DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65473

DL-DF 65473
Date 1520-09-03
Issuer of charter SZILÉZIAI GERGELY TASNÁDI VIKÁRIUS
SZILÉZIAI GERGELY GYŐRI KANONOK
SZILÉZIAI GERGELY AUDITOR GENERÁLIS
The old reference of the records Q 169 / 58 C
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Másolat 1520-1540
Abstract Thasnadini. Tertia die mensis Septemberis. Gregorius de Slesia, decretorum doctor, canonicus ecclesie Jauriensis ac plebanus et vicarius in spiritualibus et causarum auditor generalis Thasnadiensis, a király alázatos és hűséges káplánja jelenti Lajos királynak, hogy egy per folyt előtte Sarmassag-i János, mint felperes és Borbála úrnő, Kwsal-i Jakchy Imre özvegye, mint alperes között, melynek eddigi lefolyása ilyen volt: A nevezett Sarmassag-i János idéző levelet kért és kapott tőle (lásd A alatt). Megjött az eljáró Balázs Samsoni plébános válasza (lásd B alatt). Ezen idézés hatodik napján (június 4.) megjelent törvényszéke előtt Borbála úrnőnek törvényes procuratora: honorabilis magister Paulus, rector ecclesie beate Katherine virginis de ecclesia Thasnadiensi és kérte a templom ajtajára kifüggesztett idézés szövegét, amit a vicarius másolatban meg is adott neki (lásd C alatt). Amikor a második terminus is megérkezett, ismét kérte a helyettesétől a templom ajtajára kifüggesztett idézés másolatát, amit szintén megkapott (lásd D alatt). Ekkor Borbála úrnő második procuratora: Thomas plebanus de Somlyo újabb 15 napi halasztást kért és kapott, de a megadott terminust nem tartotta be, hanem helyette ugyanazon év szeptember 3-án Sarmassag-i János jelenlétében bemutatta előtte Miklós krasznai alispán jelentését Bathori Zanyzloffy István kihallgatásáról, aki előtte ily vallomást tett: Midőn valamelyik hétfőn Thasnádra mentem, felkerestem az erdélyi püspököt és tárgyaltam vele a Sarmassag-i János és köztünk folyó ügyről, de mert a tárgyalást aznap nem tudtuk befejezni, a következő napon így szóltam Sarmassag-i Jánoshoz: János uram, ne legyen köztük nézeteltérés; már rég nem voltam testvéremnél, de a legközelebbi napokban feleségemmel együtt kocsira szállok és elmegyek Uraságodhoz és onnan a testvéremhez ”et puerum dominationis vestre restituere faciam” és az egész ügyet elintézem, és békét szerzek maguk közt, mire Sarmassag-i János azt felelte, hogy ő is békét akar, csak legalább a fiút adják vissza neki ... Nicolaus plebanus de Walko et vicarius sedis Crasna manu propria scripsit. Ekkor Sarmasag-i János kifogást emelt először Tamás somlyoi plébános ellen, mert ez ügyben már mint procurator szerepelt, majd a nevezett Bathori István ellen is, ”eo, quod ipse esset sibi adversarius in causa” és nem fogadta el őket tanúul. A vicarius látván az ügy bonyolultságát, betartván a törvényes eljárást, személyesen próbált Borbála úrnővel tárgyalni a következő tanúk jelenlétében: egregio Gaspar de Wyhel, provisore curie, ... Nicolao vicario de Crazna et Gabriele plebano de Zantho, amikor Tamás somlyoi plébános által bemutatták előtte Borbála úrnő, Kwsal-i Jakchy Imre özvegye nevében Lajos király oklevelét (lásd E alatt), mire ő az egész per anyagát a 32-ik napra felterjesztette a királyi curiába. Eredeti, papír, a szöveg alatt pecsét töredékei. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider