HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 156. - No. 018.

Date 1712. augusztus 12.
Description

28 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélkül egykorú másolat

Text

Conscriptio urbarialis adatokkal és Inventarium. Provisor változás miatt készítette a helyszínen Máramaros megye két kiküldötte, akik az eredeti iratot aláírásukkal és pecsétjükkel is ellátták.
Az összeírás abból az alkalomból készült, hogy a jószágokat a fiscus Makay Ferenc kezére adja.
Inventarium copia
A Huszt oppidumban fekvő és „Fejérház”-nak nevezett kúriával jelenleg de Müller városi parancsnok rendelkezik. – Az épület fa-kapus, új kerítés övezi, mely jó állapotban van. – A kerítéskapu mellett az „öreg ház” találtatott, egyszintes, alsóbb és felsőbb fekvésű szobákkal. – Mellette van a sütőház, két szobájában sütőkemencék, míg a harmadik helyiségét istállónak alakították át. Ehhez az épülethez csatlakozik egy másik, szükségistálló. A kertbe vezető kiskapu mellett további házacska, melyet ugyancsak istállónak használnak. – A felső helyiségekhez falépcső vezet, alatta találtatott 2 rézüst a várban a harmadik. – A fenti három kis szobát jelenleg a gabonaraktáros használja. – A kőből épített kémény alatt téglából rakott konyhatűzhely, a konyhából szintén falépcső vezet fel a tetőre. – A negyedik felső szobához benyíló is tartozik, összesen 4 ablakuk van. – Szükség szerint vannak berendezve, most a gabonaraktáros lakásnak használja őket. – Az egész ház kőlapra épült, egyszintes, felső és alsó helyiségekkel, zsindelytetővel. – Az alsó rész első helyisége vasrácsos ablakkal, jelenleg üres, nagy láda van benne, most szénaraktárnak használják. – Emellett második helység, mely régebben szerszámraktár volt, jelenleg ez is lóistálló, 3 ablaknyílással. – Innen ajtó nyílik az átriumba, melyben kürtős kőtűzhely áll, vasrudakkal ellátva. A mellette lévő törött ablakú nagy szobát, melyben kemence áll, a parancsnok családja lakja. – Ezután a régi káposztás- és zöldséges raktár következik, amelyben most a parancsnok szolgái laknak. Ebben a helyiségben egy nagy hordóban 10 köböl gubacs „Gallae cub. Cass. 10 metr. 2.” találtatott, egy kisebb hordóban pedig festéshez való timsó, „Aluminis Cass. metr. nr. 31/2, in 3io simili dolio pro tingendis Carmarinis vulgo Karaboly dicto Cass. metr. 2, in saccis duobus vulgo Szkompia dicto itidem pro Carmasinis conficiendis Cub. 2.” – Innen a pince átriumába lehet jutni. – Az alsó- és felső szintet átívelő, kőből épült kemence ugyancsak itt van, nagy tartó vasrudakkal. Az alsó tűzhelyen pálinkafőző rézüst. – A jól zárható ajtóval ellátott pince háromrészes. Egyik részben üres hordók vannak, míg a másik két pincét jelenleg a parancsnok használja. A már említett átriumból nyílik a régi pék-szoba, melyet most az annonárius használ, holmijait őrzik benne. Az innen nyíló kamrában különféle hordók és ládák találhatók. – A kapu tájékánál falépcsők vezetnek fel egy kilátó-erkélyre. – Innen nyílik a nagy palatium, téglapadlóval, faragott gerendákkal, festett falakkal, valamint 6 ólom- és fakeretes üvegablakkal, kő-oszlopos kandallóval. Ebből a helyiségből további négy, ugyancsak téglapadlós, ablakos, stb. palatium nyílik. – A felső szinten, melyhez lépcsőn lehet feljutni, található egy másik nagy palatium, ez is téglapadlós, üvegablakok is vannak benne. – Ugyanitt található a felső konyha is. Ebből át lehet menni egy másik, kőpadlós, de elhanyagolt, ablak nélküli palatiumba. Mivel ezt a palotát a parancsnok lakosul használja, berendezését nem lehetett leltárba venni. – Az utolsó palatiumból