HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 204. - No. 008.

Date 1790. december 31.
Description

Két, pecséttel, aláírással ellátott, eredeti példány német nyelven, mellékletekkel együtt 92 pagina. 11 db. melléklet.

Text

„Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a kamara rendeletére készített Paumann Ignác a palánkai uradalom helységéről.
Obrovacz:
Bács vármegyében a pallankai uradalomhoz tartozó falu, hozzávetőlegesen 762 görögkeleti és 11 római katolikus lakossal. – A hozzátartozó Matykovity praediummal és az uradalmi erdővel együtt síkságon fekszik. – Határai, szomszédos helységek, valamennyi az uradalomhoz tartozik, melyektől földből hányt határjelek választják el, néhol az árvíz elmosta ezeket, javításra szorulnak, határvillongások nincsenek. – Három uradalmi épület van a faluban, úm. a kocsma, mészárszék és vadászház. – A kocsmát az elmúlt évben állították, égetett téglából épült, fagerendás nádtetővel, három szobája van, ivó, különszoba és a kocsmáros szobája, konyhája, éléskamrája, az utcáról való bejáratnál az udvarba vezető folyosó, jobbra tőle ajtó a csapszékbe, balra a konyha, melyből a kocsmáros szobája nyílik, ebből ajtó az éléskamrába, az udvar felőli oldalon balra a különszobába, valamennyi szoba deszkapadlós, a konyha és kamra téglapadlósak. – A pince a talajvíz miatt nem a ház alatt, hanem az udvaron, a vendégszobához tapasztva épült, innen nyílik ajtaja, téglaboltozatos, kapacitása. – Az udvaron téglával kirakott, fakávás gémeskút, – istálló, kocsiszín építés alatt állnak, még nincsenek készen, az értékelésben sem számítják be, – az udvarról kapu vezet a konyhakertbe, ennek nagysága, kerített, az udvar kerítése még nem készaz egész méretei, értéke. – A vadászház alapja égetett, feljebb nyerstégla, tejete nád, szoba, konyha, kamrából áll, istállója négy tehénre való férőhellyel, bejára a házba a konyhából, innen balra a szoba, jobbra a kamra, méretek, értéke. – A mészárszék vert földből épült, javításra szoruló nádtetővel, egyedül a székből áll, kamra vagy szoba nélkül, a ház előtt vágótőke, melyen többnyire juhokat, ritkán és kevsé marhát vágnak, értéke. – Majorja nincs a faluban az uradalomnak. – Telkek számának megállapítása a mérnöki felmérés szerint rectificálása, jelenlegi számuk, pópa árendás és a helység telkének hozzáadása, – egy egésztelek 32 hold szántó és 22 holdnyi rét, 1100 számítva holdanként, – három nyomásra osztották fel, a jobbágyok azonban kettőre használják. – A lakosokat a csatolt urbárium szerint kezelik. – A földterület síkságon fekszik, egy részük irtásföld, melyet kevés munkával lehetne termővé tenni, – a földek egyébként termékenyek, a földművelést haszonnal folytatják, ritkán esik meg 5–6 év óta, hogy talajvíz tönkreteszi a termést, egyes részeken a trméshozam olyan jó, hogy kétszeresből 5 4/8, árpából 6 4/8, zabból 6 6/8 mérőt ad minden elvetett mérő közepes évben, ezek súlyát is megadja, – erre való tekintettel a vármegye első osztályba sorolta a falut. – A földművelésen kívül a lakosok állattartással, főleg sertéstartással is foglalkoznak. – Saját, az uradalmitól elkülönített erdejük nincsen, itt van fajzásuk. – Jó, termékeny, bőséges, és ennek következtében fölös legelője van, nagysága holdakban, legeltethető lovak, csikók, tehenek, borjak, ökrök, juhok száma. – Apópa, tanító, jegyzőtt itt legeltethő állataink részletezése fajtánként, – a legelő egy részét néhány éve használják. – Vannak még a faluban rossz bort termő szőlők is, számuk, nagyságuk a csatolt táblázat szerint. – A lakosság jó körülmények között él, termékeinek jó piaca van, tartozásaikat pontosan teljesítik, hátralékban nincsenek. – Szolgáltatásaik a következők: a jobbágyházak száma 110 ugyan, de az uradalmi kasznár és a csősz háza mentesek, – a nyolc házas zsellérrel együtt fizetett census összege egyenként és együttesen, – victuáliák a 74 egész telek után (melyből a kasznár egész, csősz fél telke leszámítandó) telkenként 51 krajcár értékben, vaj, két kappan, két csirke, 12 tojás, borjúváltság összege, együttes összegük, – robotnapok száma, igás és gyalognapokban, zsellérek robotja, – ezek megváltási összege tíz évi átlag alapján, a maradvány felhasználásának részletezése, gabonaszállításnál, a kilencedet és hetedet szállítják a négy és fél mérföldnyire fekvő legközelebbi piacra, Újvidékre, – az uradalmi kocsmába bort szállítanak, ráfordított napok, – szérű karbantartására, kerítések javítására fordított napok, – fajzás fejében szállított úrbéri fa mennyisége, pénzértéke, hosszúfuvar pénzértéke, – robotból származó jövedelmek összegzése. – Fonással nem tartoznak, mert len- és kenderkilencedet természetben adnak, régebben megváltották. – Pálinkafőző-üstök taxájából származó jövedelem összege. – Kilencedet természetben teljesítenek, a nyomtatórész levonása után jövedelme kétszeresből, árpából, zabból, kölesből, kukoricából mérőkben, pénzértékük, – téli és nyári szalma mennyisége, pénzértéke – báránykilencedet is természetben adnak, bejövő mennyiség, pénzértéke – gidakilenced nincsen, méhkilencedből befolyt kasok száma, pénzértéke – borkilencedből befolyt mennyiség, pénzértéke, hegyjogból nincsen jövedelem. – A tized a kalocsai érsekséget illeti, az uradalom bérbe vette, együttes összege, befolyt tételek mennyisége, pénzértékükkel együtt. – A jobbágyok hetedet is természetben adnak, mennyisége a nyomtatórész levonása után, pénzértéke. – Uradalmi földek az erdőszélen és a fent írt jobbágytelkeken kívül nincsenek, jövedelmük az erdőmesteri hivatal becslése szerint. – A kocsma és vadászház melletti konyhakertek jövedelme. – Halászatból és nádvágásból nincsen jövedelem. – Egy paraszti vízimalom, censusának összege. – Mészárszék jövedelme húsmérésből és a hozzátartozó negyven holdnyi rétből, összege. – Kocsmában kimért bor mennyisége, haszna. – Uradalmi boltok nincsenek, parasztházban lévő szatócsok censusának összege. – Vadászatból befolyó jövedelem, nyulakra és őzekre vadásznak. – A helység minden szükségessel rendelkezik, nádasa is van, legelője bőséges, a földek termékenységére sincsen panasz, az öt-hat éve jelentkező talajvíz okoz csak károkat, – az újvidéki piac mellett sokan járnak a 11 mérföldnyire lévő Bajára is termékeikkel. – Ha a helységet függetlenül igazgatnák, tisztviselő és kerülő fizetése és deputátumának tételei részletezve. – Jövedelmek nettó végösszege: 1779 ft. 44 Xr. – Kocsma leltára: két hosszú faasztal, négy ülőpad, két ülőpad keményfából. – Mellékletekben a házak becslése, jelentések, szőlőbirtokosok név szerinti kimutatása, szőleik nagyságával együtt, – jövedelmi kimutatások az 1778–1787 közötti évekből, erdőbecslés, – kocsmában kimért bor és pálinka mennyisége, hasznukkal együtt.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Obrovacz – Matkovity

Content provider