HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 015.

Dátum 1791
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti német nyelvű példány, két melléklettel, 12 folio, datálva nincs, keletkezési ideje az előző iratból valószínű.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal), „Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készítette küszöbönálló bérbeadása alkalmából G. Hirschbach kamarai officiális.
Bukovez:
Kizárólag görögkeleti oláhok által lakott helység – az 1753-i besorolás alkalmából a bizottság harmadosztályú sorolta. – Kiterjedése, határai, szomszédos falvak, azoktól való távolsága – határvillongások nincsenek, jól látható, földből hányt határjelek választják el. – A kamarának nincsen majorja a helységben, juhászatot, tehenészetet, sertéstartást, méhészetet nem folytat. – Uradalmi erdő, vöröstölgy, bükk, továbbá rezgőnyárfákkal, nyírfákkal, nagysága holdakban, vágásokra még nincsen felosztva. – A lakosság hat féltelkes, 57 negyedtelkes, 48 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá hét házas zsellérből áll, összesen 118 család. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, az urbárium szerint kezelik őket. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül három nyomásra, rétekre felosztva – a konstitutívum állománya 1600 számítva holdanként: egy fél telekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, két hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik – a negyedtelek arányosan fele, összesen 11 hold, a nyolcadtelek pedig 7 holdból áll – zselléreknek csak egy holdnyi belsőségük-kertjük vana konstitutívum összegzése. – A szántók zömmel domboldalakon, a rétek völgyekben terülnek el, cserjével, bokrokkal benőve kétharmada – kukoricát, zabot és egy kevés rozsot vetnek, hozamuk rozsból négyszeres, zabból négy-négy és félszeres, súlyúkat is megadja – a közös legelő után nem az uradalomnak, hanem a vármegyének fizetnek censust. – Nem telki állományú földek részletezése, nagyságuk holdakban, szolgáltatás alól mentes földek. – Szőlők nincsenek, promontoriális kiváltásuk sem lehet a lakosoknak. – Közepes körülmények között élnek, kevés állattartással segítenek megélhetésükön, földművelésből alig telki kenyérrevalóra. – Kötelezettségeiket a lakosok pontosan teljesítik, hátralékuk nincsen. – Szolgáltatásaik, melyekkel az uradalomnak tartoznak, a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege – kisebb adományokra: szárnyasokra, tojásokra, borjú helyett fizetett összeg, teleknagyság szerint és összegezve – robotot részben természetben teljesítenek, részben megváltják, pénzértéke. – Nem telki állományú földek után fizetett árenda összege holdanként és összegezve. – Pálinkát a kamara nem főzet a helységben, a lakosok főzhetnek pálinkát és rakit, taxát nem az üstök száma szerint, hanem a kifőzött mennyiség szerint fizetnek, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel a lakosok nem tartoznak. – Tized a kamarát illeti, gabonajövedelmét a számvevőség tartja nyilván; – dohány és bortizedből nincsen jövedelem, báránytizedet a kamara pénzben szedeti, darabonkénti összegbe, együttes jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, méhtizedet szintén. – Paraszti malmok nincsenek a helységben, jövedelmük sem lehet. – Húsmérés jogát árverésen a legtöbbet ígérőnek adják árendába, jövedelmét a számvevőség tartja nyilvánitalmérés jogát szintén. – Halászatra alkalmas vize incsen, árendálni nem lehet, vadászatból eddig nem volt jövedelem. – Boltbérekből, mesteremberek censusából, vámokból nincs jövedelem. – Erdő jövedelme. – Jövedelmek végösszege: 755 ft. 48 Xr. – Fizetéseknek, deputátumoknak a helységre eső részét a számvevőség tatja nyilván. – A helységben egy pópa van, fizetését nem a kincstártól kapja, mentes telkén kívül más teher nincsen, így kegyúri kiadások sincsenek. – Mellékletekben táblázatos kimutatás a telkek számáról, nagyságáról, nem telki állományú földekről, robotnapokról, robot megváltásáról, jövedelméről – táblázatos kimutatás az állatállományról– lovak, ökrök, tehenek, borjak, juhok-kecskék, disznók száma.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Bukovez

Tartalomgazda