HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 007.

Date 1614. július 1.
Description

18 oldal, magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti.

Text

Inventarium, amelyet a kamara kiküldöttei a helyszínen készítettek. – Inventarium seu conscriptio rerum omnium mobilium et immobilium Salisfodinae Maramarosiensis.
Vagion egy felseö eöreg ház; abban vagion: egy aztal 1, négy iweges ablak 4, három zeek 3, egy kemenche 1, két hitvan niozolia – Az oldal kis házban vagion: egy ládás aztal 1, két pad zeek 2, három iweges ablak 3. egy kemenche 1, egy niozolia 1, Egy embernek való zeek. 1. – Az másik eöregh Deák házban vagion: egy roz niozolia 1, egy kemenche 1. Három papyros ablak 3 – Mellette vagion ez háznak más kis ház, abban vagion: egy kemenche 1, egy roz aztal 1, két pad zek 2, két papyros ablak 2. – Ez házak keözeöt vagion egy eöregh Zenes ház. 1 – Ezeknek a házaknak keöreüleötte vagion dezkas folioso; az foliosonak az végiben vagion egy koniha ház, tüzes zobajaval eddigieöt. Vagion azon koniha házban: egy kemenche 1, egy niozolia 1., egy pad zeek 1. – Ezen koniha ház alatt vagion egy istálló. 1 – Az eöreg camara ház alatt vagion négy pince ház 4, vagion bennek wres hordó 24, két hordó káposzta 2, egy faggia méreö mása 1, egy kaloda 1, egy fogoly lábára való vas 1. Vagion ismét egy swteö ház 1 egy gepelies ház 1. – Két istálló 2, gepelies ló vagion 8, három béres eökeör 3, egy jeeg werem (Jelzi, hogy a camara háznak syndelezése semmire sem io.) – Item vagion egy kovach-i mihely. – Vagion benne két réz fúró 2, két wleö 2, egy peöreöly 1., egy eleül wtheő 1., egy palack vereö 1., két fel kez kalapachi 2, egy zarwas wleő 1, három vasfogó 3, egy koh vasmaró 1. (Itt is felhozza a syndelyezés hiányait.) – Vagion két soó vágó ház, az kikben az soóvágók laknak. Vagion ezekben soóvágó chiakány, itt „király” chiakasianak” neveznek. – Vagion kerekes ház 6, vagion egy feörteödeö ház 1, Vagion benne Katlan 1., egy wst benne 1., egy kád, melyben az soó vágók feredek, 1 (intézkedést kíván az szigeti soó-hordók nézve.) Item az nagy aknán vagion egy gepely 1. vagion rajta két keötél 2. (ezen akna syndelyezésére nézve is vannak kívánságai.) – Vagion eöregh nevezett aknán négy haam 4, négy ostor 4. – Ezen aknához keözel egy nagy pajta 1 – Vagion ugian ott egy kis kamra 1. – Vagion más eöregh pajta, semmire nem io 1 – egy darabus camara wres 1 – Item vagion egy kis uj akna 1 – Vagion rajta egy kis Gepely 1 – Vagion rajta egy hyttvan keötél 1 – Ennek az fele malmos, kit az eseő megh jár, meliet ujonnan meg kell chynalni. – Az kamarai ház alatt vagion egy kaszáló rét 1. – Az soó Patakon túl egy kis rét 1. – Az forrásnál egy rét 1. – Az camarához vagion egy kis rét, kit Kováchy Pataknak hínak. 1 – Vagion az két roona, keözeött egy rét, kit király Rethurnek rétnek hínak 1. – az Rohna Patanál is egy camarához való rét 1. – Ezek mind az kamarához valók.
Vagion három falu Edgik Felseő Robna; vagion rajta huz jobbágy 20 ki éjjel és nappal tartozik szolgálni a kamarához.
Másik falu Raho; vagion rajta jobbágy 5
Harmadik Feier Patach, kin vagion jobbágy 3. Ezek az két falubeliek nem tartoznak semmi szolgálattal, hanem hallal és nesttel tartoznak az camara ispánnak.
