DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65458

DL-DF 65458
Date 1512-06-26
Issuer of charter TURÓCI MIKLÓS ERDÉLYI ALVAJDA
The old reference of the records Q 169 / 52 D
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Alul
Abstract Thorde. sabbato prox. p. f. nat. B. Johannie Bapt. (Mindkét összehajtásnál 3-4 ujjnyi nagy hézaggal.) Thwroczy Miklós erdélyi alvajda és a székelyek helyettes comese bizonyítja, hogy midőn jún. 26-án (sabbato prox. p. f. nat. B. Johannis Bapt.) Erdély összes nemeseivel Thordán congregatio generalist tartott, a törvényes idézési formák betartása mellett megjelentek előttük Bathor-i István mint actor és Sombor-i Péter mint alperes és bemutattak előttük két oklevelet: 1) az alvajdának communis inquisitiot elrendelő oklevelét és 2) litteras nobilium Ladislai Menhar de Solyomkew, Anthonii Thompa de Zenthmyhalthelke, Gregorii Frank de Kyde, Johannis de Zenthpal et Francisci Gerewffy de Inokthelke az elrendelt communis inquisitio végrehajtásáról. - Az alvajda bemutatott oklevelében az foglaltatott, hogy ápr. 1-én (feria quinta prox. a. dominicam Palmarum) Dewa városában tartott ülésükön a nevezett Bathor-i István eléjük járulván a nevezett Sombor-i Péter ellenében, annak a fülehallatára azt a bejelentést tette, hogy márc. 21. körül (circa dominicam Letare) Sombor-i Péter elküldvén quibusdam Balthasar de Zenthmarthon ac Matheo Marthon, Adam, Anthonio Kolchar, Sebastiano, Paulo Thoth, Adam Barla, Stephano Bako et Gregorio Kerekes familiaribus et iobagionibus suis fegyveres kézzel, szekerekkel és ökrökkel a kolosmegyei Feyerd birtokra és következésképp az actornak abban lévő birtokrészére és onnan néhány jobbágyot, akik ott már bizonyos időn át békésen éltek, a törvény és az erdélyi országrészek jogszokása ellenére, nem véve igénybe a főszolgabírói segédletet, erőszakosan el akart onnan költöztetni. Ezeket a Feyerd birtokra átküldött embereket az actor elfogatta és az alvajda kezéhez adatta (ad manus nostras assignasset), hogy azok részéről elégtételt kapjon. Mindezekre Sombor-i Péter azt válaszolta, hogy igaz, hogy az actortól elfogott és a hatóságnak átadott embereket, akiket ő az ügy végleges elintézéséig kezesség mellett magánál akar tartani, átküldte Feyerd birtokra, de nem jogtalanul és nem is a törvény és az erdélyi jogszokás ellenére, hanem azért, hogy az ő birtokáról törvényellenesen eltávozott bizonyos jobbágyait: Nicolaum Barla, Benedictum Balog et J... visszahozassa azon a címen, mivel Feyerd birtok bírái megígérték neki, hogy elszökött jobbágyait minden jogi eljárás nélkül vissza fogják neki adni és ő megcsinálván előbb a nevezett bírákkal az illető jobbágyok okozta kiadásokról a jegyzéket, azt a tartozást: összesen hét forintot le is rótta. Bathor-i István tehát igazságtalanul és jogtalanul fogatta el az odaküldött embereket és vétette el azok ökreit és szekereit, meg a náluk lévő pénzt. Mindezek igazolására felajánlotta a Feyerd birtok szomszédaira és határbirtokosaira, meg Kolos megye nemességére kiterjedő közös tanúvallatást. Ekkor Bathor-i István mint actor megkérdezte Sombor-i Péter alperestől, hogy kik azok a bírák, akik neki azt az ígéretet tették, de az nem tudta őket megnevezni, mire az actor egyáltalában tagadta, hogy az ő megbízásából bármely bíró ily ígéretet tett volna és szavainak igazolására ő is a communis inquisitiot ajánlotta. - A másik bemutatott oklevél tartalma szerint a nevezett Solyomkew-i László és a többi az oklevélben megnevezett nemesek a karácsony utáni kedden (feria tertia prox. p. f. nat. Domini) együttesen kiszálltak Wyfalw birtokhoz, ahova a felek arra a napra már előzőleg meghívták Feyerd birtok szomszédait és határbirtokosait meg Kolos megye nemeseit, akiket egyenként és eskü alatt hallgattak ki arra nézve, vajon az alperes Sombor-i Péter fegyveres kézzel, hatalmaskodva küldte-e embereit a nevezett Feyerd birtokra, vagy pedig az ottani bíráktól biztosítékot kapott a jobbágyok szabad visszavitelére és így azokat nem hatalmaskodva akarta visszaszállítatni. A külön-külön történt egyes kihallgatások alapján a nevezett Bathor-i István mint actor teljesen alul maradt a bizonyításban (omnino defecit in sua verificatione), Sombor-i Péter pedig a maga állítását 25 szavahihető emberrel igazolta és így az említett Zenthmarthon-i Boldizsárnak és a többieknek Bathor-i István részéről való elfogatása jogtalan és törvénytelen cselekedet volt, azért bírótársaival együtt Bathor-i Istvánt Sombor-i Péterrel szemben Zenthmarthon-i Boldizsár és a többi elfogottaknak a homagiumában marasztalta el. Eredeti, papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta

Search result navigation
Content provider