HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 029.

Date 1570. március 26.
1603. január 3.
1602
Description

47 oldal, latin, egyszerű másolat. 1603. január 3. + 53 oldal, latin, másolat. Urbarium (1602-es másolat)

Text

„Urbarium seu Connumeratio”, melyet Tholnay István és Gellench Balázs készítettek. Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik, allódiális javak, egyéb földesúri jogok.
Munkács:
A vár közelében nagy kaszálók, szénahozamuk. Köztük 2 nagy gyümölcsöskert, alma, körte, szilva és cseresznyefákkal. – Allódium csűrökkel. – Serfőzőház – Szántók Ivanyban és másutt, amennyit a szükség kíván. – Halászóvizek bőven. – Várhoz tartozó erdők, helyük, hizlalható disznók. – Havasi erdők, hizlalható disznók. – Jobbágyok, telkük nagysága. – Oltármesterek házai. – Censust telkenként Szt. György és Mihálykor fizetnek, bíró és 12 esküdt mentesek. – Négy molnármester gondozza a vár malmát, ezek is mentesek a census alól. – Vám, tavalyi jövedelme. – Pázsittized, malacokból, akárhány van is, egyet adnak. – Akinek a jobbágyok közül kaszálója van, 1 szekér szénát ad a várba 4 telek után. – Újévkor ajándékot adnak a várba. – Borkilencedet adnak, idegen még pénzt is. – 16 hordó bort tartoznak évente kimérni. – Büntetések közül nagyobb a váré, kisebbek a bíróságé. – Malomjövedelem, megoszlása. – Szolgáltatások: 4 egész telek után tartoznak az igával rendelkezők 9 szekér fát szállítani. Búzakilenced helyett lisztet adnak és szállítanak a várba. Erődítéshez gerendákat tartoznak szállítani.
Beregszász:
Csak 3, nem leégett ház van, leégettek száma. Elhagyott házak és libertinusok házai. Egykori ferences kolostorban levő házak . Elhagyott telkek. – Vám, jövedelme. – Régen a bortized a plébánosé volt, kilenced a váré, most a váré, innen kap a plébános. – Szőlők. Idegenek zabot, szüretkor 2 kenyeret, tyúkot adnak, városiak a plébánosnak pénzt és csirkét, megfúrt hordók után jövedelem a váré. – Kádárok hordókat adnak. – Régen a plébánosé volt a gabonatized, de mióta a várat újra felépítették, a váré lesz, a provizor ad a plébánosnak gabonát évente.
Bereg:
Sertéstized helyett 16 ft.-ot fizetnek. – Halastavak, csukákkal, pontyokkal, fehér halakkal, csíkokkal. – Szántók, kaszálók szűken, agyagos földek. – Kevés munkával tartoznak évi 30 gerendát szállítanak a várba. – Makkos erdők, hizlalható disznók.
Vári:
Gázló a Tiszán, jövedelme megoszlása. Vám, jövedelme, hidat a lakosok építették. – Malom a városé, jövedelméből a vár nem részesül.
Rákos:
Censusba karácsonykor is adnak ajándékot házanként kenyeret és tyúkot. – Makkéréskor makkoltatott disznókból tizedet adnak. – Területükön vetnek évente a vár számára 24 holdat, ebből tizet szántanak, vetnek, aratnak, behordanak. – Puszta malom a Latorcán 2 kerékre. – Halászóvizek – Tisztváltozáskor, vágómarhát adnak 2 szomszéd faluval közösen.
Runkocz:
Bortizedet a rutén püspöknek adnak. – Makkos erdők. – Várhoz tartozó malom 1 kerékre; másik malom 2 kerekes, nemeseké. – Húsvétra tiszteknek tartoznak tojásokkal, és pénzzel, karácsonyra pénzzel. – Vár részére művelnek földet.
Kaldano:
Makkos erdő, tizedet adnak hízlalásért. – Rendes szolgáltatás egy szekér fa a várba, rendkívüli tyúkok, tojások, len, köleskása, várba.
Cherelne:
Makkos erdő hízlalásra vadak, rókák, farkasok, őzek, nyulak is vannak benne. – Rákosi földet tartoznak a várnak megmunkálni.
Lucska:
Várhoz tartozó malom a Latorcán, soltésszel közös, pénzt és gubára való pénzt ad. – Makkos erdő hízlalásra.
Gorozd:
Makkos erdő.
Isnethe:
Malom 2 kerékre, jövedelem 2/3-a a váré, egy a molnáré.
Güth:
Halászóvizek. – Makkos erdők. – Malom, a várhoz tartozik, puszta.
Janossy:
Idegenek kaszálói, tizedet adnak a várba utána. – Szántók 3 nyomásban. – Makkos erdők, vadakkal is. – Halászóvizek.
Sarkad:
Sem kilencedet, sem tizedet nem adnak, fizetnek. – Makkoltatásért sem adnak tizedet, hanem fizetnek.
Pisztránháza:
Makkos erdők.
Makaro:
Makkos erdők.
Kisujlak:
Karácsonyra tisztnek zabot adnak. – Malom, jövedelem 2/3-a a váré.
Lonka:
Sertéstizedet a rutén püspöknek adnak.
Nagymogyoros:
Malom.
Ballosfalva:
Malom.
Véksővicznicze:
Malom
Alsóvisnicze:
Malom.
Kocserno:
Makkos erdő.
Kenderesfalva:
Húsvétra tojások mellett vajat is adnak házanként.
Fogaras:
Tilalmas bükkerdő.
Kerepeczke:
Nagy kaszáló a vár alatt.
Kisloho:
Makkos erdő.
Munkács váruradalma.
(Bereg m.): Munkacz – Beregszaz – Beregh – Wary – Iwany – Rakos – Ruszkocz – Kaydano – Cherlenő – Lutska – Strabitso – Gorond – Isnethe – Gütth – Janossy – Sarkad – Pisztranhaza – Barthaza – Makaria – Kys Uyfalu – Orosz Végh – Loho – Bobolicska – Nagy, Kys Mogior – Ballos falwa – Vékseö Visnicze – Rabonicza – Also Visnicze – Dobo Beresfalva aliter Alboa – Hlinyik alias Agyaghos – Betlehilfalva – Simbrillafalva – Kuczhaza – Oblazfalva – Rakoczy – Dankofalva – Balabanfalva – Kys Loho – Koczowa – Papfalwa – Fekete patak – Kwrt alias Farkasfalva – Dobrovicza alias Tandorfalva – Kenderes falwa – Nyresfalwa – Fogaras – Kerepeczke – Kenderes falwa – Ztanfalwa – Lanfalwa – Szauidfalwa – Teökes alias Sadorfalwa – Ardanhaza – Medencze – Dragobartfalwa – Hátmegh – Iwany Rutheni penes Iwany – Szopotnyik – Plesenfalwa – Korea patak – Bobolistie – Herczegfalwa – Also Mogioros – Krayna – Kazafalva – Mocharka – Prenithe – Chentezfalwa – Franfalwa – Vanykofalwa – Pap Giörgyfalwa – Abramka – Balasfalwa vel Zeli – Iwaskofalwa – Cselfalwa – Klastromfalwa – Ruskafalwa – Kis Lanfalwa – Runafalwa – Bustra – Doboczkay – Soetelicz alias Alsó Rhabanicza – Lyakowa – Chieben alias Rhotohytohnya – Felseő Rabonicza – Hosszugalfalwa – Zacho – Kis Belebely

Search result navigation
Content provider