HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 007.

Date 1699. augusztus 25.
Description

Latin nyelvű eredeti példány 1702-ből, egy melléklettel, 47 folio. Kiadta 1701. március 16-án a Szepesi Kamara számtanácsosa Johann Gundelfinger, sajátkezű aláírás, „K. K. Hofkammer Archiv” körpecsét

Text

„Conscriptio”, amelyet a murányi várhoz tartozó helységekről írt össze Gally András a Szepesi Kamara felhívására.
Murány:
A vár magas sziklára épült, részben mesterségesen kerítve, részben természetes erődítmény, – fából és kőből készült építményekkel, most már régiségük miatt itt-ott romladoznak, néhol puszta. – Makkos és épületfára való erdők is tartoznak a várhoz, elg nagy erdők, fáit feldolgozzák, ha zsindelynek hasítják fel, mindenki egyenként ötszáz zsindelyt ad földesúrnak – makkéréskor nemcsak az uradalom jobbágyai, hanem másünnét is hajtanak ide disznókat legeltetni, – tizedet adnak a disznókból földesúrnak, tízen alul megváltják, megjegyzendő, hogy csak minden negyedik-ötödik évben terem makk. – Hegyek, hegyi legelők is tartoznak a várhoz, de más helységekbe is tányulnak, ezek legelőire nemcsak a környék falvai, hanem a Szepességből is hajtanak lovakat, minden hét ló után két mérő árpát adnak serfőzéshez, amelyet a vár jobbágyai szállítanak el. – Vasbánya a Seleznak hegyben, hámorral, utánuk fizetendő taxa összege. – Ratkói területen kallómalom, a vár részére a posztósok által fizetett évi összeg. – Pálinkafőző-üstök, minden üst után 1 ft. 50 taxát fizetnek, serfőző-üstök után 1 ft. 80-at. – A szomszédban üveghuta, a szerződés szerint az üvegesmester által fizetendő census üvegenként, ablaküvegenként.
Polonka:
Jobbágyok névvel, fiak neve, kora, állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, üszők, disznók, juhok, méhek, telkük nagysága, zsellérek feltüntetve, állataik vannak. – Pusztatelkek nincsenek. – Inscriptionalis telek, összege, szántók, rétek nélkül, épületeit a rebellisek felégették, serfőzőn kívül más épület nincsen. – Allódium volt hajdan, minden tartozékával, de mivel a hozzátartozó szántókat, réteket a breznóbányaiak földesúri jognál fogva visszakövetelték, a funduson jelenleg egy házon kívül más nem található, kerttel, jelenleg puszta. – A földek közepes termékenységűek, nagyobb részben tavaszit vetnek inkább, mint őszit. – Makkos erdő nincsen, csak tűzifára való. – Régen közösen fizettek 400 ft. censust, vicutáliákra 154 ft. 96 krajcárt, azonkívül juhaik, kecskéik után is fizettek censust. – Malom volt hajdan, a falu tulajdonában, földesúrnak utána fizetett összeg, azonkívül két nyestbőr helyett 6 ft-t fizettek. – Kocsma, földesúr borát mérte, azonkívül pünkösdkor földesúr részére 24 urna sört mértek ki. – Vám, földesúr részére eső évi jövedelme. – Az allódium körüli munkákat szokták a lakosokkal végeztetni, azonkívül a várhoz szükséges munkákat, valamint a tűzifaszállítást. – Mindezek helyett e részletezett szolgáltatások helyett most 900 ft-t fizetnek az új földesúrnak. – Birtoktörténeti adatok a birtok elzálogosításáról, összegéről.
Zavadka:
Jobbágyok névvel (18), bíró, zsellérek (10) feltüntetve. – Pusztatelkek névvel, nagyságuk. – Két részt a helységből Koháry gróf bír, több szomszédos helység portiójával együtt, a besztercebányai kamara egy részt bír. – A murányi várhoz fizetett census együttes összege évi 33 ft, victuáliákra 40 ft-t fizetnek. – Munkával a vár körül és más gazdasági munkával tartoznak – az egykerekű községi malom után fizetnek, nyestbőr helyett 3 ft-t adnak. – Fűrészmalom is volt, most már puszta, 50 deszkát adtak utána földesúrnak. – A fent említett két rész után Koháry grófnak juhszolgáltatás és munkamegváltás címén 46 ft-t fizetnek. – Erdeje csak tűzi- és épületfára alkalmas, makkoltatásra nem. – A földterület szűkös és terméketlen, őszit nem is szoktak vetni, csak tavaszit.
