ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 426r-429v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 426r-429v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Bécsújhely, 1522
Description Az alsó-ausztriai kormánytanács levele Ferdinánd főhercegnek különféle ügyekben (pl.: új tartományi rendtartás, kamarai birtokok, pénzverőházak stb.). A fol. 428v-n a rendi tárgyaláson jelen lévő ülnökök között említik Girolamo Balbi Balbus pozsonyi prépostot. (Mgj.: mivel ekkor Balbi már Ausztriában él, és még abban az évben kinevezik gurki püspökké, ezért az említett tárgyalásoknak nem biztos, hogy van magyarországi vonatkozása. /Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. Bp. 1994. 445. - Ennek néhány megállapítását újabban Bárány Attila vitatta Bárány A.: Egy humanista diplomata a 16. század eleji Magyarországon: Hieronymus Balbi. In: Diplomata írók, író diplomaták. Szerk.: Bárány Attila-Pusztai Gábor. Debrecen, 2018. 32-33./ Bárány i. m. 33. beszámol róla, hogy 1522 nyarán Balbi az alsó-ausztriai ítélőszék elnöke volt.) Nyelv: német, DL-DF: -

Content provider