DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65456

DL-DF 65456
Date 1511-09-03
Issuer of charter ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records Q 169 / 52 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Átírás 1512
Abstract Bude - feria quarta prox. p. f. b. Egidii abbatis. Ulászló király Zolnok Mediocris megye comeséhez vagy vicecomeséhez és szolgabíráihoz. Jelentették előtte Mayad-i Jánosnak a nevében, hogy midőn az elmúlt év (1510) nov. 17-én (die dominico a. f. b. Elizabeth vidue) a Zolok Mediocris megyében fekvő Mayad birtokban lévő birtokrészén élő egyik jobbágya: Nylas János ügyeinek az elintézése céljából Sarmasagh-i Jánosnak az ugyanazon megyében fekvő Sarmasagh nevű birtokára ment, akkor Sarmasagh-i János elfogatta őt és hűségesküt (homagium fidei) vett ki belőle, hogy az ő jobbágya és colonusa akar lenni és a nevezett jobbágyot most is magánál tartja potentia mediante. - Egyébként ugyanazon év nov. 21-én (feria quinta post predictum festum b. Elizabeth vidue) a nevezett Sarmasagh-i János elküldte néhány sarmasaghi familiarisát és jobbágyát az exponensnek a Mayad birtokban lévő malmához és ott elfogatta annak molnárát: Bántho Balázst és tetszése szerinti ideig fogságában tartotta. - Azonkívül ugyancsak Szent Erzsébet ünnepe (nov. 19.) körül a nevezett Sarmasagh-i János elküldvén ugyanazon sarmasaghi familiarisait és jobbágyait az exponens jobbágyának: Nylas Jánosnak a Mayad birtokban lévő házára és udvarára, akik ott összetörvén és összevagdalván János házának ajtait, annak minden dolgát és értékét elvitték. - Végre 1511. ápr. 19-én (sabbato magno proxime preterito) Sarmasagh-i András és János elküldték az előbb említett familiarisokat és jobbágyokat az exponensnek a Karazna megyében fekvő Lamperth birtokban lévő birtokrészére, ahonnan az exponensnek három jobbágyát: Bodor Jánost, Nagh Gergelyt és Bodor Pétert saját, Sarmasagh nevű birtokukra vitették és csak egyezkedés után engedték őket szabadon. - Evvel sem elégedvén meg, ugyanazon a napon a nevezett Sarmasagh-i András és János elküldték említett familiarisaikat és jobbágyaikat az exponensnek a Zolnok Mediocris megyében fekvő Zoldoagh nevű birtokban lévő birtokrészére és onnan az exponensnek két jobbágyát: Kerekes Tamást és Kys Gállt, míg az exponensnek ugyanazon megyebeli Babuthtelke nevű birtokáról Kardos János nevű jobbágyát vitték el. Mindezek ellen jogorvoslást kért. Mivel pedig az igazságot senkitől sem szabad megtagadni, meghagyja a címzetteknek, hogy a feleket egy határozott napra hívassák törvényszékük elé és azok meghallgatása után - kerülve a felesleges halasztásokat - szolgáltassanak az exponensnek a nevezett Sarmasagh-i András és János részéről megfelelő elégtételt és igazságot és ha az exponens ezen ítélettel nem elégednék meg, akkor terjesszék fel az egész peranyagot az ítélettel együtt a királyi személyes jelenlét elé, a feleknek is jelezve a terminust. Átírta: 1512. ápr. 18. Középszolnok megye hatósága.– Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider