HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 035.

Date 1623. december 8., 1620., 1624., 1623.
1620. április 12.
1624
Description

8 oldal, magyar, eredeti. + 3 példány. Urbarium 1620. április 12. Zéchy Györgynek átadott javakról. Consignatio 1624.

Text

„Urbarium seu Conscriptio” Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.
Szakadt példány, minden fólióból 5 forintos nagyságú darab hiányzik.
Barko:
Jobbágyok névvel, telkük nagysága. – Szent Mihály és György adót fizetnek. – Apró adóval és éléssel nem tartoznak mint más falvak. – Karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor ajándékkal tartoznak, tyúkkal és tojással, azonkívül ha az úr megérkezik. – Juh és disznótizedet adnak. – Ősziből és tavasziból is adnak dézsmát. Dézsmaszedéskor egy tyúkkal is tartoznak. – Akinek méhe van, abból is ad tizedet. – Malom a Latorcán 3 kerékre. – Rét. – Szántók különböző helyeken, befogadóképességük.
Topolya:
Puszta telkek is, névvel. – Búza és tavaszi dézsmával nem tartoznak, csak zabbal. – Karácsonykor egy gúnárral és egy lúddal tartoznak. – Censuson kívül Szt. Mihálykor, karácsonykor és Szt. Györgykor apró adóval tartoznak. – Soltész udvari éléssel, búzával, árpával, zabbal tartozik; jobbágyok is tartoznak éléssel, fentiek mellett komlóval, káposztafejekkel, kittakenderrel is tartoznak. Azonkívül évente 12 tyúkkal tartoznak telkenként. – Böjti élésben kendermaggal tartoznak telkenként, húsvétra tojással. – Nyúlpénzzel tartoznak, karácsonykor és Szt. Györgykor egy-egy szekér fával. – Bírságok – Pasztovnyik 2 nyomásra.
Stephanocz:
Soltész dézsmával nem tartozik, hanem dézsmaszedéskor fizet, és fél köböl zabot ad. – Jobbágyokkal közösen fizet vágómarhára. – Soltész két lúddal és vajjal 1 tartozik.
Ilka:
Soltésznek kerti öreg báránnyal is tartoznak.
Kraznibrod:
Batykóság – Soltészek pünkösdkor és karácsonykor vajdapénzzel is tartoznak. – Jobbágyok sztrongáláskor bárányt adnak. – Minden juhtartó gazda a batykon kívül tartozik egy juhhal, tizeden kívül egy sajtot is adnak.
Zuyala:
Kerti bárányon kívül vágómarhára is fizetnek a soltészek. – Jobbágyok fentiek mellett zsindellyel is tartoznak.
Urbarium
Barkói várhoz tartozó falvak és jobbágyok összeírása.
Turczocz:
Soltészek, jobbágyok, zsellérek névvel, telkük nagysága, puszta telkek is névvel. – Soltészek Szt. Mihály és György adót fizetnek, ugyanakkor „apró adóval” is tartoznak. – Jobbágyok ugyanakkor fizetik ugyanezt. Udvari éléssel nem tartoznak. Karácsonyra kittakendert, böjti élésbe kendermagot adnak telkenként. Tyúkokkal tartoznak évente, karácsonyra nyúlért fizetnek. – Soltészekkel együtt vágómarháért fizetnek. – Húsvétkor és azon kívül is tojásokkal tartoznak. – Makkéréskor disznókból tizedet adnak, ha nem terem pázsittizedet, 20 után egyet, ezeken alul megváltják, akinek 10 nincsen, nem ad tizedet. – Juhokból huszadot adnak, akinek tíz van, pünkösdkor ad egy bárányt, ezen alul megváltják. – Minden szállás után adnak 1–1 sajtot, akik maguknak fejnek. – Méhek után mézet adnak, akinek nincs, vajat ad. – Soltész búzadézsma helyett fizet, jobbágyok mindenféle gabonából adnak, azonkívül dézsmaszedéskor 1 tyúkkal tartoznak. – Tilalmas tölgyerdő. – Rákászás tilos.
Csernina:
Soltész és jobbágyok farsangkor tartoznak udvari élést adni. – Karácsonyra ludat, tyúkot, nyúlpénzt, tojást adnak. – Esztendőben kétszer tartoznak borszállításra szekeret fogadni.
Barkresz:
Jobbágyok gabonát, árpát, zabot, komlót, káposztafejeket, kitta kendert adnak tizedbe.
Stephanocz:
Soltész udvari élésbe búzát, árpát, zabot ad, jobbágy szintén, és még komlót, káposztát, kendert is.
Jaszonocz:
Jobbágyok 1–1 fát tartoznak elültetni.
Nyago:
Batykóság. – Soltész karácsonykor vajdapénzzel tartozik, pünkösdkor bárányt ad. – Batykó évente ökröt ad, ha méhe van, viaszt, juh és disznó dézsmával nem tartozik. – Jobbágyok fentiek mellett pünkösdre kerti vágó bárányt is adnak. – Vajjal mindenki tartozik 1–1 meszellyel dézsmával nem tartozik.
Krasznobrod:
Pasztovnyik. – Tilalmas patak. – Fűrészmalom földesúr számára, a faluban nincs erdő, máshonnan hozatják. – Malom, de csak zabot őröl, most bérbe adták.
Őrmező:
Bortizeddel is tartoznak. – Földesúri szőlők, nagyságuk kapásokban. – Pasztovnyik.
Csernina:
Jobbágyok névvel, beszolgáltatott boruk egyenként. – Telkenként vajjal tartoznak. – Akinek méhe nincs, méz helyett is vajat ad, akinek méhe van, mézet.
Ilka:
Méhdézsmával tartoznak.
Miago:
Soltészek semmivel sem tartoznak, jobbágyok méhdézsmával.
Kraznobrod:
Méhtizeden kívül mézzel is tartoznak, akárhány köpüje is valakinek, egy iccével.
Őrmező:
Telkük nagysága, fizetett pénzadó egyenként.
Zemlin:
Semmi adóval nem tartoznak, csak Szt. Mihály dézsmával. – Szt. Györgytől Mihályig tartoznak bort árulni.
Turczocz:
Census egyenként, „apró adót” közösen adnak.
Processusok szerinti összeírás, tisztek nevével jelölve.
Turczocz:
Soltészek, jobbágyok, zsellérek névvel, telkük nagysága, zselléreknek házuk, egy házatlan. Puszta telkek névvel. – Adó: soltészek Szt. Mihály és György adóval, ugyanakkor apró adóval tartoznak, jobbágyok ugyanúgy. – Udvari éléssel nem tartoznak. – Karácsony tájban telkenként fél kitta kendert adnak, böjti élésbe kendermagot. – Tyúkokkal tartoznak, soltészek, jobbágyok közösen fizetnek vágómarhára, húsvétra tojásokat adnak házanként, karácsonyra jobbágyok pénzt is fizetnek. – Makkéréskor disznókból tizedet adnak, húszból egyet, azonkívül mindenki egy-egy disznót, ha nem terem, pénzt is fizetnek. – Báránytized: akinek húsz juha van, egy esztendős bárányt ad, akinek tíz, báránykát (agnellum) pünkösdre, azonkívül fizetnek is; aki szálláson magának fej, egy sajttal tartozik. – Akinek méhe van, mézzel és vajjal, akinek nincs, több vajjal tartozik. – Soltész gabonadézsmával nem tartozik, fizet helyette és zabot ad, jobbágyok mindenből tizedet adnak, mikor leadják, egy tyúkkal is tartoznak. – Földesúri tölgyerdőcske, tilalmas.
Csernina:
Udvari éléssel is tartoznak, soltész és jobbágyok farsangkor zabot adnak, vágó marhára fizetnek, soltész karácsonyra tyúkot, nyúlpénzt, tojást ad és 1 ludat. Soltész pákoztói soltésszel együtt tartozik bor alá évenként szekeret fogadni.
Bakocz:
Soltész udvari élésbe Szt. Mihálykor árpát, zabot ad, jobbágyok búzát, árpát, zabot, komlót, káposztafejeket, kittakendert. Soltész karácsonykor és húsvétkor élelmiszerek helyett fizet.
Zawatka:
Adón kívül mással nem tartoznak, csak ha földesúr vagy tiszt a halásztóhoz megy, egy lúddal és tyúkkal.
Felsőladiskocz:
Homonnai úr jobbágyai kendermagot adnak udvarélésbe, az úr jobbágyai nem, mert mesterségükkel szolgálnak.
Pakozto:
Tölgyeserdő, tilalmas.
Hruba:
Soltészek karácsonyra és húsvétra 2–2 ludat adnak, azonkívül tartoznak szekeret fogadni, ha nem fogadhatnak, pénzzel tartoznak.
Roskocz:
Soltészek „szekeres pénzzel” tartoznak. – Jobbágyok fentiek mellett karácsony zabbal is tartoznak.
Repeő:
Soltészek vajdapénzzel is tartoznak.
Nyago:
Batykó, évenként ökröt ad, méhtizedet juh és disznódézsmával nem tartozik. – Soltész fentieken kívül karulypénzzel is tartozik
Geregenye:
Pasztovnik, minden harmadik évben tilalmas, az úr számára tartoznak kaszálni, most széna van rajta, eladták, ára.
Kraznibrod:
Soltész pünkösdkor, sztrongáláskor, Szt. Mihálykor egy-egy bárányt ad. – Malom helyén földesúr fűrészmalmot csináltatott, ezért egy bárányt kap. – Minden soltész rókabőrt, kárulypénzt ad. – Jobbágyok pünkösdkor kerti báránnyal tartoznak. – Pasztovnik. – Tilalmas patak. – Földesúri fűrészmalom, de fa nincs itt, Homonnay János erdeiből kell hordani. – Malom, de csak zabot őrölnek.
Grasocz:
Jobbágyok fával is tartoznak.
Liskocz:
Büntetések. – Pasztovnik két nyomásra.
Ostruznicza:
Soltészek pünkösdkor esztendős bárányokat, agnellust adnak és sajtokat. – Kárulypénz mellett egyik évben rókát, másikban pokrócot és hevedert adnak.
Ulics:
Füves rét földesúr számára. – Batykó két évenként ad egy ökröt. – Két tilalmas halászóvíz.
Körtvéles:
Pasztovnik földesúr számára. – Makkos erdő, fele Homonnay úré, tilalmas.
Barko:
Tyúkokkal nem havonként tartoznak, sem tojásokkal, hanem karácsonyra, húsvétra, pünkösdre adnak 1 tyúkot és 4 tojást, azonkívül amikor földesúrnak szüksége van rá, és ha itt száll meg. – Malom a Laborcon két kőre, molnár harmados benne. – Földesúri szőlők az őrmezei hegyen, nagyságuk kapásokban.
Mihalio:
Pasztovnik. – A barkói várhoz tartozó 3 köves malom, a víz teljesen elvitte. – Pasztovnik rét, szénahozama. – Allódiális szántók, befogadóképességük, egy nyomásra használják.
Őrmező:
Földesúr részére elvetett köblök, allódiális földekbe és a döghalál miatt pusztán maradt telek szántóiba.
Barkó várának tartozékai.
(Zemplén m.): Barko – Toplioka – Petrocz – Stephanocz – Geregenie – Vitczocz – Chernina – Jazanocz – Hrubo – Ilka – Repeő – Kraznibrod – Rokytovecz – Roskocz – Feölseö-Also Ladichkocz – Sopkocz – Keörtweles – Tottkrywa – Ostroznicza – Zuyala – Prislutz – Patak – Ulych – Zmerekowa – Rownia – Ulcih Kriwa – Mihaylo – Paribuzocz – Hegedűsfalva – Turczcz – Csernina – Parkresz, Barkrecz – Zavatka – Stephanocz – Felső-Alsó Ladizkocz – Pakozto – Hrubo – Rasko – Ilka Kriwa – Repeő – Ilka – Nyago – Geregenie – Marcza – Kraznibord, Krasznobrod – Rokitovicz – Toploka – Szepkocz – Lezkocz – Valova – Szmerekova – Oztrusnyocz – Rownya – Czukolocz – Paribusocz – Patak – Ulczkriva – Rezgyek – Ulicz – Prizlop – Tothkrivan – Keörtvelyes – Barko – Eörmezö – Michalio – Jaszonocz
Barkói és terebesi jószágok falvai.
(Zemplén m.): Czernina, Csernina – Tuforz – Baskocz – Zawatka – Stophanocz – Feölseö Ladiskocz – Pakoztto – Hrubo – Roskocz – Repeou – Ilka – Zuhon – Niago – Geregenne – Kraszno Brod – Rokitowicz – Vitrisocz – Topolka – Grazoczl – Zwialka – Oz Trucznicza – Czukalocz – Parihuzocz – Ulycz Kriwa – Rosgiall – Ulycz – Todt Kriwa – Kertwelles – Illka Kriwa – Eörmezeö – Mihalio – Nagy Ruszka – Pariz – Zemlin – Turczocz – Barkocz – Hegedeös Falwa – Barko
Barkói vár tartozékai.
(Zemplén m.): Turczocz – Czernina – Baskocz – Zawatka – Huczuecz – Stophanocz – Jaszanocz – Felseo-Also Ladiskocz – Pakozto – Hrubo, Hruba – Roskocz – Ilka Kriwa – Repeou, Replö – Ilka – Zuhon – Nyego – Geregenie alias Ohraczeny – Krasznobrod – Rekitcuecz – Topoloka – Szopkocz – Grozocz, Grasocz – Liszkocz – Wolowa alais Eöker mezei – Petrocz – Zuyala – Oztruznicza – Rownina – Czukalocz – Patak – Ulicz Kriwa – Rozgiel – Ulicz – Prieszlop – Todt Kriwa – Kerthuelies, Körtvéles – Barko – Mihalio – Eörmezeö

Search result navigation
Content provider