HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 213. - No. 005.

Date 1828. október 15.
Description

Eredeti, latin. 230 eredeti számozású pagina. Fol. form. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Conscriptio
Kassiba József conscriptor készítette, a vármegye officialisainak hitelesítésével, 18 db. melléklet, melyek az előmunkálatok során keletkeztek.
Piecho:
határai, régen Vág melletti Szt. Benedek apátság birtoka volt, 1778-ban kapta meg Bacso János, – uradalmi épületek: kocsma, téglaépület, zsindely- és szalmatető, 3 szoba, 2 konyha, előtér, 3 kamra, mészárszék, pince, – pálinkafőző fából, istálló, becsértéke mesterségenként – kuriális ház: 2 szoba, kamra, konyha, előtér, tehénistálló, kocsiszín, disznóól, káposztáskert, – censualis földesúri ház: 2 szoba, 2 kamra, konyha, előtér, – zsidó által bérelt házak, – subinquilinusok által census ellenében bírt házak, – földesúri kastély: emeletes, zsindelytető, – emeleten: 1 nagy és 7 kisebb szoba, erkélyek, „adsunt praeterae loca secreta” – földszinten: 1 nagy, 4 kisebb szoba, kamra, „atrium cum loca secreta”, a konyha előtt előszoba, nagy konyha, pince, – az officiolatus háza: nagyobb, kisebb szoba, konyha, kamrák, pince, – kertész- és ökrösgazda háza: 2 szoba, 2 kamra, konyha, – juhászház: szoba, kamra, konyha, 2 istálló, juhakol, – csűr 3 részre osztva, – tehenész háza: szoba, kamra, konyha, pitvar, 3 istálló, szín, pince tejnek, – pálinkafőző, – disznók és szárnyasok óljai, lovak fürdőhelye: „lacuna pro balneandis equis” – granarium pincével, 2 részre oszlik, felső részében gabonát tárolnak, – 2 szénapajta, – csatorna a kerten át két hidacskával, – felső kertben erdőkerülő háza, – nyári allódiumban: fa allódiális ház, tehénistálló, csűr, pince, kert, – erdőben más allódiális ház, istálló, – „Podhajom” erdőben juhászat: juhakol fából, kunyhó fából, – juhászat: db. juh, ebből db. fejős, – fejős juhaktól az uradalom: font sajt és vaj, ennek készpénz értéke, – a téli és nyári gyapjú mázsa, értéke készpénzben, – bárányokból készpénz bevétel, – tehenészet: db. tehén, – az uradalom bevétele: font faj, készpénzben, font sajt és ennek készpénz értéke, – az eladott borjakból bevétel, – öreg tehenekből és bőrökből bevétel, – a juhászbojtárok, tehenész és szolgái bére, – a tehenészet téli szükséglete: kocsi széna, sarjú, szalma, értéke készpénzben, font só, – a juhászat téli szükséglete: kocsi: széna, szalma, font só – a kiadások levonása utána tiszta bevétel, – allódiális állatállomány és becsértéke db. tehén, öreg és fiatal bika, üsző, szopós borjú, fejős juh, öreg és fiatal kos, bárány, allódiális ló, ökör, disznó, – egésztelek, jobbágy, inquilinus, subinquilinus (jobbágy: 34, zsellér: 19, subinquilinius: 9) – a falu területét 1795-ben mérték fel, – 4. osztályba sorolt, – postfundualia összesen: mérő szántó és falc. rét, – területe hegyes, – a kukoricán kívül minden megterem, – a szántó a megélhetéshez kevés, főként fazekas munkából élnek, – holdnyi irtásföld, ezért készpénzt adnak, – a legelő kicsiny, ahol alig tudnak 600 db. állatot legeltetni, – a jobbágyság szolgáltatásai: házcensus készpénzben, – egésztelek után victualis készpénzben, – robotnap készpénzben, – hosszúfuvar és faizák készpénzben, – kilenced helyett is robotot teljesítenek, ennek értéke készpénzben, – a tizedet, mivel a Szt. Benedek apátság birtoka volt, a földesúr szedi, – báránytized váltsága készpénzben, – erdő holdban: a) tilos bükkös hold, – b) tölgyerdő tilos, hold, – c) régi tölgyes holdban, itt a falu lakói legeltetnek, – az erdőt eddig terv nélkül irtották, 1822-ben azonban felmérték és vágásokra osztották, – számítások az erdő bevételére a három erdőrész külön-külön, – makkolás bevétele, – allódiális szántó darabonként név szerint is holdban, 3 nyomásban, – termése: kereszt búza, árpa, rozs, zab, tatárka, lednek (vicia!), utóbbi kocsiban megadva, – a cséplőrész levonása után mérőnyi mag, értéke készpénzben, – a művelésre fordított költségek levonása után a tiszta bevétel, – kaszálónyi allódiális rét, – kocsi széna és sarjú, bevétele készpénzben, – a falu által közösen bírt szántó bevétele, – a kastélynál lévő kert holdnyi, itt db. nemes gyümölcsfa, db. szilvafa, – más holdnyi kert, itt is db. nemes gyümölcsfa és szilvafa, – a kertből kocsi széna és sarjú, – holdnyi krumpliskert, termése mérő krumpli, – holdnyi káposztáskert, – a kertek összes bevétele, – a Vágon 5 malom „ad formam Danubialium constructae” – a malmok censusa, a folyó azonban gyakran változtatja medrét s így a malmok földesurai is változnak, – számítások a kocsmálás bevételéről, – a kocsma árendája a mészárszéket és a pálinkafőzőt is beleértve, – uradalmi házak censusa, – a bevételt csökkentő tényezők: hegyes terület, kevés rét és legelő, – piaca gyakorlatilag nincs, Trencsén 4 órányira fekszik magas hegyeken túl, – a beírt mellékletek: az épületek részletes becslése mesterségenként, – a kastély alaprajza, homlok- és oldalnézeti rajza, melyet Lorenz Schmidt „Ballir” = pallér készített, – a jobbágyság név szerinti összeírása és úrbéres szolgáltatásainak táblázata, – szlovák nyelvű urbariuma 1772. január 4. – felelet a kilenc pontra szlovákul, – jelentés az úrbéri regulatioról 1772. november 4. – az összeíró kérdései a falu esküdtjeihez az 1828-as összeírás idején, – megyei officialisok jelentése a falu határairól, – allódiális gabonatermés: 1819–1827 mérőben: búza, rozs, árpa, zab, lednek, tatárka, krumpli, – u. az a gabona szalmában 1819–1827, – u. az szemes gabona a cséplőrész levonása után, – allódiális juhtartás bevétele: gyapjú, juhok eladása 1823–1827, – allódiális állatok összeírása, – táblázat az allódiális bárány, sajt, stb. piaci értékéről, – allódiális szántó és rét táblázata, – a kuriális földekről készült térpképvázlat, amely feltünteti fekvésüket a falu határában, – erdőbecslés és összeírás, – az erdő térképe, – mellékelve: Aestimatio 1830. július 27. – Mária Terézia 1778. március 13. kelt adománylevele másolatban, – épületek becslése: kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges, kályhás mesterek által, – a szalmatetők becslése szlovák nyelven, – az épületek körülötti árkok becslése, – tanúvallatás a gyümölcsösökről és irtásokról, – az irtások összeírása 1770. november 14. név, szántó mérőben, censusa, – rét kaszálónyi, censusa, – az utolsó tulajdonos beruházásai 1828. október 12. – tabellás összeírás a melioratiokról, kiszámítva, milyen összeget követelhetnek a volt tulajdonos rokonai
Bacso József halálával a fiskusra szállt javak.
(Trencsén m.): Piecho

Search result navigation
Content provider