HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 204. - No. 010.

Date 1790. február 20.
Description

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 49 pagina. 4 db. melléklet latin és német nyelven.

Text

„Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a birtok küszöbön álló eladása alkalmából írt össze Köhler András.
Katymar:
A szantovai kamarai uradalomhoz tartozik a déli oldalán fekvő, hozzá bekebelezett Roglaticza praediummal együtt, – síkságon terül el, szomszédos helységek, azok földesurai. – Határait földből emelt határhányások választják el a szomszédos területektől, határvillongások nincsenek. – Uradalmi épületek: a kocsma, mészárszék és az ispánház, – a kocsma alapja égetett tégla, feljebb vályogtégla, nádtetővel, két kéménye szilárd anyagból készült, a ház közepén téglapadlós konyha, ebből nyílik az ivószoba jobbra balkéz felé a kocsmáros szobája, ebből az éléskamra, mindegyik helyiség méretét is megadja, a szobák deszkapadlósak, – a ház szárnyán két vendégszoba, bejáratuk a ház hátsó oldaláról, – az éléskamra alatt pince, hozzávetőleges kapacitása, – a kocsmához tartozó istálló méretei, 24 lóra való férőhellyel, az udvar közepén tíz tölgyoszlopon álló, nádtetős szín, négy kocsi fér el benne, mennyezete nincsen, így szénatárolásra nem alkalmas, – az udvar nagysága, roskadozó és öreg sövénykerítéssel, deszkakapuval. – A mészárszék alapja égetett, feljebb nyers téglából épült, nádtetővel, tavaly tatarozták, méretei, tölgyfa tőkével és két erős saroglyával ellátva. – Az ispánház vert földből épült, nádtetővel, mennyezete is nád, csak a pince és kémény épültek szilárd anyagból, – két szobája van, deszkapadlósak, konyhája és éléskamrája téglapadlózattal, a ház végénél a padlásfeljárat lépcsője, az éléskamra alatt lévő pince mindössze hat lépcsőnyi mély, méretei, téglából épült, kapacitása, – istálló és szín közös tető alatt, hat lóra illetve két kocsira való férőhellyel, – volt egy tehénistálló is, ez azonban néhány falmaradvány kivételével összeomlott, – az udvaron téglából kirakott gémeskút, az udvar sövénykerítéses, dszkakapuval, – az udvar mögött konyhakert, méretei, kerített. – A helységben az uradalom sohasem folytatott gazdálkodást, vagy űzött állattartást. – A lakosok (néhány később betelepített magyar család kivételével) katolikus vallású rácokból áll, 180 jobbágyon kívül van még 18 házas zsellér, a jobbágyok telkeinek megoszlása, a plébános, iskolamester, község, jegyző és mészárszék telkeinek kivételével. – Mind a jobbágyokat, mind a zselléreket az urbárium szerint kezelik. – A földterület mérnökileg fel van mérve, másodosztályba sorolt helység, mert a Telecska alatti földek termékenyebbek, mint a felette fekvők, előbbiek 1100, utóbbiaknál 1200 számít egy holdat, ezek aránya. – A földek termékenysége közepes, északi és déli része homokos, ezért az ellenőrző bizottság felemelte a holdak nagyságát egységesen 1600 melybe három pozsonyi mérő kétszeres vethető, hozamuk közepes évben háromszoros, súlya. – A lakosok csak földművelésből és állattartásból élnek. – A községi legelő nagysága holdakban, harmada az egész földterületnek, így bőségben vannak, mert az irtásföldek, feltört földek is legelőként szolgálnak, a felesleges részt az uradalom számára lehetne hasznosítani, a kihasználatlant robotban műveltetni. – Paraszti szőlők nagysága holdakban, félévi szabad bormérésen kívül azonban nincs sok haszna belőle a lakosoknak, mert kevés termése miatt nemigen marad eladásra való a házi fogyasztáson felül. – A lakosságnak ötödrésze jó körülmények között él nagyobb birtoka folytán, a többiek azonban szegények, akiktől a szolgáltatást is nehéz behajtani, az ispán szerint több mint kettőszáz ft. hátralékuk van az előbbi évektől. – Szolgáltatásaik, melyekkel az uradalomnak tartoznak, a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetett úrbéri census, együttes összege, – victuáliákat megváltják, egész telkenként 51 krajcár értékben számítva, együttes összege, – robotjuk kiszámítása, napok, pénzértékükkel együtt, – ezek felhasználása a remanendiális földek művelésénél munkafolyamatok szerint, kilenced szállításánál, termékek szállításánál Bajnára és Battinára a felhasznált robot összegzése napokban és pénzértékben, maradvány feltüntetése, – öt pálinkafőző-üst, taxájuk összege egyenként és együttesen, – öt, lóval hajtott száraz és egy vízimalom, censusuk egyenként és együttesen, – mészárszék árendájának alakulása 1779–1788 között, átlagának kiszámításával, – kereskedők censusának összege, – vadászat árendája apróvadra, Almás területével együtt, felét számítja az összegnek a falura eső jövedelemként. – Kilencedet természetben teljesítenek, jövedelme a nyomtatórész levonása után kétszeresből, árpából, zabból, kölesből az 1779–1788 évek között, átlagának pénzértékével, – báránykilenced hozama, a kilencen aluliak számának megváltásának összegével együtt, pénzértéke, – méhkilenced jövedelme a megváltási összeggel együtt, – borkilenced hozama, megjegyzi, hogy az 1784. évből hiányzik a számadás, – téli és nyári szalma mennyiségének kiszámítása, pénzértéke, – kilencedjövedelmek összegzése. – Az érseki tizedet a szerződés szerint az uradalom bérli az érsekségtől, befolyt jövedelmek tételenként. – Erdő nincsen, sem uradalmi, sem községi, – saját szőlője sincsen az uradalomnak. – Maradványföldek helye, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Rétjei nincsenek az uradalomnak, sem a községitől elkülönített legelője. – Kertje, az ispánháznál lévőt, és a Telecskén mintegy huszonöt holdnyi, szilvásnak kihasított részt, sincsen, ez kerítetlen, melyet az uradalom eddig nem használt, jövedelem. – Kender- és lenföldek, káposztáskertek nincsenek. – Jóllehet a helységhez tartozó mocsaras folyóvíz átszeli a falut, jövedelme vagy nádasa mégsincs, mert nyaranta kiszárad, és a disznók minden növényt kitúrnak. – Kocsmába kimért bor és pálinka mennyisége, haszna. – A lakosok panaszolják az erdő hiányát, szalmával fűtenek, nem is ültettek eddig erdőt a mocsár miatt. – Előnye a falunak, hogy Bajától mindössze 3 mérföldnyire fekszik, termékeiket könnyen értékesíthetik. – A szomszédos, mindössze egy órányira fekvő Rigyiczával együtt egy ispán igazgatta, aki itt lakik, fizetése, deputátumának tételei, pénzértékükkel együtt, a helységre eső jövedelme, – szükséges lenne egy hajdú alkalmazása is, fizetése. – Jövedelmek nettó végösszege a kiadások levonása után: 1743 ft. 45 Xr.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Katymar – Roglaticza

Content provider