HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 204. - No. 013.

Date 1791. január 26.
Description

Pecséttel, aláírással elltátott eredeti példány, német nyelven, 14 folio.

Text

„Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet felsőbb rendeletre írt össze Strássay Pál tiszttartó a birtok küszöbönálló eladása vagy bérbeadása alkalmából.
Parraga:
Csak görögkeleti rác családok lakják, 531 lélek, a palánkai kamarai uradalom tartozéka a falu, Golodobra és Radoevity praediumok harmadrésze tartozik hozzá (felsorolja, hogy a két praedium többi része mely falvakhoz tartozik), síkságon terül el, határai, kiterjedése, szomszédos helységek, azok hovatartozása, birtoktörténeti adatok, területe nagyságának változásaival, – határvillongások nincsenek. – Jödelemet hajtó uradalmi épületek a következők: a vert földből épített, nádtetejű kocsma, méretei, két szobából, konyhából, éléskamrából áll, mennyezete deszkával fedett, padlózata csak föld, – istálló, kocsiszín, kút, árnyékszék, konyhakert nincsenek, értéke a hivatkozott becslés nyomán, – a mészárszék szintén vert földből épült, nádtetővel, méretei, mennyezete nincsen, roskadozó állapotban van, nem értékeli, – a falun kívül, a parabutyi út mentén uradalmi szérű, árokkal körülvéve, méretei. – Majorja nincs az uradalomnak a helységben. – A telkeket két ízben mérték fel és osztották ki, földterület nagysága holdakban, telkek megoszlása nagyság szerint, együttes számuk, jobbágyok száma, van még három pusztatelek is, melyet a lakosok lassanként átengedtek, ezek használatba vételének lehetőségei, – szolgáltatás alól mentes telkek a pópa, helység és a jegyző telkei, ezek alakulása. – Egy egésztelek 32 hold szántóból áll, mely három egyenlő nyomásra van felosztva, és 22 holdnyi rétből, holdanként 1100 számítva, – a lakosokat az urbárium szerint kezelik. – A földterület, a szőlővel együtt, síkságon fekszik, jó minőségű, nem cserjés, egy mérő kétszeres négy, árpa öt, zab hat mérőt terem, ezek súlyát is megadja, – termékenységére való tekintettel a vármegye által első osztályba sorolt helység. – Erdeje nincs a falunak, a lakosok szalmával, száraz kóróval kénytelenek tüzelni. – Legelője bőségesen van a községnek, a kiszáradt mocsárral együtt, nagysága holdakban, a pópa, jegyző itt legeltethető állatainak száma. – Goldobra praediumban szőlők, nagyságuk holdakban, kevés és gyenge minőségű bort terem, félévi szabad bormérésen kívül más hasznuk nincs a lakosoknak belőle. – A lakosság egyébként jó körülmények között él, főleg földműveléssel és álattartással, szállítással foglalkoznak. – Úrbéri szolgáltatásaik, melyekkel az uradalomnak tartoznak a következők: a jobbágyok által fizetendő úrbéri census együttes összege, házas zsellérek nincsenek, – victuáliákba egésztelkenként adandó vaj, 2 kappan, 2 csirke, 12 tojás, borjúváltság, 51 krajcár értékben, együttes összege, – robotnapok száma együttesen, felhasználásuk részletezése tíz évi átlag nyomán, naponkénti részletezése pénzértékével együtt, a megváltás hozzáadásával, – fonással nem tartoznak, mert lenből és kenderből természetben adnak kilencedet, illetve fizetnek helyette. – Pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme. – A praediumokból befolyó heted és a faluból bejövő kilenced jövedelme a nyomtatórész levonásával kétszeresből, árpából, zabból, kölesből, téli és nyári szalmából, kukoricából csak kilenced jövedelem van, – kiskilenced, méhkilenced és heted, borheted jövedelme, a befolyó jövedelmek összegzése. – A tizedet az uradalom egész területén bérbe vette a kalocsai érsekségtől, összege, befolyt tételek pénzértékükkel együtt, – a három pusztatelek várható jövedelme. – Uradalmi erdő vagy szőlő nincsen a faluban. – Uradalmi rét a faluban nincsen, csak az egyik praediumban, nagysága holdakban, a mészárszékhez tartozik, jövedelmét ott veszi számba, – a fent írt mocsárban is van legelő, a mocsár kiszáradva a legjobb terület, jövedelme. – A községi legelőből nincs része az uradalomnak, – veteményeskertje, gyümölcsöse, kender- vagy káposztaföldje nincsen. – Halászat, nádvágás, vízimalmok nincsenek, csak két szárazmalom, utánuk fizetett census összege. – A kocsmák az uradalom egész Bács megyei területén bérbe voltak adva jelenleg kimért ital mennyisége és haszna az árenda összegével arányítva átlagban. – Vadászatból, mely csak nyulakra értendő, nincsen jövedelem. – Jövedelmet csökkentő tényezők: a földek, rétek, legelők elegendő minőségére sem lehet panasz, árvizeknek nincs kitéve, – panaszolják azonban a lakosok, hogy termékeiket messzire, a 9 mérföldnyire fekvő Bajára, vagy a négy és fél mérföldnyire lévő Újvidékre kénytelenek szállítani. – Kiadások, fizetések, deputátumok, kéményseprő díja. – Jövedelmek végösszege: 1135 ft. 21 Xr.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Parraga

Content provider