VAS VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1519

Database Minutes of corporate bodies
Type VAS VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 1519
Description Kezességvállalás Tarródy Mátyásért:„1604. die 20. mensis Septembris. Az Unkerraiter János halála felől, az szerént, az mint az monyorókeréki prothocolomba meg vagyon írva, azon prothocolomba megneveztetett uraim ez szerént végezték az concordiát.Mert hogy annak az esetnek, az mint az bizonságok vallásábul kitetszik, indító okot egynéhányképpen szegény Unkerraither János adott, külömben köllött felőle gondolkodni, hogynem mint az deliberatum homicidium felől, kiváltképpen azért is, hogy litis exitus sit dubius és hogy külömb-külömbféle nehéz juramentumoknak is eleit vegyék, rendelték azt, hogy Tarródy Mátyás az ő eddigi személy rabsága fölött az maga díjáért adjon kétszáz forintot ez jövő Karácsony napjára, más kétszázat az özvegyasszonynak költségéért ez jövő szent György napjára, in toto 400 forintot. Ezenkívül az is rendeltetett, hogy az megholt Unkerraiter özvegyének és atyafiainak [...] ne legyen és bosszút soha ne álljon, sőt csak fenyegetés, se kérkedés ne hallassék tűle, hanem valamit szenvedt [?] és fizetendő békességgel elszenvedje. Errül penig ha elegendő kezest vethet, Tarródyt elereszthetik mindjárt.Lettek kezesek ugyanezen felül megnevezett napon Tarródy Mátyásért az négyszáz forintért, tudniillik Sennyey Gáspár urm száz forintig, Rajky Menyhárt uram fl. 50, Nádasdy János uram fl. 50, Bakó Gergely uram fl. 50, Szarka Ferenc uram fl. 50, Tarródy Farkas fl. 50, Nádasdy László uram fl. 50, Hollóssy Sándor uram fl. 50, Darabos István uram fl. 50. Erről az pénz felől lett vallás Pál mester [...], hogy ha meg nem adják, sine omnibus remediis megvehessék az korbeli viceispánok.”
Source TÓTH PÉTER: VAS VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1601-1620, 1631-1641

Search result navigation
Content provider