TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1

Database Minutes of corporate bodies
Type TOLNA VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1696.11.12.
Reference number 1
Place Újpalánka
Description Hálát mondanak Lipót királynak Tolna megye török uradalom alóli felszabadulásáért. Az alispáni posztra Dallos Györgyöt, jegyzővé Straus Mihályt, főszolgabíróvá és perceptorrá Furdics Gergelyt, a másik két szolgabíróvá Blagotta Gergely újpalánki királyi számvetőt, valamint Kereskényi Lászlót, a nádor dombóvári tiszttartóját, esküdtekké pedig Rebényi Mártont, Farkas Jánost, Somogyi Györgyöt és Kollár Ferencet választják meg. A fenti tisztségviselők leteszik a hivatali esküt.Jelen vannak: Radonay Mátyás Ignác választott pécsi püspök, a zalavári (Szalavar) Szt. Adorján apátság apátja, Tolna megye örökös főispánja, császári és királyi tanácsos; Mérey Mihály, a szekszárdi Szt. Megváltó apátság apátja, tornai főesperes, az esztergomi székesegyházi káptalan kanonokja úgy is, mint Dolny István novi püspöknek, a fenti esztergomi káptalan nagyprépostjának, császári és királyi tanácsosnak a képviselője; Skerlecz Márton pécsi prépost, a zágrábi székesegyházi káptalan kanonokja; Csery Mihály mint Széchényi Pál kalocsai érseknek, a veszprémi püspökség adminisztrátorának megbízottja; Daróczy István, a király paksi postamestere; Martonfalvay István; Lendvay István, mint Joannes Felix á Barnabaeis székesfehérvári prépost, Tolna ura, császári és királyi teológiai tanácsos megbízottja.
Source 1 VÁRADY ZOLTÁN: TOLNA VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1696–1703

Content provider