HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 156. - No. 020.

Date 1713. február 4.
Description

7 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú másolat.

Text

Conscriptio és Aestimatio urbarialis és birtoktörténeti adatokkal.
A Szepesi Kamara megbízásából a helyszínen készítette Gyulay Zsigmond, Bogdányban (Szabolcs m.) a fenti dátummal foglalta írásba.
Conscriptio copia.
Bogdány:
A már említett curia, domus fából, nagyra építve, benne, az átriumból nyíló két szobácskával (darabszám mindenütt oldalra kivetítve), innen „cellula”, azaz bolt (4) található fából, ajtókkal. – A fent említett szobákban almáriumok, fából készített, falakon függesztésre „instrumenta majora”, asztalok, ágyak, egyik tetővel, másik egyszerű kivitelben, hosszúkás ülőhelyek az asztal körül, valamint kisebb ülőhelyek, és a két szoba díszítésére szolgáló képek. – Ugyancsak ehhez a curiához tartozik egy másik domus, ez is fából épült, „pro familia”, nagy konyhával, s egy tető alatt lóistállóval, külön tetővel istállók „pro variis iumentis” szekérszínnel. – A ház végében üres pince. – Ugyanitt „Filegoria”, alatta pincécskével. – A ház mellett kertek, egyik méhes, másik a házi szükségletekre. – A szérű mellett juh- és ökörállások, sövényből építve. – Csűr, egyik a nagyobb kert mellett, ez is sövényből készült. – Fenti házban és kamrákban talált ingóságok felsorolása: lencse, köböllel 3 1/2 – árpa köböllel 5 1/2 – köles köböllel 2 1/2 – lenmag köböllel 2 1/2 – kaszák db 4 – zsákok db 7 – kisebb régi gabonatartó edények (vasa) – nagyobb régi gabonatartó edények – üres ládák (arcae) gabonatartásra hordók, törköly vagy lőre tartására – Régi ecetes hordó, két kis „vascula”-val Jobb ecet, „cum uno vasculo” – kősó-darabok – fekete női felsőruha, a néhai úrasszonyé volt, előkötővel és vállal – párnák, egy kisebbel – tőrök takaró „vulgo Paplan” – „Anphora Iaurinensis” (győri cserépkancsó) – ugyanaz, üvegből – tálacskák, ólomból réztálak, rosták, vasból ugyanaz, fából egyéb rosták, lisztelésre – fazekakban vaj (iccében) faeszközök – rostélyok – régi, nem sokat ér – vas-szerszám, pecsenyesütésre – len, „pro telis” (vászonkészítésre) – (ponyvák) takarók, durva vászonból, gabonaszárításra – láda, rekeszekkel, élelemtartásra – Hordóban köböllel aszalt szilva (pruna sicca) – Nagy háló „vulgo gyalom”, nem sokat ér – szalonnák – mész, hordókban láncok „in manibus servitorum” szekercék ugyanaz villák ugyanaz ekék, vas alkatrészekkel 3 – halászháló „vulgo Gyalom” – szekerek, igák, fúrócska (terrebellum) – 4 ló, 14 ökrök, 2 bikák, 1 tinó, 4 tehenek, 2 üszők, 3 ezidei borjúk, 136 fejős juhok, 40 előző évi bárányok, 9 kosok, 82 disznók, süldőkkel. széna, 12 szekérrel, 27 ludak, 34 kacsák, 9 pulykák és tyúkok kevert búza 3, veremben, rozs 6, köles 1 veremben méhkasok száma 25 – A helységek határát három mezőre osztották, mindegyik nyomásra 50 köblöt lehet vetni, kaszálórét is van, 20 szekér szénára való. – A curia területéhez tartozik egy malom is, évi hozam 12 köböl gabona. Ugyancsak van egy sóőrlő malom is, az uraság szükségletére.
Megjegyzés: a fentiekben felsorolt élelmiszereket és liszt-féleségeket, melyeket a szobákban és kamrákban találtak, összehordták a jobb megőrzés végett és lepecsételték, ezen kívül, ami a család élelmezésére rendeltetett, külön került tárolásra, mint ez az összeírás végén majd felsorolásra is kerül.
Conscriptio iurium possessionariorum in diversis locis habitorum:
Bogdány:
táblázatos rész rovatai: lakosok neve – lakott telkek – puszta telkek – fiúgyermekek – lovak (üres) – ökrök – tinók – tehenek – üszők – juhok és kecskék (üres) – disznók – méhkasok – census vel taxa (üres) – folytatva: pusztatelkek névvel teleknagyság – puszta curia – Az említett puszta curiahoz tartozó szántóföldek és kaszálórétek hozzászámíttatnak a curia residentialis területéhez. – Tilalmas tölgyerdő, de makkoltatásra kevéssé alkalmas.
Kék, Kemetse és Devetser:
Mindegyik helységben egy-egy jobbágy, a táblázat megfelelő rovatai kitöltve – opifex: mesterségével szolgál.
Tóth:
Táblázat lásd Bogdány – lakos és pusztatelkek – A helységben curialis sessiok (2) is vannak, de puszták. – Szántóföldek, „ad quatuor plagas”, kapacitásuk köbölben megadva. – Kaszálórétek, szénatermésük szekérben. – Vízimalom, köve nincs, ha lenne, egy kőre kb. 20 köblös hozamot lehetne számítani. – Tilalmas erdő, ha makktermés van, a makkoltatható sertések száma 100.
Ibrony:
Pusztatelkek, kettő névvel, egy ismeretlen.
Laskód:
Pusztatelek, név nélkül, mely után 3 szekér szénát termő kaszálórétet szoktak használni. – Mivel a vermeken kívül semmi egyéb gabonát a residentialis curiában nem találtak, a család ellátására a legutolsó kamarai utasítás értelmében gondoskodni akarván, az összeíró egy vermet megnyitni rendelt, melyben 15 köböl rozs találtatott. – Továbbá, mivel a lovak mellett kocsis vagy egyéb szolga nem volt, újonnan kell oda embert rendelni, akinek az istálló szorgalmasabb gondozására ebből kell rozst kiutalni. A család ellátásra marad tehát 13 1/2 köböl rozs. – Egyéb élelmiszer tehát a család említett ellátására rendeltetett (lásd előzőeket): árpa „pro pultibus”, köböllel – lencse, köböllel – köles, „pro pultibus” köböllel – kősó – szalonna 1/2 – aszalt szilva, köböllel – lenmag, olajnak köböllel – vaj, az előzőleg leltárba vetten kívül, iccében – „Familia vero promemorata talis est”: Joannes Csud hospes domesticus, consors ejusdem, hospita – Andreas Beregh mercenarius – Joannés Béres mercenarius – további két mercenarius, névvel – Joannés Hérman opillo – Joannes Csorba subulcus – Alexander Kopa equorum curator – elhalt jobbágy árvái (névvel)
Megerősítés, dátum, aláírás, p. h.
Néhai Bilkey Miklós szintén elhunyt özvegyének (Semsey Julianna) hátrahagyott birtokrészei és ingóságai.
(Szabolcs m.): Bogdány portio – Kék portio – Demecser (Demetser) portio – Kemecse (Kemetse) portio – Teett (Téth) portio – Ibrony portio – Laskód portio

Search result navigation
Content provider