DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65477

DL-DF 65477
Date 1521-05-07
Issuer of charter LAJOS 2 KIRÁLY
The old reference of the records Q 169 / 59 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul
Abstract in civitate nostra Pesthiensi. feria tortia prox. p. f. b. Johannis a. portam Latinam. A szöveg élén jobb felől: De commissione domini regis. Lajos király Zolnok Mediocris megye comeséhez vagy vicecomeséhez és szolgabíráihoz. Jelentették előtte Mayad-i János nevében, hogy midőn az elmúlt években Domanhyda-i Gwthy Ferenc és Imre az exponenst testvéreivel együtt: unacum nobilibus condam Stephano, tunc in humanis agente, et Casparo de eadem Mayad, fratribus auis patruelibus bizonyos birtokfelosztást előíró oklevél alapján a királyi és hiteleshelyi emberek útján figyelmeztették, hogy atyai unokatestvérüknek (fratris sui patruelis) Iloswa-i Györgynek a Crazna megyében fekvő Mayad, Dershyda, Zoldobagh és Balinththeleke birtokokban fekvő birtokrészeknek a felosztásához járuljanak hozzá és ő testvéreivel együtt ennek a felosztásnak ellenszegült, még pedig azon okból kifolyólag, mivel ő és testvérei a néhai Ilosway György birtokrészeinek a felosztása miatt a nevezett Gwthy Ferencet már jóval ezer figyelmeztetés előtt maguk ellen a királyi curiába, a királyi személyes jelenlét elé idézték; és bár most, mivel ők nem járultak hozzá a birtokfelosztáshoz, a nevezett Gwthy Ferenc és Imre őket ugyancsak a királyi curiába, a királyi személyes jelenlét elé idéztették a királyi és valamely káptalani ember útján, mindamellett a nevezett Gwthy Ferenc nem törődvén azzal, hogy az idézés mindkét részről már megtörtént, bizonyos ürügy alatt a királytól parancsolatot eszközölt ki a megyei hatósághoz szólóan, jóllehet per állt fenn közöttük és jóllehet még nem volt eldöntve, hogy a hatóság a felosztást a másik fél ellenmondása ellenére is végre akarja-e hajtatni. Minhogy azonban ugyanabban az ügyben egyetlen alattvaló sem vezethet kettős pert bármilyen ürügy alatt sem és ezt a jog sem engedi meg és a király sem akarná, hogy a másik felet ily keresett ürügyek alatt jogaiban elnyomják és megrövidítsék, azért meghagyja a címzetteknek, hogy levele vétele után, ha valóban így áll az ügy, első törvényszéki napjukra hívják maguk elé első hivatalos tárgyalásra mindkét félt vagy azok procuratorait és meghallgatván érveléseiket és megengedvén nekik tanúk kihallgatását és megfelelő oklevelek bemutatását és megvizsgálván a vizsgálati és idéző meg figyelmeztető okleveleket mindkét fél részéről és azt is, hogy Gwthy Ferenc az exponenssel szemben keresett ürügy alatt valóban két úton járt-e el és úgy hozzanak igazságos ítéletet; ha a felek valamelyike nem elégednék meg ítéletükkel, akkor az egész peres anyagot az exponens minden károsodása nélkül küldjék fel a királyi curiába a királyi személyes jelenlét elé, közölvén a felekkel az ott való megjelenés terminusát. Eredeti, papír, a szöveg alatt pecsét töredékei.– Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider