromfiól, értéke; – a kasznár istállója, szilárd anyagból építve, zsindellyel fedett, 8 állatra való férőhellyel, elég tágas, értéke; – szőlőkarótároló, oszlopokon, deszkával kerített, értéke; – présház a Mangó szőlő alatt, szilárd anyagból építve, zsindelytetővel, nagy préssel, minden szükségessel ellátva; – behajtott, kóbor állatok szárnyéka, jó anyagból épült, zsindellyel fedett, értéke. – Harmadik osztályba sorolt, azaz kedvtöltésre szánt épületek: a kút mögött, a maga helyén már említett kápolna-alakú, szilárd anyagból épített, zsindellyel fedett ház, két szobája, konyhája van, tornyában két harangocska; – üvegház, oszlopokkal körülvéve; vendégház, szintén szilárd anyagból, zsindelytetővel, 3 szobája, pitvara van, értéke; – a szőlőben filagória, jó anyagból épített házacska, kéménnyel ellátott szobából áll, értéke; – a "Virágos Kert"-nek nevezett uradalmi kert kerítése, részben fallal, részben léccel kerített; – a vendégek lovainak istállója, 16 lóra való férőhellyel, értéke. – Jelenleg majorsági állatok nincsenek. – Az urbárium szerint a lakosok katolikus vallású magyarok, szabadköltözésük van, földművelés mellett szőlőt is művelnek. – A jelen összeírás 12 egész telket tűntet fel, melyből 1/4 a kocsma telke, házak, és házas zsellérek házainak száma. – Egy telek appertinenciái 28 hold szántó, 1100–1200 négyszögöllel számítva, holdanként két köblös, 12 kaszásnyi rét, kétszer kaszálható. – A hegyeken és völgyekben elterülő földterület másodosztályba sorolt, a talaj fövenyes, annyira termékeny, hogy egy pozsonyi mérő átlagban 4 mérő búzát, rozsot, 3 1/2 mérő zabot ad, ezek súlya fontokban. – A lakosok kereskedéssel nem foglalkoznak. – Saját, a földesúritól elkülönített erdeje nincs a falunak, ott van fajzásuk, az urbáriumban megállapítottak ellenében. – Irtásföldek nincsenek. – A legelő ki van mérve, 164 szarvasmarha, 103 ló, 90 ökör és 70 disznó legeltethető. – Promontórium nincs a faluban, a lakosok szőlői a tardi hegyen vannak, nyolcadot adnak utána az uradalomnak. – A lakosok helyzete olyan, hogy tartozásaikat pontosan tudják teljesíteni. – Szolgáltatásaik a következők: jobbágyi és zselléri házak száma 76, az utánuk fizetendő urbári census egyenkénti és együttes összege; – telkenként 51 krajcárjával számított kulináriák (beleértve a borjúváltságot is) együttes összege; – robotnapok telkenkénti számának összegzése, a bíró és kisbíró mentesek a robot alól, pénzértéke; – az urbárium szerint minden telek után egy öl fát tartoznak kivágni és beszállítani, pénzértéke, telkenként két gyalog és egy igás napot véve; – házas zsellérek robotnapjainak száma, pénzértéke, leszámítva a kisbírón kívül még egyiküket, kinek negyedtelke van, neve; – házatlan zsellérek számának alakulása az 1811–1819 évek között, robotjuk átlagának pénzértéke. – Mivel a kenderkilencedet természetben adják, fonással nem tartoznak a lakosok. – Pálinkafőző üstök nincsenek a helységben. – Nyolcadot az uradalom természetben szedet, hozama az 1811–1819 évek között búzából, rozsból, árpából, zabból, kukoricából mérőkben, káposztából fejekben, átlagának megadásával, ennek pénzértéke egyenként és összegezve. – Bárányokból – méhekből befolyó nyolcad hozama, a tizen aluliak megváltási összegével együtt, fenti években, egy évre eső hányadának pénzértéke. – Bornyolcad hozamának évenkénti kimutatása, átlagának pénzértéke; nyolcadjövedelmek összegzése. – Az uradalmi földeken (úgynevezett puszta földeket) aratópénz, úgynevezett sarlópénz ellenében köblönként 3 krajcárért, a kenderföldekét vékánként 17 krajcárt és természetben egy zsákot adnak, – jövedelmük kimutatása a fenti évekből, átlagának megadásával, pénzértékével. – Erdők helye, nagysága holdakban, nagyobbrészt tölgyfákból, bükkfákból állnak, keverten platánokkal, szilfákkal, kőrisfákkal; erdészetileg még nincs szabályozva, vágásokra felosztva, jelenleg a fák minősége és mennyisége szerint értékelhető, – 120 éves bükkös, 100 éves és 60 éves tölgyes, egyenkénti nagyságuk holdakban, kitermelhető fa mennyisége ölekben, pénzértéke; – makkoltatás jövedelme 9 évi átlag alapján, vadászat jövedelme; – tisztásként felvehető terület, részben földesúri, részben jobbágyi legeltetésre, jövedelme az illető helyen feljegyezve. – A kastély melletti földesúri szőlő, nagysága kapásokban, hozama az említett 9 év alatt urnákban, egy évre eső hányadának pénzértéke. – Allódiális szántók két tagban, nevük, nagyságuk holdakban, házi kezelésben van, harmadát minden évben ugarolva, a nyomtatórész leszámításával hozama a szóban forgó 9 év alatt búzából, rozsból, árpából, kölesből mérőkben, évi átlagának tételenkénti és együttes pénz értéke, harmadát a költségekre számítva. – Allódiális és nyolcadszalma hozama ősziből, tavasziból a 9 év alatt, évi átlagának pénzértéke. – Földesúri rétek, nagyságuk kaszásokban, széna és sarjú hozama a 9 év alatt, évi átlagának pénzértéke, melyből harmadát itt is megmunkálásra számítja. – A jobbágyi legelőből kihasított földesúri legelő nincsen; maradványföldek nincsenek. – Nádas, mocsaras területek nincsenek. – A földesúri kertek között kedvtelésre szolgáló nincsen, számuk 9, leginkább szilvások, jövedelmük főleg a fű kaszálásából ered, ezeket feljebb már felvette, a fák jövedelme. – Uradalmi káposztás vagy kenderföldek nincsenek. – Halászat nincsen, földesúri malmok nincsenek, mészárszék nincsen a helységben, vám nincsen. – A kocsma árendáját Tardnál veszi számba. – A pálinkafőzős jövedelmét, az árendán kívüli hasznot véve a 9 év alatt iccékben, pénzértékének átlaga. – A földesúr jogának elismerése fejében fizetett összeg. – Nyolc holdnyi földesúri föld árendája fejében a helység által fizetett összeg; – A helységből befolyó jövedelmek végösszege.
Cserépfalu:
síkságon fekszik, Cserépvártól jó félórányi távolságra, határai, szomszédos helységek, határvillongások nincsenek. – Jövedelmet hajtó épületek a kocsma, jó anyagból épült, zsindelytetővel, két szobája van, közülük egyik az árendálóé, másik az ivó, konyhája, kamrája, pincéje az udvaron, kapacitása hordókban; – fából, paraszti munkával épített szárnyék, szalmával födve, földesúri kert az épület mellett; – téglaégető kemence, szilárd anyagból építve, zsindellyel fedett, jó állapotban van; – vele szemben oszlopokon álló téglaraktár, ez is zsindelytetővel, értéke; – az erdőben deszkavágó, szárnyékformájú, zsindelytetővel, belül gödörbe állítva a gép, jelenleg egy hajtó kerékre, semmit nem érő állapotban, fala és teteje jó; – földesúri malom két kerékre, az épület szilárd anyagból épített, zsindelytetővel, a malmon és felszerelésén kívül egy szobája, konyhája, kamrája van, a vízen túl kis pincéje; – zsindellyel fedett szárnyékforma, részben fallal, részben oszlopokon, egy kerekű kölestörővel, zsilip, minden tartozékával felszerelve, kerítése nincs, kis kertecske mellett fekszik. – Gazdaság vezetéséhez szükséges épületek: majorház, jelenleg az erdőkerülő lakja, szilárd anyagból épült, zsindelytetővel, két szobája, konyhája, éléskamrája van, boltozatos pincéje 8 hordóra való hellyel, két istálló, egyik 40 