nyílik az az átrium, melyből lépcső vezet le a kertbe és fel a háztetőre. – A kertbe, mely növényekkel és gyümölcsfákkal van tele, falépcső vezet. – Mellette szabad tér, ahol kőből épült, fenyőfazsindelyes, romlott ablakú házacska áll, két szobával. Ezeket most az őrség használja. – Magát a kertet a királyi út választja el a curia úgynevezett kerti kis kapujától. Ezen áthaladva érjük el a kertet. Az ágyások között alma-, körte- és szilvafa állnak. A kertet a parancsnok gondozza és használja. – A kertben kicsiny, romos kertészlakás található: benne 8 kapa. Jelenleg is használt jégverem. A kertet jó állapotban lévő sövénykerítés övezi. – Az összeíró mindenütt feltünteti az ajtók vasalását, zárakat, stb. is. – Locus horrei – Az említett kert mellett csűr helye, maga a csűr az elmúlt évben, az összeírás idején már teljesen elpusztultnak találtatott „lignaque aedificii distracta cum sint, locus tantum apparet.” – Ugyanitt tető nélkül, sövényvesszőkből készült istállók, ezektől nem messze romos, helyreállításra szoruló domus allodialis, ebben a parancsnok „allodialis alites”-t tart, (majorsági szárnyasokat) a fiscusnak tehát innen semmi haszna sincs. – Cenopolium Husztiense – Huszt oppidum főterén épült faház, mely jelenleg minden részében romos, kőpincével, felette az épület három szobából áll, vasalt kapuval, ablakokkal és kemencékkel, egyik sincs jó állapotban, maga az épület mindenféle ital kimérésére alkalmas, azonban, ha hamarosan nem állítják helyre, nemsokára lakhatatlan lesz. A pincében semmiféle, az italméréshez szükséges eszköz nem található. – Másik ház az úgynevezett Orosz utcában (pálinkamérés) „pro educillo cremati”, a zsidó árendásnak szokták átengedni. – Domus Karmasinaria – Mivel az elmúlt időkben letelepedtek („advenarant”) itt olyan törökök, akik sárga és vörös karmazsint tudnak készíteni, a vízimalom mellett volt egy ház, melyben mesterségüket űzhették, most ez az épület árendába van adva egy vargának. A ház belsejében nagy és kis üst, bőrtisztító kések, kasok, malomkövecskék gubacsőrlésre, valamint vas eszközök, a kövek élesítésére, „pro molendis Gallis”. A házat sövénykerítés veszi körül, üvegablakai, kemencéi (ezek romosak) és deszkateteje kerültek összeírásra. – Molae fiscales – A huszti határban, a Nagyág nevű víz mellett van három fából épült malom, mindegyik jó állapotú, vas eszközökkel, régi, de még használható malomkövekkel, melyek azonban már elvékonyodtak; mindegyik malomhoz gabonatárolók, mérők, s egyéb vaseszközök a malom körüli munkákhoz, „frumentum ex proventu congestum” (lásd malomvámból befolyt termények). – Ugyancsak a Nagyág mellett Iza helységben is van egy malom, melynek azonban sem a teteje „nec alveum” nincs hó állapotban, valamint magát a malomhelyet is igen megrongálták a vízáradások, így minden szempontból javításra és helyreállításra szorul. Az itt talált két malomkő közül az egyik semmit nem ér. Az ugyanitt összeírt gabonatartók (ládák) mérők és egyéb eszözök (mint fent kijavításra és felújításra szorulnak. – Mindezek a malmok és az előzőekben leírt huszti educillum „sunt in arendam data”. – Az ötödik malom a Tisza vizénél, Száldobos helység határában, megfelelő helyen, a szükséges faeszközökkel felszerelve, azonban ennek a teteje is javításra szorul, egyéb tartozékai is felújítást igényelnek; egy pár malomkővel, gabonatartóval, mérővel és egyéb fa- és vaseszközökkel felszerelve. – Bustyaháza határában találtatott a hatodik és hetedik malom a Talabor vizéhez építve, zsindelytetővel, jó állapotban lévő épületekkel. Továbbá a malomhoz nincs kő, az egyéb szükséges eszközök azonban meg vannak „insuper unum par lapidum molarum possibile habetur.” – Ugyanitt kásatörő vulgo kása kölyü a szükséges felszereléssel, gabonatároló ládával, mérőkkel, mint a többi malomban. ezek is egyenként árendába vannak. – Pecudes – Sem barmok, sem sertések nincsenek, sem egyéb állatok, juhot és kecskét kivéve, melyekből az alábbiak találtattak: tejelő juhok – tejelő kecskék – meddő kecskék – meddő juhok – bak kosok – berbécsek (verveces) állatok száma összesen 40. – Iugera Fiscalia: A huszti határban, napkelet felé az alábbi fekvés szerint találtattak a fenti curiához tartozó szántóföldek: 1) A vár alatt, eléggé tágas terület (vulgo Katona Rét vocatum), melyet egyik oldalon a királyi út, másik oldalon a Baranya nevű víz határol, kb. 120 köböl vetésre. Ennek a területnek nagyobb részébe törökbúzát (a fiscus részére 1 köböllel; Iza helység lakosai számára a vetésmennyiséget nem lehetett meghatározni, de dézsmával tartoznak belőle) van vetve ugyanide még 5 mérős vetés a fiscus számára is. – 2-14-ig a szántóföldek fekvésének, elnevezésének (Barta Füzes, Nagy Szegh, Biro Pataka stb.) és capacitásának megjelölésével, utóbbi kassai köbölben megadva, egyes földeknél különböző megjegyzésekkel: „… maxima para destructa est”,„…valde sterile,” sem gabona, sem fűféle nem terem meg benne, „…ideo nec inseminari solet”, valamint ugyancsak a vár alatt szántóföld, mely szintén eléggé terméketlen, „…siquando avens inferitus, capax…” – Nyugat elé a fiskális földek felsorolása következik, fentiekkel azonos módon, 1-14-i, itt is különböző bejegyzésekkel.
Megjegyzés: bizonyos praedium is van itt, melyet a sófalvai jobbágyok a huszti uradalom intézőitől nyert engedély alapján a fiscus területén művelhetővé tették, melyet ha bevetnek, tizedet tartoznak utána adni. Az összeíró azt is megjegyzi, hogy fenti területek nagyobb része terméketlen, s így inkább zabot, mint búzát vetnek beléjük.
Prata foenilia: a szántóföldekhez hasonlóan az összeíró a réteket is (1-8-ig) fekvésük és nevük szerint sorolja fel, nagyságukat pedig kaszásokban tünteti fel, s a fiscus rétjein kívül megemlít még két rétet a Huszt vize mellett, egyik a kapitány, másik a castellanus és a várbeli részére volt egykor rendelve, továbbá Talaborfalva határában a fiscus eléggé terméketlen rétje, mely „solet concedi in usum subditorum.” – Alpes (havasi legelők) – A kövesligeti (vulgo Muntzul) területen a huszti dominium részére havasi legelő, melyen nyár idején az állatokat szokták legeltetni. – Silvas glandiferae – Iza helység határában Tarnocza nevű tölgyerdő, 200 sertés számára makkoltatásra elegendő. Határában Csebrin nevű (300 sertés). – Ugyanezen a területen másik tölgyerdő, Baranya nevű, cser- és bükkfákkal, 600 sertéshez.
Száldobos területén Motsár nevű erdő, 300 sertés makkoltatására. Talabor- és Dulfalva határában kis makkos erdő, részben kipusztult már, melyben, ha makk terem, összegyűjtik és a huszti curiába hordják, a sertések etetéséhez.
Visk: 150 sertésre való erdő, Motsár nevű Técső; 200 sertésre való erdő.
Hosszúmező: kis erdő, részben már kiirtva, kevés hasznot hajt.
Sziget: bükkerdő, mely azonban a havasok között, félreeső helyen fekszik, így csak ritkán használják.
Megjegyzés: mivel az itt felsorolt erdőket, mikor makktermés van, szokták a közeli Partiumból idehajtott sertésekkel használtatni, „uti cum illis contracti potest,vel in pecunia, vel vero in decimis solent taxam solvere.”
Telonis fiscalis
Huszton, Kövesligeten, Visken és Szatsalon találtattak fiskális vámok, „siquando… extranei homines in Comittatum veniant.”
