HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 027.

Date 1692.
Description

96 oldal német, egyszerű másolat; számadások 141 oldal; Extractus, a falvakban a házak száma, 2 pld.; specification és 6 old. latin, eredeti a falvak földesurai.

Text

"Beschreibung" (Összeírás: gazdák száma, házak, állatok, művelt föld, török földesúr és adója.)
Sigeth vár és város:
A vár leírása, csak katonák lakják. A város leírása, lakosok száma. Ökör, ló, tehén, borjú. Jó és közepes szántók; legelők kapacitása; jó és közepes kaszálók; szénahozam. Szőlőhegy. Török "Mosche" a Szigethet ostromló Soliman szultán emlékére, aki ott halt meg és ott temették el, azért a hegy "mit schönen Wein- und Obstgärten geziehrt" a szőlők. – Nagysága 2000 (kétezer) kapásnyi, de csak részben mívelik. Erdők, épület és tüzifa, 700 holdas tölgyerdő. Gyümölcsfák a városban is. Halastó, a halászat jövedelme a kapitányé. Török "mosche" mint proviant raktár (a többi török mosche egyházaké). Malmok.
Szent Dénes és a többi helység a vár körül:
Házak, lakosok, állatállomány. Szántók, rétek mennyisége, minősége. Legelők szénahozama. Szőlők állapota (művelt, deserta). Gyümölcsös és káposztás kertek minősége, terméshozama. Erdők, makkoltatás. Készpénz census: keresztény földesúr név szerint. Malom; halászat. Készpénz census; vaj; robot. Mindezek aestimatiója. – Jelenlegi állapot. Egyházi tzed; a kincstáré csak a robot; hidak karbantartása; fa- és élelemszállítás és különböző kívánság szerinti munkák.
Banfa: "400 Joch Obstbaumen".
Istvandi: Minden háznál szép gyömölcsöskertek.
Merenie: A török földesúr csak tizedet kapott.
Szigetvár:
Számadások a kiadásairól és bevételeiről. Töröktől visszamaradt réz, só, gyapjú, kender. Bor-beszolgáltatások tizedekből. Mérték "Carika" vagy "Corika". Mészárszék árenda. Földesúrnak nyelvszolgáltatás, ingyen vágás, átlag húsár. Sókészlet, "stein" sóeladásból jövedelem "Ocka" mérték. Rézeladásból jövedelem. Gyapjúeladásból jövedelem. Borkimérésből jövedelem. Méhkasok utáni tized. – Kiadások: sóért, rézért, gyapjúért, kenderért, pénzért vett borért. Zsoldok: provisor, raktáros, fegyvermester, pincemester. Kiadások építőanyagokra, hivatali kiadások, rendkívüli kiadások, "dem Kadi" 20 Fl. Szőlőmívelés: metszés, kapálás. Szállítások. Az összeíró kiadása 14 nap, á 3 Ft, 42 Fl. Évenkinti gyapjúüzletek Anton Purckhard Kopreinitz-i kereskedővel. Gyapjúfelvásárlás "von Turchsen und Soldaten" ockanként 5 dénárért eladás okcanként 20 denárért. Ugyancsak a törökből kendervásárlás ockanként 5 dénárért és továbbadás Mohácsra halászhálónak, horgászszinórnak és Pécsre harangkötélnek. Vásárolt bor, tizedbor, saját termésű bor. Tizedjövedelem 1689-ben: búza, kétszeres, rozs, árpa, törökbúza, lencse, tatárka, köles, zab, cirok. Az egyházaknak kiadott termények: méhkasok tizedekből, mész és viaszjövedelem, sertéstized. Az épületjavítás kiadásai. Utipénzek, zsoldok. Tizedszedők, összeírók napidíja. Ellopott sómennyiség, sóraktár a "Moscheban". Ló és kocsiszerszámnak kenderkötél. Elszámolás a terménytizedekről. Maradék kétszeres, rozs. Kukoricát feletették a tizedsertésekkel. Lótakarmányozásra: tatárka, zab, cirok, árpa. 1690-es számadás: pénz, bor, búza, kétszeres (búza és rozs), rozs, árpa, liszt, sertés, kender. Kiadások a mesterembereknek: kőmíves, kályhajavításokért a fazekasnak. A török lóvontatású malom javítása a várban. Küldöncdíjak, uti és napidíjak. Téli kvártély költségei. Sertéstizedszedő napidíja, levélhordó lovas díja. Sertés és méhkas tizedszedés után a tizedelőé a "decima-decimarum". Ugyancsak a terménytizedekből a tizedelőé a decimadecimarum. Hivatali kiadások: papírra (fogalmazó és irodai), porzóra és viaszra. Mohácsi postamester 1691-es járandóságai. Kender Istara-i lakosoknak halért és készpénzért. Rendkívüli kiadások: téli kvártély. Három török ágyú kiásásának a költségei a babócsai várban. A készpénzkiadásoknál a környékbeli plébánosok számára kiutalt kamarai pénzek jegyzéke. Neo-acquistica Comissio működésével és más hivatali ténykedésével kapcsolatos kamarai kiadások 1690-91-ben. A robotmunkások átküldése "Austreibung der Pauern zu der Fortification nach Osseck" (Essek). Jani, pécsi püspök számára fizetett árenda a pécsváradi apátság birtokai után. Sószállítás Mohácsról, amikor a török elfoglalta Eszéket. Török eredetű puskapor szállítása Mohácsra, a szállító parasztoknak fuvardíj. A bognárnak a hordók készítéséért készpénz. – Minden helységnél: – Házak száma. Összesítés a végén a szigeti és pécsi kerületben lévő falvakról. Eltérések a korábbi összeírásoktól: a szigeti kerület falvai a Schwegler-féle összeírásban 226, a Schuster-féle összeírásban 86. Pécs házainak száma városrészek szerint.
Sziget és tartozékai (Baranya megye, Somogy megye):
Zrini birtokok: Sent Dionis – Badotzfa deserta – Bohassa deserta – Harastin deserta – Nemes Pisiri deserta – Katatfa – Tinodi deserta – Bidesfa
Dosovitz-birtok (Draskovitz?): Czetertekheli
Zrini birtokok: Sakas – Boklosto – Dentzhasa – Pieterfa deserta – Diertiasfa deserta – Kazotta – Abrahamfa – Nedvagi – Denie berki – Hatvan – Surin – Nemeske – Kis Peterd – Nad Peterd – Botka – Sent Ersibeth – Hellesfa
Zágrábi püspökség: Tot Sent Martin – Lakoza
Zrini birtokok: Fok
Nemesi birtokok: Ekerfy und deserta – Naid Melick deserta
Draskovich birtokok: Okorak – Kakicz – Banfa – Ranotfa, Sent Beki – Tot Sz. Miklos deserta – Senpeki
Zador, Zanko Miklos - Beris és Uyfalu Draskovich - Belze, Czembeky Géza - Eäth, Draskovich (Läth?) – Henese, Lengyel Miklos - Kadarkut, Gori Miklos – Bogdas, Pécsi püspökség – Szelno, Káldi György - Ihtara, Káldi György - Gardon, Keszthelyi Tamás - Paxa, Inkai von Ergrädt – Boklosz, deserta Inkai von Ergrädt – Malvan, ugyanaz – Bassali, ugyanaz – Varad, Draskovich - Hobol, Sembeki - Kalmanza, Nádasdi - Nad und (P?), Retus László - Kis Dobza, Petus László – Istvandi, Vizi Jánosé – Petend, Petui László – Deran, Nádasdi és Sezini (Széchenyi) - Barza, Nádasdi – Czertan, Gori Miklós- Kotosti, deserta, Sembeki Géza - Apati, Káldi-birt. – Vislo, Lengyel-birt. – Sent Mihafa, Zrinyi - Minzent, (?) Zrinyi - Bezefa, Ballok Gaspar – Kerestur, Ballok Gaspar – Mosgo, Lengyel család - Hedrehell, Lengyel család - Also Visine, Lengyel család - Seplak Visine, Lengyel család - Kapolna Visine, Lengyel család - Korpad, Zanko Miklos - Labad, Zanko Miklos – Tot Sent Mihal, Zenko Miklos - Rima Sent Kiral, Zanko Miklos - Kiral, Czepeli Janos - Uyak, Legräd – Vyny, Nádasdi – Czokona, Nádasdi – Peterhida, Széchenyi püspök – Adrian, Kubiri-birtok (?) – Tot Sent Dierd, Nádasdi, Széchenyi - Merenie, deserta, Ballog András - Vischonta, Topos Adam
Szigeti kerület (districtus) falvai:
Dan Zihas – Bokloschük – Schakosch – Katkath – Banfalu – Viranod – Vidosch – Czirnekhel – Sen Mihal – Boczka – Benarda – Nagds Vang – Senmekancschis – Pesieri – Abran – Katschotta – Segheczeg – Kyrothfalu – Mintschenth – Helosch – Kristor – Sentakod – Mosgho – Czirton – Passali – Apathi – Odrian – Bokloschti – Patha – Hobol – Maluan – Thot Sen Guirk – Herscheghe – Hathuan – Lacza – Agi – Hincza – Kadrikod – Denno – Selvasch Sen Marton – Kapolnasch Vishcinge – Alscho Vischinge – Fölschö Vischinge – Sylak Vischinge – Belicze – Sen Loccass Marton – Dimetri – Velaslo – Kysch Thomaschin – Nemessek – Pethasa – Konkos Melench – Thoptschalar – Kalemanza – Istvandi – Tsadar – Dombol – Gardon – Kakincza – Okoran – Leghincza – Aliud Thomaschin – Surin – Daran – Sen Theresin – Czekelith – Sen Miklosch – Kotosch – Kis Kotosch – Vidoschfalu – Villas
Martinczai kerület:
Martincza oppidum – Lakischa Ander – Orula – Varath – Schaikoth – Vuifalu – Borosch – Felfalu – Kuraczina – Okurdin – Marocza – Bogdaschin – Enderocza – Belincze – Bothon – Kogdsan – Novasel – Bovdincza – Sen Borbiasch – Boroghanczi – Nedelikofzi – Kristor – Aliud Wjfalu vel Vrischa – Gaboran – Istarina – Kotschanitz – Vetschikofzi – Bodakofzi – Verikofzi – Lasarda vel Lasarincza – Lakoschina – Lokorfalu – Herastin – Nedelicz – Fenik – Tok – Godelischoffczi – Kerdischi – Diani – Lakoffczi – Isloboczina – Holhincza
Bodofcza-i kerület:
Czőkuna – Varosch Labad – Garganik – Vuilak – Hosszu falu – Vischonta vel Vischnak – Hedinok seu Ghiurk – Senkral – Tharan – Kulafy – Thyvenofczi – Aracza – Oinip – Komlosch – Ghiorghoti vel Ghiorgosch – Sidering – Petremos – Vaiosch Nareza – Bolhok vel Bolhasch – Hersene – Sen Mihol – Boczqall vel Bodafalu – Bodincza – Branie – Heleschi
Siklosch-i kerület:
Varosch Siklosch – Felfalu – Nagds Härschan – Kysch Härschan – Thoth falu – Koth – Marfalu vel Marokfalu – Velaslo – Harkan – Talipa cum Puszta Dason – Breczenik – Radfalu – Leping – Lenghel – Scharoschto – Vtova – Beschgi – Kemoschfalu
Bodofcza-i kerület (districtus) falvai:
Ostor – Czehy vel Czehinza – Czyl – Thaschot – Chorinfalu – Telek – Adriasch – Balkono – Gradischa – Sabocza – Herastinza – Pusta Sen Martin – Bisterincza – O Denogh – Scharinza – Sabaricza – Kaschod – Nagosfalu – Teremind – Inacza – Kovatschhyd – Korosch – Czokcza – Patarda – Kysch Patarda – Nagds Pala – Branie Vilan – Islakan – Lanka – Ascharosch vel Berezka – Maisch – Serdehel – Thurianczi – Gagaroffza – Minhinza – Ivani – Sent Andrasch – Bobofczi
Schälin-i kerület falvai:
Varosch Schälin – Eghrinza – Kyschfalu – Nagds Ostro – Kisch Han – Senn et Sar – Nagds Hain et Sanbariza – Ghula – Kabolna – Kemersche – Daschki – Ivani – Galy – Schosch Verteka – Jaka Verteka – Arangosch – Czortelük – Pusta Sen Martin – Andraschfalu – Bozok – Bodon – Pusta Harastin – Salath – Schamoth – Seliczan – Czosti – Vaislo – Thuth Viding – Hedvigh – Dobronicza – Bogdaschin – Ghortonia – Fölschö Gorzina – Markoffczi – Istarina
Pécsi terület (territorium) Civitas Quinque Ecclesiensis tria suburbia habebat:
Pagg Sabofcza vel Sabocza – Schomods – Dumeschka – Hirte – Vaschasch – Komblo – Jenefalu – Allanet – Haschang – Nagds et Kysch Bogath – Denegdser – Nagds Peterde – Scharosch – Nagds Gasar – Gdsisch Gosar (Kis Gosar) – Ghula – Loth hard – Vlass – Ogh – Kascha – Ivani – Teschlin – Arpadi – Vduar – Egrad – Thuion – Salantha – Syluasch – Buschte – Sugdsid – Israk – Ghari – Nymet – Malom – Megher – Gdsesosch – Peterde – Usroni – Aranosch – Sook – Regdsene – Sakal – Bodon – Velin – Czerkeith – Nagds Buda – Bakona – Bagotha – Lipnoffza – Batatscha – Tutosch – Manfalu – Rakosch – Budafalu – Sen(m)iklosch – Kiarosch – Issing – Gdsurdsin – Palkuna – Sen Terenthasch – Thengurin – Czurnuta – Variasch – Sulosch – Gdsisch Herende (Kis Herende) – Gdsisch Arpad (Kis Árpád) – Isugds – Iringh – Irsengh – Popor Sylvasch – Nagds Buda – Barathor – Gdsurgdsin – Inghasoschsel – Czirka vel Czernik – Bogan – Utschar – Sengssürte – Gdsisch Kurtha (Kis Kurtha) – Monaroth – Baksche
Sen Lorincza-i kerület:
Varos Sen Lorincz – Monarosch – Thischon – Gdsys Ason (Kis …) – Hatda vel Hosda – Bata Mincent – Hathuan – Gdsilvan – Aktelek – Mottosch – Gdsisch Keen (Kis …) – Gdsisch Buda (Kis …) – Pötörde – Bairath – Leschinza – Mehgdsefalu – Herastin – Hyrnagd – Coran – Schamon – Sent Ivan – Gdserdi – Rugasch – Tharta – Sen Mihal vel Senkral – Variasch – Sent Gherg – Sent Gall – Czerthi – Beregdson – Bgnghosch – Bergdse – Alma Feling – Mugdschi Sent Marton
Peczvar-i kerület:
Peczvar – Marthon – Hosszumynt – Beregdsud – Berkosch – Nagds Pal – Sylak – Leniova Thot – Lovass Hyth – Varasd – Botschka – Gdsisch Buda (Kis …) – Folscho Ghengosch – Sen Theresin – Varolina Varola – Syllo vel Syllocza – Gdsumina – Gdsanoth – Monarod – Gdsisch Narti (Kis …) – Nagds Imischhas – Marok – Lellisch – Lak – Lebscha – Gdseserde – Gdsisch Imischhas (Kis …) – Sobak – Thot Kosd – Komlod – Ofalu – Kaschinza – Moslak
Nadasch kerület falvai:
Varos Nadasch – Kortosch – Langhi – Fegdset – Gdsurgdsyn – Sylak – Ostro vel Ostor – Himarosch – Kosar – Morotschfalu – Nagds Mainok – Uj falu – Varosch Sas – Varolva – Ligdset – Gdsast – Nagds Vingha – Massa – Gdsertulen – Moschoo – Egderung – Biloschke – Vassar – Nagds Agh – Alscho Paidi – Lenkel – Nagds Irmin – Dagoth – Moczibak – Happ – Tutosch – Varosch Karass – Gdsirenosch – Tharosch – Tela kosch – Hodosch – Varin vel Varenok – Egersek – Hidasch – Bonban – Borschosch – Mezo Varaschda – Kovaczin – Thoofi – Koschkod – Serdehol – Ardinza – Morakfalu – Czokafü – Iana – Kapani – Sylak – Pustaczik – Hermen
Vaschar Thonbol-i kerület:
Varos Vaschar Donbol – Bistinza – Hathuan – Hossubuth – Karaczon – Sent Catalina – Jakocza – Minczent – Tarkaschfalu – Egdsedfalu – Islatina – Hürnak – Sen Ghiurgdse – Sen Thomasch – Gdsenmotschin – Kemothschin – Thurmasch – Radomtscha vel Radkoth – Gdsusde – Pusta Hakmasch – Hakmasch – Salaczka – Varoha – Mezd – Varosch Thot – Bodola – Ardosch Kospol – Kristor – Hurtelen – Sylak – Bakocfcza – Derecze – Kerkesch – Santo – Senlasch – Set schezi – Jagonoki
Districtus Kaposchvariensis:
Schantosch – Czerinfalu – Sen Pal et Gdsisch Nadasch – Simonfalu – Galosch – Boschinfalu – Juanfalu – Thornik – Agathi – Oroschkath – Sen Thomasch – Gdsarkad – Tassari – Gdsisch Pak (Kis …) – Belaschky – Varbis – Gdsischfalu (Kis …) – Hedrehel – Vuilak – Botanar – Visslak – Berekine – Bardasch – Senna – Marhodol – Korpath – Lucafalu – Sent Margaritha – Kan – Gdsisch Balom (Kis …) – Nagds Balom – Somay – Uyry – Bogod Ason – Sen Laslo – Thauschan vel Thaschan – Solaczka – Davith – Gdsisch Ason (Kis …) – Andrefalu – Gdsetheli Sent Marton (Ketheli…) – Mustekina – Bethscheli – Czerne falu – Czekel – Harcza – Czokol – Ferth – Jako – Anderlak – Hasta – Sen Gall – Gdsisch Nadasch – Sen Thomasch
Thabotha-i kerület, a kerület minden lakója "Vallachi" seu graecae fidei schismatici":
Thabotha – Sakal – Bustagssik – Serdehel – Kunaczin – Hallagosch – Merd Varnsda
Nagds Vingh – Zekotsch – Czokafü – Sarad – Felakosch – Murdafalu – Gdsisch Vingh (Kis …) – Athar – Czekycze – Nathosch – Sen Margith – Marcedafalu – Nagds Irmin – Thofa – Gdsisch Marocza (Kis …) – Muschlin – Pykol – Hakmasch – Gdsurgdsin – Hossoso – Czonderfalu – Magotha – Mosstha – Vlassfalu – Scalacz – Hobosch – Ladoman – Monatstier Grabofza – Kaminza – Bersen – Bonhasan – Memesche – Grabofza – Sylak – Sen Pal – Hallasso – Fölschő Massa – Sinak – Gdsolosch – Apathi – Also Saka – Almasch – Demir kapu – Megdset – Bokorda – Karomasso – Meczege – Gdsisch Pal – Velscho Gönghesch – Morak – Bazar – Hak – Lelesch – Bogal – Athak – Gdsischkorda – Gdsisch Ivan – Gdsisch Devegdser – Ivani – Lanka – Lepova Thoth – Marak – Gdsisch Imischhas – Gdsomene – Kapoc – Jakofalu – Nagds Devegdser – Nagds Marok – Syrak – Almasyn – Scharosch – Gdsisch Bodor – Selarthon – Meregde – Lapp – Apathi – Biratha – Kosor – Ostro – Brane – Varosch Sas – Segeczek – Resnik – Pusta Sola – Haroth – Sappa
Szigeti provisoratus helységei, Baranya és Somogy megye:
"pagus et desertum"-ot "Dorfschaft et praedium" értelemben használja:
Waszali pagus, Gubini Peter - Gotost deserta, Gobi Mihok - Cserto pagus, Simon Hasy - Nemeske pagus, Sereny – Gereskal deserta, Sabo Istvan - Molvan pagus, Gubini Istvan - Kistamasi deserta, Szanko Miklos - Petend pagus, Matthask – Fendendi deserta, Kyral Ferenc - Varod pagus, Draskovicz - Uyfalu pagus, Draskovicz – Szorin pagus, Sereni – Dombo pagus, Szani Bernhard - Gardon pagus, Sitsch Istvan - Uynep deserta, Babozai Ferenc - Uylak pagus, Kovacz Janos - Sz. Kyrali pagus, Schanko Miklos - Gehän deserta, Sz. Mihályi tartozék – Fyles deserta, Sz. Mihályi mellett – Gergetek pagus, Schimek – Thoman deserta, Dabi Gezy - Szörvas deserta, Thomas et Labod - Tott Szt. Györg pagus, Serszönyi György - Poklori pagus, Kuin Péter - Kalamancza pagus, Seczőny György - Laad pagus, Draskovich – Homoch Sz. György pagus, Seczőny - Korpad pagus, Sanko Miclas - Kadarkut pagus, Schimohasy Ferenc – Hencse pagus, Lengyel Miklos – Hedrehely pagus, Lengyel Janos – Alsu Visny deserta, Hedrehelyhez közel – Kapolnas Visnye pagus, Lengyel János – Vislo pagus, Lengyel János - Ryfalu pagus, Biloi Jurko – Lakocza pagus, Soproni prépost - Patoni deserta, soproni prépost – Gyöngis Melek pagus, Kyral Ferenc – Istvandi pagus, Palatinus – Szabohaza deserta, Szabo Istok - Bossa deserta, ismeretlen – Belliren deserta, ismeretlen – Gullorczhaza deserta, ismeretlen - Daran pagus, Szeczeni György - Gottfi deserta, ismeretlen - Nagy Dapsa pagus, Matthisek András – Kis Dapsa pagus, ismeretlen - Beecz pagus, Payti Pál – Kerestur pagus, Csakesz István - Sz. Miklos deserta, ismeretlen – Katatfa pagus Szereny - Nagy Peterd pagus Privilegiert – Denshass pagus Privilegiert – Kaczota pagus, Adam Zereni – Sz Geniss pagus, Szereni Protector - Ranothfa pagus, Szabo Thomas - Minczen pagus Dobi Mihal - Borsa haza deserta, pagus Adam Zereni - Szigeczke pagus, ismeretlen – Abrahamfa deserta, Adam Zereni - Nagy Vagy pagus, ismeretlen – Sz Mihályfa deserta, ismeretlen – Kis Peterd pagus, ismeretlen – Bamfa pagus, Szecheni Péter - Sakosfalu pagus, ismeretlen – Peterhida pagus, ismeretlen – Parcs pagus, ismeretlen – Visonta pagus, ismeretlen – Sz Mihály pagus, Serinz - Adreas deserta, ismeretlen – Labod pagus, ismeretlen - Besenye deserta, Georg Selestey - Hosufalu deserta, ismeretlen – Heins deserta, ismeretlen – Ommamelek pagus, Patgy Pal - Büdösfa deserta, ismeretlen – Harasti deserta, ismeretlen – Beczir deserta, Adam Szereni - Boidka pagus, ismeretlen – Dimeter deserta, ismeretlen – Dilok deserta, ismeretlen – Sebes deserta, ismeretlen – Sz Eörsebeth pagus, ismeretlen – Kiss Csann pagus, Draskovicz - Sulliman pagus, Badi Paul - Harsat deserta, ismeretlen – Czakona pagus, Szecseni - Ariag pagus, Baboczai Ferenc - Dinneberg pagus, Szereni - Sulla pagus, Draskovicz – Janofa deserta, Szereni - Kissfalu deserta, Draskovicz - Oszro deserta, pagus, Draskovicz - Vaislo pagus, ismeretlen – Samot pagus, földesúr Pozsonyból - Hirics pagus, földesúr Pécsről – Lusok pagus, földesúr Pécsről - Ivani pagus, Galdi György - Bogdas pagus, földesúr Pécsről - Fefalui deserta földesúr Pécsről – Kiricz pagus, Szereni – Kakicz pagus, Draskovich – Istara pagus, ismeretlen – Concsaus deserta, ismeretlen et Viskocz – Refalui pagus, ismeretlen – Botton deserta Visloi Dori - Okorak pagus, Oraskai Johann - Vasko pagus, pécsi püspök – Tott Kerestur pagus, ismeretlen – Mokorfa pagus, Gabi Mihok

Content provider