HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 204. - No. 007.

Date 1790 június 20.
Description

Két, pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 56 folio. 14 db. melléklet latin és német nyelven.

Text

„Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a palankai uradalomhoz tartozó helységekről írt össze felsőbb rendeletre Paumann Ignác.
Tovarissova:
Bács megyében fekvő falu, a palankai uradalom tartozéka mintegy 1380 görögkeleti és 23római katolikus lakossal. – A túloldali két praedium van még területébe bekebelezve, ezekkel és a földesúri erdőkkel együtt síkságon fekszik. – Határai, kiterjedése, szomszédos falvak, azok hovatartozása, tőlük való távolsága, – a felsorolt helységekkel határvillongások nincsenek. – Két földesúri épület van a faluban, úgymint a kocsma és mészárszék: a kocsma teljesen vert földből épült, náddal fedett, mennyezet készült csak tölgyfából, három szobából áll, vendégszoba, kocsmáros szobája és külön szoba, konyhából, – a két első szoba padlózata tégla és deszka, a harmadik, melyet csak néhány éve építettek, föld, alatta boltozatos pince, kapacitása, – az udvar közepén három kocsira való férőhellyel szín, – nem messze ettől vert földből épített, nádtetejű istálló, tíz állatra férőhellyel, – mellette kis, 119 konyhakert, az épület méretei, értéke a csatolt becslés nyomán, – megjegyzendő, hogy a különszobát a pincét néhány éve elöntött talajvíz után építették, jelenleg szoba, – az udvar kerítése alacsony, rossz palánk, – a mészárszék helye, kis vágóhíddal, szintén vert földből építve, nádtetővel, jó állapotban van, értéke. – Major nincsen a helységben, ennek következtében semmi jövedelmezőt nem lehet itt felvenni. – Az 1781-i mérnöki felmérés szerint 132 egésztelek van, melyet 190 jobbágy használ, kívülük van még 8 házas zsellér, – a fenti telekszámhoz hozzáadandó még a két görögkeleti pópának, a helységnek és a mészárszéknek megállapított telek is, melyeket akkor mértek ki, a jegyző is használ 12 holdnyi szántót és négy hold rétet. – Az urbárium szerint egy egésztelekhez 32 hold szántó és 22 hold rét tartozik, 1100 négyszögöllel számítva holdanként, – a földet a mérnöki felmérés három egyenlő nyomásra osztotta fel, melyet a jobbágyok kettőre változtattak át, mely változás az összeíró véleménye szerint hátrányos és káros földesúr részére, ennek részletes indokolása. – A jobbágyokat a csatolt urbárium szerint kezelik. – A földek kivétel nélkül síkságon feküsznek, nagyságuk holdakban, – minőségük jó, néhol salétromos, talajvizes, elég termékeny mindazonáltal, közepes évben egy mérő kétszeres ötöt, árpa és zab hat-hat mérőt terem, ezek súlyát is megadja, – a vármegye által első osztályba sorolt helység. – A lakosok állattartással, főleg sertéstartással foglalkoznak. – Saját, a földesúritól elkülönített erdeje nincs a lakosoknak, itt van fajzásuk is. – A legelő nemcsak elegendő, hanem még feles bőségben is van a lakosoknak, az összeíró indokolása. – A jobbágyok, zsellérek a következő szolgáltatásokkal tartoznak: úrbéri census a jobbágyoktól és házas zsellérektől, együttes összege– victuáliákra adandó telkenkénti vaj, két kappan, két csirke, 12 tojás, borjúváltság, együttes összege– robot szabályozása, igás és gyalognapok száma, pénzértéke tíz évi átlag nyomán, felhasználása, illetv megváltása– úrbéri faszállítás mennyisége, pénzértéke– hosszúfuvar mennyisége, értéke, robotjövedelmek összegzése. – Fonással nem tartoznak, mivel len és kenderkilencedet természetben adnak. – Pálinkafőző-üstjeik száma, taxájuk együttes összege. – Kilencedet természetben adnak, jövedelme tíz évi átlag alapján kétszeresből, árpából, zabból, kölesből, kukoricából, pénzértékükkel együtt– kiskilenced pénzjövedelme– téli és nyári szalma mennyisége, pénzértéke– báránykilenced hozama tíz év alatt, pénzértéke– gida- és méhkilenced nincsen, borkilenced hozama, pénzértéke, hegyjogból nincs jövedelem. – A tizedet az uradalom bérli a kalocsai érsektől, összege, befolyt tételek mennyisége. – Heted jövedelme kétszeresből, árpából, zabból, téli és nyári szalmából, pénzértékük, méhekből jövedelme. – Földesúri erdő nagysága holdakban, jövedelme nincsen. – Földesúri szántók, eddig házak kezelésében voltak, nagyságuk holdakban, rétekről nem lehet beszélni, legelője nincs földesúrnak, az erdőszéleket kivéve. – Fenti konyhakert jövedelme. – Saját malma nincs az uradalomnak, egy paraszti malom, utána fizetett census. – Mészárszékért, húsmérési jogért és a mészárszékhez tartozó földekért fizetett összeg. – Vámok, vásárok nincsenek a faluban. – Kocsmába kimért ital mennyisége, haszna. – Jövedelmet csökkentő tényezők: a helység minden szükségessel el van látva, nádasa is van, tetőfedésre, legelője elégséges– a földek termékenységére sem lehet panasz, földje a legjobbak közül való, több jobbágy mégis panaszolja, hogy földje öt-hat év óta egész mostanáig talajvizes– termékeiket a tíz mérföldnyire fekvő Baján könnyen tudják értékesíteni, vannak akik Újvidékre járnak, mely csak öt mérföldnyire van, – állataikat közelebbi-távolabbi vásárokra hajtják. – Kiadások: erdőőr és tisztviselő fizetése, konvenciója, deputatuma. – Jövedelmek nettó végösszege: 2130 ft. 15 Xr. – Az itt talált idei és tavalyi szalmakazlak. – Mellékletekben jelentések a kamaráhoza hivatkozott becslések– urbarium kivonatból egyes pontok másolata– jobbágyok irtásföldjeinek összeírása nagysággal együtt– robotmegváltás kimutatása egyes évekből a napok számával, összegével– kilenced jövedelmének kimutatása az 1778–1787 évek közötterdőbecslés, jövedelmek kimutatása.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Tovarissova – Nagy Bancsa – Goldobraz

Content provider