HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 110. - No. 088.

Date d. n.
Description

Copia

Text

Conscriptio
Arx: három részre oszlik (a részbirtokos Joanelly-testvérek felsorolása). – A várban lévő egyszerű, vörös ládában (melyet a fiskális jószág megnevezett provisorai lepecsételtek) a Joanelly családra vonatkozó okmányok, a vár, a jószág és egyéb ügyekkel kapcsolatban. – A vár alatt allódium, melyhez kényelmes istállók és csűrök tartoznak, de valamennyi üres. – A várhoz tartozó helységek valamennyien tartoznak juhdézsmával, alábbiak szerint: akinek 20 juha van, adjon egy gödölyét vagy egyéves kost, akinek 10 juha van adjon egyéves bárányt, akinek ezen mennyiségen túlmenően van juha, mindegyik után 3 dénárt tartozik fizetni. – A vár alatt kaszáló rétek, a lekaszálható széna mennyisége szekérben. – Tilalmas erdő is tartozik a várhoz, építkezésekhez fenntartva. – A várhoz közel fekvő Nedcza faluban jobbágytelek, névvel, a telekhez tartozó szántóföldeket rendesen az itten mesterembereknek adják bevetésre, mivel a fundus puszta. – Ugyanitt zsellérház, elég nagy kerttel, szűcs és csizmadia lakik benne, akik munkájukkal szolgálnak a földesúrnak „pro condigna solutione”. – Dolovay úr özvegye egész telket bír itt zálogban a Palocsay családtól. – Vitális György özvegyének is van itt zálogos jobbágytelke. – Gombár János és testvére két zsellértelket bír itt zálogban. – Fél zsellértelket bír zálogban özvegy Almássyné. A telek másik felét a földesúr néhány évvel ezelőtt a vendégfogadóhoz applikálta. – Vízimalom, fűrésszel, két Joanelly testvér között megosztva, a molnár évente 50 forint árendát fizet utána. (Ebből a fiscusé az összeg fele.) – Nemrégen épített kocsma, három részre oszlik, jelenleg azonban nem mérnek ki italt benne „propter modernas incommoditates”. – Másik kocsma, a mezőn, „ac Burdell vocitatum”, melyet már évekkel ezelőtt elfoglaltak. – Allódium, elég kényelmesen építve, szobával, istállóval és csűrökkel, a szükségletnek megfelelően. – Allódiális állatállomány: tinók, kétéves sertések, egyéb marhák, szárnyasok – a katonák elvitték őket. – A vár alatti és a Nedecza faluban lévő két allódium szántóföldjeibe a Joanelly testvérek részére elvetettek: őszi búzát (szepesi köböllel), rozst (szepesi köböllel), a fiscus része ebből árpát (szepesi köböllel), zabot (szepesi köböllel). – Egyéb szántóföldek, melyeket az extraneusok vetettek be, mivel különben vetőmaghiány miatt megműveletlenek maradtak volna. „Ex quo granum per Fiscum ad domum annonarium devectum fuisset frumento vernali” azzal a feltétellel, hogy dézsmát adnak utána a földesúrnak, s ennek fele a fiscust illeti meg. – Malom, Domina Kalmanczay részén, melynek évi adója 25 forint.
Következnek a tartozékok.
Nedecza:
A táblázat rovatai: jobbágyok neve – lakott sessiok nagysága, puszta sessiok nagysága – fiúgyermekek – lovak, ökrök, tehenek, tinók, juhok, sertések, méhek – braxatorium, égető üstök – census – oldalösszesítés a censusról. – Subinquilinusok, névvel, ezeknek semmijük nincs. – Bejegyzések a táblázat szövege között: „est occupatus pro Cancellario”„inscriptionaliter tenentur servire”. – „libertinus”„serviunt pro haidonibus I. C.”„serviebat D. terrestribus”
Alsó-Labs:
A szokásos táblázatban zsellérek is szerepelnek – pusztatelkek, névvel
Felső-Labs:
Féltelek, zálogban, d. Mattasovszky-nál – zsellértelek zálogban.
Labsanka:
Táblázat a szokásos adatokkal.
Csarnagura:
A molnárné (molitorissa) félteleke árendáját a malom censusával együtt fizeti.
A Kálmánczay-féle portiok.
Nedecza:
Táblázat, l. a Joanelly László részénél részletezve. – Jobbágyok, zsellérek.
Alsó-Labs:
Jobbágyok, subinquilinusok – Utóbbiaknál: „nihil tenet”.
Repisko:
Csak jobbágyok felsorolása a szokásos táblázati formában.
Signatura.
Nedecza:
Egész jobbágytelek után évente a földesúrnak fizetendő census, melyet négy részletben tartoznak megadni. – Robot: a dominiumban lovas szekérrel tartoznak naponkénti szolgálattal, szüretkor két-két telektől tartoznak egy szekeret kiállítani. – Egyéb adó: rozsot, árpát, zabot, komlót (köböllel), ezenkívül ludat, tyúkot tartoznak adni a földesúrnak. Zsellérek egésztelkeik után ft. 1,20-at fizessenek, adjanak 2 köböl zabot, 2 tyúkot, ludat. A földesúr kívánsága szerint gyalogrobottal szolgálnak.
Alsó-Labs:
Census l. Nedecza. – Malom, évi árendája 18 forint. Ez három részre oszlik meg, két rész belőle a fiscusé. – Rét, névvel, szokásos szénatermés szekérben, felerészben ez is a fiscust illeti.
Felső-Labs:
Census, l. előzőek. – Robot: nyolc napig tartoznak kaszálni a földesúr számára. – Egyéb adó: kacsákat, tyúkokat is adjanak. – Zsellértelkek utáni adó. A zsellérek is tartoznak ludakat, tyúkokat szolgáltatni. – Rét, szénatermésének megoszlása. – Ugyanitt lakik egy soltész, aki lóval tartozik szolgálni a Joanelly részre.
Labsanka:
Minden egyes zsellértelek (alias Zamberberg dicta) után évente 4 forintos censussal tartoznak földesuruknak. – Robottal a földesúr kívánsága szerint szolgálnak. – Ezenkívül 500 zsindelyt adjanak, ennek fejében a census utolsó részéből 50 dénárt számítanak le nekik. – A falu közös adománya még három sajt (kb. 8 font súlyú). Ennek fele is a fiscusé. – Zsellértelkenként még lúddal és tyúkokkal is tartoznak. – Soltésztelek, évente 21 forintos censussal tartozik. A telek fele jelenleg puszta.
Csarnagura:
Zsellértelkek adója l. Labsanka. Ugyanígy zsindely és sajtadó. – Rét, a falubeliek kaszálják a maguk számára. Ennek fejében gödölyéket adnak a földesúrnak. – Malom, évi censusa 50 forint, puszta zsellértelek is tartozik hozzá.
Repiskó:
Kálmánczay Pálné birtoka, adózása fentiekkel azonos (l. Csarnagura), réthasználat fejében itt is gödölyéket adnak földesuruknak. – Soltésztelek adója 21 forint, ennek a teleknek a fele is puszta. – Allódium, névvel, ez is Kálmánczay Pálné jószága, megfelelő épületekkel. Az allódium földjeit extraneusok vetik. Vetőmagjuk nem lévén, árpát és kevertet (köbölben) kaptak, azzal a feltétellel, hogy a termés fele a földesurat illeti. Zabvetés, köblönként 6 dénárt adjanak, a termés tizede is a földesúré. – Őszi vetés rozs és búza köbölben, ugyanebben az allódiumban található kétéves sertések.
Conscriptio
Krempach:
A táblázat rovatai a Nedeczai táblázattal azonosak. – Zsellértelek, jobbágytelkek. – Malom, egy kőre, évi censusa 6 forint, továbbá egy lazac. – Vám, jövedelme meghatározhatatlan, azelőtt kb. 5 forintot jövedelmezett. – A vámos a földesúr részére borárulással tartozik, sört és égetettet azonban tilos árulnia. Fáradságáért bizonyos puszta féltelek (névvel) használatát engedélyezte számára a földesúr.
Felső-Labs:
Kalata Mátyás egy jobbágytelek nyolcadát bírja (puszta), fiúgyermeke 2, 1 lova és 2 tehene van. – Ugyanitt lakik egy zsellér (névvel), semmije sincs.
báró Joanelly László és Erzsébet (Kálmánczay Pálné) ingó- és ingatlan jószágainak összeírása. Nedecz várának tartozékai Szepes megyében: Arx Nedecz – Nedecza – Alsó-Labs – Felső-Labs – Labsánka – Csarnagura
A Kálmánczay-féle jószágok: Nedecza – Repisko – Alsó-Labs
Az összeírás utolsó részében, folytatólagosan: Kray Jakab portioja: Krempach – Felső Labs

Search result navigation
Content provider