HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 148. - No. 009.

Date 1625. október 12.
Description

21 oldal magyar másolat.

Text

Készítette: Lásd 148:8.
Urbarium. Az erdélyi fejedelemséghez tartozó huszti vár appertinentiáinak feljegyzése és urbariuma.
Buttyohaza:
Jobbágyok névvel, fiak – Állataik: ökrök, üszők, tehenek, disznók, méhek. – Megjegyzésben bíró, jövevények, zsellérek, papok, halászok, özvegyek, szabadosok, kerülők feltüntetve. Szökevények névvel. – Censusba karácsonyra 4 nyestet adnak közösen, azonkívül zabot. Tojást és tyúkot szükség szerint adnak. Az új bíró udvarbírónak rókabőrt ad. A három sátoros ünnepen borméréssel tartoznak. – Törvénykezést a falu füstin kezdenek, innen fellebbezhetnek az úr széke elé. Bírságok, tilalmak. Disznók mellé heteseket tartoznak adni. – A várba 4-4 virrasztót adnak két évig, harmadik évben száldobosiak adnak. – Két kis malom, leírásuk, felszerelésük, benne lévő termény mennyisége.
Száldobos:
Lakosok közt kádár is van. – Szökevények, puszta telkek nincsenek. – Földesúri makkos tölgyerdő, hízlalható disznók. – Egy köves malom Buttyoházáról hozták ide, leírása. – Tizedet a szokásosakból adnak, tizen alul megváltják, összege. – Ha idegenek szántanak-vetnek a határban, vagy kaszálnak, földesúrnak tizedet adnak belőle.
Iza:
Jobbágyok közt egy kerékgyártó is, felsorolja a béreseket is. – Censusba földesúron kívül udvarbírónak is adnak nyestet. Számtartónak cédulapénz jár. – Az itt lakó nemesek is, ha jobbággyal van perük, a fenti úton kötelesek eljárni. A tisztek évenként tartoznak a faluba inquisitiora kijönni, és a gonosztevőket megbüntetni. – Szántással, trágyahordással, kaszálással, gyűjtéssel tartoznak, valamint szükség szerint építkezéssel a várhoz; aratni, búzát és szénát behordani nem kötelesek. Disznókból, juhokból, méhekből tizedet adnak, tizen alul megváltják.
Talaborfalva:
Tyúkkal és tojással szükség szerint tartoznak. Előbbi szolgálatok mellett a juhok „gyűjteményeit” a dulfalusiakkal közösen tartoznak nyaranta a havasról a várba szállítani. – Paraszti malom, jövedelmének negyede a váré. – Rét, neve, várhoz tartozik, dulfalusiakkal közösen tartoznak kaszálni és gyűjteni.
Dulfalva:
Szolgálatukban előbbiek mellett kötelesek a juhok mellé heteseket is adni. – A várhoz tartozó allodiális szántók, helyük, nevük, befogadóképességük. – Rétek névvel, helyük, szénahozamuk. – Erdők, helyük, nevük, tölgy vagy bükkfákból állnak, makkosak, hízlalható disznók.
Huszt:
Bíró és előljáróság névsora. Lakosokat nem közli. – A lakosok censust nem fizetnek, mivel helyette a kocsma jövedelme földesúré, kocsmárosnak fizetnek, hogy a lakosság nem árulta földesúr borát; egész éven át tartoznak a kocsmába tüzifát szállítani. – Mészárosok (a többi városokban is) faggyúval tartoznak, vagy hússal, 4 dénáron megválthatják fontját, ha pedig az előírtnál többet adtak, 5 dénárt kapnak fontjáért. – Lakosok földesúr csűrjeiben csépelt gabonát tartoznak a várba felhordani, szalmáját nem. A kocsmába bort tartoznak a várból szállítani. A nyáron gyűjtött szénát télen ők tartoznak a várba hordani, a mezőről. A malomhoz tartoznak épületfát hordani, gátját karban tartani. Ha az urak idejönnek, a tisztek rendelése szerint élelmiszerekkel tartoznak. – A mészárosok ha szükséges, marhák nyúzásával, disznók vágásával és feldolgozásával tartoznak, és ezeken kívül is a vár szükségére dolgozni. – Major előtt hídfa tartoznak csinálni. – Asszonyok gyertyamártással, bélkészítéssel és rostálással tartoznak. – A szűcsök bőröket készíteni és ködmönöket csinálni kötelesek. – Levélhordással Kassáig és Eperjesig eddig nem tartoztak, de mostantól kezdve kötelesek. – Pereiket saját városukban kezdik, innen fellebbezhetni a szomszéd város bíráihoz, végül az úr elé.
Visk:
Királyadót fizetnek, összege. – Lent és zabot adnak adóba, ezért fizetnek nekik, összege. Sószállítással tartoznak. Mikor kívánják, tartoznak paraszt kendőket és abroszokat adni. – A fazekasok edényekkel, tálakkal elegendővel tartoznak. – Kovácsok a várhoz való munkán kívül szénégetéssel tartoznak. – – Mészárosok, ha szükséges, tartoznak a várba átmenni marhák és disznók levágására. Szabók, szűcsök, szíjgyártók, vargák mind az 5 városban szükséghez képest mesterségükkel, ami munkát kívánnak, elvégzik. – A hajóhoz elegendő embert tartoznak adni a hajók elvitelére, ezért fizetés jár. – A földesúr erdeibe kerülőket kötelesek adni.
Técső:
Sóbányába sóvágókat tartoznak állítani.
Hosszumező:
A Tisza melletti sópajtákat fedni tartoznak
Erdélyi Fejedelemség máramarosi birtokai.
(Máramaros m.): Huszti vár falvai: Huszth – Buttyohaza – Szaldobos – Iza – Dulfalva – Talaborfalva – Visch – Tecső – Hoszumező – Szigeth

Content provider