HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 223. - No. 028.

Dátum 1790–92
Jelleg

8 kötet: TudNiillik p. 145, T. II. p. 465, T. III. p. 292, T. IV. p. 232, T. V. p. 254, T. VI. p. 2887, T. Vii. p. 374, T. VIII. p. 42. Összesen 2091 old., latin nyelvű, eredeti (Az egész U et C anyagnak talán a legtetszetősebb gyűjteményei!)

Szöveg

„Conscriptiones Regio-Cameralium Arad – Mutinensium 129 bonorum et 13 praediorum in octo compactis Tomis” mind a 8 kötethez a benne összeírt kerületek színes térképe van mellékelve, az első kötetben még mind a nyolc kerületről, tehát az egész összeírt uradalomról készült térkép is található (a térképeket az egyes kötetek regesztáinál ismertetjük)
I. kötetben:
Ménes:
fekvése, határai, szomszédai – hivatkozás a pag. 141-en látható térképmellékletre (részletes ismertetését lásd a regeszták végén) – sessiósok és a saját házukban lakó zsellérek házadója – urasági kastély, amelybn az összeírás idején uradalmi alkalmazottak laktak: emeletes épület zsindelytetővel – szobák és más helyiségek felsorolása – uradalmi épületek: kasznár-lakás, vincellér-lakás, kocsmaház, mészárszék – a felsorolt épületek becslése mesterségek szerint – a természetbeni szolgáltatások készpénz értéke – a sessiókhoz tartozó legelőterület – az igás- és gyalogobotok készpénz értéke – a hosszúfuvar készpénz értéke – terménykilencedek kétszeres, árpa, zab és kukorica után, a kilencedek készpénz értéke – borkilenced – bárány- és méhkilenced – terménytizedek: a kilencednél felsorolt termények után, – hasonlóképpen bárány- és méhtized – az uradalom haszna a kocsmáltatás, továbbá a bőr- és a pálinkafőzés után – uradalmi szántóföldek – uradalmi szőlők – uradalmi jövedelem árendából – összesítés a Ménesi birtok utáni uradalmi jövedelmekről
Kuvin:
az alattvalók kezén lévő gyümölcsösök utáni adó
Kovászinsz:
az urbariális szolgáltatások között a sessiónkénti fakitermelési kötelezettség és annak szállítása megadott helyre
Radna:
a város leírása – az uradalom városi házai köztük az erdészek szállása – uradalmi jövedelem a vásárok és a rév után – összesített leírás, és jövedelemkimutatás a ménesi kerület erdőiről – jövedelem makkoltatásból és gubacsgyűjtésből – készpénz-fizetések és természetbeni járandóságuk az erdészeti alkalmazottak számára – az egyes birtokok részjövedelmeiről készített összesített kimutatás – kimutatás az uradalom kiadásairól – a felsorolt birtokokon: uradalmi épületek karbantartása – szőlők megművelése – a roboton túli gazdasági munkák végzése – összesítő kimutatás a felsorolt uradalmi épületek becsléseiről – összesítő kimutatás az allódiális szántó, rétek, szőlők és erdők kiterjedéséről – uradalmi alkalmazottak: udvarbíró, kasznár, ispán, bodnár, vincellér, huszár, pandúr, kéményseprő, a helyi katolikus templom gondnoka – a felsoroltak készpénz és természetbeni járandóságai – összesített kimutatás a felsorolt birtok határában fekvő erdőkről: az erdők leírása, kiterjedése, tervezett fakitermelés, kiadás-és bevétel-egyenleg
I. kötet 2 térképmelléklete: I. kötet pag. 141: 1) 34x48 cm-es színes tollrajz a ménesi kerülethez tartozó birtokokról – az egyes helységek településrajza, utcák, házak, templomok készítője Rétzer Ferenc – I. kötet pag. 143. 2) 64x128 cm színes tollrajz nagyon szép kivitelben az egész UC 223 : 28-ban összeírt birtokokról – az egyes kerületek más színezéssel – szomszéd helységek és birtokosok – település formák, templomok – a hét kerület 129 helységét és 13 praediumát külön mellékelt jegyzéken is felsorolja (a „disctrictus”-okat németül „Hofrichterei”-oknak nevezi) – a dátum nélküli térép rajzolója Pokay Tóbiás
II. kötet:
Uj Pankota:
uradalmi majorsági épületek: udvarbíró és kasznár lakása, – terménytároló „Schittkasten” 7000 mérő terménynek, – bodnárműhely és lakás – az uradalmi tartalékföldekre települt, új telepesektől (a mentelmi idő letelte idő után várható) terményhetedek mennyisége és készpénz értéke kétszeres, árpa, zab és kukorica után, továbbá az úgynevezett „kiskilencednek” megfelelően „an kleinen Sibentl” („kisheted”) várható földesúri jövedelem kender, kendermag, len, lenmag, borsó, lencse, baba, káposzta és dohány utáni hetedekből – méhek és bárányok után is hetedre lesznek az új telepesek kötelezve
Ó Bankota:
Itt a kilenced- és tizedszolgáltatás a szokott módon érvénybe maradt ugyanazokból a terményekből, amelyekből az újpankotai mentességi idő letelte után hetedet adnak
Ternova:
1728 hold gyümölcsöskert a mérnöki felmérés szerint az alattvalók tulajdonában, viszont saját bevallás alapján csak 53 6/8 hold az összeírásban a földesúri jövedelmet a gyümölcsösök után a saját bevallás szerint számolták – hasonló eltérések a felmérés és a saját bevallás között a gyümölcsösökkel kapcsolatban az uradalom többi helységeinél is előfordulnak – (p. 439–444): Kimutatás az újpankotai uradalmi földekre telepítettekről „Reichseinwanderer”: 64 német név, – tulajdonában lévő föld, rét – mikor érkezett – meddig tart a mentességük, (átlag tíz esztendő) – az összeírtak közül ki halt meg és ki örökölte vagyonát – az összeírásban szereplő uradalmi épületek részletes becslése mesterségek szerint a II. kötet végén: pag. 465. – a térkép a pankotai kerülethez tartozó birtokokról, 38x78 cm színes tollrajz a települések utcák és házak szerinti feltüntetésével, készítője Retzer Ferenc
III. kötet:
Kis Jenő:
uradalmi malom, malomjövedelem terményekben, ezek készpénz értéke
Erdőhegy:
a vámház és az erdészház leírása és becslése – vám-, rév- és vásárjövedelem – a III. kötet végén: pag. 291. térkép melléklet a kisjenői kerületről, 64x118 cm-es színes tollrajz, a települések helyszínrajzával, rajzolta Pókay Tóbiás 1791-ben és pecsétjével és aláírásával hitelesítette „Josephus Szüllő Geometra”
IV. kötet:
Nagy Zerindi kerület:
összesített jellemzése a kötet végén: a kerület birtokaihoz tartozó szántóföldek, rétek, legelők milyensége – a nagyzerindi vámjövedelem csökkenése az új, Nagyvárad felé Sarkadon és Gyulán átvezető országút megépítése miatt – a lakosság kénytelen távolabbi helyekre elmenni megélhetése biztosítása érdekében, de így az otthoni urbarialis kötelezettségeit elhanyagolja – az allódiumok hiányában kárbavész sok robot, mert a készpénzzel történő megváltás erősen alatta van az urbarialis előírások szerinti megváltásnak – igen elmarasztaló főleg a románokból álló lakosság jellemzése: „Districtum hunc incolunt potissimum homines nationis Valachiae, furtis, rapidinis, desidiae, asveti, incendarii, inobedientes, contentiosi et in omnibus dominalibus praestationibus morosi et irregulares” – a IV. kötet végén: pag 232: 52x76 cm-es térképmelléklet a nagyzerindi kerületről, színes tollrajz, a települések rajzán kívül főleg a terület vízrajzát közli nagyon részletesen készítette, pecsétjével és aláírásával hitelesítette 1791-ben Szüllő József
IV. kötet:
Boros Jenő:
részlete leírása, jövedelemkimutatás az uradalmi pálinkafőzésről – uradalmi szőlők kiterjedése, terméseredmények – uradalmi szántók felsorolása, termények kétszeres, zab, köles, kukorica – Borosjenő tartozékaként tünteti fel a belső címlapra utólag ráragasztott helynévjegyzék Apatelek pusztát – az uradalmi kiadások listáján az állandó alkalmazottak járandóságain kívül szerepel 2 napszámos szőlőmunkás „in herschaftlichen Weingarten” készpénz és terményjárandósága is – továbbá egy szőlőcsősz készpénz fizetése – részletes kimutatás a borosjenői kerület erdeiről és fafajtáriól, a tölgy, a fehér és vörös bükk mellett fenyő és szil is szerepel – részletes kimutatás a megművelt szántóterületről elválasztva az alattvalók tulajdonában lévőket a földesúri földektől – az V. kötet végén, pag. 253: a borosjenői kerületről színes tollrajzú 43x58 cm-es térkép, a jelmagyarázat színezéssel különbözteti meg a földesúri szántókat, réteket, erdőket az alattvalók földjeitől. A térképet készítette és saját pecsétjével hitelesítette „Joseph Szüllő Cameral-Ingenieur Anno 1792” – a fedőlap belső oldalára utólag ragasztott dátum nélküli helynévfelsorolás szerint: Boros Jenú cum Apatelek, Sikula, Gurba, Silingya Lugazo, Jarkos és Lavna helységek „sind breits verliehen” (eladományozva) lásd még pag. 233.
VI. kötet:
Butyin:
egykori harmincados hely a régi hivatali épület leírása és becslése
Also Csill:
a kocsmajövedelemnél ártáblázat a helyi bor-, szilvapálinka és gyümölcspálinka „fruchtbrandwein” árakról – a butyini kerület összesített kimutatásán (pag. 273) Bucsava és Solymoss helység neve mellett, utólagos bejegyzésként „verliehen” (eladományozva) megjegyzés szerepel dátum nélkül – a VI. kötet végén, pag 287.: 40x65 cm-es színes tollrajzú térképmelléklet a butyini kerülethez tartozó birtokokról, készítette 1792-ben Szüllő József
VII. kötet:
Boros Sebes:
az uradalmi telkek között a megszokottakon kívül szerepel még: fatároló, szérű „Trett-platz” csűrrel, egy „Tőz-Rét” nevű irtás
Monyasza:
a vashámorhoz és a bányához tartozó gazdasági épületek leírása és becslése pl. a két lóistálló, egyike 24, a másika 28 ló számára – a hámorhoz tartozó alkalmazottak lakásai „pl. Hammermeister Quartir” – fürdőház, munkásszállás – kimutatás a vashámor évi jövedelméről – a borossebesi kerület összesített kimutatásában (pag. 345) a földesúri jövedelmek között (hivatkozással pag. 336-ra) található tétel „Erträgniss des Zerviehes (az eltévedt állatok utáni jövedelem) – (pag. 336) szerint az eltévedt és befogott állatokat, amelyeket tulajdonosaik nem váltanak ki az uradalom értékesíti, a kapott eladási összeget vagy az aradi kórház kapja, vagy az uradalom disponál felette – (pag. 359) kimutatás a becsléshez szükséges terményárakról: kétszeres, zab, kukorica szemesen, szalma és széna, – szállítási költséggel együtt, bor pincében, szilva- és gyümölcspálinka, kemény tűzifa – a VII. kötet végén, pag. 374: 47x56 cm-es térképmelléklete, színes tollrajz a borossebesi kerülethe tartozó birtokokról, Pokay Tóbiás mérnök készítette 1792-ben.
