HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 002.

Dátum 1821. június 30.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve, papírkötésben, 143 eredeti számozású oldal (95 + 48). – A mellékletek megtalálhatók a kötetben a 99. oldaltól kezdődően.

Szöveg

[Urbáriális Conscriptio] „Beschreibung” címmel, azokról a birtokokról, amelyek a nádor által bírt, de korábban a Vallásalapba tartozó Pest megyei Csabai uradalom helyett – „titulo aeguivalentis” – a Fundus Politicus Fundamentalis tulajdonába kerültek. Birtoktörténeti adatok.
Petroman:
Az egész Temesi Bánsággal együtt 1716-ban a császári fegyverek szabadították fel a török alól. – Síkságon terül el, Temesvártól 2 órányi távolságra, szomszédos falvak. – A hozzá tartozó Keresztúr praedium is síkságon fekszik, a Temes folyó partján, Patromántól két mérföldnyi távolságra. – Nem mint különálló praediumot tekintik, hanem mint a falu lakosainak konstitutív földjét, határai. – Határvillongások nincsenek. – Sem jövedelmező, sem gazdasági uradalmi épületei nincsenek, sem kegyúri épületek, a görögkeleti templomot és az iskolát a község építtette és tartja fenn. – Uradalmi major nincs, sem tehenészet, juhászat, méhészet. – Egy egész telek appertinenciái 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő. A többi arányosan fele, negyede, illetve nyolcada. – Mindegyikhez egy-egy holdnyi belsőség tartozik még. – A konstitutivum összegzése. – A földek, szántók, rétek megoszlása területileg. – Két nyomás a szántókból közepes, a harmadik cserjés. – A rét közepes, a praediumban lévő azonban jó minőségű, egyik árvizeknek ki van téve. – A helység másodosztályba sorolt, lakosainak megélhetési forrása a földművelés és juhtartás, melyet a tartaléklegelőn és a maradványföldeken folytatnak. – A nem telki állományú földeken lévő szilvások gyümölcse is növeli hasznukat. – Ezt és egyéb termékeiket is könnyen tudják értékesíteni. Csakova fél, Temesvár két és fél órai távolságra van tőlük. – A lakosok kizárólag oláhok, görög-keleti vallásúak. – Mivel erdő nincs, a lakosok kénytelenek a szükséges fát pénzen megvásárolni, részben a nem telki állományú földeken lévő fákkal és kukoricaszárral tüzelnek. – Jövedelmező beneficiumuk, a negyed évi szabad bormérésen kívül nincs a lakosoknak. – A következő úrbéri szolgáltatásokkal tartoznak a 7 egésztelkes, 72 féltelkes, 254 negyedtelkes, 26 nyolcad telkes jobbágy és 12 házas zsellér által fizetendő úrbéri census, együttes összege. – Van még 34 kijelölt házhely, melyek azonban az árvízveszély miatt nem épültek be, ezeket legelőnek használja a község, bér ellenében. – Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 38 1/4 krajcárjával számítva. – Természetben teljesítendo, és pénzen megváltandó robotnapok száma, pénz értéke. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelmük, holdanként 30 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag alapján. – Gabonatized kiszámításának módja, 9 év alatt befolyt mennyisége kétszeresből, rozsból, zabból, kukoricából mérőkben, egy évre eső hányadának pénzértéke. – Bárány és gidatizedet nem természetben, hanem pénzben szedik, összege, jövedelme 9 évi átlag alapján, méhtizedet ugyanígy adnak, jövedelme. – Kender- és lentized hozama kévékben 9 év alatt, pénzértéke. – Erdők nemlétében erdőjövedelmek sincsenek. Maradványföldek a praediumi tartaléklegelő, nagysága holdakban. – Két lóvontatású szárazmalomhoz és 3 vízimalomhoz kimért 23 holdnyi telek, jövedelmük. – Halászat a Temes folyón, bérbe van adva a helységnek, egy évre eső összege. – A fentírt vízi- és szárazmalmok censusának jövedelmek. – Húsmérés árendájának 9 év alatt befolyt összegének egy évre eső hányada. Mesteremberek adójának egy évre eső összege. Italmérés árendájának egy évre eső hányada. – Vályogvetési jog árendájának összege. Jövedelmek összegzése. – Jövedelmet csökkentő tényező száraz években a sáska (Feldsschnoche!), mely a rozs és zabföldekben nagy károkat okoz. A pópa mentes telkén kívül más kegyúri terhek nincsenek.
Cserna:
Nem teljesen síkságon fekszik, kisebb magaslatokon, Temesvártól 4, Csákovától 3 órányi távolságra. – Kiterjedése, határai, szomszédos helységek. – Semmiféle uradalmi épület nincs a faluban, sem major. – Népessége 9 egésztelkes, 34 féltelkes, 83 negyedtelkes, 10 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 7 házas zsellérből áll, valamennyien görög-keleti vallású oláhok. – Szolgáltatásaikban csak összegszerű eltérések vannak a fentitől. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, 30 krajcárt fizetnek utána holdanként. – Uradalmi földek a külön legelő, tartalék legelő, nagyságuk holdakban.
Sztamora:
Síkságon fekszik, a Boganits folyó mentén, kiterjedése, határai, szomszédos helységek. – Népessége 1 egésztelkes, 42 féltelkes, 108 negyedtelkes, 7 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 16 házas zsellérből áll, szolgáltatásaik megegyeznek a fentivel. – Nem telki állományú földek nincsenek. Maradványföldek, tartaléklegelő, mentes telkek nagysága holdakban. – Egy kétkerekű paraszti malom, censusának kontraktus szerinti összege.
Ikloda:
Síkságon fekszik, Temesvártól, Csakovától egyaránt 3 órányira, kiterjedése, határai, szomszédos falvak. – Népessége 8 féltelkes, 93 negyedtelkes, 11 nyolcad telkes jobbágyból és 17 házas zsellérből áll, szolgáltatásaik megegyeznek az eddigiekkel. – Nem telki nagyságú földek nagysága holdakban, jövedelmük 30 krajcárjával számítva. – Maradványföldek nagysága holdakban, jövedelmük. – Négy paraszti kanalasmalom, censusuk összege. – A végén summarium, a helységek jövedelmeit összegzi. Mellékletekben a földek részletezése helységenként, konstitutív földek, jelenleg mentes telke, maradványföldek. – Tizedjövedelmek alakulása helységenként az 1791–1799. évek között. – Árendák jövedelmének alakulása ugyanezekben az években. – Malomcensusok jövedelmének alakulása, mesteremberek adójának alakulása.
A Fundus Politicus Fundamentális Temes és Torontál megyei birtokai.
Petroman – Kereztur (praedium) – Cserna – Sztamora – Ikloda

Tartalomgazda