HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 105. - No. 004.

Date 1727/28
Text

Conscriptio „ex Cameralis Administrationis Scepusiensis mandato… anno 1727 mensis Decembris et… 1728 diebus mensis Januarii et Februarii”
Ungvár vár és város:
adatok a vár történetéből: 1691-ig Drugeth, utána 1711-ig Bercsényi-birtok – a vár részletes leírása, hidak, kapuk, bástyák, épületek, gazdasági épületek – a külső-várban: istállók, száraz-malom – kovács műhelyek felszerelése: „fornax ex albis cacabis” kovács-fújtatók, üllő, szekeresek – lovászok hospititiuma, kocsikban hámok, felszerelési tárgyak – Gazdasági épületek a külső várban: kenyérsütőház, kenyeres kamra, konyhák, pincék, káposztás pince, kocsiszínek, terményház – a templom leírása, a Homonnay-család kriptáját elzáró márványsírkő, a templom padlását terménymegőrzésre használják, harangok, a toronyban lőszer-raktár – a belső-vár lakóépületei, börtönök, kút „fons profundus aquam vivam habens, quae beneficio unius majoris rotae ligneae duabus hydriis ferreis circulis constrictis catenaque alligatis hauritur” – a belső-vár lakóépületei, „palatium magnum et maius” – kincstárak, „per quosdam obscuros gradus descensus ad Gazophylacium antiquum familiae Homonnay” – régi kincstár, egyik szobában „fornax una et focus Italicus” szabók háza, „archivum antiquum”, pástétomsütő-helyek, almárium diófából, a tetőn szélvitorlák, kémények, a pincék kapacitása – a lakosság utcák szerinti névjegyzéke, lakott és lakatlan sessiók, a sessiók mértéke, fiúgyermekek – állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés, méh – szőlők – mesterséggel szolgálók, csizmadia, mészáros, fazekas, ács, pék, kovács, szűcs, varga, kőmíves, molnár, örökös jobbágyok, jövevények, exemptek, nemesek – Megjegyzés rovatban: deserták korábbi tulajdonosai, magvaszakadás miatt a földesúrra ill. a fiscusra szállott sessiók, nemesek jobbágy-sessión, exemptiók írásos bizonyítékai, egyházi javak pl. Collegium P. Societatis Jesu per Comitem Joannem Drugeth de Homonna fundatum”, az exemptio összege, egyháziakra végrendelettel hagyott javak, sessiók, kertként használt sessió, szabadosok szolgálatmentességének ideje, cserével szerzett sessió, amelyen a harmincad-hivatalt építették fel, „ductor modernus oppidi” „in persona nobilis”, az Ung folyó által elmosott sessió, katonai célokra lefoglalt deserták, pl. „in quo erecta stabula et culina pro D. Commissario Bellico sunt”, uradalmi méhész „fundus inquo residet apectat ad horutm Vadkert dictum”, „Zingarus haereditarius”, készpénz-árendás sessió – közútnak igénybevett deserta, szilváskert és csűr desertán, urasági béres, kerülő desertákon, „Ludi Magister Ruthenicus”, az uradalomhoz tartozó cigányok névjegyzéke „Zingarorum Dominalium” – szolgáltatások: a sessiók után régebben készpénz census, most „respectu desolationis modernae”, a készpénz helyett munkával szolgálnak, allodiális szőlők művelése, levélhordás, hidak, töltések, utak javítása, „aliosque labores manuales ad mandatum praestare tenentur” „stipendium hajdonicale” évente részletekben fizeti a város, termény-tized nincs, de bor-kilencedet kell adniok, ennek várható évi mértéke, a dézsmaszedők tartása a város terhe, makkoló-sertések után tized, tíz alatt készpénzmegváltás, ünnepi ajándékok „iuxta dispositionem officialium” a város vezetése, bíró- és tanács-választás, italmérési engedélyek, halászat utáni szolgáltatás természetben vagy készpénzmegváltással, a város saját költségén „unum cursorem vulgo futosó” köteles tartani az uradalmi provisor számára, a mesterséggel szolgálók évi szolgáltatásainak készpénz értéke – a cigányok kötelező munkái: komlógyűjtés, a tó tisztítása „lacus expurgatio”, kovács-munkák végzése a gazdaságban és a várban, ennek a munkának készpénz értéke az 1722-es összeírás szerint 100 frt. – az árendás zsidók által fizetett készpénz jövedelem a vám és kocsma után, mészárosok faggyúszolgáltatása, bort is adnak, ezért a levélhordástól mentesülnek, az üzletek után fizetett bérek, a rév-jövedelem 1/3-a a révészé – a serfőző leírása és felszerelése, évi sör-termelés, a sör-házban lakók: bognár, takács, régebben anabaptisták is laktak itt, sörös-pincék – csárda leírása, helységek, szekér-szín, pince, kapacitása, pálinkafőző árendában – 6 kerekes malom az Ungon, a töltések állapota és készítése, „alveus ex fluvio Ungh per Meczenziffienses pretio fl. 900 hung. adapertus est”, a malom jövedelme természetben: búza, rozs, kalló-malom „pro conficiendo panno” – a vár alatti földesúri allódium „in Platea Tégla szin Utza… erectum” leírása, helységei, gazdasági épületei, istállók, csűr – allódiális szántók két forgóban, hely szerint, tavaszi vetések, őszi vetések, három allodialis eke – a vár alatti földesúri allódium: hat béres, várható terméseredmények: búza, rozs, árpa, zab, köles, borsó, lencse, allodialis szőlők a város környékén hely szerinti felsorolásban, a szőlők nagysága, állapota, „in statu deteriori” meliori, perfecto” 17127-es évi terméseredmények, a szőlőket megművelő jobbágyok helység szerinti megnevezése, pl. Meszes (szőlőt) Kereknye és Kemencze lakosai művelik, Csirmos szőlőt Rahoncza lakosai és „Rutheni” a rutének a metszéshez nem értenek, ezért az uradalom a metszést és homlitást – „propagatio vulgo homlitas” – készpénzért végezteti el – készpénzért eladott szőlők – A Vadkert szénahozama, a kert nagy részét elvitte az Ung – gyümölcsfák: alma, körte, szilva, dió, gyümölcs-aszalás – a molnárok minden ács-munkát elvégeznek, az uradalomban „absque ulla solutione”, a bognár „vietor conventionatus” a jobbágyok segítségével készíti el a hordó-dongákat és fenekeket a tokaji szőlők számára és a Tiszán szállítják le ezeket – a jobbágyok kötelező komló-gyűjtése, az 1727-ben beszedett bor-kilencedek, dísz-kertek és gyümölcsösök, alma-, körte-, szilva-, meggy-, cseresznye- és szeder-fákból álló fasorok „aliisque id genus fructiferis arboribus umbrosas vias efficientibus” – urasági ún. Lugoskert, amely régen jól termő gyümölcsös volt, de most „majori ex parte per fluvium Ungh abrasus”
Huszak:
örökös jobbágyok, ökrös-gazdák minden második héten az uraság számára robotolnak– makkos erdők kapacitása – juh- és kecske-tizedek 1727-ben, termény-tized, csak a deserták megművelői adják, bor-kilenced 1727-ben, 4,000 (négyezer) karót kell adniok évente az uradalom számára, 4 vagy 5 allódiális állatot kell teleltetniök – deserták, sessiók és zsellérszállások, volt gazdáik névsorával és méretekkel – pázsit-sertések után készpénz census, évi készpénz census a sessiók után, természetbeni szolgáltatások: liba, tyúk, tojás, vaj, „pecuniacantoralis”
Petrocz:
terméketlen szántók két nyomásban „nisi infimarent singulo anno, nihil procrearetur”
Hutta:
üveg-huta „inter sylvas Kemeczenses et Petroczienses reperitur officina vitraria vulgo Hutta nuncupatur”, a műhely állapota, árendája évente 100 frt, de az uradalomra, a szerződés szerint a következő terhek háramlanak: fa- és hamuszállításra egy négyökrös szekér, két olvasztó bére, hamu készíttetése – üveg-huta a termelt üvegáru 1/3-át a „Magister Hutae cum suis sociis” kapuja, 2/3-át az uradalom, a műhely termelése, a termékek eladási ára, a mester és segédeinek név szerint felsorolása, a vár ablaküveg szükségleteinek kielégítése
Kemencze:
a föld terméketlensége és igavonó állatok hiánya miatt más helyeken vállalt aratásból és cséplésből tartják fenn magukat
Rahoncza:
„cantoralem seu Quatuor te mporum pecuniam (dant) fl. 4” – az uradalom ungvári szőlőiben végzett munkáik készpénz értéke.” „nito et fedő”, második és harmadik kapálás, metszés, karózás, kötés, átszámítva kp-re összesen 33 frt 48 den. lenolaj-szolgáltatás
Árok:
az ősziek alig teremnek, juh-tenyésztésre alkalmas terület
Sztripo:
faszén-égetés az uradalom számára, terméketlen és szűk szántók „vix colonus sessionis populosae quartalis unum cuublum inseminare valeat”
Láz:
sokáig lakatlan volt, ezért földjei elvadultak, az uradalom Zarcsay nevű szőlőjét művelik, uradalmi kaszáló, szénahozama
Hosszúmező:
elhagyott, elvadult sessiók, más birtokra költözött bognár, „qui annuatim pro Dominio binos cados praestare tenetur”
Kereknye:
szántók 3 forgóban, terményekből kilenced, deserták után tized, 1727-ben búzából és rozsból begyűjtött dézsma keresztekben, robot hetente kétszer, igás vagy gyalog, kocsmáltatás megváltása készpénzzel – földesúri allódium két sessión, istállók, csűr, a deserták használják allodialis szántókként „pro cubulis circiter 180 in tribus calcaturis existentes” a deserták kaszálóinak szénahozama az uradalom számára, a deserták szilvatermése
Salamon:
a Tisza áradásai miatt a földek nagy része a memoria hominum inseminatum est – kukorica és dohány termesztés a kertekben – halászat a morotvákon, ezért hetente kétszer, szerdán és pénteken halszolgáltatás az uradalomnak, ennek készpénz értéke évi kb. 30 frt., a földesúr hálóival halásznak – sójövedelem a vám után
Radváncz:
mészáros faggyúval, szabó mesterséggel szolgál, az itteni lakosok művelik a „viheam hortensem Logoskert vocatam in possessione Gerény”
Gerény:
romos kastély, mellette gyümölcsös, és szőlős kert „Lugoskert dictus”, ennek évi szőlő és szilva termésének készpénz értéke, trágyázás nélkül is termő szántó két forgóban, az őszi gabonafajták is megteremnek, itteni allódiális szántók helye, nagysága, és vetéskapacitása, allódiális rétek várható szénahozama
Palló:
valaha 24 sessióból állott, ebből hetet eladott a földesúr, később a többit elzálogosította, „una solummodo sessio… pro recognitioni iuris haereditarii… pro Dominio reservata”
Lakard:
nemes exempt sessión inscriptio révén, a leleszi prépostság sessiói az uradalom használatában „quali iure…, non liquet” – pázsit-sertések után „eo privilegio gaudore feruntur, quod non nisi 1 ex 100 ad rationem decimae Domino Terrestri praestare teneantur” az ungvári uradalmi szőlőket művelik, praeter scissuram et propagationem, qui labores parato aere peragi debant, idem vero ad hos ignari essent.
Perecsen:
jobbágy felszabadítás „in persona” és hozzá inscriptiora adott sessio, „Armalista Nobilis Ladislaus Volka, cuius praedecessorem Maria Comitissa Esterhazy Georgii condam Homonnai Relicta una cum uxore et haeredibus liberavit”… „et mediam… sessionem colonicalem in fl. 400 inscripsit ac praeterea unam integram sessionem Nicolaus quoque Bercsényi ipsis contulit” – a görögkeleti presbyter 3 Ft censust fizet sessiója után és viasz váltságként pedig 1 Ft 36 dénárt – Az uradalmi vámhelyet a vármegye megszüntette, korábban a kocsmával együtt egy zsidó árendálta, uradalmi állatok teleltetése, trágyázás nélkül is termő földek, az ősziek is megteremnek, két nyomásúak, mészégető-kemencék évi kapacitása.