Iza:
Census: ha az egész helységet hét colonicalis sessio jelentené, a fiscus részére minden évben hét, a provisor részére egy nyestet tartoznak adni. – Munera: ugyancsak tartoznak évente Karácsonyra 14 kassai köböl zabot, 7 tyúkot adni, valamint egyéb akalmakkor a provisor rendeletére „iuxta repartitionem” ludakat, tyúkokat, tojást és vajat is tartoznak beszolgáltatni; amikor pedig a censust szedik, fizessenek a számadónak „pro quietantia den. 7.” – Az itt lévő két rutén papnak „károlypénz”-t tartoznak fizetni, mely 1 tallért tesz ki. „alias etiam contributiones iuxta impositiones et facultatum quantitates, cum caeteris pagis et oppidis pertinentibus ad praefatam curiam, hactenus qualitatem solverunt.” – Decimae: gabonafélékből semmit nem adnak, de juhaik, sertéseik és méheik után tizeddel vagy tíz alatt megváltással tartoznak. – Servitia: valamennyien tartoznak szolgálni, szükség szerint, amint azt a provisor parancsolja. Karácsonykor 21 szekér tüzifát, rendkívüli alkalmakkor még külön is, tartoznak beszállítani. Ugyancsak kötelesek a nyári szükséglethez elegendő jégről is gondoskodni. – Leges: a jogi eljárás rendjének és fellebbezés helyének leírása. – Birsagia: a különböző vétségekre kirótt büntetések összege, valamint ennek a felosztása a provisor és a fiskus között, illetve megyei eljárás alkalmával a bírák és a prókátorok között. – Onus prohibitionis: a földesúr, a provisor-, illetve a falu nevében kimondva a különböző jövedelem-összegek feltüntetve. – Oenopolium: a három nagy ünnepen tartoznak egy-egy hordó bort kiárulni, most évente fizetnek fl. Hung. 18-at is.
Szaldobos:
Mint egész helység, két jobbágytelekből áll. – Census: évente két nyestet adnak. – Munera: élelem-adó lásd Iza. – A bíró adjon még egy rókabőrt, a rutén papnak adója lásd Iza. – Dézsma mint Izán, azzal a hozzáadással, hogy ha extraneusoknak is van vetésük, fizessenek ezek után ők is tizedet hasonlóképpen a kaszáló után „pro Fisco exigitur.” – Leges: Szaldobos, Bustyaháza, Talaborfalva és Dulfalva az előzőektől eltérő fellebbviteli jogai. – Oenopolium: borkimérés, pénzadó lásd Iza.
Bustyaháza:
Az itt összeírt négy jobbágytelek után évente egy-egy nyestet vagy 3 magyar forintot tartoznak adni, 10 köböl zabbal. – Munera lásd Szaldobos mézet is adnak – Onus prohibitionis lásd Iza. – Oenopolium borkimérés fejében fizetnek a a földesúrnak földesúr 12-t. – Dézsma lásd előzőek. – Robotolni a provisor kívánsága szerint tartoznak. – Leges et Birsagia lásd előzőek.
Talaborfalva:
Az egész helység hét sessióból áll. – Census: nyest- és zabadó, egyéb adók, élelmiszerek lásd Bustyaháza – Dézsma és robot lásd előzőek, egyéb pontokban is mint előbbiek.
Dulfalva:
Sessiok száma – census lásd Talaborfalva, egyéb adó is azonos, dézsmájuk, robotjuk és bírságaik is megegyeznek az előzőekben összeírtakkal. – Notandum: a régi időktől Kun-jószágoknak (Bona Kuniana) nevezett helységektől a huszti uradalom számára kötelességük 150 kaszást „per unum diem adiuvare.” – Továbbá a kovácsok számára a kovács-szénhez fát vágni, elszállítani, valamint a szenet a huszti várba felvinni tartoznak. – Kétszáz szekér fát is kötelesek beszállítani „pro praesidio Husztiensi”. – Sófalva lakosai szükség szerint tartoznak kötözővesszőket adni a Huszti curiához. „circulos vimineos”. – Ugyancsak a sófalviak szoktak a vár és a curia szükségletére nyírfavizet lepárolni (ma is gyógyszert készítenek belőle), „destillari procurant liquorom bestutaceum” s ezt tartoznak mindkét helyre el is szállítani.
