HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 214. - No. 014.

Dátum 1760
Jelleg

Latin nyelvű, másolati példány egybekötve, 47 folio. egykorú kamarai fogalmazvány.

Szöveg

„Conscriptio”, amelyet a sárosnagypataki uradalomról írtak össze.
Nagypatak:
A felső vár, amelyben jelenleg a tisztek laknak, az alsó várból az erődítménynek csak romjai állnak, házak egyenkénti leírása a fundus nagyságával együtt, a trinitariusok templomától kezdve, tulajdonos neve, megszerzésének jogcíme, esetleges előbbeni birtokosa, résztulajdonos, bérösszeg; hivatkozik az előbbi, Hágár-féle összeírásra; vannak puszta házak, kertek, fundusok is. földesúri pince, Csigás nevű, kapacitása, kazamatáiban laknak, részben fizetnek, részben kézimunkával szolgálnak a lakói a várhoz. – Uradalmi malom a Bodrog partján. – Horváth báró pincéje a Cigány utcában a Bodrog partján, exempt. Földesúri kocsma, melyben földesúr borát mérik. – Cigányok névsora, akik saját házacskáikban laknak. – A temető mellett a katolikusok kórháza, Báthori Zsófia alapította. – Két szabad telken áll a református kollégium, kocsmája és mészárszéke is van. – Uradalmi vendégfogadó a Tokaj felé vezető úton. – A piacon földesúri ház, Demeter nevű görög lakik benne, bérösszege. – Allódiumok a városon kívül, feltüntetve, hány telken feküsznek. – A hejcei soron csak taxások laknak, névsoruk, taxájuk egyenkénti összege, néhol foglalkozásuk (kőfejtő) feltüntetve, állatállománya csak kettőnek van közülük. – Anabaptisták kúriája. – A külvárosban az igás állatok feltüntetve. – Földesúri allódium csűrrel, egyik házban a vármegyei hajdú lakik, az is 8 napirobottal tartozik; uradalmi béresek, kerülők. – Összegzi a robot megváltásából, valamint a taxából befolyt jövedelmet. Zsellérek névsora, ezek mellett semmi, a jövedelemre vonatkozó megjegyzése nem áll.
Kispatak:
Uradalmi hajómalom a Bodrog partján. – Jobbágyok névvel, robotuk, álaltállományuk (tehenek, juhok, disznók, méhek), telkük nagysága, taxájuk összege egyenként. – Puszta telkek, melyeknek kertjeit művelik census ellenében, használóik neve, censusuk összege. – Megjegyzések a két helységről: a külső várban minden telek után 45 krajcárt fizetnek; itt senkinek sem szabad húst vagy bort mérnie; a váron kívül egész telkenként hét forintot fizetnek, több vagy kevesebb lehet, a telek minőségétől függően. – Kővágók, akik télen-nyáron dolgoznak a kőbányában, földesúr rendeletéből nem fizetnek, nagyobb bevétele van az uradalomnak az általuk kivágott malomkövekből. – Nemesek, akik itt tanuló fiaiknak házat tartanak, szintén fizetnek. – Malomkőbányából való jövedelmek nemcsak az uradalom saját malmainak jó kövekkel való ellátásában merül ki, hanem eladásra is termelnek, a regéci uradalomnak féláron tartoznak malomkövet adni. – Allódiális szőlők névvel, robotban műveltették, most harmadát saját kezelésbe veszi az uradalom, a többit a károlyfalvi és trauczoni sváboknak adták ki hetedért. Uradalmi méhes negyven kassal, méhész felügyelete alatt. Allódiális szántók 3 nyomásra felosztva, helyük, befogadóképességük. – Allódiális rétek, részben névvel, helyük, szénahozamuk. Tilalmas erdők névvel, egyik makkos, kettő közülük kipusztított, semmi hasznot nem hajt, makkéréskor hízlalható disznók, tizedet adtak belőlük, most fizetnek, sorpecsenye és tőkepénz címén a tiszteknek fizettek darabonként illetve kondánként, összege. – Tilalmas halászóhelyek névvel, helyük, egyet a jezsuiták használnak belőle, a többi ötért együttesen fizetett árenda összege. Az előbb említett két malom évi árendája egyenként. – Ászokvám címén fizetett összeg szállított hordónként. Vám a hídon, díjának szabályozása, bérbe van adva, összege. – Vendégfogadó, árendába van adva, összege; 15 kocsma, ezekben uradalmi bort mérnek, mindkét városban a lakosok minden második hónapban mérheti saját borukat, vásárolniok azonban kimérésre nem szabad. – Szőlők felsorolása névvel, helyük, ötödöt adnak az uradalomnak utánuk, idegenek fertont fizetnek. – Gabonaneműekből tizedet adnak, királyi ötödöt, papi tizedet nem adnak, az egész az uradalomé, a tized el nem ért kévéket 4 denáron szokták megváltani, a pataki szérűre szállítják be; a Homokon vetni szokott kukoricából is tizedet adnak. – Két uradalmi mészárszék, árendájuk összege. – Az uradalomban pallosjoga is van, büntetések felsorolása.
Sátoraljaújhely:
Lakosok névsora, mind a nemesek, mind mások taxát fizetnek, egész telkenként 9 ft.-t, félért, negyedért felét illetve negyedét. Puszta telkek után, ahol kert vagy szilvás van, és másoknak átengedni nem akarják, helyi szokás szerint fél szolgáltatást adnak és másfél forintot fizetnek a felsőbbség rendelése szerint; kertek után pedig egyenként meghatározott taxát vagy censust fizetnek. Újonnan építkezők az engedély kibocsátásától számított egy évig mentesek a ház után. – A kert vagy szilvás utáni fizetésük a használatbavételtől kezdődik, ha valaki előbbi, taxával terhelt telekre építkezik, mentessége nem érvényes; ha újonnan jött, elsősorban mesterembere lakosok névsorába fel akarja magát vetetni, az uradalomtól vagy tisztnél kérje. A város határain kívül, a szőlőkben lévő pincék után a névsornál írt taxát fizetik. A censust és taxát a bíró a jegyző segítségével szedi be, és az uradalom pénztárába nyugta ellenében befizeti, mégpedig felét Szent György napkor, felét Szent Mihálykor, ennek fejében mentes a bíró a szolgáltatások alól. – Több itt lakó nemes és más idegenek az általuk bírt javakat, melyeket egy ideje bírnak, exemptnek mondják, a régebbi kezelés elhanyagolta ezt, a jelenlegi adminisztrátor az úriszékre idézett sokakat és kényszerített a szolgáltatásokra; többen a királyi táblához fellebbeztek, ügyük eldőltéig ezek sorsa függőben marad; vannak akik több jobbágytelket mentesnek tartanak, ezek álláspontjának tarthatatlansága a legutolsó conscriptioból kitűnik. A felgyülemlett restancia jelentős része behajthatatlan, a jövőbeni behajtásra a tiszteknek gondja legyen; robot behajtására vonatkozó előírások. – Allódiális szőlők névvel, valamennyit napszámért műveltetik meg; a promontóriumon lévő 14 darab szőlő névvel, ezek után az uradalomnak ötödöt adnak, ebből sem királyi tized nincsen, sem a káptalan nem részesül belőle. A szőlők nagyrésze az 1759. évvel bezárólag árendában volt; idegenek, akiknek a városban nincsen házuk, fertont fizetnek a promontóriumon lévő szőleik után. – Az uradalom semminemű allódiális gazdálkodást nem folytat a városban, nagy földterülete van, amelyet helybelieknek sőt szomszédos helyiségeiknek is bérbe van adva dézsma ellenében, kilencedet, egyes részei után ötödöt adnak. A város öregei ezt a földet szabadnak állítják, cáfolata a kiosztott földek jegyzéke alapján. – Allódiális rétek névvel, mivel cserjéssel, tüskével nagyon be vannak nőve, árvizek is gyakran pusztítják, csak most kezdik el használatát. – Tilalmas erdő csak egy van, száraz fát vihetnek a lakosok fajzásra, minden állat után 34 denár ellenében, makktermő vagy élő fa kivágása 12 ft. büntetés ellenében tilos, a pálosok és a Bodurnyay család nagy károkat okozott az erdő kipusztításával, hogyan jutottak használatához, nem tudja az összeíró, idegenek makkoltatásért taxát fizetnek. – Vámjövedelmek. – Vendéglő árendálója és a város által ászokvám címén fizetett jövedelem, amelyet minden az országból kivitt hordó után fizetnek. – Évi négy vásár, időpontjuk, jövedelmük, legelőpénz címén idegen kereskedők által fizetett díj, eladott áruk után járó díjak; cédulaírás és büntetéspénzek jövedelmének harmada a tiszteké; sört és pálinkát csak a zsidó bérli árulhat, ott és annyi helyen ahol és ahány helyen akar; a város lakosainak elkobzás terhe alatt tilos az árulás; a zsidó bérlő a vásárra szállított méhser után taxát fizet, ugyanígy a rozsból is és pálinka után is. – Uradalmi csűr helye, nemcsak a helybeli, hanem a kistoronyi s csernahói tizedgabonát is ideszállítják. – Pázsitadót nem fizetnek a város lakói, disznaik és méheik után tizedet adnak. – Borvétel és eladás szabályozása, a bíró előtti felvallással történik. – Szomszédos helységektől elválasztó határok. – A pataki malomkőbányában birtokosok névsora.
Rudabányácska:
A jobbágyoknak csak disznait tünteti fel; mindegyiknél megjegyzésben robotnapjai száma és taxája összege.
Kovácsvágás:
A lakosok névsorában csak telkük nagysága és taxájuk egyenkénti összege van feltüntetve.
Sárospataki uradalom.
(Zemplén m.): Nagy Patak (oppidum) – Kis Patak (oppidum) – Sátoraljaújhely (oppidum) – Rudabányácska – Kovácsvágás

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda