HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 015.

Date 1602
Description

27 oldal, latin nyelvű eredeti, aláírásokkal és pecséttel (nyomai) hitelesítve

Text

Kőrösszeg és Adorján várak tartozékai. (Urbarium és leltár) – Inventarium et Connumeratio.
Adorján:
kénes lőpor 5 tunella (hordó) – csurgatott méz 1 köböl (mellis decolati habet cub. 1) – a sáfár házában lévő eszközök, vulgo „vas rostelj” 2 – ugyanitt rézkerék, vulgo „reez chiga” 1 – ugyanitt hosszúkás asztal 1 – régi, vörösszínű szőnyeg 1 – nagyszemű háló 3 – ágyuk, hosszabb és rövidebb lőtávolra, vulgo „tharaczk” 4 – kis ágyu, vulgo „zakalos” 6 – A pincében: búza 45 kassai köböl – lisztes kas 18 kassai köböl – üres hordó 20 db. – bor 64 váradi köböl (vini Syttherion) – Margittán szántóföld 32 hold vetésre és a szalrádi földek 8 hold vetésre. A várhoz tartozó híd vámjának jövedelme is a váré.
Margitta:
Bírók és lakosok név szerinti felsorolása. – ökreik, lovaik száma – Libertinusok (Lakatos, Kowach, Wagha, Borbelj, stb.), a gyalogos, lovas megjelölésűek is libertinusok. – koldusok – puszták – Promontórium, néhány éve megműveletlen. Azelőtt dézsmát a várhoz adtak, 12 1/2 köblöt 8 másik szőlő, eléggé elhanyagoltak. Ha megművelik, ennek fejében censusukat elengedik. – 2 malom (két és egy kerekűek) – Vám – Tizedet és kilencedet adnak búzából, árpából és zabból a várhoz, méhből és bárányból. Váradhoz adnak dézsmát. Disznódézsmával a várhoz tartoznak. – Bírság az officiálisé. – Robot: a várhoz tartozó réten kaszálni, a szénát boglyába rakni, vetni, és minden egyéb, az allodiaturához tartozó munkát elvégezni kötelesek. – Karácsonykor egyenként egy-egy tyúkot, közösen egy vágó tehenet adnak a várhoz. – Educillatio: Feltámadástól Szt. Mihályig a várhoz, azután közösen a maguk számára. – Vásár: háromszor évente. Vásárvám az officiálisé. – Mindenfajta munkával és szolgálattal tartoznak. – Promontóriumának dézsmája Prépostvári Zsigmondé, a gabonadézsma szintén. – Kilenced a váré. – Van itt még egy kis szőlő is, melyet 8 ember megművelhet, ez is a várhoz tartozik. – Census: telkenként. – Szénát termő rét. –
Karácsonyra növendék borjút tartoznak adni. – Kereszténypénz fizetői Váradhoz tartoznak.
Akor praedium portio
Promontóriumuk a margittaiakéval közös.
Déda portio
Promontóriumuk után kilenceddel tartoznak az officiálisnak.
A vajvodátushoz vagy Markus Péter vajdához tartozó helységek adózása:
Az oláhok (vlachok) régi kiváltságaik értelmében dézsmával nem tartoznak Akinek juha és kecskéje van, évente egy bárányt és sajtot ad az officiálisnak. – Disznótizedet a várhoz adnak. – Karácsonyra vágótehénnel és házanként egy-egy tyúkkal tartoznak. – A várhoz egy károlymadárral vagy egy őzzel adóznak. – Census (Szt. György és Szt. Mihály napkor) fejében a margittaiakkal együtt a várhoz tartozó promontórium szőlőit kell megművelniük. – Minden egyéb szolgálattal is tartoznak – Erdő.
Sittervölgy portio
1 fő libertinus pixidarius.
Szalard
Allodiatura a szalárdi földeken.
A vajvodátus adózása:
A vlach-kiváltság szerint sem tizeddel sem kilenceddel nem tartoznak, kivéve Tótfalva jobbágyait, akik gabona és egyéb tizeddel a várhoz adóznak, mivel szántóik a vár erdejének irtványföldjein vannak – Census: telkenként. – Karácsonyra vágótehenet közösen adnak, házanként egy-egy tyúkkal tartoznak a várhoz. – Méh- és disznótizeddel a várhoz adóznak. – Educillatioval és minden egyéb szolgálattal tartoznak a várhoz. – Erdők – Szalárdiak census helyett a sittéri szőlőket művelik. – Gabonakilenceddel a várhoz, dézsmával Váradhoz tartoznak. – Disznótizedet a várhoz adnak. – Vásár jövedelme az officiálisé. – Az előbb felsorolt helységek nagyobb része a tatárok első betörésekor leégett és elpusztult, majd az erdélyiek és a moldvaiak kifosztották és elnéptelenítették. Mint ez az összeírásból is kitűnik, a megmaradtak alig tudják magukat napról-napra fenntartani.
Körösszeg:
A várat Várad eleste után a tatárok és a török elfoglalták és felgyújtották. Teteje hiányzik, részben falai is, olyannyira, hogy rombadőlés veszélye fenyegeti. – Nagy ágyuk, vulgo „tharaczk” 2. – Kisebb ágyuk, vulgo „zakallas” 27. – Rosszabb minőségűek, összerakás nélkül 22. – Dob (a gyalogosoké) 1. – Zászlók 2. – „Bombarda compacta” 6 puskából áll, neve „Sereghbonto” 1. – Ágyúgolyók 74. – Kisebb golyók 201. – „Clauos ferraros” vulgo „vas csakani” 4. – Kén-táblák (100-as) 4000. – Kénes puskapor tonna 4. – Búza kassai köböl 17. – Árpa kassai köböl 36. – Zab kassai köböl 11. – Vetőmag búzából kassai köböl 15. – Vetőmag árpából kassai köböl 15. – Igásökör 8. – Disznók (allodiális) 5. – A névsor különböző helységekből elmenekült lakosok nevét tartalmazza, akik Körösszeg várába mindenfelől az ellenség gyakori kirohanása miatti félelmükben menekültek. Ezeknek saját házuk nincs, a vár oldalánál kunyhókban laknak.
Gyula, Vári és Turi helységekig egyetlen hely vagy falu nem lakható, valamennyi puszta, a lakosokat részben elhurcolták, részben szétszóródtak.
Névsor. – Lovak, ökrök száma. – Vám. – Dézsmát búzából, árpából, zabból, bárnáyból és méhből a váradi várhoz adnak. Körösszeg várához dézsmával nem tartoznak. – Censust nem adnak. – A mezőgazdasági munkák alól mentességet nem kaphatnak, mert az egész allodiaturát itt gyakorolják. (cum omnis integra allodiatura hic exerceretur). – Educillatio: Szt. Mihály naptól Szt. Márton napjáig maguk borát mérik, ezután a várhoz tartoznak az educillatioval. – Hétfő vásárnap, ünnepi vásárok karácsony előtti hétfőn és a „feyer hettfw”-nek nevezett napon. – A vám kis jövedelmet hajt a vásárok alkalmával, a vásárra jövőktől mégsem szabad vámot szedni. – Karácsonykor egyéb adójuk nincs.
Apáti (Körösszeg portio)
Megégett és puszta. – Kilenceddel tartoznak a várhoz búzából, árpából, zabból, tizeddel a disznókból. Méhek és bárányok után Váradra adóznak. – Censust telkenként fizetnek. – Karácsonykor házanként egy tyúkot adnak. – A várhoz mindenféle szolgálattal tartoznak.
Tóti (Nagy-):
Megégett és puszta. Apátival mindenben megegyezik.
Tóti (Kis-):
Megégett és puszta. l. Apáti.
Iraz (Irász):
Megégett és puszta. l. Apáti.
Csökmő:
Égett, puszta. – Disznótizeddel a körösszegi várhoz tartoznak.
Szeghalom: (Zeghalom)
Égett, puszta. – Disznótized helyett közösen 1 fl-t adnak a várhoz.
Károlyi:
Puszta, lakóit elhurcolták vagy meghaltak. – l. Csökmő.
Darvas: (Darvass)
Égett, puszta. – l. Apáti.
Kiniss:
Égett, puszta. – l. Apáti.
Körmösd: (Keörmosd)
Égett, puszta – Censusa: l. Szeghalom.
Méhes: (Mehess)
l. Apáti.
Böszörmény (Bereg-): (Besermeny)
Megégett és puszta. – l. Apáti – Négykerekű malma a Kőrösön az egyetlen Kőrösszeg körzetében.
Berek:
Égett, puszta. – l. Apáti.
Bessenyő (Körös-):
Égett, puszta – l. Apáti.
Cséffa: (Cheffa)
Tizeddel Váradhoz, kilenceddel és disznótizeddel Kőrösszegre tartoznak.
Inánd: (Inand)
Megégett és puszta. – Inánd földjein allodiatura. – Vásár háromszor évente, jövedelme (vásárvám) az officiálisé. – Vám. – Bírságok: az officiálisé (1 fl.)
Pankota: (Pankotta)
Megégett és puszta. – Zabból sem tizedet, sem kilencedet nem adnak. – Educillatioval a várhoz nem tartoznak.
Árpád: (Arpad)
Égett, puszta. – l. Apáti.
Kesz: (Kez)
Égett, puszta. – l. Apáti.
Kőrösszeg és Adorján várak tartozékai. – Adorján vára és tartozékai.
(Bihar m.): Margitta (Margettha) – Kéétz (Keech) portio – Felső-Ábrány portio (Felsio Abrani) – Akor praedium portio (Akoov) – Gemette portio (Genyéte) (Genetthe) – Lüki portio (Lyky) – Dyseer portio (Dusest) – Déda portio (Deda – Szunyogd portio (Szuniogd) – Kohány portio (Kohany) lakatlan, puszta
Marcus Petrus vajvodátusa: Kis Fegyvernek portio (Kis fegiernek) – Nagy Fegyvernek (Nagy Fegiernek integr.) – Tótfalu portio (Thottfaluh) Kővágó (Kővágh) (Keövagho) integré – Borzik portio – Kecskehát portio (Kechkehactt) integré – Almás (Almess) portio – Sittervölgy portio (Syttheueölgi) – Fergasagh portio (Fergasagh) – Szalard integré – Sitter portio (Sytther) – Körösszeg – Possessio Körösszeg (portio) – Apáti (Körösszeg-) (portio) (Apatthy) megégett és puszta – Tóti (Nagy-) (Nagythoti) integré megégett és puszta – Tóti (Kis-) portio (Kisthoti) megégett és puszta Iraz (Irász) (portio) megégett és puszta Csökmő 1 portio (Chiökmö) – Szeghalom (portio) (Zeghalom) égett, puszta – Károlyi (portio) (Karoli) puszta, lakóit elhurcolták vagy meghaltak – Darvas (portio) (Darvass) – Kiniss (portio) – Körmösd (portio) (Keörmösd) – Méhes (portio) (Mehess) – égett, puszta Böszörmény (Bereg-) (portio) (Bezermeny) megégett és puszta – égett, puszta Berek (portio) – Bessenyő (Körös-) (portio) (Keresbesseneo) égett, puszta – Cséffa (portio) (Cheffa) megégett és puszta – Inánd (portio) (Ivand) megégett és puszta – Pankota (portio) megégett és puszta) (Pankotta) – égett, puszta Árpád (portio) (Arpad) – Kesz (Kez) (portio) (Ckesz) – Szötsköd (portio) (Zeöchkeöd) égett, puszta

Search result navigation
Content provider