HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 015.

Dátum 1798. június 30.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel. 15 + 7 pagina. 6 db. melléklet.

Szöveg

(Becslés) „Schätzung”, amelyet a csakovai számtartóság helységéről dolgoztak ki átsorolása alkalmából, első osztályból másodosztályúnak minősítették. Készült a kamara temesvári számvevőségén.
Dolvadia:
Görögkeleti vallású rácok és oláhok lakják, első osztályba sorolt helység, ez év áprilisában másodosztályba minősítették vissza. A befolyó jövedelmek: a 21 egésztelkes, 112 féltelkes, 95 negyedtelkes, hat nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá öt házas zsellérből álló népesség által fizetett telekcensus együttes összege. – Egykori természetben teljesített és pénzen megváltott robotnapok teleknagyság szerinti és együttes száma, az átsorolás alkalmával beállt változás, pénzértéke. Kisebb adományokra (victuáliákra) fizetett egykori és jelenlegi összeg teleknagyság szerint és együttesen. – Nem telki állományú földek gyümölcsös és konyhakertek után a vármegyének holdanként tíz, az uradalomnak 30 krajcárt fizetnek holdanként, utóbbi összege, az átsorolás alkalmával nem változott. Az átlagszámítás alapjául vett kilenc év alatt házatlan zsellérek nem voltak. – Gabonatized jövedelme a 9 év alatt kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából, kölesből, kenderből, az összeírás szerint, pénzértékük tételenként és összegezve; egyéb tizedjövedelmek a 9 évi átlag alapján. – Királyi beneficiumok (italmérés, húsmérés, halászat árendája), és egyéb, az uradalmat illető jövedelmek (pálinkafőző üstök taxája, malomcensusok, kereskedők censusa, mesteremberek adója) összege tételenként és összegezve. – Serfőzésre és pálinkafőzésre a direktivák szerint az italmérés árendájának 10 %-t számítja, összege. – Allódiális földek: jóminőségű földek nagysága 45 hold, melyből a kocsmatelek levonandó, egykori jövedelmük 54, jelenlegi 44 krajcárjával számítva holdanként, összege; közepes minőségű földek nagysága 37 hold, jövedelmük 40, jelenleg 30 krajcárjával számítva; rosszabb minőségű földekből 894 hold van, jövedelmük 30, jelenleg 20 krajcárjával szorozva; legrosszabb földek nagysága 960 hold, egykor 6, jelenleg 4 krajcárjával számítva holdankénti jövedelmük; csatorna kiemelésre szánt földek, árkok nagysága, jövedelmük nincsen; mentes telkek (a 3 pópa, iskola, temető, templom) földjei. – Erdők nincsenek a helység területén, jövedelmük sem lehet. – A helység jövedelmeinek végösszege a másodosztályba való visszaminősítés óta: 3507 ft. 13 Xr. – Kegyúri terhekre kiadások, mivel a lakosok görögkeleti vallásúak, a pópák nem kapnak fizetést a kincstártól, a mentes földeken kívül nincsenek. Kezelési költségekre 10 %-t számít le, a maradványt 5 % hozammal tőkésítve adja meg egykori és jelenlegi értékét. – Megjegyzések adományozás vagy vétel esetére, a két érték közötti különbségről. Mellékletekben legelő nagyságáról kimutatás, a mérnöki felmérés szerint; kereskedők censusának, mesteremberek adójának kimutatása az 1784–1797 évek között; ugyanezekből az évekből nyomtatott táblázatos kimutatás az árendák jövedelméről, egyéb uradalmi jövedelmekről (pálinkafőző üstök, malomcensusokról); kereskedők censusának, mesteremberek adójának, jövedelmének kimutatása ugyanezekből az évekből; nyomtatott táblázatos kimutatás a temesvári piac búza, kétszeres, árpa, zab, kukorica árának alakulásáról a jelzett években, a rozs és köles árának rovata: 0. tizedjövedelmek alakulásának táblázatos kimutatása a csakovai paic árainak alapján.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Dolvadia (Tolvadia)

Tartalomgazda