HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 021.

Date 1685
Description

28 old. latin egyszerű másolat + Specificatio reparandorum 1685. október 23.

Text

„Inventarium” Összeírás: vaskohók, hámorok, műhelyek részletes leltára.
Inventarium Chabarense, amely magában foglalja az összes műhelyekről, kohókról, raktárokról, bútorzatról és mindenféle használati tárgyról és szerszámról való kimutatást.
A Chabranskih Verh nevezetű hegytől kezdve, ahol a víz fakad, azonnal kezdődik a deszkákból készített vízcsatorna, amelyet csak három hónappal ezelőtt építettek, mely egyenesen az első műhelyhez vezet, ahol a szegeket szokták készíteni. – In eadem officina ad Plans: Ugyanabban a szeget készítő műhelyben van három kemence (kohó); mindegyik kohóhoz két fújtató tartozik és a kohó bejáratánál a szokásos lemezek. Mindegyik kohóhoz 5 üllő tartozik; összesen van tehát 20 üllő. – Mindegyik üllőhöz két hámor (kemence) tartozik, van tehát összesen 40 hámor. – Mindegyik üllőhöz van egy kis csípővas (olló) összesen tehát 20 csípővas. – Minta a szegek készítéséhez összesen 40. – Minden üllőhöz egy éles vas a szegek levágásához, összesen 20 vas. – Az összes fújtatók el vannak látva az alácsüngő láncokkal; mind újak és jók. – Két kerék a fújtatók emelésére, vasból való abroncsaikkal és más szükséges hozzávalókkal. – Teteje új és jó, csak egy évvel ezelőtt csinálták. – Gát vagy kapu a víz leeresztésére, új, vasláncokkal. – Kerek, vasból való leeresztő csap, jó állapotban. – Ugyanaz a vízcsatorna folytatódik egészen a Plans-féle kohóig, de az említett műhelytől kezdve néhány helyen elromlott, ahol azt néhány deszkával pótolni kell. – Az a kis műhely, vagy kohó, ahol először veszik munkába az ércet, új és jó tetővel van ellátva. – Az út mentén egy kis műhelyecske, amelyet a szén lerakására szántak, jó tetővel van ellátva. – A Plans-féle kohónál: Van mellette egy nagy raktár a szén tárolására, ép tetővel, de csak két évre szólóan és nem tovább, azért a deszkákat cserélni kell. – A Plans-féle műhely vagy kohó nagy, magas, újonnan ráhelyezett tetővel, vízcsatornával, igen nagy, de régi kerékkel, amelyhez való gerenda már az ácsműhelyben van, két vastámasztékkal jól megerősítve. – A Plans-féle kohó mellett egy kis kamrácska, amelyben egy bányász lakik, ugyanazon Plans-féle tető alatt. – Ugyanazon Plans-féle kohóban a bejáratnál van egy nagy régi üllő. – Ugyanezen Plans-féle műhelyben, ahol a Zeiner-nevű vasakat dolgozzák fel, ahol a Plans-féle kohóban támadt tűzvész egy nagy részt elpusztított, szükséges, hogy ott új épületrészt emeljenek; mivel ugyanakkor a kohóhoz tartozó két fújtató is elégett, ezeket egészen újonnan kell felszerelni. – Ugyanabban a műhelyben van két nagy hámor, amelyeket a kerék emelt, amely kerék összes abroncsaival együtt elégett, azért a felső kerékben a tengelyt ki kell cserélni. Maguk a hámorok jók és vasabroncsokkal vannak körülvéve. Mindegyik hámor alatt van egy nagy üllő, erős vassal körülvéve és mindegyik üllő mellett egy durva négyszögletű vasból való melléküllő. – Van egy kohó, ahhoz két fújtató, amelyeket a kerék emeli, jó kötelékekkel, de az egész is ép. – Ugyanahhoz a kohóhoz a következő négy hámor tartozik:

Nagy hámor
1
Középszerű hámor
1
Kisebb hámor
1
Igen kicsiny hámor
1
Fogó- vagy csípővas egy nagy és egy kisebb
2
Egy horog a vas és a szén kihúzására
1
A Grosnak nevezett négyszögletű vas
1
Faszék, ahol a vasakat leteszik
2
Ugyanott a műhelyben van egy nagy négyszögletes vasdarab, illetőleg új üllő
1
Ad secundam fornacem:
 
A kerekek által emelt fújtató, nagy és jó
2
A fújtatók felett két Gross nevű vasdarab
 

 
Ugyanannak a kohónak a nyílása előtt vannak jó vaslemezek és a földön három darab a Gross-vasból való.
A földön fekszik a kohó mellett egy nagy darab négyszögletes vas, az ún. subincus és a közepén kilyukasztva
2

 
Ott van az üllő és a fa, amelybe be van erősítve a jó abronccsal körülvett vas és az üllő mellett egy vaseszköz patronok készítésére, és egy darab a földön fekvő vas. – A műhely közepén egy régi vasmozsár.
Ad fornacem minorem:
Nagyobb és kisebb három vegyesen
23
Nagyobb és kisebb csípővas, amelyek együttvéve 77 fontot nyomnak
 
Üllő vasabronccsal, a fába beállítva
1
Egy kisebb hosszúkás üllő abroncs nélkül
1
Ugyanahhoz a kohóhoz tartozik egy ki fújtató
1
Hosszúkás kis hámor
4

 
A magaslaton lévő bányászházat meg kell javítani és jól összeilleszteni. – Mindjárt a műhely mellett van a bányászok lakása egy kis kamarával, jó tetőzettel. – Szemben vele van a raktár, vagy az alsó széntároló; ezt javítani kell. – Mola: 4 kerékből áll, a végén vasabroncsokkal körülvéve 4 – Malomkő is 4 van, de azok közül kettő nem annyira jó; mind vasabroncsokkal körülvéve. – Az egyik kerék belülről javításra szorul. – Egyebekben az egész épület jó. – Officina Bressanera: Közvetlenül felette kezdődik a vízicsatorna, amelynek a kezdetén 4 ajtó (zárógát) a víz felduzzasztására 8 vasabronccsal. – Az épületnek jó teteje van minden fogyatkozás nélkül, magas jó nagy kanálissal. – Ad fornacem primam: Van ott egy nagy kerék, 12 abronccsal körülvéve, mely két nagy fújtatót emel; belül egy gerendában van, mely gerendát javítani kell. – A kohó bejáratánál mindenfelől csüngnek az ún. laminák vagy vastáblák. – Nagy kerék a tengellyel duobus „epistemiis” és 12 abronccsal.
Nagyobb fogó vagy csípővas
20
Középnagyságú fogó vagy csípővas
4
Kisebb fogó vagy csípővas
9
Egy-egy focusnál vaspálca
2
Lapát
2
Kisebb vaspálca
3
A Szok-nak nevezett vas, amelyen a tűzhöz visznek valamit.
2
Nagyobb hámor
2
Középszerű hámor
3
Igen kicsi hámor
2
Daraboló hámor
1
Egy kisebb hámor vasabronccsal
1
Horog
1

 
Nagy hámor vízkerékkel, 23 abronccsal, amely alatt van a vasból való üllő, ugyancsak vasabronccsal körülvéve. – Ahol a kerék forog, vagyis ahol van a tengely, ott szintén 4 vasabroncs van. – Ad locum secundum: Van egy nagy vízikerék, mely a fújtatókat emeli, melyet 11 vasabroncs vesz körül – Belső gerenda és 11 fújtató az ő láncaival. – Ugyanazon hámor bejáratánál vannak jó vaslemezek függvényeikkel és vasívvel. – Nagy hámor vízkerékkel, amelynek a gerendájában 33 abroncs van. – A hámor gerendájában 3 vasabroncs – Ugyanazon hámor alatt az üllő vasabronccsal.
Nagy hosszú csípőfogó
8
Kisebb csípőfogó
11
Kicsiny csípőfogó
6
Vaslapát
3
Nagyobb hámor
1
Kisebb hámor
3
Kicsiny hámor
3
Daraboló hámor
4
Vaspálca
3
Horog
2
Vágóeszköz
1
Kisebb üllő
1

 
Található ott 2 igen nagy vízihámor, egy vasabronccsal.
Kis kerekecske a köszörűkőhöz, ahol a baltákat élesítik, vasabroncsokkal
10
Azonkívül félretéve egy nagy négyszögletes vas, mely alkalmas üllőnek.
1

 
A harmadik huta a Gros-féle vas megolvasztására: Van egy nagy kereke 17 abronccsal. – Két fújtatót is emel lánc nélkül, amely gerenda most még tartós, de nem hosszú időre. – Maga a kerék is ilyen. – A huta szájánál van 5 db. vaslemez. – Ugyanaz a huta jó kéménnyel ellátva. – Nagy vaspálca 1 – Puskapor-golyó – A szénraktár jó, melyet ha kissé rendbehoznak, amint a becslő mondja, 15 évig is eltart. – Abban a műhelyben van egy gerenda és azon 2 vasabroncs. – Kissé lejjebb menve, van a ház, ahol az ács lakik, csak két évvel azelőtt épült. – Officina secunda: Fűrészmalma jó, új tetővel, az alul rakott néhány deszka kijavítandó. – Két nagy fűrész. – Folytatólagosan is így hozza az egyes műhelyek stb., felszerelését: 1) In domi arcularia. – 2) Ad focum Vuk. – 3) Fornax Vuk inferior. – 4) Focus in medio officinae positus. – 5) Officina inferior, ubi fabricantur clavi. – 6) Officina Strek dicta. – 7) Focus murali. – 8) Focus minor. – Conscriptio capellae, pratorum, hortorum eorundemque fructuum. A Kápolna: A kápolnában a Páduai Szent Antal és Keresztelő Szent János tiszteletére emelt nagy oltáron van két gyertyatartó. – Ugyanazon az oltáron van a Szentháromságról való kép, amely fölött veres lepel van. – Ott van a szentségház; oldalán két kép az angyalokról. – Ott van az Úrról való feszület. – Két fa gyertyatartó. – Veres színű oltárkárpit. – Egy bőrvánkos. – Vörös szövet, melyek az oltárt leterítik. – Tömjéntartó, ércből. – Füstölő hasonlóképpen ércből. – Fekete takaró az oltár leterítésére. – Vasból készült persely az alamizsna befogadására. – Ugyanazon oltár előtt csüng egy nagy érclámpás. – Kis csengőcske. – A sekrestye ajtajában egy másik, valamivel nagyobb csengő. – Az oltár mellett van egy új zsámoly, melyet Greblin úr csináltatott. – A Szent Bálint-féle oltáron: Van rajta két fa gyertyatartó. – Középütt Szent Bálint – Két oldalról Szent József és Szent Flórián. – Magasabban Szent Lénárt és Szent Jakab. – Az oltáron kisebb zöldszínű terítő. – Ugyanott egy nagyobb, hasonlóan zöldszínű terítő – Feljebb egy vaspálca az oltár elkerítésére. – Fehér kézi keszkenő. – Feszület – Virágokkal díszített oltárkárpit – Egy kis csengő. – Szent Lucia új oltáránál: Szent Lucia nagy képe, tálat tartva a kezében – Az egyik oldalon Szent Borbála képe, a másik oldalon Szent Apolloniáé. – Szent Antal apát képet és Szent István első vértanúé. – Az oltáron két aranyozott angyal, kezükben gyertyatartót tartva. – Az oltáron egy feszület. – Sacrum Convivium Glagoliticum. – Hét Isten báránya. – Szövetből készült lepel az oltáron. – A templom közepén, amint a főoltár felé megyünk, velummal letakart feszület. A feszület előtt egy nagy lámpa. – A templomban két királyi zászló. – Az egész templomban van 12 zsámoly illetőleg szék. – Szószék. – Fából való szenteltvíz-tartó stb. – Részletes leírást ad mindarról, ami a sekrestyében található. – A templomból kijövet egy kőedény a szenteltvíz számára – Harangok, külső oltár és még sok-sok minden. – Prata: Közvetlenül a templomhoz tartozó temető alatt egy rét, amely Tropeta Simoné volt, évenként 25 szekér szénát hoz. A finomabb szénából (sarjúból), ha azt nem legeltetik le, 2 szekérrel. – Ugyanazon rét mellett van almafa 3. – Körtefa 2 – Cseresznyefa, kisebb, 4 – Hozza ezek termésmennyiségét is. – A másik rét a Mlaka nevezetű. – A harmadik rét a Chabranszka Draga nevezetű. – A negyedik a Chernelaznak nevezett rét. – Az ötödik pedig a Na Posarniczi nevű rét, amely régebben szántó volt; most mint rét 3 szekér szénát hoz. – Az előbbi négy réttel együtt: a Mlakaval, a Chabranszka Dragaval, a Chernelazival és a Na Posarniczival – összesen 12 szekér szénát hoznak. – Az összes rétekből adódó széna mennyisége 37 szekér. – A kert az urasági curia mellett terül el és deszkákkal van bekerítve. E kertben találhatók: cseresznyefa 2, almafa egy, mely két köblöt terem. – Szilvafa 6, mely 5 köblöt terem. – Ugyanabban a kertben a káposztából össze lehet gyűjteni három hordóra valót. – Az urasági csűrben szalma 8 szekérre való van tartalékolva. – Egy dukátjával számolva egy-egy szekér szénát, a 37 szekér széna értéke 37 dukát. – A káposzta összterméke 6 kád. 1–1 kádra 6 súlyegység esik, így a három kádra 18 súlyegység jut, 4 librával számítva kijön az egészben 288 libra. – Urasági ökör összesen 4 van, felértékelve 24 fr-ra. – Hízott sertés 2 van. – A templom mellett, valamivel lejjebb van az új és jó állapotban lévő csűr, melyben gabona is van, név szerint búza, rozs és árpa. Mindegyikből kicsépeltek 60–60 manipulust. Ezeknek értéke a búzánál 3/4 stater, a másik kettőnél 1–1 stater, vagyis 4–4 drachma.
Specificatio reparandorum in ferrifodinis Chabariensibus
1) Közvetlenül a felső műhelyben, ahol a szegeket készítik, van két kisebb fújtató, amelyek alján lyukak vannak, amelyeket össze kell illeszteni és következésképp felújítani. – 2) A Plans mellett van felállítva a magtár, ahol a szenet raktározzák, még jó állapotban, de a tetejét meg kell javítani. – 3) A Plans-féle kemence mellett elfolyó víz medre egészen felújítandó; az ehhez való gerenda már az asztalosműhelyben van, a vasalkatrészek és az abroncsok már készen állanak a gerendával és a malomkerékkel. És ugyanahhoz a kerékhez két nagy fújtatót kell újonnan beállítani. – 4) Abban a műhelyben, ahol a Zeiner-féle vasalkatrészeket készítik, amely alsó részében a Plans-nál kiütött tűzvész alkalmával megégett, azt a megégett részt újonnan kell megcsinálni. – Ugyanazon műhely felett a magaslaton van a bányászoknak illetőleg a mesterembereknek a háza, amelyet egyes részeiben javítani kell. – Ugyanígy javításra szorul az alább fekvő raktár, ahol a szenet tartják. – 5) A malomhoz 4 kerék tartozik, amelyek egyikét belülről meg kell javítani, mert szerfelett meg van kopva. – Ugyanazon malomban van 4 malomkő, amelyek közül kettő már nem sokáig tart, azért kicserélendők. – A Bressaner-féle műhelyben: 6) A felső vízfolyásnál kerekének gerendával alátámasztott fújtató, belülről teljesen kicserélendők; az abroncsok és a szükséges vasak a régi gerendában. – Ugyancsak ebben a Bressaner-féle műhelyben a nagy hámorhoz támasztékul szolgáló tőke kicserélendő. – 7) A nagy csatorna, amely a Vuk-féle műhely felé tart, több helyén javítandó, amint némely helyén már eddig is javították és új művekkel támasztották alá. – 8) A Vuk-féle műhely épületét javítani kell és néhány deszkáját kicserélni. – Ugyanazon műhelyben a második focushoz tartozó két nagy fújtató annyira kopott, hogy azoknak a bőrét ki kell cserélni. – 9) Az alsó műhelyben, ahol a szegeket készítik, hasonlóan két fújtató kijavítandó. – 10) A Strekaner-féle műhelynek a teteje régi és romlott, azért javítani kell, amint az esőcsatornát is kívülről, és az egyik keréknek a gerendája kicserélendő. – Ugyanazon Strekaner-féle műhely mellett van a kovácsnak a házikója, amely közel fekszik a hegyhez, és így ki van téve az aláömlő vízzel való elárasztásnak, azért szükséges, hogy körülötte egy kis magaslatot létesítsenek a víz levezetésére.
(Gömör m.): Csábrág

Content provider