Alsó Domonya:
inscriptióval szerzett jobbágysessiót egyik nemes továbbadta egy másiknak
Uj Sztusicza:
robotban a fűrész-malomhoz fát hordanak, aratáskor és kaszáláskor az uradalmi allódiumokon dolgoznak, a soltészok készpénz censust fizetnek, és jobbágy módjára szolgálnak
O Sztusicza:
1727-es juh- és kecske-dézsma „in natura”
Sztavna:
fenyő- és bükk-erdők, marha- és juh-legelők kapacitása
Ticha:
juhteleltetés pecudes hyemare solent… pro nunc hybernant oves promiscue 602, csak tavaszi zab terem meg
Uzsok:
kétszintes urasági faház leírása, mellette pálinkafőző és csűr
Szucha:
sztronga-pénz, „pecuniam strongalen i nterdum marianos 4, interdum vero imperialem praestent”
Bisztra:
szolgáltatások: „panni Darócz spitanos 20” (arasz), vászon 20 öl, zsák 2 zsindely 500–1000 helyben nincsenek fenyő-erdők, „misera plebs ex Polonia necessitatur parato aere compare”
Lubnya:
Lengyelországba menekült soltészek névsora, megjegyzésben: „Incolae praeattactae possessionis Lyubnmya recenter ex Polonia reducti sunt”
Szolyai (Sósmező)
lakosok állatok hiányában csak irtásföldeiket tudják kézi erővel megművelni „extirpatias vulgo Paszika dictas”, sóvízű kút „cuius beneficio incolae utuntur”, „In… monte lapides quque salis per pastores inventos fuisse asserunt”
Viska:
elmenekült jobbágyok névsora, jelenlegi tartózkodási helyeik és mostani földesuraik, juh-dézsma, „stronga” idején stronga-pénzt is adnak, vízi fűrész-malom ellátása fával, évi termelés, „tempore strongae obvenire solebant antehac oves 22, agni 13, caprae 23, haedi 11, anno vero 1727 provenerunt caprae 4, hircus 1, hircelli 3”, korábban a hegyekben ménes, „equatium ex 300 frustris constans”
Nagy Brezna:
armalista nemes három jobbágy-sessiót szerzett inscriptióban, „tres sessiones integras sibi inscriptas et libertatas ac unam molam per Joannem condam Homonnai Anno adhuc 1602” – földesúri allódium „sepibus cinctum… domus lignea partim scandulis, partim vero stramino tecta”, istállók, csűr, pince, az állatok teleltetésére készült istállók, allódiális szántók, trágyázással ősziek is megteremnek, őszi rozs vetések, zab és tatárka vetések, az allodialis szántók megművelése robot-munka, inscriptionalista nemeseknél szolgáló jobbágyok volt urasági alattvalók „actu in fundis exemptis residerent in medium pagi nihil, sed taxam contribuentes, neque Domino Terrestri quidquam servientes”
Kis Brezna:
malom a görögkeleti pap tulajdonában, „mola presbiteralis” saját építés egyházi funduson, régebben fizettek utána készpénz censust, most tárgyalás alatt áll a fizetési kötelezettség
Dominium Unghvár, konfiskált Bercsényi-birtok. (Ung m.)
Unghvár arx et oppidum – Huszak – Petrocz, határában Hutta officina vitrar – Nyeviczke – Kemencze – Rahoncza – Árok – Sztripó – Láz – Hosszumező, praedium – Kereknye – Salamon – Baranya portio – Radváncz – Gerény – Lakard – Palló portio – Perecsen – Felső Domonya
Districtus Verchovinensis: Uj Sztusicza – O Sztusicza – Sztavna – Zahorb – Ticha – Huszna – Uzsok – Luch – Szucha – Voloszanka – Bisztra – Lubnya
Districtus Krajnensis: Kosztrina – Domasina – Konyahina – Sztricsava – Szolya sive Soos Mező – Vizka – Lyutta – Nagy Brezna – Kis Brezna – Csornoholova – Lipócz

Search result navigation
Content provider