Helpa:
Jobbágyok, majd zsellérek névvel, pusztatelkek névvel. – Harmadrészét a besztercebányai kamara bírja zálogban, két részét pedig Berzeviczy János úr jelzálogban, milyen összegért zálogosították el, nem tudható. – Földje kevés és terméketlen, ősziből nagyon keveset hoz, csak tavaszit terem. – A régi censusra a lakosok közül már senki sem emlékszik, az 1686-i urbáriumból kitűnik, hogy 80 ft-t fizettek. – A besztercebányai kamarának harmadrészét juhcensus és robot fejében 108 ft-t fizetnek és két pár császármadarat adnak. – Kétkerekű községi malom, Berzeviczy úrnak kétharmadáért évi 4 ft-t fizetnek. – Fűrészmalom, idén építették a falusiak, eddig semmit sem fizettek utána földesúrnak. – A censuson kívül hajdan 4 császármadarat és a vízimalom után 4 ft-t és 4 és fél köböl gabonát adtak földesúrnak.
Pohorela:
Jobbágyok névvel, két házas zsellér, pusztatelkek névvel. – Földje annyira terméketlen, hogy tavaszin kívül mást nem terem, az is ritkán érik be teljesen. – Két része a helységnek Joanelli részen elzálogosítva, összegét nem tudni, erre a részre minden szolgáltatás és juhcensus fejében 336 ft. hét denárt fizettek, jelenleg teljes egészében nem tudják teljesíteni. – Harmadrésze Berzeviczy úrnál van zálogban, census és robotszolgáltatás fejében 32 ft. 40 denárt fizetnek. – Egyköves, leégett malom, amíg állt, 1 ft. 80 denárt fizettek utána Berzeviczy úrnak. – Erdő tűzi- és épületfára, makkoltatásra nem alkalmas. – A lakosok nem emlékeznek egykori censusukra, kötelezettségeikre, az urbárium szerint 40 ft-t fizettek és két császármadarat adtak.
Vernar:
Jobbágyok névvel, egy házas zsellér, pusztatelkek névvel. – Őszit nem szoktak vetni, csak tavaszit. – Épület- és tűzifára való erdők bőségesen, makkot nem teremnek. – A helység két részre a szepesi káptalannak elzálogosítva, összege, ebben a szomszédos Tergart is beleszámítva, jelenleg Koháry gróf birtokolja, egy részét a gróf már kiváltotta. – Amíg osztatlanul a murányi várhoz tartozott, 69 ft. censust és 45 ft. vicutáliára valót fizettek – azonkívül juhcensust adtak és robottal szolgáltak a várhoz – jelenleg munkával együtt 173 ft. 28 denárt fizetnek, juhcensust adnak. – Egykerekű malom, régen évi 2 ft. 7 denárt fizettek utána földesúrnak, most a fenti censusba ez az összeg is beleértendő.
Tergart:
Jobbágyok névvel, három házas zsellér is, pusztatelkek névvel. – Birtoktörténeti adatai elzálogosításának körülményeiről Vernarral osztozott. – Egykori censusának összege, victuáliákra fizetett összege, amíg osztatlanul volt, azonkívül juhcensust adtak, munkát úgy teljesítettek, mint a vernariak, azonkívül a vámért tíz, a malom után 6 ft-t fizettek együttesen, fűrészmalom után 50 deszkát, jelenleg a juhcensust kivéve 206 ft. 69 denárt fizetnek együttesen.
Sunniacz:
Jobbágyok névvel, két házas zsellér, pusztatelkek névvel.– Följdeinek terméketlensége miatt őszi vetésük nincsen, csak tavaszi, mely azonban gyakran kifagy. – Erdeje makkoltatásra nem alkalmas, épületfára bőséges. – Közösen 80 ft. censust fizetnek és 90 ft-t victuáliákra. – A juhosgazdák oláhcensust fizetnek, azaz minden fejős állat után 14, meddők után 12 denárt – akinek nincsen juha vagy kecskéje, három nyestbőr helyett 9 ft. 20 denárt – házas zsellérek juhcensus helyett évi 25 denárt fizetnek. – Egykerekű malom, a községé, évi 5 ft-t fizetnek földesúrnak, továbbá nyestbőr helyett 3 ft-t. – Földesúri fűrészmalom, minden felmetszett deszka után 1 denárt fizetnek földesúrnak. – Munkával úgy tartoznak, ahogy a tiszt parancsolja, földművelésben nem dolgoznak, nincsenek hozzá elegen. – Megjegyzi, hogy a helység a confiscálás óta mindig a fiscusé volt.
Murányallya:
Jobbágyok, házas zsellérek névvel, pusztatelkek nincsenek, de megjegyzi, hogy nemes Csech Mihály, jelenlegi ispán, puszta zsellértelken lakik, mely után semmi szolgáltatással nem tartozik – egy másik nemes is (névvel) puszta zsellértelken lakik, mely után nem adózik, mint mondja, exemptionalis levele van – egykor Wesselényi és felesége Széchy Mária tulajdonában volt telek, amelyet Kosztka Dávid örökösei bírnak, inscriptionalis, exempt a szolgáltatásoktól. – Zsellérház, Szécsy Mária birtokában volt, inscriptionalis – másik három zselléri telek, szintén inscriptionalisok. – A helység közösen évi 9 ft. censust fizet, victuáliákra 48 ft-t, ezek rectificálása az exempt telkekre való tekintettel. – Pálinkamérés árendájáért a helység 48 ft-t fizet. – Halász a vizek használatáért 7 ft. 80 denárt fizet évente. – Földesúri kétekerekű malom, évi jövedelme 34 köböl gabona, molnár tartozik két disznót hízlalni, vagy fizet helyette, borjú helyett 1 ft-t fizet, kölyűért szintén egy forintot. – Fűrészmalom földesúr tulajdonában, minden vágandó deszka után 1 denárt fizetnek. – Juhtartó gazdák a oláh censussal tartoznak. – Vám, jövedelme az állandó kocsmabor és sörmérésével együtt. – A lakosok úgy dolgoznak, ahogy a tisztek parancsolják. – Elég jól ellátott allódium, a hozzátartozó szántók három nyomásban, befogadóképességük egyenként, mivel nagyon terméketlen a föld, nem az egészet vetik minden évben. – Elég jól felszerelt serfőző az allódiumban. – A majorral határos kis szilváskert, ha teremnek is fái, ritkán érnek be gyümölcsei, kis komlóskert, veteményeskert. – Rétek, szénahozama.
Muránylehota:
Jobbágyok, majd zsellérek névvel, pusztatelkek névvel. – Közösen fizetett census, victuáliákért való összeg – juhtartó gazdák oláh censust fizetnek. – Egykerekű paraszti malom, évi 6 ft. censust fizetnek utána földesúrnak. – Makkos erdő, makkéréskor hízlalható disznók. – Munkájuk azonos az eddig tárgyalt helységek lakóiéval. – Kilencedet vetéseikből és juhaik után nem adnak.
Hosszúréth:
Jobbágyok, zsellérek névvel, pusztatelkek névvel, nemes Czelder Menyhért bír egy zselléri telket, nem exempt. – Az urbárium szerint fizetett census és victuáliák összege, Wesselényi Ferenc rendeletére a szomszédos három falunak a murányi vár körül végzett munkákért térítést fizetnek, összege – azonkívül még juhcensust fizetnek az előző falvak mintájára. – Két egykerekű malom, földesúrnak utánuk fizetett összeg, mindkettő hét és fél köböl gabonát is jövedelmez, az egyikből hat köböl a helybeli plébánosé – mindkét malomban tartoznak földesúrnak egy-egy disznót hízlalni, vagy fizetnek helyette. – Czelder Menyhértnek vashámora is van, mely után 18 ft-t fizet. – Halász által a vizek használatáért fizetett összeg. – Kis makkos erdő, alig 50 disznó hízlalására, tűzi és épületfát azonban bőségesen ad.
Zdichava:
Jobbágyok, zsellérek névvel, pusztatelkek névvel. – Hegyek között fekvén, sziklás helyeken épült, ezért őszit nem szoktak vetni, csak tavaszit. – Évente fizetett census és victuáliák összege, azonkívül Szt. György és Mihály censust fizetnek. – A város lakói 555 ft. censust és 117 ft. 50 denárt victuáliákra valót fizetnek közösen. – Vetéseik után és sertéseikből nem adnak kilencedet, kivéve, ha máshová hajtják, akkor adnak tizedet – akinek juha és kecskéje van, censussal tartozik. – Kétkerekű földesúri malom, jövedelme hét köböl gabona, molnár két disznót tartozik hízlalni, vagy fizet helyette, – borjú helyett fizet, a kalló és kölyű után szintén. – Halász a folyó használatáért fizet, összege. – Két vashámor, tulajdonosaik, általuk fizetett összeg. – Makkos erdők nincsenek, csak mindennapos használatra. – Serfőző és pálinkafőző üstök után, akinek van, 1 ft. 80, illetve serfőző-üst után 1 ft. 50 denárt fizet. – Földesúri kocsma nincsen, sem a város lakói nem tartoznak földesúr részére italméréssel.
Kisrőcze:
Négy jobbágy kivételével házas és házatlan zsellérek lakják, a bíró is zsellér – pusztatelkek névvel. – Zálogjogon Koháry grófhoz tartozik az egész helység, elzálogosítása, összege. – Amíg az uradalomhoz tartozott, közösen fizetett censussal victuáliákra valóval, Szt. György és Mihály censussal tartoztak, összege, ezenkívül juhcensust adtak, és a murányi várhoz munkával tartoztak. – Egykerekű paraszti malom, évi 6 forintot fizettek utána. – Jelenleg minden szolgáltatás és munka helyett 116 ft. censust fizetnek. – Makkos erdők nincsenek, csak épület és tűzifára valók.
Vizesréth:
Jobbágyok, zsellérek névvel, pusztatelkek nincsenek. – Census, victuáliák, Szt. Mihály és György census együttes összege. – Úgy dolgoznak, ahogy a tisztek parancsolják nekik. – Vashámor, tulajdonosa névvel, 12 ft. 50 denárt fizet évente földesúrnak. – Egy földesúri rét, hozzávetőleges szénahozama, minden második évben kaszálják, falubelieknek szokták árendába adni, összege. – Közel a faluhoz malom, jövedelmét a legrégibb idők óta a jolsvai kórház szükségletére fordították, mintegy húsz köbölnyi gabonát – azonkívül a plébánosnak két köböl gabona jár – a malom mellett kölyű, molnár egy ft-t fizet utána földesúrnak, továbbá disznóhízlalás helyett 3 ft-t. – Makkos erdeje nincsen, sőt még épületfára sem alkalmas. – Sturman úr, a vashámor tulajdonosa, zselléri telket bír, 12 ft. 50 denár censust fizet utána földesúrnak.
Umrelolehota:
Jobbágyok névvel, egy zsellér is van, pusztatelkek nincsenek. – Közösen fizetett census összege, victuáliákra való összeg, Szt. Mihály és György census összege. – Munkával úgy tartoznak, ahogy az eddigi helységek – juhcensust a többi falu módjára fizet. – Egy földesúri szántó, befogadóképessége. – Vashámor, tulajdonosa névvel, 40 ft-t fizet utána, egy rét használatáért pedig 7 ft-t. – Makkoltatásra való erdeje nincsen, épületfára való egy kicsi.
Lubenik:
Jobbágyok névvel, két házas zsellér is, pusztatelkek névvel. – A földterület kicsi, annak is nagy részét allódiális szántóknak használják. – Közösen fizetett census és victuáliákra való összege. – Kétköves földesúri malom, jövedelme 25 köböl gabona, melynek fele a jolsvai rektoré, mellette kölyű, molnár évi 1 ft-t fizet utána földesúrnak, két disznót tartozik hízlalni, vagy fizet helyette. – Két vashámor, tulajdonosaik névvel, 18 ill. 20 ft-t fizetnek utánuk. – Allódium, benne bor- és sörmérésistállók, csűr, veteményeskert. – Allódiális szántók névvel, befogadóképességük egyenként, négyköblös kenderföldkét kis kert, helyük, egyik a fenti, másik káposztáskert – megjegyzendő, hogy a földek igen terméketlenek.
Mnisány:
Jobbágyok névvel, két házas zsellér is, egy pusztatelek névvel. – A falut Koháry gróf bírja zálogban, összege. – A földterület elég kevés és terméketlen. – Egykori censusuk összege 66 ft. 66 denár volt, victuáliákra 25 ft. 25 denár fizettek közösen. – Munkával a lubeniki allódiumhoz tartoztak szántással, kaszálással és más szükségessel a többi faluval közösen, a nagy ünnepekre borméréssel tartoztak. – Gabonából, állataikból nem adtak kilencedet, egyedül juhcensussal tartoztak a többi helységhez hasonlóan. – Jelenleg minden census, munka és szolgáltatás fejében 198 ft-t fizetnek, juhcensust adnak. – Makkoltatásra vagy épületfára alkalmas erdő nincsen.
Koprás:
Jobbágyok, 2 zsellér névvel, egy pusztatelek névvel. – Az előző faluval együtt, ugyanebben az összegben ez is Kohárynál van zálogban. – A helység fekvése hegyes, sziklás talajú. – Erdeje csak mindennapos használatra való. – Egykori censusának és victuáliákra valójának összege – munkát az előző faluhoz hasonlóan teljesítettek. – Most mindezek helyett (a juhcensust kivéve) 70 ft. 33 denárt fizetnek közösen.
Chismo:
Jobbágyok névvel, 3 házas zsellér is, pusztatelke névvel. – Közösen fizetett censusuk, victuáliákra való összege. – Munkával nem tartoznak, kivéve ha a földesúri épületek körül lenne valami javítanivaló. – Gabona- és állatkilenceddel nem tartoznak, juhcensust fizetnek. – Makkos erdők névvel, csak tűzifára valók. – Egykerekű földesúri malom, hajdan Széchy György özvegye a jolsvai iskola számára biztosította jövedelmét, hozzávetőlegesen 15 köböl gabona – disznóhízlalás helyett a molnár fizet 3 ft-t, könyű után 1 ft-t.
Jolsva Taplocza:
Jobbágyok névvel, egy zsellér, pusztatelkek, névvel, egy zselléri telek is. – Egy inscriptionalis telke, két jolsvai nemesé, összege. – Közösen fizetnek 50 ft. censust és 50 ft-t victuáliákra. – Földesúri rét, szénahozama. – Egykerekű paraszti malom, földesúrnak utána fizetett összeg, a pénzen kívül 2 mérő gabonát is adnak. – Úgy dolgoznak a lakosok, ahogy földesúr parancsolja nekik. – Mind őszi, mind tavaszi vetéseikből, valamint bárányaikből és méhekből kilencedet adnak földesúrnak. – Makkoltatásra vagy épületfára való erdő nincsen, csak tűzifára való egy kicsi.
Perlócz:
Jobbágyok névvel, zsellérek nincsenek, egy pusztatelek névvel. – Birtoktörténeti adatok, Wesselényi nádor általi inscriptioja. – Egykori censusát, amíg a várhoz tartozott, a többszörös birtokoscsere miatt nem tudni. – Jelenleg minden szolgálattal tartoznak. – Vetéseik után kilencedet adnak, bárányokból, méhekből szintén. – Erdeje makkoltatásra nem alkalmas, épületfára kevéssé.
Süvethe:
Jobbágyok névvel, zsellérek nincsenek, két pusztatelek névvel. – Censusuk, victuáliákra valók összege. – Más birtokosok által bírt telkek, tulajdonuk jogcíme, inscriptiójuk összege, melyek a fenti census összegét rectificálják. – Vetéseik, állataik után kilencedet adnak. – Kétkerekű földesúri malom, a kamara rendeletére a molnár árendát fizet földesúrnak, 30 köböl gabonát, azonkívül disznót hízlal, vagy fizet helyett – kölyű után, borjú helyett egy-egy forintot fizet. – Földesúri szántók 3 nyomásban, helyük, befogadóképességük. – Földesúri rétek hat tagban, együttes szénahozamuk. – Makkos erdő nincsen, sertéseikből nem adnak tizedet, sőt az erdő még épületfára vagy mindennapos használatra is alig elég. – Az allódiális szántóknál tartoznak a lakosok dolgozni.
Mighlész:
Jobbágyok névvel, zsellérek nincsenek, pusztatelkek névvel. – Birtoktörténeti adatok, ahogy mondják, Wesselényi által szolgálatokért inscriptionalis volt az egész helység, összege, juttatottak névvel. – Allódium, Merskovicz úré, a hozzátartozó szántók 3 nyomásra vannak felosztva, hat tagban, együttes befogadóképességük hozzávetőlegesen – rétek szintén hat tagban, együttes szénahozamuk. – Hajdan censust közösen fizettek, 30 ft-t, ezenkívül victuáliákat adtak, termékeikből, bárányaikból kilencedet, munkát teljesítettek. – Most elszegényedésük miatt nem fizetnek, kilenceddel és munkával azonban tartoznak. – Makkos erdők nincsenek, épületfára való nagyon kevés, földterülete is kevés.
Jolsva:
A városban, ahogy a városiak esküvel erősítik, soha nem voltak jobbágyi telkek, hanem csak polgári házak (domus civiles), ezek leírása sorrendben, (a néven kívül más adatot nem közöt) – a városban lakó nemesek névsora. – A várost az itt lévő kis kápolnával együtt Koháry gróf megváltotta a kassai jezsuitáktól, összege – a kastélyt pedig a hozzátartozó szabad épülettel együtt újabb összegért – restanciák helyett, mely a nemfizetés következtében halmozódott fel, 7000 ft-t fizetett a jezsuitáknak, mely után a város 6 % kamatot fizet a grófnak. – A hajdani census összege 1500 ft, ezt megállapító levél másolata 1615-ből – Széchy Mária módosító levele 1669-ből a birtoknak a jezsuiták részére történő fizetés következtében beállt változásról. – A censust jelenleg Koháry grófnak fizeti a város – káposztáskert után évi 36 ft-t fizetnek – két vashámor, utánuk fizetett census egyenként és együttesen – pálinkafőző-üstök után 75 denárt fizetnek darabonként. – A fent írt kastélyhoz tartozó szántóföldek 3 nyomásban, befogadóképességük egyenként – egy rét, jó termés esetén várható szénahozama – a szántókhoz és rétekhez szükséges minden munkát a lakosok tartoznak elvégezni – ugyanígy a kastély restaurálása körül szükséges munkát – a kastélyhoz egy puszta halasó is tartozik. – A lakosok a censusra az összeíró előtt protestáltak. – A hozzá nem kötött melléklet aestimatio, a murányi várat értékeli, az itt lévő földesúri bormérés jövedelmét, valamint 6 % hozammal való értékét – a várhoz tartozó erdőkben hízlalható disznók censusának értékét – a havasi legelő jövedelmének értékét, melyen lovakat szoktak legeltetni – a vashámor után fizetett census jövedelmének értékét. – A várhoz tartozó helységek közül az elzálogosítottaknál a zálog összegét, hozzáadva az örökjogot értékeli, ugyanígy a részbirtokoknál is. – A kizárólag fiscus kezén lévő helységeknél a telkek számát veszi, a negyedtelket 37 ft. 50 denárral számítva adja végösszegét – a pusztatelkek 18 ft. 75 denárral értékeli – a census összegét 6 % hozammal tőkésíti, a malmok jövedelmét 6 % hozammal tőkésítve adja – fűrészmalmok értékét, kocsma árendájának összege értékét – halászat árendája összegének értéke – paraszti malmok jövedelmének értékét – juhcensus hozzávetőlegesen vett jövedelmének értékét – vásárok jövedelmének értékét – allódiális szántók feltételezett hozamának értékét, rétek szénahozamának értékét, – kölyűk jövedelmének pénzértékét, ahol van, sertéshízlalással együtt – kertek, kenderföldek, káposztásföldek jövedelmének értékét – gabonakilenced jövedelmének pénzértékét veszi számba helységenként.
Végösszege 216663 ft. 13 denár
Királyi fiscalis birtok.
(Gömör m.): Murány (arx) – Polonka – Zavadka – Helpa – Pohorela – Vernan – Tergart – Sunniácz – Murányallya – Murán Lehota – Hosszuréth – Zadihova – Nagy Reöcze – Kis Rőcze – Vizesréth – Umrelo Lehota – Lubonik – Mnizsány – Koprás – Chismo – Jolsva Taplocza – Perlócz – Süvethe – Mighlécz – Jolsva

Search result navigation
Content provider