marhára, másik borjúrekesszel 8 tehénre és 4 lóra való férőhellyel, jó állapotban van, udvara elől fallal, hátul keritéssel körülvéve; – különálló épület a jó anyagból épített, meszeletlen rossz tetejű baromfiól, roskadozó állapotban; – nagy kiterjedésű kert, kettős kerítéssel, gyümölcsfákkal, az egész értéke; – szilárd anyagból épített, zsindelytetős ispánlakás, két szoba, iroda, kis éléskamra van benne, udvara elől fallal, hátul léccel kerített; – különálló épület az istálló, 8 állatra való férőhellyel; – kis épület baromfiólnak szolgál, szemben vele faoszlopokon álló, zsindelytetős kocsiszín; – kertje gyümölcsfákkal mindezek használható állapotban vannak, az egész értéke; – uradalmi ház, azelőtt az erdőkerülő lakta, szilárd anyagból épített, zsindelytetős épület, két szobája, konyhája, kamrája van, udvara oszlopokkal kerített; – különálló istálló 8 állatra való férőhellyel, használható állapotban van, értéke; – a téglaégető lakása, szemben a téglaéetővel, szoba-konyhából áll, jó állapotban van, értéke; – a Kut Völgyben levő erdőkerülő ház, szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, szobája-konyhája-kamrája van, szemben vele négyszögletes rés, három oszlopon álló méhessel, zsindelytetős, mindezek jó állapotban vannak értéke. – Kedvtöltésre való épületek a diósgyőri határon Hidegpatak völgyben épített vadászkunyhó, szilárd anyagból épült zsindellyel fedett, egyetlen, kéménnyel ellátott helyiségből áll, szemben vele ugyanazon anyagból épített, konyhaként szolgáló helyiség, roskadozó állapotban van, oszlopokon álló árnyék, a vadászok használatára; – bükkfadeszkákkal kirakott kút, már alíg használható, az egész értéke. – Majorsági állatok jelenleg nincsenek a helységben. – A lakosok református vallású magyarok, szabad költözésüek, földművelésen kívül szőlőt is művelnek. – Az urbárium szerint 28, az összeírás szerint 36 2/4 telkük van, utóbbiból a két negyed árendában, jobbágyi és zselléri házak száma; – a telkek appertinenciái megegyeznek a fentiekkel. – Földje részint zsombékos, részint, vörös fövenyes, részben síkságon, részben kisebb magaslatokon fekszik; – hozama búzából-rozsból-árpából négyszeres, zabból ötszörös, ezek súlya fontokban. – A lakosok kereskedést nem folytatnak. – Irtások nincsenek, a 12 évvel ezelőttiek censuális földekbe mentek át, nyolcadot és pénzt fizetnek utánuk. – A községi legelőn legeltethető szarvasmarhák, lovak, juhok, disznók száma. – A promontóriumo után a lakosoknak félévi szabad bormérésük van. – Szolgáltatásaikat pontosan tudják fizetni. – Az úrbéri szolgáltatásokban eltérés fentitől, hogy gabonából, bárányokból, méhekből kilencedet és nyolcadot adnak, borból csak nyolcadot. – Tizedet az egri érsekséggel kötött megállapodás szerint az uradalom szedi be természetben, hozama a cséplőrészt és aplébános részét leszámítva, nettó jövedelme az érsekségnek fizetett összeg levonása után. – Földesúri szőlő névvel, nagysága kapásokban, hozama az 1811–1819 évek között urnákban, egy évre eső hányadának pénzértéke. – Allódiális szántók nincsenek, földesúri rétek, nagyságuk kaszásokban, hozama ölekben, egy évre eső hányada pénz értéke; földesúri legelő nincs. – A fentírt földesúri malom jövedelmét az árendáknál veszi számba, ugyanígy a téglaégetőt, mészárszéket, kocsmát. – Műhely évi jövedelme órás által lakott földesúri ház után fizetett census; – censualista által földesúr jogának elismerése fejében fizetett összeg; – tégleégetőben égetett téglák száma a fenti években, átlagának megadásával, pénzértéke.
