HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 036 / b.

Date 1755. november 20.
Description

Egykorú másolat 32 oldal latin

Text

Conscriptio et Aestimatio „…per Regio-Fiscalem Procuratorem peracta” nagyrészben az előző UC 155 : 36 (a) alapján, de több helyen változtatások és kiegészítések is találhatók benne.
Preszeka:
leégett és részben lerombolt kúria „per successionem a tumultuantibus rusticis patratam incinerata et solo aequata deserta est” – elkezdték a felépítését „pro inhabitatione oeconomi”, de még nincs készen – Az építésre eddig felhasznált igás és gyalogrobotok száma és annak készpénz értéke, az igásrobotot á 25 den.-ral, a gyalogot á 12 den.-ral számítva ugyanilyen számítás a még hátralévő építési munkákhoz szükséges igás és gyalog robotokról. – konyhakert, gyümölcsös: 30 szilvafa, 40 vegyes gyümölcsfa „instar pomarii apparent arbores fructiferae pariter plus minus 40” – szérűskert – a kúriához tartozó szántók három forgóban, holdakban, vetéskapacitás, – termények: búza, rozs, árpa, zab, tatárka köles, „török búza” bab, lencse, borsó répa, kender, len – allodiális szőlők kiterjedése és várható terméshozama – földesúri jövedelem hegyvámból – az elzálogosított colonusok hegyvámja a zálogbirtokos pálosoké – a kúriához tartozó rétek várható szénahozama – az allodiális földeket a helybeli alattvalók művelik „ex robotta” a terményeket begyűjtik és hazaszállítják – földesúri haszon makkoltatásból: a helybeliektől jobbágyonként 1 ft. „singulus colonus solvit censum a fl. 1”, idegenek sertésenként fizetnek 20 den.-t – épületfa, szőlőkaró, tüzifa „pro usu domesticae oeconomiae” – 34 egész sessiós jobbágy – családi állapot, nős, nőtlen fiúgyermekek, pro labore apti labore – szántók, rétek, szőlők – állatállomány: ökör, ló, tehén – igás és gyalog robotok készpénz értéke „census glandinationis” – természetbeni szolgáltatás: zab, bab „de fabis Pint 1”, kappan, tyúk, csirke, tojás – a ius montanumot borral váltják meg – minden jobbágynál átszámítva az Összeírás a természetbenieket készpénzre, félsessiósoknál 25 Ft. körül mozog a középérték – „parochialis subditus” a földesúrnak csak hegyvámot fizet a rendkívüli robotok készpénz értéke – aratáskor 1-1 nap minden jobbágytól az uradalom kosztján „in victu Dominii” – szüretkor „usque ad consummationem laborum” az Összeírás ezt átlagban 4 napra becsüli, gyalogrobot saját koszton „in victu proprio” – vadászatok idején évente háromszor (lásd UC 155 : 36 (a)-nál) szintén saját koszton „quilibet colonorum unam personam virilem pro venatione dare debet” – mivel 34 jobbágyra évi 101 napot számítanak, így egy jobbágyra évi 3 nap jut, ellentétben az UC 155 : 36 (a)-ban szereplő 6 nappal – a deserták szántóit a földesúri kúria vette használatba a sessiókhoz tartozó szántókon túl is művelnek a colonusok földesúri szántókat, amelyek után tizedet adnak az uraságnak – az elzálogosított colonusok vagyonának, szolgáltatásainak készpénz értéke „iuxta adnexas literas obligationes”, amelynek dátuma 1727. március 23. – a helybeli plébános colonusai „Parochus Preszekiensis… tenet colonos duos cum certo Praedio Dianes seu Grabenavecz vocato ex terris ad jug. circ. 40” – továbbá rét erdőrész is tartozik a plébániához ennek a két, a plébániához tartozó colonusnak vagyoni állapotáról, szolgáltatásairól a földesúri colonusokhoz hasonló részletezéssel ad becslést az összeíró – helyi értékesítési lehetőség nincs, ha valamit el akarnak adni, el kell szállítaniok a messzi városokba, ahol „currenti praetio possunt vendi” – a szénát is csak így tudják értékesíteni, vagy pedig helyben pénzen vásárolt állatok hízlalására használják fel, illetve taxa ellenében vállalnak teleltetésre állatokat
Domianich István konfiskált javai „…per incuraum notae ejusdem e complicitate seditionis rusticannae in se attractae”.
(Kőrös m.): Preszeka – Dianes seu Graberanecz praedium

Content provider