HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 020.

Date 1684. április 30.
Description

21 old. magyar, eredeti.

Text

„Inventarium” Összeírás: bútorok, edények, ruházat, fegyver, ezüst- és aranynemű, edények, konyhaeszközök, élelem.
Inventarium pro fisco regio super descriptione in comitatu arcis Aynachkő Gömöriensi és a Fekete Erzsébet úrnőt illető ingóságok. (A vár részeit szóról-szóra, az ingóságokból csak a jellemzőket és a gazdaságiakat hozva.)
Ebédlőház ajtaival. – Hálóházban való eszközök: Ecetágy kisátalagban 4. – Magyar Biblia 1. – Azontúl való kis házban: Két rendbeli óntál 33. – Óntányér 24. – Hintóban való bőrvánkos 2. – Borsőrlő 1. – Deszkametsző új vasfűrész 3. – Vaj justarum 36. – Ajtóra, ablakra való új ónozott pántok és ahhoz való eszközök, melyek pecsét alatt hagyattak. – Két edényben méz, 16 itcce. – Ezen házban ládabeli portékák: összesen 23 láda tartalmát hozza. – Az első ládában: csontos nyereg 2; az egyiket Vécsey uram vitte el – nyereghez való darab szíj és szerszám 16 – nagyrészt különféle fegyverzet. – Másik ládában könyvek vannak. – Harmadik ládában is könyvek. – Három zacskóban missilis levél. – Negyedik ládában ruházati cikkek: köztük takács szőtte új törülközőkendő 10. – Asztalra való abrosz 30. – Ötödik ládában ruhaneműek. – Hatodik egy zöld kis ládácska: holmi dib-dáb van benne. – Hetedik ládában szintén ruhaneműek és viaszgyertyának való ezüst gyertyatartó, kerek – keresztes tafota zászló – levél csomó. – Nyolcadik ládában: gyermekruhák. – Kilencedik ládában: ruhaneműek – missilis csomó levelek 15. – Tizedik ládában: ruhaneműek. – Tizenegyedik ládában: Missilis levelek. – Tizenkettedik ládában: szőnyegek: skarlat szőnyeg 5 – viselt paraszt szőnyeg 11. – Tizenharmadik ládában: Egy skatulyában registrumok. – Ruhaneműek, köztük: törülközőkendő, ki paraszt, ki recés 8. – Ágyra való lepedő 10. – Tizennegyedik ládában: vagyon egy tuczat apró kalán. – Missilis levéltáska 1. – Tizenötödik ládában: holmi nyomtatott dolgok. – Tizehatodik ládában: ruhaneműek, köztük takács szőtte fejérített abrosz 28, ágyneműek. – Tizenhetedik ládában: ruhaneműek. – Tizennyolcadik ládában: ruhaneműek, köztük: viselt veres angliai nadrág 1. – Viselt kék angliai nadrág, ezüstkapcsos 1. – Tizenkilencedik ládában: Missilis levelek és egy darab veres angliai posztócska. – Huszadik ládában: Mandola. – Huszonegyedik láda, vasas: 1) Ezen ládának felső részén vagyon. Rád, Bodony, Acsa, Alag, Csán, Sövényháza nevű falukról való csomó levél 1. – 2) Egy csomóban: Henczelőczi, és Rakottyás és Izbugyán jószágokról való csomó levél. – 3) Baranyában lévő jószágokról való egy csomó levél. – 4) Bajonházáról való levelek. – 5) Dékány Gábor két rendbeli levelei. – 6) Fekete Péter testamentoma. – 7) Plenipotentialis és prescriotionalis levelek. – 8) Cserháti jószágokról való egy csomó levél. 9) Wissnek nevű faluról való levelek és porcessus. 10) Henczelőczy Gáspár zálogos levele. 11) Bajonházi osztás levelek. – 12) Egy csomó zálogos levelek. 13) Pádánról való levelek és Szentpéter városa adóslevele. – 14) Bajánházi levelek. – 15) Fekete László uram levelei Sajta Imrével való osztály végett. – 16) Jánoky Gáspár uram zálogos egy csomó levele. – 17) Fekete István udvarházáról és Henczelőczy Gáspár uram házáról való levelek. – 18) Henczelőczy levelek. – 19) Holmi régi donatiok és egyéb missilis levelek. – 20) Azon ládában egy hosszú fiókban való levelek. – 21) Második fiókban dátosi és söregi határjárásról való levelek. – 22) Harmadik fiókban egy néhány darab levél. – 23) Negyedik fiókban is egy néhány darab levél. – 24) Egy széles fiók azon ládában, vagyon ebben egy csomó Répásról való privilegium. – 25) Semseiek jószágáról való levél. – 26) Kis Hont és Nógrád vármegyén lévő jószágokról való levelek. – 27) Jászói konventtől emanált fassionalis. – 28) Nemes vármegyén kiadott majoni határban lévő földekről való levél. – 29) Szerenczéni és alsó pokorádi jószágokról való levelek. – 30) A fileki házról, szőlőről és kertről való levelek. – 31) Jászságra inscriptionált taxájának befizetéséről való quietantialis. – 32) Azonkívül több misslis és egyéb levelek ezen földön. – 33) Kukinis jószágról való levél Vécsey uramnak. – 34) Az egri káptalantól kelt levél. – 35) Répás pusztáról való levél. – 36) A fileki határban pénzen vett kertről való levél. – 37) Feldei Boldizsár fassionalisa. – 38) Szentes Kis Imre záloglevele. – 39) Kollin Antal levele. – Alsó széles fiókban azon ládában. – 40) Bizonyos executioról való levelek. – 41) Csáni jószágról való levelek. – 42) Süb littera G. Hat rendbeli régi függő pecsétes levél. – 43) Sövényházról való levelek. – 44) Egy pergamenába kötött csomó levél. – 45) Rádról való levelek. – 46) Attkár és csani határokról való attestatiok. – 47) Csuda-Balláról való donatio és arról való levelek. – 48) Vámossy Bálint testamentoma. – 49) Valami régi zöld posztóba varrott pecsétes levél. – 50) Szentbenedeki conventből emanált introductoria és statutoria levél. – 51) Item régi veres táskás pergaménes levél. – 52) Szőnyi és zsittvai transactiok. – 53) Az erdélyi fejedelem levele Balláról. – 54) Acsai és alagi levelek. – 55) Rátkai határigazítás. – 56) Váradi és más káptalanban költ egynéhány rendbeli levelek. – 57) Ajnácskő váráról és ahhoz tartozandó jószágról való donatiok, contractusok és más ahhoz tartozó levelek egy széles fiókban. – Huszonkettedik ládában: Runaheműek. – Egy csomó levél. – Egy ezüstkanál.
Huszonharmadik ládában:

Egy fatokban táborra való ezüst-aranyos egybenjáró pohár
5
Aranyas csésze
1
Ezüstcsapú pohárka
2
Egy pár fekete strucz-toll
 
Ezüstkanál
2
Aranyos forgó
1
Egy gyöngyházas ezüstkanál
 
Egy gyöngypárta hat arany boglár benne
 
Egy ezüst sótartó
 
Egy függő, 12 rubintkocka benne
 
Sáfár házban:
 
Füstölt sódar
10
Vasrosta
6
Borvonó kötél
2
Vasborona
1
Ón mosdó
4
Konyhára való rézfazék
4
Rézmozsár
2
Pálinkafőző rézfazék
1
Sóőrlő
1
Káposzta gyarló
1
Malomhoz való egynéhány darab vaseszköz, közös Vécsey Imrével
 
Vaspöröly
1
Vasnyárs
2
Vasas vödör
1
Sínvas
2
Lisztnek való szuszék
3
Cseber liszt
kila 32
Ezidei bárány bőröcske
4
Tavalyi báránybőr
4
Életnek való apró hordó és kád
6
Ón üst
1
Egy szuszékban liszt
kila 10
Szalonna
6
Orja
21
Háj
21
Kősó (mennyiség nincs jelezve)
 
Sóőrlő
1
Sütőházban.
 
Fatányér
20
Szita
2
Sütőteknő
1
Hintó
1
Társzekér
1
Borjas tehén
7
Meddő tehén
3
Negyedfű tulok
2
Ökör igen-igen rossz
2
Harmadfű tulok
2
Tavalyi üsző
4
Harmadfű üsző
2

 
Az ebédlőházban:
Vécsey Sándor uram kezénél való jók:
nagyrészt fegyverzet, köztük buzogány ezüstből
1
Tábori ágy
1
Tábori szék
4
Sátor
1

 
A padláson, gabonatároló-helyen:
Búza 12 rakással
kila 12
 
Item más rakásban búza
kila 12
(1 kila = 2 pozsonyi mérő)
Csáválatlan báránybőr
12
 
Csávát báránybőr
36
 
Tehénbőr és tinóbőr
4
 
Lencse 3 hordóban
kila 20
 
Medvebőr 1
1
 
Köles 3 átalagban
kila 11
 
Aszú körtvély
kila 1
 
Régi avas aszú szilva
kila 6
 
Aszú alma
kila 1/2
 
Régi tehénbőr
10
 
Item búza 3 rakásban, másutt
kila 64
 
Árpa
kila 25
 
Zab
kila 20
 
Item régi konkolyos búza
kila 10
 

 
A vár alatt lévő marhatartó helyen:
öreg sertés marha
42
Őszi süldő
20
Köpű méh
11
Almaágyon: vagyon tavali bárány
14
Kecske
4
Vagyon a vár alatt:
 
Veteményeskert
2
Gyümölcsöskert
1
A nagy tó mellett káposztáskert
1
Jégverem
1
Közös halastó Vécsey urammal
1
Malomhely, azelőtt 2 kőre való volt
1

 
Vagyon három nyomásra való szántóföld:
A mostani nyomásra vagyon őszi búzavetés
kila 296
Zabvetés ezen hajnácskői határban
kila 150
Árpavetés azon határban
kila 16
Borsóvetés
kila 9
Lencsevetés
kila 9
Vannak rétek is a vár körül, circa 60 szekérre való
60
Búza egy veremben
kila 150
Item más veremben negyedévi búza
kila 122
Vécsey uram az jószágnak confiscatioja előtt:
 
vett magához búzát kölcsön
kila 120
Lisztet is vett magához
kila 15

 
Vay Ádám uram szerelmes házastársa, nemzetes Fekete Erzsébet asszony őnagysága vagyonának conscriptioja.
A fiskus és Vay Ádám felesége Jáni Fekete Erzsébet javai.
(Gömör m.): Aynáchkő

Content provider