HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 119. - No. 007.

Date 1596. július 14.
Description

Hiteles másolat. (Másolási hibákkal)

Text

Urbarium
Királyi megbízottak által készített urbarialis összeírás Liptóújvár váráról és tartozékairól. Az eredeti helyben készült, a fenti napon. A hiteles másolat a pozsonyi kamara számvevőségén, 1738. október 27-én. Az urbarialis összeírás részben becslés is, mert a proventusok Ft-értékét is feljegyezték az összeírók.
Liptóújvár arx:
Allodiális szántóföldek (kapacitásuk: köblösben. Általában búzát, rozsot és zabot vetnek beléjük, de van kevés borsó-, köles-, kender- és lenvetésterület is). – Allodiális kertek, egyik gyümölcsös, másik konyhakert (csak becsértéküket adja meg együttesen, területük nagyságát nem). – Nagy kiterjedésű allodiális rét. (Évente 200 kocsi szénát is begyűjtenek róla.) – Allodiális malom (csak évi jövedelmének Ft-értékét: 32 forintot adja meg, egyéb adatot nem). – Allodiális csűrök. (Csak becsértéküket adja meg.) – Allodiális halászóvizek (név szerint megadva mind az öt). – A várhoz tartozó hegyilegelőkön (a hegyeket név szerint felsorolja): „habentur pascua valechih (sic! recte: „valachicis”) gregibus apta, a quibus pascuis dant agnos viginti ...” – Nyári időben 200 db.-nál is több számosállatot, ill. szarvasmarhát fogadhat bérlegeltetésre a dominium, a gazdag legelőin. – Az uradalmi tisztekkel kell egyezséget kötnie annak, aki állatait nyári legeltetésre akarja ide kiadni. – A fentebb emltett halászóvizeken kívül: „Habentur ibi et fluvii pro piscatione apti, a quibus Piscatores dant Pelles Madurinas (sic! recte: Mardurinas”) – A vár alján levő réten 60 db. majorsági fejőstehén vagy más szarvasmarha számára elegendő, kövér legelő van. – A várhoz közvetlenül tartozó területeken birkák számára is akad bőven legelő. Az allodiális állatállományból ezernél is több birka legelhet itt.
Hibbe oppidum:
A bíró eskü alatti vallomása szerint az oppidumban 35 egész, lakott jobbágysessió és 5 deserta a liptóújvári vár tartozéka. – Subditusok névjegyzéke. (Csak a nevek, több oldalon, jobbágyok külön és külön a zsellérek. A sok jobbágynévből is következik: az egész sessiók erősen tagoltak voltak már.) – Szolgáltatásaik: Karácsonykor és Keresztelő Szt. János ünnepe táján fizetnek 40–40 forintot együttesen. – A földesúri malmot évi 10 Ft censusért bérlik, de a mindenkori molnár köteles évente 3 db. disznót hízlalni a dominiumnak. – Az oppidanusok mind a földesúri kocsmaépületet, mind pedig a földesúri vámszedési jogot bérlik és a kettőért évente 700 Ft árendát fizetnek a földesúrnak. – Hibicze praediumot is bérlik, évente fizetnek érte, Szt. Márton napja (november 11.) táján 6 forintot. – Szolgáltatnak továbbá évente 100 köblös zabot. – Robotjukról: „Omnes Labores et servitia praestare tenentur”. (NB! Az urbarialis conscriptio a Hibbe oppidumnál alkalmazott módszert pontosan betartva veszi végig a dominium összes, oldalt jegyzett possessióit. Az alábbiakban csak az eltéréseket, illetve a fontosságuk miatt kiemelkedő adatokat közlöm.)
Verbicze:
A szolgáltatásoknál: Szt. Györgykor és Karácsonykor fizetnek 60–60 Ft censust együttesen. – Szt. Györgykor beadnak 1 borjút és 120 tojást, szintén együttesen. – A molnár évente 2 disznót köteles hízlalni a földesúrnak; a malmot egyébként a falu bérli évi 50 Ft árendáért a földesúrtól. – A fűrészmalomhoz köteles minden jobbágy évente 2 rönköt fuvarozni. – A beszállókocsma bére évente 70 Ft, ezt is a község bérli. – Az erdő- és legelőhasználatért évi 32 forintot fizetnek együttesen.
Illanó és Plostin:
(Egy bíró alatt egyesített, később, az újkorban „Plostinillanó” vagy szlovákul Ilanova néven közigazgatásilak is egyesített ikerfalu.) Ez az urbarialis összeírás feljegyzi ugyan külön-külön a két faluban lakó subditusok névjegyzékét, megjegyezve, hogy egy bírójuk van, de már szolgáltatásaikat együtt, összevontan adja meg. Egyébként a liptóújvári dominiumhoz az ikerfalunak csak egy része tartozik. – Szolgáltatásaiknál: Minden jobbágy természetben köteles beadni Szt. Mihálykor 1 1/2 köblös búzát, ugyanennyi rozsot, árpát, és zabot. Karácsonyra a 2 falu együtt bead 20 kappant. Húsvétra 1 nyulat és 48 tojást. (Egyebekben: mint Verbicze!)
Kokava:
Az extraneusok legelőbéréről: „Ab Alpibus et pascuis extranei dant circiter ad Fl 60” – A birkatartással kapcsolatos szolgáltatások: „Ab ovibus vigesima pars solvitur”, „A singulis Hospitys Zallas dictis solvuntur per Caseum Fl 1.”
Vihodna:
Közösen adnak évente: „duos utres (=tömlő) casei broncza dicti et Caseos No 2”. – Minden jobbágy bead évente: „unum Cingulum duplum vulgo Ketteos Heveder dictum”. – Húsvétkor együttesen adnak a földesúri konyhára egy bárányt, karácsonykor 1 nyulat. – Ők is művelnek egy db. szántót a hibiczei praedium allodiális földjeiből. Megadják róla a tizedet.
Dovalló:
Kötelesek egész éven át a földesúr sörét mérni. – Húsvétkor egy kecskegidát is beadnak.
(Pótlólagos bejegyzés a tartozékok felsorolása után egy fűrészmalomról): „A Serra sub Castro (=Liptóújvár vára!) habita solvebatur (!) prius Fl 25. Sec quia nunc est destructa, nihil solvitur.”
(Az extractust aláírások, majd a hitelesítést záradékszöveg zárja.)
Uyvar vára és tartozékai.
(Liptó m.): Uyvar – Hybe – Hybicze – Verbicze – Ilenova et Plostin – Vokava (!= Kokava !) – Vyhodna – Dovalova

Search result navigation
Content provider