DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84857

DL-DF 84857
Date 1427-08-09
Issuer of charter JÁSZÓI KONVENT
The old reference of the records Q 166 / 2 32
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Q 166 / 23 2
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Hátlapon
Abstract in vigilia Iaurentii. Péter prépost és a Jazow-i Keresztelő Szent Jánosról nevezett konvent bizonyságlevele arról az egyezségről, melyet előtte Scempse-i János fia: Ffrank, a maga és édestestvére (fratris sui uterini): László, meg két lánya: Borbála és Brigida nevében egy részről, és Pooli-i Lőrinc fia: Chwrke (dictus) János, meg fia: Tamás, szintén a maguk és gyermekeik, meg mások, különösen pedig Pooli-i Churke András fia: László és ennek János s Lőrinc fiai nevében más részről, néhai Chvrke (dictus) fiainak - Zsigmond király által az első félnek adományozott (l. a 117. 118. sz. kivonatot) - birtokaira és birtokrészeire vonatkozólag kötöttek: bár a második fél, minthogy az adományozott birtokokhoz jogbiztosító oklevelei nem voltak, az adományozásba a Lelez-i konvent előtt beleegyezett, mégis az első fél - közvetítők tanácsára és nem akarván a második felet a birtokoktól megfosztani - mindama birtokrészek felét, melyeket az első fél birtokbavezetésekor a második fél kezén találtak, név szerint az Abauj megyei (Abavyuariensis) Pooli felét, a Rwzka-i birtokrész felét, továbbá a Heves újvármegyei (Hewesvyuariensis) Alapyan felének felét, a benne levő vám és malom felének felévek, végül az Alapyan-hoz tartozó Keer, JanoshJda, Zenthgeregh, Ladaan, Baadonkwtha és ZenthJakab birtokok negyedrészét, visszabocsátotta a második fél birtokába, neki, az első félnek maradván a fenti birtokok másik fele része, azaz Miklós fia: Chvrke (dictus) Péter részei a nevezett Alapyan, Keer, Janoshyda, Zenthgeregh, Ladaan, Baadonkwtha és ZenthJakab birtokokban, valamint KysIda és Zebes helységekben; ha valamely birtokot idegen kézből közös költségen visszaszereznek, az is két egyenlő részre osztassék a felek között, hasonlóképpen osztandók fel a zálogból esetleg visszaváltott részek is; az első fél által a másodiknak átengedett Abauj megyei Card birtok negyedrészéért a második fél Alapyan-i részéből enged át megfelelő értékűt; a felek egymást osztályostestvérekül fogadják és az egyik fél magtalan elhalálozása esetén a második, túlélő fél örököl utána; a megegyezést esetlegesen megszegő fél már perkezdés előtt 100 márka finom ezüstben marasztaltassék el. Papíron, hátlapján rányomott pecsét helyével.– Regeszta forrása: OL regeszta (Muzsnainé)

Content provider