HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 223. - No. 015.

Dátum 1796
Jelleg

112 Fol. a hitelesített másod- és harmadpéldányokat is beleszámítva, német nyelvű eredeti iratok és hiteles másolatok.

Szöveg

(Conscriptio urb. adatokkal és Aestimatio), amelyeket a kamara a jelzett birtok eladományozásával kapcsolatosan készített, az összeíráshoz csatolt kimutatásokat nem külön mellékletként, hanem az összeírás tartozékaiként kezeltük.
Idios:
az eladományozás megindokolása – az adományozott birtok eddigi hovatartozása a kamarai igazgatásban – a birtok határai, szomszédai – a sessiók száma és milyensége, zsellérek „Hauszler”, subinquilinusok „Beisassen” összesen 318 (család) – rác és román lakosság, görögkatolikus vallású – egész sessiók tartozékai: 24 hold szántó – 6 hold rét – 2 hold legelő – 1 házhely, illetve kert – a szőlők rossz fekvése miatt kevés és csekély értékű bort terem – terméseredmények: búza 6-, kétszeres 5 -, rosz 4 1/2-, árpa 7-, zab 8-szoros – a termények fajsúlya: 1 mér búza 85, kétszeres 80, rozs 72, árpa 62 és zab 51 libra súlyú – a lakosság gazdag állatállománya miatt a legelő kevés – a fél-, negyed- és nyolcad sessióknál a csökkenés nem a megszokottan egyenes arányú, pl. a nyolcadosoknak 5 hold szántója van, a réteknél 4–3-0, a legelőknél 3–2-1 a csökkenés rendje – a saját házukban lakó zselléreknek csak kertjük van, de legelőrészük nincs – alattvalók használatában szántók, rétek, legelők, kertek, szőlők méret szerinti összesítése – tartalékföldek a rossz minőségű sessiós földek pótlására – a szántóföldek fekvése és minősége – állatállomány (valószínűleg az összeírt 318 család tulajdonában): ló 800, ökör 900, tehén 704, juh 6089 és sertés 50 – a földesúri allódiális földterület a község készpénz bérletében – a földesúri allódiális legelők a községi legelőterület növelésére ingyen átengedve – a legelőterület minőség és mennyiség szerinti osztályozása – az egyháziak és tanító földjének járandósága – a lakosság jómódú volt 1794-ig, a jelzett „Missjahr” (rossz termés? állatvész?) nagyon visszavetette őket – jó értékesítési lehetőségek Szeged, Kikinda és Becse piacain – urbarialis szolgáltatások: szolgáltató sessiósok és saját házaikban lakó zsellérek száma 305 – készpénz megváltás a természetbeni szolgáltatásokért a sessiók mérete szerinti kivetve, – a jelzett megváltásokból eredő földesúri jövedelem „an kleinen Abgaben” – a robotnapok száma a sessiók mérete szerint – a készpénzzel megváltott robotok – a természetben teljesített robotok – földesúri jövedelmek: (összegszerű adatokat nem közöl, csak hivatkozik a mellékelt kimutatásokra, amelyek alapján az évi átlag kiszámítható) – az allódiális földek bérlete – pálinkafőzők után – termény- és bortizedek – kilencedszolgáltatás nincs – dohánytized – juh- és méhtized – malom – mészárszék és kocsma árendák – iparos és kereskedő adók – földesúri terhek köztük a kegyúri kötelezettségek – kimutatások: a község állatállománya, 1796-ban – a sessiók száma és méretei – robotmegváltások 1783–1795 közötti években – földesúri jövedelmek összesített jegyzéke – földesúri jövedelmek az iparosok és kereskedők adózásából 1783 és 1795 között – földesúri jövedelmek különböző bérletekből 1783 és 1795 között – termények átlagárai, nem számítva az 1788, 1789 és 1790-es háborús éveket és az 1794-es „rossz esztendőt” az 1783 és 1795 közötti piaci árak, továbbá „des Preises des Nyzkyschen Systems und endlich des dermaligen Kameral-Preises” figyelembevételével – kilenc évi átlag a termény-, bor- és állattized jövedelmekről – egy egész sessió után várható földesúri jövedelem – Aestimatio a Conscriptioban felsorolt részadatok alapján
Szajan:
a praedium határai és szomszédai – allódiális szántó- és legelőterület az 1782-es mérnöki felmérés alapján – földesúri jövedelmek e praedium után 1783 és 1795 közötti években
Tajnay János és Antal számára adományozva.
(Torontál m.): Idios alias Hegyes vel Tiszahegyes cum praedio Szaján

Tartalomgazda