HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 027.

Dátum 1821. május 18.
Jelleg

Két eredeti példányban lévő német nyelvű összeírás, mindkettő pecsétekkel, aláírásokkal, papírkötésben, részben mellékletekkel egybekötve, 451 eredeti számozású pag. 3 db. melléklet.

Szöveg

[Összeírás úrbéres adatokkal]
"Beschreibung", Johann Popovich temesvári kamarai számtiszt a megyei officiálisok hitelesítésével a Tanulmányi Alapnak (Studien Fond) átengedett kamarai falvakról, melyet a Zichy családnak átadott lébényi birtokáért kapott kárpótlásul.
Gillad:
Temesvártól négy, Csakovától negyed órányi távolságra fekszik, szomszédos falvak, azok hovatartozása; ezekkel határvillongások nincsenek, a határjelek mindenhol jó állapotban vannak. – Jövedelmet növelő gazdasági tárgyak a helységben a következők: uradalmi kocsma a csakovai út mentén, szilárd anyagból épült, téglatetővel, az átadás alkalmával tágas ivószobából, ebből nyíló deszkaajtós pincéből, kocsmáros lakószobájából, különszobából, konyhából, éléskamrából állt. Az épület közepén átjáró, mely a csapszéket a kocsmáros szobájától és a különszobától elválasztja, és be- és kijáró gyanánt szolgál, kétszárnyú ajtóval; a három szoba deszkapadlós, a többi helyiség téglával van kirakva; boltozatos pincéjének hozzávetőleges kapacitása. – Téglából épített kettős árnyékszék, hátul az udvaron jó anyagból épült, téglával fedett istálló nyolc tehénre való férőhellyel, egy kocsira való kocsiszín, disznóól. Az egész udvar a kerttel együtt kerített, két kapuval, egy kiskapuval és kertajtóval; az egész értéke kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges mesteremberek becslése szerint. – Másodosztályba tartozó, azaz lakóépület az ispánház, vert földből épült, náddal fedett, háromszögletű épület, négy, egyvégtében épített, utcára néző szobából, konyhából, cselédszobából, éléskamrából áll. Két kocsira való színből, nyolc tehénre való istállóból közös tető alatt; a négy szobából kettő újonnan épített, az átadás évében, ezek tégla mennyezetesek, a többi helyiségé fonott padlat (Winckelböden), előbbiek deszka, utóbbiak téglapadlósak; az istálló végén árnyékszék, az udvar végén, a kerttel szemben gémeskút; udvara, kertje kerített, bejárati kapuval, kiskapuval, az udvarra és a kertre; az egész értéke a fenti mesteremberek becslése alapján. – A helységben 130 egésztelkes, 248 féltelkes, 184 negyedtelkes, 31 nyolcadtelkes jobbágy, továbbá 77 házas zsellér lakik; a konstitutivum összegzése, holdanként 1600 négyszögöllel számítva. Az uradalmi erdőben fás területek és erdei rétek nagysága. Maradványföldek nagysága holdakban; hasznavehetetlen területek, vízmosások, szolgáltatás alól mentes telkek (görögkeleti templom, a hat pópa, iskola, temető) számbavétele. A helység úrbérileg első osztályba van sorolva. – Az uradalomnak a következő szolgáltatások járnak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census, együttes összege; kisebb ajándékoka (kulináriákra) fizetendő összeg teleknagyság szerint és együttesen; robotnapok száma teleknagyság szerint és együttesen, pénzértéke. Nem telki állományú földeket nem használnak a lakosok, így jövedelme se lehet. – Pálinkafőző üstök taxájának együttes jövedelme az 1811 és 1817 évek között, egy évre eső hányad. Gabonatized címén befolyt kétszeres, árpa, zab mennyisége 1811 és 1814 között mérőkben. A további három évben kicsépeletlenül adták, az egy évre eső hányad kiszámítása, pénzértékénél a temesvári piacra való szállítás költségeit figyelembe veszi; kukoricatized mennyisége, pénzértéke; téli és nyári szalma mennyisége, pénzértéke. Kendertizedbe adott kévék száma, kendermagtized, egy évre eső hányad, pénzértéke. Báránytized fejében fizetett készpénz, egy évre eső összege; méhtized pénzértéke. – Uradalmi szántók, rétek vagy szőlők nincsenek. Maradványföldek árendájának összege a malomtelekkel együtt. Az ispánháznál említett 923 négyszögnagyságú konyhakerten kívül más uradalmi kert vagy föld nincsen. Halászat árendájának jövedelme a Temes folyón, egy évre eső hányad. Uradalmi malom nincsen, a lakosoknak van három nagy vízimalmuk, továbbá 18 lóvontatású szárazmalmuk, egy évre eső censusuk. – Húsmérés jövedelmének egy évre eső hányada a hozzátartozó négy holdnyi réttek együtt. Hídvámokból, vásárokból nincsen jövedelem. Kereskedők censusából befolyt összeg egy évre eső hányada. Iparosok árendájának összege a hét év alatt, egy évre eső hányad. Kocsmában kimért ital jövedelme. Sör- és pálinkafőzésből nincs jövedelem, a kocsma jövedelmének 10 %-át számítják ide. Erdő jövedelme fakitermelésből, erdei rétek árendájából, vadászat árendájából; makkoltatásból nem volt jövedelem. – A jövedelmek számbavételének megismétlése tételenként. A Temes folyó kiöntésein kívül más maleficiumok nincsenek. Mivel a helység lakói görögkeleti vallásúak, a pópák mentes telkén kívül más kegyúri terhei nincsenek az uradalomnak.
Berin:
A Pogonyis folyó menti síkságon terül el, Temesvártól négy, Csakovától pedig 3 órányi távolságra; kiterjedése, határai, szomszédos falvak, azok hovatartozása, határvillongások nincsenek. – Jövedelmet hajtó, gazdálkodáshoz szükséges vagy kegyúri uradalmi épületek nincsenek. A népesség 6 egésztelkes, 60 féltelkes, 51 negyedtelkes, 18 nyolcadtelkes jobbágyból, valamint hat házas zsellérből áll, a konstitutivum összegzése. – Maradványföldek nagysága holdakban, a kocsmához, mészárszékhez, malomhoz tartozó szántók, rétek nagysága. Hasznavehetetlen földek (ingovány, vízmosások), szolgáltatás alól mentes telkek (templom, iskola, lelkész, temető) számbavétele, az utak, határok, kutak területével együtt. A helység másodosztályba sorolt, a lakosok által az uradalomnak teljesítendő szolgáltatások (census, victuáliák, robot) azonosak az előbbivel). Nem telki állományú földek nagysága holdakban, utánuk fizetett census összege holdanként 30 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme hét évi átlagot számítva, egy évre eső hányada. Gabonatizedet kétszeresből, árpából, zabból adnak, mennyiségének alakulása, pénzértékének kiszámítása megegyezik a fentivel. Kukoricatized mennyisége mérőkben, kendertized jövedelme kévékben és kendermagban, mennyisége, pénzértéke. Báránytized, méhtized, pénzértékük egyenként. – Uradalmi szántók, rétek vagy szőlők nincsenek, sem gyümölcsös, konyha- vagy díszkertek. Maradványföldek árendájának jövedelme. Halászat árendájából hét év alatt befolyt összeg, egy évre eső hányad. A paraszti malmok után fizetett census egy évre eső jövedelme. Húsmérés árendájából a hozzátartozó négy holdnyi réttel együtti jövedelemnek egy évre eső hányada. Vámjövedelmek, vásárjövedelmek, kereskedők censusa nem jövedelmez. Mesteremberek censusának egy évre eső jövedelme. Italmérés jövedelme a hozzátartozó 16 holdnyi réttek együtt, egy évre eső összege. Erdő nincs a falu területén, jövedelme sem lehet; vadászat árendájának egy évre eső összege. – A jövedelmeket megismétli, összevetve az 1791–1798 évek közötti jövedelmi átlaggal.
Unip:
Síkságon terül el a falu, Temesvártól két, Csakovától három órai távolságra. Szomszédos helységek, azok hovatartozása, határvillongások nincsenek. Semmiféle uradalmi épület, jövedelmet hajtó vagy gazdálkodáshoz szükséges, nincsen. – A népesség öt féltelkes, 79 negyedtelkes, 31 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 8 házas zsellérből áll; van 45 puszta telek is, melyet bonificatios és nem telki állományú földekként használnak. – A helység úrbérileg első osztályba tartozik, az uradalomnak teljesített szolgáltatások megegyeznek az eddigiekkel (census, kulináriák, robot, tized). Nem telki állományú földek után holdanként 30 krajcárjával fizetett census összege. Pálinkafőző üstök taxájának egy évre eső jövedelme. – Uradalmi szántók, rétek nincsenek, sem szőlők. Halászat árendájának egy évre eső hányada. Paraszti malmok után fizetett census egy évre eső hányada. Húsmérés árendájának egy évre eső hányada. Mesteremberek censusának egy évre eső hányada. Erdő nagysága holdakban, a fás részek, erdei rétek, vízmosások, partok részletezése, jövedelme fakitermelésből, rétek árendájából, vadászat árendájából, makkoltatásból nem volt jövedelem. Italmérés jövedelmének egy évre eső hányada. Más maleficiumok, mint az eddig részletezettek, nincsenek. Kegyúri terhek itt sem nehezednek az uradalomra.
Liget:
Temesvártól három, Csakovától egy órányi távolságra fekszik, szomszédos helységek. Jövedelmet hajtó uradalmi épületek nincsenek a faluban. Gazdálkodás folytatásához szükséges épület a kerületi erdészlakás, vert földből épült, náddal fedett, gyalult deszka mennyezettel, négy szobából, kis előszobából, konyhából, éléskamrából áll, a szobák deszkapadlósak, a mellékhelyiségeké tégla. A fal egyik oldala beomlással fenyegetett, aláducolták. A ház alápincézett, hozzávetőleges kapacitása. Hátul az udvaron nyolc állatra való férőhellyel istálló, mellette két kocsira való szín, szintén nádtetejű főépület. Oldalt az udvaron az átadás alkalma előtt állt egy másik istálló, már az átvételkor összedőlt; disznóól van még az udvarban. A konyhakert árokkal, az udvar sövénnyel kerített, kapuja van; az egész értéke a mesteremberek becslése alapján, figyelemmel az említett károkra. – A faluban 13 egész, 99 fél, 160 negyed, 23 nyolcadtelek van, továbbá 64 házas zsellér, a konstitutivum összegzése. Uradalmi erdő két részre tagolva, nevük, nagyságuk holdakban. A helység első osztályba sorolt, a lakosok szolgáltatásai, kötelezettségei (úrbéri census, victuáliák, tized, robot), azonosak az eddigiekkel. – Nem telki állományú földek után fizetett census összege. Pálinkafőző üstök taxájának átlag jövedelme. Maradványföldek árendájának átlag összege. A fentírt, erdészház melletti konyhakert nagysága, jövedelmének kiszámítása. Halászat árendájának egy évre eső jövedelme. Paraszti malmok censusának átlagjövedelme. Húsmérés árendájának egy évre eső hányada. Kereskedők censusának, iparosok árendájának egy évre eső hányada. Italmérés árendájának összege, egy évre eső hányada. – Erdőben a fás részek, rétek, hasznavehetetlen területek nagysága, vágásokra nincs felosztva. Kitermelhető fa mennyisége, jövedelme a temesvári piacra való szállítás költségeit, az árait alapul véve; makkoltatásból nincs jövedelem, vadászat három évre bérbe van adva, egy évre eső összege. Erdei rétek részben bérbe vannak adva, részben deputátumként szolgálnak, jövedelme. – Jövedelmet csökkentő tényezők, kegyúri terhek – a három pópa mentes telkét leszámítva – nincsenek, a templomot és iskolát a község tartja fenn. A végén összegzés a négy helység jövedelméről, szembeállítva a két átlagot.
Mellékletekben becslés az uradalmi épületekről, az anyag és munkadíj részletezése munkák szerint. Kivonat a robotmagváltás alakulásáról helységenként, évenként. Pálinkafőző üstök taxájának alakulása, tized jövedelmének alakulása. Maradványföldek árendájának alakulása, halászat árendájának alakulása. Malomcensus jövedelmének alakulása, húsmérés árendájának alakulása, kereskedők censusának, mesteremberek censusának alakulása, italmérés árendájának alakulása helységenként, évenként; erdőjövedelmek részletes kimutatása.
Tanulmányi Alap birtokai.
(Temes m.): Gillad – Berin – Unip – Liget

Tartalomgazda