Huszt oppidum:
A bíró és esküdtek (név szerint felsorolva) vallomása szerint összeírva. – Impositiones communes: a megye által felruházott jog szerint az uradalom provisora végzi el az arányos felosztást, s az egyes oppidumok contributioja szerint a kivetést, valamint a megye utasítása alapján az adó behajtását. – Leges et iurium conscvetudines: a nemesek és az oppidum lakosainak joghatósága, fellebbviteli fóruma, stb.
Visk oppidum:
Mint Huszt. – Leges ugyanaz. – A büntetések összegének felosztásáról. – Fundus nobilitaris csak egy van az oppidumban, a többi mind „diviles”.
Tétső oppidum:
Impositiones communes lásd Huszt. – Census: míg az oppidum magánbirtok volt, bizonyos censust és szolgálatot adtak, később II. Apaffy Mihály jóváhagyásával az 2500 magyar forintból „quantum obveniebant iuxta facultates, tantum praestare debebant, prouti etiam declarabitur.” – Leges – Mulctae lásd Visk. – Fundi nobilitares (2), névvel.
Hosszúmező oppidum:
lásd előzőek. – Leges, fellebbezési fórumaik. Mulctae lásd fent.
Szigeth oppidum:
Mindenben megegyezik előzőekkel.
Fenti oppidumok lakosainak közös vallomása és előterjesztése, régi privilégiumaikra hivatkozva, mely szerint minden szolgálattól mentesek voltak, s most a fiscus se kívánja tőlük, hanem tartsa meg őket e kiváltságok birtokában. Az öt oppidum adója az előzőekben hivatkozott II. Apaffy Mihály-féle határozat szerint az arányosan elosztott 1500 magyar forintot. Az előző urbáriumokban leírt sokféle szolgáltatásaik, mint valamennyien vallják, „extraordinarie ab ipsis praetensa”, éppen ezért mindezek a szolgáltatások, melyek előző években az urbáriumokban beírásra kerültek, erőszakkal keresztülvitték behajtásukat, „omnia sunt omissa simili modo etiam, quia fundorum civilium, in quibus nobiles resident, taxae iuxta accordam (supra memoratam) sunt oppidanis concessae…” mint ez vallomásokban áll, s az előző urbariumokban található.
Megjegyzés: ha pedig jövevények akarnak az oppidumban letelepedni, ezt szabadon tehetik, ha azonban távozni akarnak, előzőleg a város bíráinál helyezzenek le egy magyar forintot, azután „clara meridie discedere potest” (t.i. az advena vagy indigena).
A huszti vár és kúria körül lakó cigányokról:
Servitia: amikor szükséges, a provisor rendeletére vajdájuk által annyi kovács álljon rendelkezésre szerszámokkal együtt, amennyi éppen szükséges, ezenkívül a provisor mindig tarthat maga mellett egy kovácsot belőlük, aki mindig szükség szerint szolgál, s amikor valóban dolgozik „praebenda trium liborum eis erogatur.” – Taxae: évente minden adóköteles fizessen egy magyar forintot, melyet a vajda szed be, s erről a provisornak számadással tartozik. – A taxa összege a provisort illeti „ex relationa antiquorum provisorum”, azonban szegénységük (tudniillik a cigányoké) miatt megkisebbedve nem nagy hasznot jelent. – Megjegyzés: régebbi időkben az előző birtokosok idején a három nagy ünnepen nevezett cigányokat provisorok a curiába szokták hívni.
Megerősítés, dátumok, aláírások jelzése, pecsétek helye.
A huszti kúria és tartozékai (Máramaros megyében) korábban gróf Károlyi Sándor tulajdonában, az összeírás idején fiskusi kezelésben.
(Máramaros m.): Huszti curia – Huszt oppidum portio – Visk oppidum – Técső (Tétső) oppidum – Hosszu Mezeő oppidum – Iza – Száldobos – Busztyaháza (Bustyaháza) – Talaborfalva – Dulfalva – Szigeth oppidum

Content provider