Vagion két havas Edgik Formocha, másik Czorna Hora; melliekre mikor juhott hajtanak, annak a tizede az camara ház zwkségére való. – Vagion az aknán egy váám, mellien adnak minden zekerteől [nyolc-nyolc] niolczi-niolczi pénzt, paraszt emberektől. Nemes ember semmit nem ad és az várhoz való józág is semmit nem ad. – Zigethen vagion egy gialogh vám, kinek az proventusa az vámosnak jár, mint az soó hajó chináltatására, annak megh rakodtatására és elbochiatására gongia vagyon és az Hosszumezey só kamarába az só hozatalára; ez mellé iar neki az camarától eztendőnként tizenkét forint is. – Huzton vagion más Derek vám, melynek címén az Felseő révben az wres zekertől adnak négy-négy pénzt… terhes zekertől niolczi-niolczi pénzt. Ha az zekeret megh nem szánniák cédula pénzzel, két-két pénzzel tartoznak az vámosnak, de ha megh szánniak, semmivel sem tartozik. – Az niolczi-niolczi pénz és négy-négy pénz az fejedelem számára vétetik. – Gialogh ember egy-egy pénzt, lovas ember két-két pénzt ad, az is őfelsége számára jár. Az „eöt városbeli” zekeres és az „eöt falubeliek” nem tartoznak semmi vámmal. – Munkáchy, Berekzáz, Váry… Beregh… wres zekertől ad chiak két-két pénzt, míg a terhes zekertől négy-négy pénzzel tartoznak vámban. a Huzt várához való eöt faluk és városok ciak fél vámmal tartoznak a Munkácsy jozághoz. Ha Magiar Országon barmot hajtanak, aki chiak ediget hajt is, negyven pénzt ad teölük, ha peniglen zazat hajt is, egy ember ugianchiak negyven pénzzel tartozik. Erreől az vámról az vámos az camara ispánnak tartozik zamot adni. Ennek az Huzthi vámnak filialisa az Visky vám, ki eleiteöl fogvást volt. Az Hwzth-i vámosnak fizetésül egy hóra négy-négy forint jár. Az Visky vámosnak fizetése semmi, hanem chiak zabadságban tartatik. – Vagion soó vágó: Techieőy husz. Ezeknek vagion biráiok 1. – Huzzumezeön vagion 4, Zigethen 23. Ezeknek vagion biráiok 1. – Salariumok: Az két soó vágó biráknak edgiknek-edgiknek esztendőnként tizennyolczad fél forint jár az camarai ispántól. az soó vágóknak mindeniknek eztendőnként négy-négy forint jár, melliet segéd-pénznek hina. „segittpenznek” Ezen kívül az soó vágatásért megh fizetnek nekik, minden két sótól másfél, másfél pénzt. Item Vagion niolczi kerekes; ezeknek is esztendeönként salariumok négy-négy forint. Mikoron soó jártatás vagion, ha ezer vagy két ezer sót feljártatnak, adnak nekik pénzt den. 70. Ha pediglen ezerre nem telik, adnak nekik den. 35. Item Gepelies vagion négy 4. Ezeknek is esztendőnként jár negied fél fél forintiok 3.50. Éléssel az camara ispan tartozik nekik. Vagion egy feüreödeős: mikor az só vágék az aknából kijönnek, az chinál feüreödőt nekik. Ennek is eztendeönként négy-négy forintja jár. Ennek minden só vágó két-két sót ad minden napon, melliet eötével vált vissza, az só kamara ispán másfél, fél pénzen. Item Vagion két kovachi, mellieknek esztendőnként való fizetések négy-négy forint. Ezeknek minden sóvágó négy négy sót ad minden napon, melliet eötével vált vissza az kamara ispán másfél fél pénzen. Item vagion az só vágók keözt, kit „Isten fiának” hynak. Eztendeönként ez a sóvágók keözé zamlaltatik. Ennek két-két soia jár minden soó végétől mind-napra. Ezt is az camara ispán eötével váltia be másfél fél pénzen. Ittem vagion két gazda az Zigethi és Techa soóvágók keözeül, akik vizes fát hordanak, twzet raknak és feőznek nekik Ezeknek minden soó vágó zombaton mindeniknek két-két soót adnak, ketteit-ketteit az kamara ispán három-három pénzen váltia vissza. Ezeknek az soó vágóknak az négy innepre ugymint Mindzenthnapiara, karáchionra, husvét napiára és pünkösd napiára mindenik innepre két-két borral kenierre való pénzzel, egy-egy vágó barommal edgik-edgik zállásban. De ezekért adnak eőnekik mindenik zállásban egy-egy innepre tizennyolczi forintot. Mindzent napban, mikor birót zoktak tenni, annak áldomásában zoktak adni harminczi három három soót mindenik zállásban. Hwshagio keddre, mikor haza mennek házokhoz és annak utána megint fel jeönnek, az kamara ispán tartozik mindenik zállásban eöttven-eöttven 51-val. – Ezeknek ugymint só vágóknak, kerekeseknek, gepelieseknek, konvenchioknak, Feürdeöseöknek, gazdáknak zoktak adni egy-egy eöreg soót, ki három sóért vagion, mellett „zombathi darabnak” hynak. Ugian az soó vágóknak feő zakaztástól az uj aknában minden soó felzakaztástól zoktak adni két-két pénzt. Ugian az soó vágóknak biráinak egy-egy lajtorja chinálástól zoktak adni egy-egy forintot Be ereztéteöl az soó aknába eöttven pénzt, ki ereztéstül minden zaal istrangtul egy-egy Jazie [itze] bort. – Egy lajtorja [fok] fogh chinálástól és egy oly lajtorja fogh kyvetéséteöl is egy-egy icze bor. Az akna, mikor víz miatt megh bomlik, annak bechinálásából mindenestől szoktak adni hat-hat forintot. Az gepelyre egy új keötél felchinálásától szoktka adni az kerekeseknek egy icze bort. Az soó vágóknak minden tyz ezer soótul zoktak adni tizen egy-egy soót. Egy gárda fa chinálástól felseő és alsó ajakon való gárdafától szoktka adni huszoneött eött pénzt Minden kerezt bechinálástól egy-egy forintot, kapochi beverésért eöthven pénzt. Az zigehti papnak, hogy az kamarára feljön prédikálni minden soóvágó két-két sóval tartozik minden zombaton. Az zigethi mesternek az zgiethi sóvágók, gepeliesek, kerekesek, kováchiok feürdeöseök minden holnapon egy-egy sóval tartoznak. Az Nialaby uraknak minden eztendőben az réghi privilegium szerint két ezer sóval tartoznak. – Az Huzt várához való eöt városban és eöt faluban, hogy vámot ne vegyenek, azt az Kamara ispán tartozik Nialabigh soó hajón alá szállítani az fejedelem keöltségével, az mellett eők is tartoznak fát edgiett mas lomokot az soó hajóból ki tiztitania. Ha egy fát kivágnak az rézbeöl, ki az soó kamrának ártalmára volna, azért niolczi sóval tartoznak az camarából. Az soó camarától az Hosszumezei soó camarára hajón való soót mikoron le zállítanék, minden az soónak az levételéért tíz-tíz soot adnak. Ugian az ott valo Maglasnak zaz soót adnak. Minden egyes haio chynálásra zoktak adni niolczad fél félforintot; néha niolcad fél forintot adnak egy soó hajó chinalastol, de azt is hozzá tevén, hogy minden ember, valaky soé haiot chinal, ezeknek munkájához adnak kétszáz keösót, melynek edgik zázát az gazda az sóról tartozik behozatni, az zázat az hosszumezei soó kamara. Mint régen az haio chinaló embernek egy pénze nélkül, de eő is tartozik az haiora gondot viselni és az haioból az vizet hanyatni mind addigh, meddigh az soó kifogy, attul hamincziaddal sem tartoznak. Annak bevetésére az vízben egy-egy forint. Az soó haiónak az Hozzumezei soó camarához lezállításáért adnak huzoneött eött pénzt, den. 25. – Egy rakott haionak alá viteléért zoktak adni elseő kormaniosnak fl. 3, farkon állónak fl. 1. Tizenhatt legennek, kik az hajot evezik, adnak eöttven eöttven pénzt. Ugianott Tiza Beöchig azon legéneknek adnak egy-egy forint ára bort. fl. 1. Ugyanazon legieneknek zoktak adni 30–30 pénzt, kit Marton álló pénznek hínak. Bechteül fogván Hamenyigh, camara helyigh zoktak adni az elseö kormániosnak egy forintot, fl. 1. Eött embernek ezen kiveül eöttven eöttven pénzt. – Ugianezeknek [koszt] kost pénzt kétt-kétt pénzt egy-egy haiotól. Az aknán való gepely keöteles Bezterchen chináltatni két kötelet; záz hattvan forintot zoktak adni, fl. 160. Vagion az camarához niolczi soóhordó, kik az pajtában be horgiak az soót, kiknek eztendőnként egyiknek, egyiknek három három forintot adnak, segéd pénzt. Ezen kiveül minden záz soó behordásból az kamarában két-két pénzt. Az keötél faggiuzására az camarától zoktak faggiat adni. Minden malha beörért, … egy-egy eökeörnek beőréért zoktak adni két-két forintot fl. 2. Egy-egy mása faggiuért három-három ft. fl. 3. Achel, vas, hám, gepely az camarai ispán gongiat viselvén, az mennyire kölletik. – Az camara zolgák fizetése: Az camara ispánnak fizetése kétszáz forint fl. 200. – Az rationalistának fizetése fl. 36. – Az vámosnak, ki az aknán zámollia. fl. 36. – Az lakatosnak fizetése fl. 36. – Kulchiarnak fl. 12. – Sáfárnak fl. 12. – Béresnek fl. 12. – Zakachynak fl. 12. – Az Camara Deákynak segítségére minden eztendőnként az camara ispán záz soóval tartozik. Az zenesnek az eztendeigh fl. 24. Az camarához való darabontoknak eztendeje vagion hóról-hóra három forint fl. 36. Kenier hordónak fl. 12. Záz zigethi véka zabért az gepelies lónak adnak fl. 12, Hosszumezőre is záz véka zabért fl. 12. Az camara ispánnak fwzerzámra, lenchére, borsóra, kására, olajra eztendeigh adnak fl. 12. Hatt áru bort Hatt vágó barmot N-o 6. Két záz zigethi véka búzát N-o 2.11 Tizenkét vereő diznót N-12. – Az restantiás deáknak, ki az restantiát fel zedi Máramarosban és Magiarországban három-három forint is jár az eztendeigh fl. 3. Az deákoknak az négy innepen az millie árát harmad napig nekik adták eleiteől fogvást. Egy fele millieteől huz pénzt adtak N-o 2.0. Az Huzt várához való eött város és eött falubeliek, mikoron zaz soót vizen, minden zaz bora egy egy sak milliet, melyből chiak négy-négy pénzzel tartoznak. – Az rohnaiaknek, mikor Bezterchen soó keötelért kwldnek, zoktak adni nekik tizenkét két pénzt, harminczikéet két czypot és egy-egy there milloet; mikor kaszálni jeönnek, akkor adnak nekik hat-aht czypot. Mikor Zénát gieytenek, adnak edgiknek edgiknek négy négy czypot. Azon embereknek eztendőnként minden teleken zoktak adni egy-egy there millio soót. Ezenkívül kéz pénzt adott és administralt fl. 200. – Apró vas vagyion három N-o 3. – Rúd aczél vagyon három N-o 3. – Feniekö sindely vagion N-o 1.511.
Actum in camara Salisfodinarum Marmarosiensium (más, de egykorú kézírással az Inventarium végén:) Kez pinzt adott be Dedei Gergi az praedecessora fl. 200 Isemgh restanciaban administralt fl. 2664 den 6 – (ez utóbbi egykor, de olvashatóbb kézírással megismételve) Isemgh Restantiaban administralt kett ezer hattszaz hattvan negy forintott Idest fl. 2664 den 6 – Aláírások és pecsétek Lucas Kys Joannes Nowak
A kamara kezelésében lévő máramarosi sóbánya is tartozékainak leltára.
(Máramaros m.): Felseő Rohna – Raho – Feier Patak – Zigeth – Huzt – Techieő (Técső) – Hosszumezeo

Content provider