SOPRON VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1033

Database Minutes of corporate bodies
Type SOPRON VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 1033
Description I. Ferdinánd király 1553. évi törvényének 4. cikkelye a részleges felkelésről: eszerint ha az ellenség felbukkanna az országban, ostromolni kezdené a várakat, illetve pusztítaná a belső vidékeket, a rendes hadsereg pedig távol lenne, akkor az ország főkapitányai közül bármelyik részleges felkelést hirdethet, amelynek véghezvitelére a birtokos nemesek minden 25 jobbágyporta után tartoznak egy-egy jól felfegyverzett lovas és gyalogos katonát kiállítani, míg az egytelkes nemesek minden 5 teljes kúria után egy lovas katonát. Kötelesek emellett a maguk személyében is hadba vonulni, vagy ha nem tehetik, helyettest állítani. A rendelkezésnek nem engedelmeskedőket a már korábban meghozott törvényekben foglalt büntetéssel kell sújtani. – A felkelés jó rendben való megszervezése érdekében a törvénycikkely elrendeli a nemesek megyénként való összeírását, hogy a király, a nádori helytartó vagy a főkapitányok első megkérésére felállhasson a sereg. Mivel az alispánoknak sok a teendőjük, ezért a hadba vonulás alól felmentést kapnak, az egyes megyebéli csapatok vezetésére azonban kapitányokat kell választani. – A rendek kéréseket kapcsoltak a törvénycikkelyhez, amelyek szerint főkapitányok csak magyar nemzetből való urak lehetnek, a felkelést csak az ellenség betöréséről való biztos hír alapján lehet elrendelni, s végül, a külföldi tisztek nem szólíthatják fegyverbe a nemességet.
Source 2 TÓTH PÉTER: SOPRON VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1579–1589

Content provider