HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 052. - No. 007.

Date 1737.
Description

28 oldal, latin nyelvű másolati, szakadt példány.

Text

"Conscriptio" urbariális adatokkal, amelyet a zselicszentjakabi Apátság falvairól készített Fribeisz János Antal harmincados. Feltünteti az egyes birtokok határait és elhelyezkedését.
Lakocza és többi birtokok:
Táblázatos összeírások: szomszédok, határok, 41 lakos név szerint. Búza és árpa vetésterület, tarlóföld, kukorica vetésterület, rét, kert, zab vetésterület, tatárka és köles vetése, kender és len. Méh. Malom, malomhely. Halastó. Szőlők.
Szent Jakab:
A monostor romjai. Készpénz árenda. Bizonytalan határok miatt a szomszédok sokat lefoglaltak az apátság egykori birtokaiból. Szomszéd birtokosok név szerint. Extraneusok, akiknek szőlőtelepítéseik vannak tíz évi mentesség fejében. – Az összeírás végén újabb bővebb táblázatok vannak a felsorolt falvakról: Lakosai, nőtlen és nős fiúk, zsellérek más házában. Állatállomány: ökör, egy- és kétéves tinók, tehén, egyéves borjak, lovak, egy- és kétéves csikók, sertések, malacok. – Jövedelemkimutatás a birtokokról: búza, árpa, zab termésből; köles és tatárka termés kicsi; kukorica a lakosság fő tápláléka "quo incolae maxime vesci solent". Szénahozam. Makkoltatás jövedelme készpénzben, mert a makkoló sertések után készpénzt fizetnek a lakosok. Malomárenda. Terménykilencedek a földesúré, tizedek Pannonhalmáé lennének, de most Somogy megye készpénz ellenében árendálja. Juh nincs, kecske kevés, utánuk készpénz census. – Az összeírók véleménye az apátsági birtokok állapotáról: Sessiókra osztás hiányzik. Szükséges lenne a határok rendezése a szomszédokkal. Az új telepesek állhatatlansága "a potiori gente Slavonica vaga", a telepítések rendezetlensége. Mentességek és árendák, robotok megtagadása, lakosság elvándorlása. Javaslat a terhek új megállapítására (árenda, dézsmák, robotok), a birtokolt szántók, rétek arányában. Majorsági szarvasmarha-tartás nincs takarmányhiány miatt, csak földesúri sertésmakkoltatás. A kondás szerződés szerinti járandóságai: az urasági konda számára a lakosok sót szolgáltattak, a kondásnak bocskort és szűrt (ezeknek készpénz értéke). A provisor bére: készpénz, búza, kukorica vetésterület. A hajdú járandósága: szemes búza és kukorica. – Vélemény a meghalt javadalmas (Kontos István püspök) rossz gazdálkodásáról: olyanokra bízta a birtokok vezetését, "qui pileorum suorum martibus vel subarum suarum pellibus vulpinis potius, quam emolumento Dominati aut Colonorum erant intenti", a javadalmas püspök pedig soha nem látogatta meg birtokait: "hanc suam abbatiam in sua persona vidit nunquam". – Az egész uradalom jövedelme nagyon csekély. Épületek, még az egyháziak is (templomok, plébániák) teljesen elhanyagoltak. Lakosság szegény: "in haris vilioribus confuse erectis" laknak. A települések árvízveszedelemnek vannak kitéve. A telepesek inkább állattartásból, és takarmányeladásból élnek, mint komoly mezőgazdasági termelésből.
Tóthujfalu: 21 jobbágy névvel. Makkos erdő.
Potony:
10 jobbágy névvel. Makkos erdő, liget. A praediumokat a három falu lakói használják, feltüntetve a használókat névszerint, táblázatban, hány holdat vetnek búzával-rozzsal, hány holdat ugarolnak, hány holdat vetnek kukoricával; aki rétet is használ, feltüntetve, hány kaszásnyit; egyik praediumban csak kerteket találunk, félholdasak. Egy falu népe több praediumot is használ, de minden praediumot csak egy falu lakossága, nem keverednek egymással. A praediumoknál is feltüntetve a határok, szomszédos falvak, megjegyezve, ha a török alatt is praedium volt. A végén extractus a praediumokról és a három faluról.
Zselicszentjakabi Apátság, Somogy megye: Lakocza – Toth Ujfalu – Potony
Praediumok, Lakocza tartozékai: Gedicze alias Gedencsi – Lazarczy – Máthyás Teleki – Pogschincza – Insula Dobrova – Magocz aliter Nagdafalva – Ruskocz – Szent Barabás – Verkócz – Szlobotina – Gerenda
Toth Ujfalu tartozékai: Kóttyán – Kis Halászi – Veres To
Potony tartozéka: Bodicz – Szent Jakab praed.

Search result navigation
Content provider