HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 204. - No. 014.

Date 1790. szeptember 20.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány, mellékletei a helyén lévő korabeli őrjegy szerint az 1853-i kivétel alkalmával nem került vissza, 2 folio.

Text

„Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a birtok küszöbön álló eladása alkalmából írtak össze felsőbb rendeletre.
Készítette: Ignatz Paumann
Szilbás:
A palánkai kamarai uradalomhoz tartozó helység, lakói tizenöt katolikus kivételével görögkeleti rácok, 817 lélekszám, Szentmihály és Radoevity diverticulumokkal együtt síkságon terül el, – kiterjedése, határai, szomszédos helységek, határjelei, ezekkel való határvillongások. – Három uradalmi épület van a faluban: az ispánház, kocsma és a mészárszék, – az ispánház alapja égetett tégla, feljebb vályog, teteje nád, tölgyfadeszkás mennyezettel, – három szobából, konyhából, tornácból áll, a cselédszoba alatt téglaboltozatos pince, kapacitása, a másik oldalán az udvarnak kamra, kocsiszín két szekérre, mellett istálló hét állatra való férőhellyel, szintén vályogépület, nádtetővel, – közvtlenül mellette istálló (ől!) részben kisebb állatoknak, részben baromfiakra, agyaggal mázolt vesszőfonásos épület, nádtetővel, – az udvar közepén téglával kirakott kút, – sövénykerítéses konyhakert, nagysága, az udvar hasonlóképpen kerített, – a ház méretei, értéke melléképületeivel együtt a hivatkozott becslés szerint, gyors javításra nincs szükség. – A kocsmában két különszoba van, csapszék, a kocsmáros szobája, konyha, éléskamra és két pince, nádtetős ház, alapja égetett, feljebb nyers téglából, az udvaron gémeskút, téglával kirakva, – udvara közepén négy férőhelyes kocsiállás, nem messze tőle istálló 14 lóra, – a ház méretei, a tető javításra szorul, robotban is elvégezhető, a csapszék padlóját meg kell javítani, és általában az összes ablakok tatarozásra szorulnak. – A mészárszék vert földből épült, nádtetejű ház, méretei, értéke, mind a falak, mind teteje javításra szorul. – Majorja nincs az uradalomnak a helységben. –Az 1779-i mérnöki felmérés szerint az adózó telkek száma, ennek rectificálása, okai, maradványföldek nagysága holdakban – egy egésztelek appertinentiái 32 hold szántó és 22 holdnyi rét, 1100 számítva holdját. – A lakosokat a másolatban csatolt urbárium szerint kezelik. – A szántóföldek síkságon terülnek el, cserjéstől, bozóttól tiszták, a fenti remanenciális földek kis részét kivéve, melyek tövisesek, kis munkával ezek is irthatók – termékenységük jó, néhány a falutól messzebb eső részt kivéve, melyet a jószág olyan sokszor nem jár, a talajvíz néha tönkreteszi a termést, közepes évben egy mérő kétszeres öt 4/8, ápra, zab 7–7 mértő terem, ezek súlyát is megadja– termékenységére való tekintettel a vármegye által első osztályba sorolt helység. – A lakosok földművelés mellett állattartással, főleg marhatartással foglalkoznak. – Erdeje sem a községnek, sem az uradalomnak nincsen. – Legelője nemcsak elegendő, hanem bőségesnek is tűnik, ennek részletezése, legeltethető ökrök, lovak, csikók, tehenek, borjak, juhok száma. – A lakosok jó körülmények között élnek, termékeiket könnyen tudják értékesíteni, szállítani, hátralékban nincsenek. – Szolgáltatásaik a következők: jobbágyok, házas zsellérek száma, általuk fizetett úrbéri census együttes összege, melyben a kasznár, csősz, megyei hadnagy, iskolamester házai nincsenek beleszámítva – victuáliák tételenként, egész telkenként 51 krajcár értékben, együttes összege– robotnapok száma együttesen, tíz évi átlag szerint megváltott napok száma, pénzértéke, a felhasznált napok tételenkénti részletezése, hosszúfuvar mennyisége, pénzértéke, robotjövedelmek összegzése. – Részben természetben adtak len és kenderkilencedet, részben megváltották, azért a fonás jövedelmét itt nem veszi száma. – Pálinkafőző-üstökből nincsen jövedelem. – Gabonakilencedet természetben adnak, a nyomtatórész levonása után hozama kétszeresből, árpából, zabból, kölesből, pénzértékükkel együtt – téli és nyári szalma mennyisége, pénzértéke – báránykilenced hozama, pénzértéke egyenként és összegezve, a megváltási jövedelemmel együtt– méhkilenced hozama, pénzértéke – borkilencedből és hegyjogból nincs jövedelem. – A kalocsai érsekséget illető tizedet az uradalom egész területén bérbe vette, befolyt tételek. – Gabonahetedet természetben adnak, mennyisége tételenként, pénzértéke egyenként és összegezve. – Erdő nemlétében makkoltatásból sem lehet jövedelem. – Kert nagysága, mivel az uradalmi tiszt használja, jövedelmét nem veszi fel. – Halászatból és nádvágásból nincsen jövedelem– az uradalomnak száraz vagy vízimalma sincsen, de van négy paraszti vízimalom, censusuk jövedelme. – Mészárszék, melynél lakás nincsen, húsmérési jog jövedelme. – Vámok, vásárok nincsenek. –Kocsma jövedelme, kimért bor, pálinka, sör mennyisége, haszna. – A földek, rétek mennyisége, termékenysége jó, bár az árvíz néha elönti a termést, a piacra való közlekedés jó, a tíz mérföldnyire fekvő Baja legfőbb vásárhelyük, de Újvidékre is sokan járnak, mely négy mérföldnyire fekszik, állataikat messzi vásárokra elhajtják. – Kiadások, fizetések, deputátumok, ha a helységet külön igazgatják, szükséges egy hajdú, fizetése, konvenciója. – Jövedelmek nettó végösszege: 2264 ft. 52 Xr. – Az uradalmi szérűn talált téli és nyári szalma mennyisége. – A kocsmában hosszú asztal, padok nincsenek.
Kamarai birtok: Szilbás

Content provider