HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 005.

Date 1583. február 7.
Description

18 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.

Text

Conscriptio proventuum, Extractus… címen, amelyet a Szepesi Kamara számvevősége korábbi, 1569-es és 1579-es urbáriumokra is hivatkozva állított össze, hozzácsatolva a hasonló módon készített jövedelemkimutatásokat a Somlyó várához és Szinyérváraljához egykor tartozó volt Báthory birtokokról és a Szatmár megyei volt Drágfy-, azaz Erdődi-javakról. – Extractus super proventibus ordinariis et extraordinariis oppidorum Zattmar et Nemethy, una cum numero colonorum, amint azok múltjáról és jelenéről az urbariumok felvilágosítást adnak.
Oppidum Zattmar:
Attól az időtől kezdve, hogy Őfelsége elfoglalta Zatthmar és Némethy városokat, semmiféle censust nem fizettek azon oknál fogva, hogy ilyent a Báthoriak idejében sem fizettek, hanem a némelyekkel együtt fizettek bizonyos taxát, hol 250, hol 350 forintot. Most pedig az ilyenek fizetése alól Őfelsége mentesítette őket. – Az 1569-ik évi összeírás szerint 213 colonus volt benne, puszta hely pedig 108. A legközelebbi, vagyis az 1579-ik évi urbarialis összeírás szerint már a sessiók szerint történt az összeírás, amikor egész telket hetet találtak, féltelket harmincat, harmadtelket tizenkettőt és negyedtelket harminchetet, az alvárosban pedig egész telket 13, féltelket 16, harmadtelket 5 és negyedtelket 25, vagyis összesen 145 telket. – Proventus: A vetésekből régente semmiféle kilencedet nem adtak és eddig sem kapott a város ilyent. – A bortizedből, amely azelőtt az erdélyi püspökséghez tartozott, de a változás óta azt Zattmar városához fizetik, a befolyt összeg évenként 21,70 ft. A szatmári szőlőhegyen lévő két szőlőből, melyeknek a neve, „bona Ferenc Pap”, az 1581-ik évben 12 urna bor termett, értékben 30,72 ft. – A szatmári majorsági őszi gabonából évenként több-kevesebb 300 köböl gabona termett, köblöt 50 dénárjával számítva, az összeg 150 ft. A szatmári majorsági zabból évenként 150 köböl zab termett, 4 köblöt egy forintban számítva, az összeg 37,50 ft. – A szatmári vízi malmokból mint uradalmi jövedelem évenként kb. 200 kassai köböl származott. A gabonatized megváltásból, amely (mint mondottuk) azelőtt az erdélyi püspökséghez tartozott, évenként kb. 15 ft. szokott – A méhek utáni tizedből befolyik 2 ft. – A szatmári piac után be szokott folyni 3 ft. – A Szatmár városában kimérni szokott bor után (ami nem történhetik a colonusok megterhelése nélkül) a haszon kb. 375 ft. – A szatmári kaszálókból adózni szokott kb. 40 öl széna, ölét 2 forintjával számítva, a hozadék 80 forint.
Oppidum Némethi:
Némethi városa, éppúgy, mint Szatmár, eddig semmiféle adót nem fizetett. – Az 1569-ik évi urbarialis összeírás szerint Némethy városában volt 153 colonus, elhagyatott hely pedig 68. A legközelebbi urbarialis összeíráskor pedig találtak ott 87 egész telket, 54 féltelket, szabadost és halászt 5-t, zsellér 30, és puszta helyet 18-t. – Proventus: A vetések utáni kilencedet éppúgy, mint a szatmáriak, eddig ezek sem fizettek semmit. A majorsági őszi termésekből, melyek 325. kassai köblöt tettek ki, fizettek köblönként 50 dénárt számítva, 162,25 ft. A Némethi-ben elvetett tavaszi termésekből 350 kassai köböl jött össze, 4-4 köblöt 1 forintjával számítva, az összeg 87,50 ft. Némethi-ben a termett gabona után tizedként fizettek 16 ft. – A méhek utáni tizedként és azok megváltása címén fizettek, mint a szatmáriak 2 ft. – A Némethiben történt borkimérés után a haszon 250 ft.
A Némethiben lévő kaszálókból évenként adódni szokott kb. 30 öl széna, ölét 2 forintjával számítva, a hozadék 60 ft. A két városnak: Zattmárnak és Némethinek összjövedelme 1319,67 ft.
Summarius extractus proventuum ex terris Bathoreanis, quae olim ad arces Somlio et Zyner-Warallia pertinebant, úgy a rendes, mint a rendkívüli jövedelmek.

A helység neve
Colonusok száma
Zsellérek száma
Jövedelem
Lazar (Szatmár m.)
20
2
64,22
Bozontha (=Bozinta, Szatmár m.)
9
1
4,40
Mistothfalu (Szatmár m.)
21
2
23,90
Zynerwaralia (Szatmár m.)
32
7
340,60
Zamostelek (Szatmár m.)
8
2
9,40
Parlagh (Szatmár m.)
5

1,10
Bathyocz (=Batiz, Szatmár m.)
4

30,94
Udwaros (Szatmár m.)
9

14,11
Vywaros (Szatmár m.)
4
4
5,70
9 falu Portiones Anaságh
45

26
Összesen
157
18
719,37

 
Extractus super proventibus bonorum Dragfiensium et Erdődiensium. És hogy milyen birtokok tartoznak most Zathmarhoz és melyek vannak másoknak elzálogosítva. Nagy Erdőd, Kis Erdőd és Soos praedium, Pertinentiae vero et pagi sunt: Vari oppidum (Bereg), Mogyoros (Szatmár), Rente Homorod (Szatmár), Sarkoz (= Sárköz) (Szatmár), Zinfalva (Szatmár), Reeztelek = Réztelek (Szatmár), Kezephomorod (Szatmár), Waczhofalva (Szatmár), Felső Homorod (Szatmár) és még sok, összesen 59 falu. Azután elsorolja a rutén falvakat, összesen tizet. A fent elsorolt birtokokból Őfelsége a következőket adta zálogképpen vagy gratis az alant megnevezetteknek: Zarkocz (Sárköz Szatmár) – Báthory Miklósnak ingyen. 1573. augusztus 14. Kis Hodos (Szatmár) – Zeleméri Miklósnak ingyen. 1569. június 18. – Majd később két másik tulajdonosnak zálogképpen 1580 1500 forintért Ovári (Bereg) oppidum – Nicolao Bathory ingyen. 1577. március 9. Beögelt és Peötho birtokok (Csegöld és Pethe Szatmár) Prépostvári Bálintnak 1579. november 4000 forintért – Szamisköcz (Szamosbecs Szatmár) – ugyanazon Prépostvári Bálintnak zálogképpen 1579. február 1760 forintért. – Porczalma (Szatmár) és egy másik birtokrész Ekeritó (Szatmár m.) – Báthori Miklósnak 1580. július 2. 3000 forintért. – Ilosva birtokrész (Szatmár m.) – Károlyi Mihálynak zálogképpen 1580. március 1500 forintért. – Alsó és Felső Zopor birtokrészek – Zathmar-i Miklósnak 1580. január 1000 forintért. – A 10 rutén faluból 5 – Byas Mihálynak zálogképpen 1574. október 1600 forintért. – A többi öt Prépostvári Bálintnak zálogképpen 2000frt-ért. – Az egész zálogösszeg fl. 20,360.
Proventus bonorum Dragfyanorum amelyeket részben zálogképpen, részben ingyen adományoztak egyeseknek.
A birtok neve
Colonusok száma
Zsellérek száma
Évi jövedelem
oppidum Sarkwz (Szatmár)
76
13
909,97
possessio Kishodos (Szatmár)
16

5
oppidum Owary (Bereg)
89
44
598,70
possessio Csegöld (Szatmár)
52
8
63,87
possessio Pethö (Pethe) (Szatmár)
12
3
30,24
possessio Zamosbec (Szatmár)
24
18
188,98
possessio Porczalma (Szatmár)
36
8
25
possessio Ökeritho (Szatmár)
21
2
59,87
portio Ilosva (Szatmár)
11
23
42,50
portio Also Zopor (Szatmár)
14
5
56.95
portio Felsö Zopor (Szatmár)
16

