HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 042. - No. 011.

Date 1678
Description

144 old. magyar, egyszerű másolat, az évszám a szövegben

Text

„Bona Confiscata”
Összeírás: birtokosonként: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, kúriák és gazdasági épületeik, allódiális javak.
Surány:
földesúri kúria gazdasági épületekkel – majorház – földesúri szántók vetésterületek – rétek szénahozama – erdők makktermése – lakosok név szerint – officialis – fiúk – ökör, tehén, sertés, méh – sessiók – cesnsus az ökrök száma szerint 6–4-2 – karácsony tyúk – termény tizedek v. készpénz megváltás – sertés tized v. készpénz megváltás
Balasir:
3 kerekes malom
Kászony:
földesúri kúria – pincék kapacitása – sütőház, majorház – gyümölcsös: szilva, alma, dió – veteményes kert – 3 nyomásos szántók – rétek szénahozama – szőlők terméshozama – lakosok név szerint, fiúk – ökör, tehén, sertés – sessiók – társtulajdonosok – Csomaközi-részben: allódium – gyümölcsös: dió, alma, szilva – káposztáskert – pelyvatároló – szőlők hely szerint – jobbágyszőlők – robot heti 3 nap aratáskor minden nap
Tiszaszalka:
nagy makkerdő, kapacitása – sertéseknél csak az első 10 után jár tized
Kerepecz:
földesúri allódium – kúria gazdasági épületek – 2 nyomásos gazdálkodás
Kalnik:
szabad szőlők
Patkanocz:
sessiók után készpénz – méz, olaj szolgáltatás – tyúk ajándék – sertés tized
Ilosva:
földesúri kúria – malom – állattartás megváltása készpénzzel
Barrabás:
nemesi kúria – allódium – 3 nyomásos gazdálkodás – szántók kapacitása – rétek szénahozama – erdők makktermése – 2 köves malom terményhozama – 1 köves szárazmalom az iskola mellett – szőlők hely szerint – sem census, sem kilenced – sertések után pázsit tized – napi robot igás és gyalog, egy heti robot után meghatározott mennyiségű napon saját munkájukat végezhetik – cséplés után cséplőrész tizedik köböl + kenyérgabona 20 köböl után 1 – a földesúri szőlők művelése – aratás, kaszálás, hordás
Som:
meghatározott mennyiségű borszolgáltatás
Attya:
vám
Pali:
készpénz census az ökrök száma szerint 6–4-2 + káposzta, vaj – makkoltatás – robot kívánság szerint
Salank:
földesúri kúria – 3 nyomásos szántók, rétek – szőlők – halászat – malom
Tiszaujhely:
földesúri kúria, szántók, rétek – vízimalom, 1 kerék, csónak
Kis Dobrony:
nemesi kúria gazdasági épületekkel
Csapoczka:
sessiók után: készpénz – hárskötél, heveder szolgáltatás – tyúk-ajándék – sertés tized
Patkanyoc:
szolgáltatások: boroshordók – hárskötél, heveder – tyúk – sertés és juh tized – bor tized nincs, de helyette szőlőművelés, karókészítés, kaszálás, aratás, de nincs szántás és trágyahordás
Szenna:
allódium – istállók kapacitása – gyümölcsösök – 2 nyomásos szántók – rétek – makkerdők – lakosok név szerint, fiúgyermekek, tehenek, sertések, sessiók
Szerednye:
allódium, szántók és szőlők, présház, sziklába vájt pince, a pince kapacitása – szabad szőlők
Lehocz:
heti 3 nap robot, készpénz census + zab + tyúk – bíróság után készpénz szolgáltatás
Mokra:
rutének „Vichod”-nak nevezett közös készpénz census – bárányok után dézsma, de csak 20-ig, felette bármennyi lehet
Vajnatina:
kúriák gazdasági épületekkel és pincékkel – allódiumok – szántók két forgóban – rétek és szőlők – malmok
Lucska:
szolgáltatások: készpénz + tyúk + olaj – sem termény tized, sem kilenced – sertés 10-es makkterméskor – robot egy hét a földesúré, egy hét saját, aratás és kaszálás idején mindennap
Ungvár:
városi házak pincékkel – sütőház – a város szélén allódiális ház – szőlők
Vroczo:
készpénz megváltás: bárányért, rókabőrért, nyestbőrért – „Vichud”-pénz közösen – 20 juh után egy juh bárányostól, felette bármennyi lehet
Vajkócz:
allódium – kocsiszín, veteményeskert – szántók 2 forgóban – rétek – census nincs, de robot kívánság szerint
Pinkocz:
tizedért kiadott földesúri földek
Nagyszeretva:
kúria, gazdasági épületek – szántók két nyomásban
Palócz:
kúria, szántók 3 nyomásban
Tarnócz:
nincs census, „sed propria virtute” (sajátélelmezés és felszerelés?) kell dolgozniok heti 3 napot
Csepel:
nemesi kúria gazdasági épületekkel
Budaháza:
kúria – szántók két nyomásban
Palágykomorocz:
termény-készlet: (kazlakban), búza, árpa, zab, lencse, széna – állatállomány: sertés, liba, pulyka, tyúk – vermelt zab – hagymáskert – az officilis előre felvett előlegeket az szolgáltatásokért
Kalna:
scultétiák és sessiók utáni szolgáltatás: készpénz – juhok után is készpénz + nyúl, károlymadár, sajt, vaj, gyapjú, méz, viasz, zab, téli lótartás, tyúk, liba, lenvászon, heveder, istráng, rókabőr, „pasztovnik” kerítés – pópák szolgáltatás: készpénz, méz v. készpénz, vaj, zab, rókabőr v. készpénz, juhtartás, üszőborjú megváltás
Általános szempontok az összeírásoknál: officialisoknak vajda-pénz és vajda-zab – méh tized – juh huszad, de a bírók mentesek – kötelező vetések a földesúr számára, továbbá szántás, kaszálás, hordás, szőlőművelés kívánság szerint – igásrobot rendje, négyen adnak ökröt, ketten kísérnek, így összesen hat teljesíti a robotot. – gyalogrobot rendje: két gyalogrobotra köteles személy helyett egy is elvégezheti a kettőre kötelező robotot, addig a másik otthon dolgozhat – jövedelem az allódiális földek terményeiből – termények felhasználása
Bonis Ferenc konfiskált portioi.
(Beregh m.): Surány – Papi – Fejercse – Csaroda – Balasir – Aszte – Kis Musai – Halmy – Turzc – Kökönyesd
Konfiskált Kemény-portiok: Kászony – Aszte – Som – Zapszom – Ujfalu – Szernye – Barrabás – Hettye
Horváth János portioi: Kaszony – Ujfalu – Szernye
Fábián Farkas portioi: Ballabás
Miskolczi István portioja: Kaszony
Borsai Ferenc portioja: Kaszony
Guti György portioja: (Szabolcs m.): Tiszaszalka – Adony – Mada
Csernel Pál portoója: Mocsola
Nagy László portioja: Tisza Adony
Gyöngyösi János portioja: Ballabás
Rákóczi György portioja: Attya
Bárcziné, Hanyi Klára portioi: Nagy Begány – Nagy Almás – Maszarfalva – Kovaszo – Kaszony – Barnabás – Gergeli – Kis Almás
Begány Zsigmond portioi: Nagy Begán – Nagy Almás – Maszárfalva – Barrabás – Ugornya
Balkó Pál portioja: Ugornya
Mezző Gábor portioi: Nagy Begán – Maszarfalva és Bora
Csömaközi-portiok: Kászony mezőváros – Szernye – Ujfalu – Balasir – Nagy Almás – Kis Almás – Kovaszo
Kebde Márton portioi: Kerepecz – Kis Almás
Lővei János portioi: Munkács – Kalnak – Benedik – Paczkánocz – Klecseno
Szkarossy Márton portioja: Klecseno
Ilosvai Péter portioja: Ilosva – Iloncza – Szajkofalva – Bogarovicza
özv. Ilosvai Gáborné portioja: Ilosva – Iloncza
Egeresi János portioja: Bene – Fancsika – Rakocz
Forgach Miklós portioi: Barrabás – Som – Barkaszó – Hettyén – Badaló – Kelecsen – Adony – Attya
Barkóczi Borbála, Forgách Miklós feleségének javai: Pali – Dobos – Varsány – Tiszaszalka – Vid – Salank – Kigyós – Pal – Tiszaujhely – Szőlős Végh Ardó – Karaczfalva
Ujhelyi Ferenc portioi: Darno – Magyfalva – Keresztur – Rakasz – Macsolya – Oroszi – Bene
Dobroni István portioja: Kis Dobrony
Bocskai István portioi: Benedikocz – Csapoczka – Patkanyocz – Medvebocz – Sziko – Bistra – Balasocz
Ecsedhez tartozó javak: (Szabolcs m.): Vásárosnamény – Varsány – Kapocs Apáthy – Tiszaszalka – Vámos Attya – Kelecsen – Deda
Szatmárhoz tartoznak: Kyss Namény – Adony – Ilke
Ung megyei konfiskált birtokok és portiok.
Tarnóczi Csenel Pál: Tarnócz
Serédi Benedek portioi: Szenna – Solymos – Rebrin – Tassolya – Szeregnye – Lehocz – Horlyo – Köblér – Iglenocz – Andrasocz – Orlova – Baczva – Ignécz – Dubroka –
Forgách Miklós portioi: Szerednye – Andrasócz – Orlova – Igléncz – Kőblér – Horló – Kalna
Görgei Pál portioi: Szerednye – Csepel – Vajan – Mokra
Orlai Miklós portioi: Szerednye – Dubroka – Lehocz – Nagy Csehocz – (Bereg m.): Telek – Csomonya – Eszeny (Szabolcs m.): Hettyén
Majos Ferenc portioi: Patkanocz – Nagy Tarkany
Raski István portioja: Gajdos
Pallagi István portioi: Pallágy – Darma
Gyulaffy László birtokai és portioi: Kis Zalacska – Nagy Zalacska – Vajnatina – Láz – Revicse – Zavatka – Lucska – Huszin – Németh Poruba – Remete – Ribnicske – Jeszenő – Hunkócz – Gsercsér – Ördög Poruba – Koromlya – Tiba – Szobrancz
Monai Gáspár birtokai (portioi): Vajnatina – Kolibabocz – Ördög Porubka – Precopa – Csircses – Hunkocz – Jeszenő
Miskolczi István birtokai (portioi): Vajnatina – Kormomyla – Ördög Porubka – Prikopa – Konyuszo
Szini Gábor portioja: Zavatka
Baksai-javak: Ungvár – Vroczo – Csaszlocz – Nagy Gőcz
Ráskai-portiok: Vajkocz – Tegenye – Prikocz
Fáy László portioja: Ungvár
Rákóczi György szőlője: Ungvár
Dobai Gábor portioi: Darma – Eőr – Kis Szeretva
Ubrisi Pál portioi: Nagy Szeretva – Pálócz
Tokai István portioja: Tarnócz
Keczer András portioja: Botfalva
Somogy Lukács és János portio és Görögh Demeter portioja: Csepel
Budaházi István portioi: Veskocz – Tegenye
Daróczi István portioi: Csicser – Homok
Semsey Pál portioi: Palágy Komorócz – Eőrdarma
Szinnyei András özvegyének portioi (javai): Vajna – Benete – Praekopa – Porubka

Search result navigation
Content provider