VIII. kötet:
Az Összeírás VIII. kötetének első része az Uradalomhoz tartozó praediumokat tárgyalja: a helynévfelsorolásban található 13 praedium rövid leírása – az összeírás idején már bérbeadott praediumoknál jelzi a bérlő nevét, a bérösszeget és a bérlet idejét – nyolc praediumnál szerepel bérlőként „die armenische Gesellschaft” – néhány praediumnál azt jelzi az összeíró, hogy jelenleg semmi jövedelmet nem hoz, de milyen összegért lehetne bérbe adni – a praediumok bérbeadása érverésen történt pl. Kupa praediumot Daniel Péter „ein Armenier” 1793. április 24-ig bezárólag évi 3,800 Ft bérösszegért mint az árverésen a legtöbbet kínáló vette bérbe, a másik Zimánd nevű praediumot Bozies Péter aradi polgár ugyanígy hat évre bérli évi 5,610 Ft-ér – a VIII. kötet második részében összesített kimutatások az előző kötetben összeírt birtokok jövedelmeiről, kerületek szerint hozzáadva a bérbe adott praediumok bérösszegeit – hasonló kimutatások kerületek szerint a földesúri terhekről és kiadásokról: (pag. 27) az aradi uradalmi erdőhivatal épületének leírása és becslése – (pag. 33–35) nagyon részletes jól áttekinthető kimutatás az egyes birtokokról befolyó szolgáltatásokról – (pag. 36–40) az egész Uradalomra vonatkozó kimutatás a sessiók számáról, szántóföldek, rétek, erdők, szőlők, deserták, stb. méreteiről – VIII. k. 41. pag.: 40x50 cm-es térképmelléklet a felsorolt és összeírt praediumok kiterjedéséről, a térkép készítője Retzer Ferenc, melléklete kurzív kézírásos kimutatás a felsorolt 19 praedium fekvéséről, területi kiterjedéséről és bérösszegéről.
Modenai hercegi uradalom tartozékai Arad és Csanád megyében.
I. kötet: I. Districtus Ménesiensis (Arad m.): Ménes – Kuvin – Kovászinsz – Kladova – Radna – Mikalaka
II. kötet: II. Districtus Pankotaensis (Arad m.): Ó-Pankota – Uj-Pankota – Kerék – Csigerell – Szőllős – Moroda – Kurvakér – Ternova – Taucz – Fel Ménes – Kreszta Ménes – Nádass – Duud – Draucz – Arany Agh – Almás – Agriss – Magyráth – Muszka
III. kötet: Districtus Kis Jenő (Arad m.): Kis Jenő – Erdőhegy – Nadab – Somos – Csintye – Szintye – Szinitye – Kerülős – Sikló – Ottlaka – Nagy Pél – Gyula Varsánd – Battonya – Csar
IV. Kötet: Districtus Nagy Zerind (Arad m.): Nagy Zerind – Fekete Gyarmath – Bél Zerind – Vadasz – Talpas – Apáthi – Barakony – Somos Kesző – Csermő – Seprős – Agya – Miske
V. Kötet: Districtus Boros Jenő (Arad m.): Boros Jenő – Sikula – Gurba – Bokszegh – Járkostó – Monyoró – Repszegh – Vajvogyen – Allgyesti – Hodos – Kujed – Járkos – Kavna – Lugazó – Szilingye – Kontrató
VI. kötete: Districtus Butyinensis (Arad m.): Butyin – Bersza – Barda – Gross – Kiszindia – Vaszaja – Kakaró – Lunka – Pless – Bogyesti – Almás – Plopp – Alsó Csill – Felső Csill – Szérb – Bonczesti – Szakács – Musztesty – Fericse – Madrizesti – Bucsova – Solymos – Zöldes – Szaturo – Honczisor – Gurahonz
VII. kötet: Districtus Boros Sebes (Arad m.): Boros Sebes – Kertes – Szuszány – Minyád – Nád-Adalbesti – Nyagra – Szlatina – Monyásza – Dezna – Ó-Dezna – Bohány – Doncseny – Preczesti – Szeledsány – Laaz – Zemerzel – Govosdia – Berindia – Kocsoba – Revetés – Rossia – Csoresti – Kraikova – Diecs – Dumbrovicza – Felső Krokna – Alsó Krokna – Mézes – Holt – Fényes – Joszás – Joszáshely – Baltyelle –Vale Mare – Zimbro – Brusztureszk – Dulcselle – Zemerd
VIII. kötet: A felsorolt possesiókhoz tartozó praediumok Arad és Csanád megyében: Kis Kamaras – Fetskés – Földvár – Apacza – Bodzás – Banhegyes – Bankuta – Nagy Kamoras – Kun Agatha – Dumiratos – Kupa – Zimánd – Apatelek puszta (Boros Jenő tartozéka) – Rokszin

Tartalomgazda