42,82
oppidum Belthek (Szatmár)
82
16
394,12

 
A felsorolt 10 rutén faluból circ. 240 ft. 92 1/2 den a jövedelem évente
Proventus bonorum Dragfianorum non impignoratorum, adva a colonusok és a zsellérek számát és az egyes birtokok jövedelmét. A felsorolt birtokok száma 45; az azokban lévő colonusok száma 686, a zsellérek száma 76. és az összjövedelem 3500,72 ft. – (az el nem zálogosított Drágfi-birtokok) – Az elzálogosított Drágfi-birtokokon 448 a jobbágyok száma 144 a zsellérek száma az évi összjövedelem ezekből az elzálogosított birtokokból 2738 ft. 22 1/2 den – Az alább felsorolt helységek mind Szatmár megyében vannak: Zoldobagy – Kisnand (= Mánd) – Zakond (= Szokond) – Mitzaka – Felső Boldak (= Boldád) – Lopagy (= Lophágy) – Gyeros (= Gyürüs) – Medecs (= Meddes) – Kis Zakond (= Szokond) – Zakach (= Szakasz) – Alsóbaldak (= Boldád) – Apacza falu – Belthek – Nantehoe – Rakocz – Therebes – Ilosva – Zamosbech – Domahida – Kishodos – Olachodos (Oláh-, illetve Nagyhodod) – Iztro (= Esztro) – Gieőngi (= Gyöngy) – Felső Zopor (= Szpor – Alsó Zopor – Gyeres (= Géres) – Darocz – Piskaros – Remethemező – Balathafalu – Barlo falwa (= Barlafalu) – Paliko (= Pap Biko) – Valasz Uth. – Ziliczte (= Zelestye, alias Uj Hutta) – Zakalas Biko (= Szakállas Biko később Szakállosfalu) – Aranias (= Aranyos) – Thoman (= Tománya) – Farkasazo (= Farkasaszó) – Olach tot falu – Pethő – Chiegeld (= Csegöld) – Porchialma (= Porcsalma) – Ekeritő (= Ökörító) – Chienger Janos (= Csenger Jánosi) – Zuho falw (Csenger Ujfalu) – Erdőd Zada Valachorum Erdőszada – Erdőd Zada Hungaorum
Rutén falvak felsorolása: (A felsorolt helységek mint Máramaros megyében fekszenek.) Bochbo (= Bocsko) – Kerőczmező (= Kőrösemző) – Hernichie (= Hernécs, Hernicses) – Lonka – Racho (= Raho) – Uyfalu (Falu Sugatag) – Sugathag (= Akna Sugatag) – Karaconfalva – Hicsfalva (Kritsfalva) – Kertuelies (= Körtvélyes)
Az el nem zálogosított Drágfi-birtokok felsorolása és évi jövedelme. A felsorolt helyiségek mind Szatmár megyében fekszenek.
Helység neve
Colonusok száma
Zsellérek száma
Éves jövedelem
Nagy és Kis Erded
77
3
598,86
Soos praedium
7

221,50
Mogyoros
12

10,61
Kezep Homrod
18

12,26
Zinfalva (Szinfalva)
13

28,86
Iwachofalva
13

23,47
Remet Homrod
15

20,83
Reces telek (Réztelek)
18

31,50
Felső Homorod
4
5
43,90
Zoldobagy
6
2
3,20
Kisnand
6

15,47
Also Zobond
8

20,83
Myzaka
6

20,83
Felső Boldat
4

16,75
Lophegy (Lophágy)
7

17
Gyeres (Gyürüs)
16

50
Medes
16

38,10
Felseo Zokond
5
1
16,23
Zabach (Szakasz)
20
3
38,46
Alsó Boldat
1596-től kezdve 12 évre mentesek a szolgáltatásoktól
 
 
 
Apacza falva
"similiter exempta", de az időtartam nincs jelezve
 
 
 
Dobra
52

330,22
Namtheho (Nántő), Therebeös, Bakos
36

86,15
Domahida
25

56,34
Iztro (Esztro)
25
2
61,21
Giegy (Gyöngy)
8
4
29,96
Geores (Gyürüs)
6

21,96
Darocz cum allodio
15
2
590,26
Piskarkos
3

8,88 1/2
Hirispp
24

78,2
Remethemezo
11

37,8
Balothafalwa
11

26,9
Barlafalwa
4

19,23
Papbiko
6

18,55
Walazud (Válaszút)
6

16,8
Ziliestie (Zelestye)
4

3,26
Zakalis Bido (Szakállas Biko)
9
7
17,18
Aranias
12

22,18
Thomany
24
7
55,80
Farkasha (Farkasaszó)
13
5
32,08
Oláh tot falwa
5

5,13
Erdod Zada Hungarorum
29
1
376,84
Erdod Zada Valachorum
35
4
65,97
Uywaros
29
9
308,78
Summa
686
76
3500,75 1/2
 
 
 
 

 
Az összes volt Drágfi-birtokokon, az elzálogosított és el nem zálogosított birtokokat egybevéve a jobbágyok száma 1134 a zsellérek száma 220 az évi jövedelem összege 6238 ft. 97 1/2 den.
Szatmár és Németi városok, továbbá ezek tartozékai, a Szatmár megyei egykori Báthory- és Drágfy-birtokok.
(Szatmár m.): Oppidum Zattmar – Oppidum Némethy
Lásd még a többi helynévfelsorolásokat.

Content provider