HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 213. - No. 008.

Date 1792. október 27.
Description

Eredeti, latin. 91 pagina, kötve. Fol. form. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai

Text

Conscriptio, Csernyánszky József kamarai conscriptor készítette.
Eszék:
történeti áttekintés a város múltjáról: érdekes utalások a régi Mursia látható romjaira, – Mohács idején a török elpusztította, 1685-ös visszafoglalás, 1687-ben a várat Caraffa megerődíti, – kamarai tulajdon s a kamarai igazgatás központja lesz, – 1749-ben a környező birtokok jelentős részét eladományozzák, alig marad valami kamarai kézen, – II. Józseftől szabad királyi városi címet kérne, ezért az összeírás, – 3 városrészre oszlik: felső, belső a várral és az alsó város, – kezdetben a magistratus közös, később önállósulnak, 1749-ben, mikor első ízben kísérlik meg a szab. királyi cím elnyerését Grassalkovics Antal egyesíti, – lakói katolikus horvátok, görögkeleti szerbek, magyarok és németek, – 1723-tól a kamarának egy összegben censust adnak, – erdő nincs, a rétekre fűzfákat ültettek, – jó földek, szép rétek, – a domboldalon szőlő telepítése folyik, – holdnyi árterület és szikes, – a három városrészben külön-külön holdnyi szántó, rét, szőlő, ebből holdnyi allódium és holdnyi postfundualia, 1 hold = 2000 öl, – jobbágytelek, – a tizedet a belsővárosi jezsuita plébános szedte, – mészárszék árendája, – 2 serfőző árendája, – a hajómalmok censusa, – halászatból bevétel nincs, – kamarai téglaégető, – hetivásárok időpontja, – jelentősek országos vásárai, melyre Török-, Horvát-, és Németországból jönnek kereskedők, – úrbéri regulatio 1756. március 15. – 1766-os és 1792-es évekből a házak számára vonatkozó adatok, – holdnyi szederkert, – szárazmalmok, – a felsővárosban lévő parochialis templom és plébánia proventusa, – elemi iskola a tanító lakásával, a tanító jövedelme, – kapucinusok temploma 1719-ből, – 1739-ből a pestis emlékére Szt. Rókus kápolna, – Szt. Anna kápolna, – a belső városban: minoriták Szt. Kereszt temploma, – plébánia a jezsuitáké volt, – allódium az alsóvárosban, itt csak kert, – Kollonics által átengedett tizedek: akónyi bor, – mérőnyi kétszeres, árpa, zab, – db. bárány, gida, – kas méh, – a gimnázium leírása, tanárai, – elemi iskola, – alsóváros: plébánia templom, görögkeleti templom, – felsővárosban: városház: 3 szoba, konyha, pince, mészárszék, istálló, – a város kocsmája, mészárszék, – belső városban: városház: alsó részén boltok, iskola, a város pénztára, börtön, felső részén tanácsterem, levéltár, a jegyző lakása, – a városon kívül a város allódiumában kocsma, emeletén nagyterem, pince, istálló, szénapajta, hajdúk lakóháza, – alsó városban: városháza, melynek alsó részén botok, mészárszék, pékség, kocsma, – felső részén a segédjegyző és a őrök felügyelője lakik, – más ház árendában: 5 szoba, konyha, istálló, – itt a tűzoltószertár, – a Dráva parton kocsma, – más kocsma a péterváradi úton, hozzá istálló és kocsiszín, – vendégfogadó: 4 szoba, konyha, kápolna, betegszoba, – mészárszék a városon kívül raktárral, – itt pásztorház s magtár mérőnyi gabonának, – a város bevételeinek összeírása: a kocsmálás bevétele, – vendégfogadó árendája, melyből a javítás és fenntartás költségeinek levonása után: tiszta bevétel, – a mészárszékek tiszta bevétele, – a városi házában lévő boltok és mészárszékek censusa, – a piac s vásárok bevétele, – a váro rétje falc., innen kocsinyi széna, értéke készpénzben, – a téglavető bevétele, – a téglavető bevétele, – a szederfás kert bevétele, – a polgárok adója, – az összes bevétel (12 év átlaga) – a kiadás tételei: igazgatás, kegyúri terhek, kaszálók, stb. – a kamara bevétele az évi egy összegben fizetett censuson kívül: serfőző és malmok árendája, – az adózók összeírása táblázatban nevek nélkül, városrészenként, csak egy összeírási táblázat végső rovatait közli: jobbágy, fiak és leányaik 16 év felett, testvérek, – inquilinus és subinquilinus, – szolga, szolgáló, – állataik db.: saját és kölcsön igásállat, fejős és meddő tehén, 2–3 éves tinó, borjú, kocsi- és hátasló, 2–3 éves csikó, sertés, juh, kecske, – ház 1, 2, 3 osztályú hold szántó 1,2, 3 osztályban, – rét falc. 1, 2, 3 osztályban, – szőlő kapásnyi 3. osztályban, – szilváskert, – fej káposzta, mázsa dohány, – kert 3. osztályban, – vízimalom, – kocsmálás bevétele, – mesterség és kereskedelem 3. osztályban, kas méh, üst, – a fizetett országos, megyei és városi adó, – az adókulcs külön táblázatban feltüntetve, – városi bevétel táblázata városrészenként, 1779–1786, – az alkalmazottak fizetése: bíró, senatorok, notarius, vicenotarius, pénztáros, irodista, vigilarum magister, pandúrok, decuriones, mezőőr, éjjeliőrök, szülésznő, fűtő, – kegyúri terhek, – a pénztár aktívái és passzívái, – az összeírók javaslatai a szabad királyi városi cím elnyerését illetően
Kamarai oppidum.
(Verőce m.): Eszék

Search result navigation
Content provider