Tard:
Völgyben fekszik, a caput bonorumtól félórányira, határai, szomszédos falvak, azok földesurai. – Földesúri vendégfogadó, szilárd anyagból épített, zsindellyel fedve, 3 szobája van, konyhája, kamrája, mindegyik téglapadlós, ablakain vasrács, boltozatos pincéjének kapacitása hordókban. Két vendégszoba, szemben vele szekérállás, 12 kocsira, a ház mellett istálló 10 állatra való férőhellyel; – kis, kerített kert, a fogadó mögött fekszik, – mindezek használható állapotban vannak, értéke; – mészárszék, a beneficiumok árendálójának lakásával, szilárd anyagból építve, zsindellyel fedett, két szobája, konyhája, kamrája van, és maga a mészárszék, ablakain vasrács, istállójában 10 állatra való hellyel, használható állapotban; szemben vele másik istálló, nyers téglából, paraszti munkával építve, szalmával fedett, roskadozó állapotban, udvarának kerítése kidőlt, az egész értéke; – szilárd anyagból épült kovácsműhely, nagy szobája, konyhája, éléskamrája van a műhelyen kívűl, nagy szénatároló kamrája, kis kert tartozik hozzá, értéke; – szoba-konyha-kamrából álló lakatosház, istállója 6 állatra, kis kert, értéke; – a falun kívűl az allódiummal szemben kocsma, egy nagy szobából, konyhából, kamrából áll, pincéje 10 hordóra, istállója 6 állatra való férőhellyel, javításra szorul; – fából épített, használhatatlan istálló, az egész értéke; – a mezőkeresztesi út mentén kocsma, két szoba, konyha, kamrából, pincéből áll, szekérállása van, értéke. – Ispánház, részben szilárd anyagból, részben nyers téglából építve, szalmával fedett, két szobája, konyhája, két istállója van, egyik 8, másik 20 állatra való férőhellyel; paraszti munkával készül baromfiól, szerkészin, pincéje 14 hordóra, használható állapotban van, értéke; – majorház, szemben a provizorházzal, 3 szobája, konyhája, kamrája van, tejtároló pincéje, baromfiól, 60 szarvasmarhára istálló, kettős, szárnyék, kút, galamdúc vannak benne, az egész kerített, jó állapotban van, értéke; az allodium felett csűr, kettős kereszt alakú, értéke; – szemben vele szárnyék, fából készült, paraszti munkával, szekér állás, értéke; – 'L' alakú épület 2 istállóval, egyik jelenleg magtár, másik 60 tehénre való férőhellyel, vele egy tető alatt béresházak; – juhászkunyhó, szekérszin, provizor kettős istállója 5 lóra illetve 8 tehénre, baromfiól, árnyékszék; – szemben a magtárral kút, provizori pince 10 hordóra, méhes, együttes értéke. – Kedvtelésre szolgáló épület a földesúri szőlőben szüreti ház, fűthető nagy szobából, kamrából áll. – A lakosok katolikus vallású, szabad költözésű magyarok, szőlőműveléssel is foglalkoznak, telkek, házak száma. – Másodosztályba sorolt helység. – Legeltethető lovak, ökrök, juhok, disznók száma. – Három promontórium névvel, félévi szabad bormérésük van a lakosoknak. – Földesúri rétek, széna és sarjúhozamuk ölekben, pénzértéke. – Szolgáltatásaik azonosak az előbbivel.
Bábolna:
A Tisza mellet, síkságon fekvő praedium, határai. – Földesúri kocsma, szilárd anyagból épült, zsindellyel fedve, két szobája, konyhája, kamrája, kis pincéje van, értéke; – nagy allódium, 4 szobája, 3 kamrája, konyhája, 10 hordót befogadó pincéje van, 40 borjúra való istállója, szemben vele kis majorház, cselédek lakásának, két szoba, konyhából áll, szekérszin, értéke, – ispánház, részben szilárd, részben nyers téglából építve, zsindellyel fedett, 4 szoba-konyhából áll, udvara meszes gödör kivételével keritett, nádtetős cselédlakás, beomlással fenyeget, mellette baromfiól sövényből, paraszti munkával készült, 3 rekeszes, roskadozó állapotban, szakérszín, árokkal körülvett kert, értéke; – az ispánház mellett nyerstéglából épített kerülőház, szoba-konyha, két kamrából áll, értéke; – halászház, hasonló anyagból, nádtetővel, értéke; – száll diverticulumban még egy kerülőház, istálló 25 állatra, értéke; – az uradalmi alkalmazottakon és tiszteken kívül 8 taxalista lakik itt, az uradalomnak jövedelmi azonosak a fentivel. – allódiális szántók saját kezelésében, nagyságuk holdakban, búza, rozs, árpa, zab, köles hozamuk mérőkben 9 évi átlag alapján, pénzértéke. – Földesúri rétek széna és sarjúhozama ölekben, pénzértéke. – A Tiszán való halászat közös az egri káptalannal, jövedelme 9 évi átlag alapján. – A négy helységből befolyó jövedelmek végösszege: 17.181 ft. 46 Xr. – Mellékletekben a hivatlkozott becsléseken kívül ajobbágyok, zsellérek névsora helységenként, telkük nagyságával és szolgáltatásuk (robot, census) feltüntetésésvel; – a fassiones super novem puncta másolata a helységekről; – majorsági szántókba folyó évre elvetett holdak, szerződések.
Királyi fiscus. Cserépvári uradalom.
(Borsod m.): Cserépváralja – Cserépfalu – Tard – Bábolna

Search result navigation
Content provider